בקשה בהסכמה להסתלקות מאישור תביעה ייצוגית

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בקשה בהסכמה להסתלקות מאישור תביעה ייצוגית:

א. בפניי בקשה מוסכמת להסתלקות התובע מבקשתו לאישור תובענה ייצוגית, ומן התובענה הייצוגית.

ב. ביום 22.12.2009 הגיש התובע בקשה לאישור הגשת תובענה ייצוגית כנגד הנתבעת בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן: "החוק").

בבקשה נטען כי הנתבעת, המשווקת משקה פרוביוטי בשם "אקטימל", ציינה בטבלת הסימון התזונתי בשפה הערבית, המופיעה על גבי מארז 14 בקבוקוני "אקטימל" (להלן: "המוצר"), כי המוצר מכיל סיבים תזונתיים, כאשר למעשה המדובר בשגיאה בתרגום מעברית לערבית, ולאמיתו של דבר המדובר בשומנים ולא בסיבים תזונתיים.

עוד טען התובע, כי על האריזה החיצונית של המוצר לא צוינו המילים "למכירה במארז זה בלבד", ולחלופין, אי-סימון הבקבוקונים שבתוך המארז בטבלת ערכים תזונתיים, זאת, בניגוד להוראות תקן רשמי מס' 1145.

ג. על-פי הבקשה המוסכמת שהוגשה לבית המשפט ביום 20.6.2010, הצדדים ניהלו משא ומתן, והתברר שאכן נפלה טעות בתרגום הרכיב "שומנים" בטבלת הסימון התזונתי בשפה הערבית, אולם, לטענת הנתבעת, טעות זו נעשתה בתום לב.

זאת ועוד, בטבלת הסימון התזונתי בשפה הערבית צוין כי המוצר מכיל 1.2 גרם שומן רווי ל-100 מ"ל. בתרגומו של רכיב זה לא נפלה טעות, כך שלטענת הנתבעת, התובע יכול היה לדעת שהמוצר אכן מכיל שומן.

ד. לטענת הנתבעת, משך הופעתה של הטעות על-גבי אריזת המוצר היה ארבעה חודשים: הטעות בתרגום אירעה בחודש ספטמבר 2009, והיא תוקנה בחודש ינואר 2010.

גם השמטתו של הכיתוב "למכירה במארז זה בלבד", נעשתה לטענת הנתבעת בתום לב, והיא סבורה שאין בכך כדי להשפיע על שיקוליו של צרכן פוטנציאלי, הואיל ואת בקבוקוני האקטימל ניתן היה לרכוש רק כחלק מן המארז.
עוד מציינת הנתבעת, שהשמטה זו תוקנה ביום 20.6.2010.

לטענת הנתבעת, היא פעלה בתום-לב, ולא היתה לה כוונה לנצל את הטעויות האמורות לשם הגדלת רווחיה. יתרה מכך, הנתבעת פעלה לתיקון הטעויות והוסיפה חוליה נוספת בשרשרת בדיקת אריזות מוצריה, על מנת לוודא שטעויות מעין אלו לא יחזרו.

ה. לדברי הצדדים, קיים קושי ניכר בהגדרת קבוצת התובעים ובהוכחתה של עילת תביעה אישית.

עוד נטען בבקשת ההסתלקות, כי ככל שאכן נגרם נזק עקב הטעויות שפורטו לעיל, הרי המדובר במקרה מובהק של "מעשה של מה בכך".

לטענת הנתבעת, עם תיקון הטעויות, התובע השיג חלק ממבוקשו, כאשר איש לא יחלוק כי זהו הישג חשוב ומבורך.

ו. התובע סבור, לאחר ששקל את הדבר בכובד ראש, שיקשה עליו להרים את הנטל להוכחת קיומו של נזק ממשי כתוצאה מן הטעויות הנ"ל, וכן יקשה עליו להוכיח קיומו של קשר סיבתי בין המחדל לבין הנזק.

בנסיבות אלה, עותר התובע להסתלקותו מן הבקשה לאישור התובענה כייצוגית ומן התובענה הייצוגית.

ז. עם זאת, הסכימו הצדדים, שנוכח טרחתם של התובע ובא כוחו, שהביאה לתיקון הטעויות הנ"ל, ישולם סך של 80,000 ₪ בצירוף מע"מ כשכר טרחה לבא כוחו של התובע, וכן גמול בסך של 7,500 ₪ לתובע עצמו.

ח. לבקשת ההסתלקות צורפו תצהיריהם של התובע ובא-כוחו, לפיהם הם לא קיבלו בעבר ולא יקבלו בעתיד, כל טובת הנאה בקשר עם ההסתלקות, למעט תשלום הגמול לתובע ושכר הטרחה לבא-כוחו שמבוקש כי יאושרו על-ידי בית המשפט.

ט. לאחר ששקלתי בדבר, סבורני כי ההסתלקות המוצעת עומדת בתנאים שנקבעו בסעיף 16 של חוק תובענות ייצוגיות.

התובע סבור כי יקשה עליו להוכיח קיומו של נזק כתוצאה מן הטעויות הנ"ל וכן יקשה עליו להוכיח קשר סיבתי בין הטעויות הנ"ל לנזק, ואין לכפות עליו את המשך ניהולו של ההליך.

י. סעיף 16(ד)(1) של חוק תובענות ייצוגיות מורה, כי במידה ואושרה הסתלקותם של כל המבקשים מבקשה לאישורה של תובענה כייצוגית, רשאי בית המשפט לקבוע שניתן להגיש בקשה למינוי תובע מייצג אחר, במידה והדבר מוצדק בנסיבות העניין ובהתחשב בשלב בו מצוי הדיון בבקשה לאישור התובענה כייצוגית.

במקרה שבפנינו, ההליך נמצא בראשיתו, טרם הוגשה תגובה לבקשה מטעם הנתבעת, וטרם התקיים דיון בבקשה.

זאת ועוד, אישור בקשת ההסתלקות המוסכמת לא ייצור מעשה בית-דין כלפי מי שלא היו צדדים ישירים להליך.

לפיכך, איני רואה מקום להורות על איתורו של מבקש אחר במקום התובע, ואיני רואה מקום להורות על פרסום מודעה בעניין איתורו של מבקש אחר.

יא. הצדדים הסכימו שנוכח טרחתם של התובע ובא-כוחו ונוכח גילוי הטעויות, דבר שהביא לתיקונן, ישולם לתובע גמול בסכום של 7,500 ₪, וכן ישולם לב"כ התובע שכר טרחה
בסכום של 80,000 ₪ בצירוף מע"מ.

בעניין זה קובע סעיף 16(א) של חוק תובענות ייצוגיות:

”מבקש, תובע מייצג או בא כוח מייצג, לא יסתלק מבקשה לאישור או מתובענה ייצוגית, אלא באישור בית המשפט, וכן לא יקבל, במישרין או בעקיפין, טובת הנאה מהנתבע או מאדם אחר בקשר להסתלקותו כאמור, אלא באישור בית המשפט.“ (ההדגשה שלי – י.ג.)

דהיינו, קיימת אפשרות לאשר גמול ושכר טרחה אף כאשר מדובר בהסתלקות, במידה ובית המשפט אישר זאת (עיינו בעניין זה גם בהוראת סעיף 22(ג) לחוק תובענות ייצוגיות).

יב. ב"כ הצדדים מפנים בסוגיה זו לדבריה של כב' השופטת א. שטמר בת"צ (מחוזי מרכז) 13801-02-09 עזורי נ' 013 נטויז'ן בע"מ (פורסם באתר "נבו", מיום 7.1.2010, בפיסקה 5 של פסק-הדין:

”עוד ניתן להרחיב הסתלקות למקרה שבו כתוצאה מהגשת התביעה, או מן האפשרות שתוגש, החליט הנתבע לשנות מדרכיו, לשפר את הפרקטיקה שעליה הלין התובע בתביעתו, ודי לו לתובע בכך. השיג מטרתו משתוקן העיוות שגילה. גם במקרה כזה אך סביר הוא שהצדדים ימליצו על תשלום תגמול ושכר טרחה (ת"א (י-ם) 1507/08 פריד נ' מגדניות נאמן (טרם פורסם, 7.10.08)).“

דברים אלה יפים אף לענייננו, בו כתוצאה מהגשת הבקשה, תוקנו הטעויות הן ברישום הסימון התזונתי בערבית והן בדבר מכירת המוצר במארז בלבד. על כן, מתקיימות נסיבות בהן ראוי לאשר גמול לתובע עצמו וכן תשלום שכר טרחה לבא-כוחו.

יג. באשר לגובה הגמול ושכר הטרחה, על-אף שבשים לב לשלב בו מצוי תיק זה, ניתן לומר כי סכומים אלה הינם על הצד הגבוה. לא ראיתי מקום להתערב בסכומים עליהם הסכימו הצדדים, וזאת היות וגילוי הטעויות הנ"ל על-ידי התובע הביא, בסופו של יום, לתיקונן, דבר שהביא תועלת לציבור, וזאת בנוסף לטרחה שהיתה לתובעובא-כוחו עקב הגשת הבקשה.

יד. לפיכך, בהתאם למבוקש ולמוסכם, אני מורה על מחיקת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית, ועוד אני מורה על מחיקת התובענה.

כמו כן, אני מאשר את תשלום הגמול לתובע וכן שכר טרחת עו"ד לב"כ התובע, כמבוקש בבקשה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהי תביעה ייצוגית ?

 2. ביטול תביעה ייצוגית

 3. תביעות סרק ייצוגיות

 4. תביעה ייצוגית בשטחים

 5. פסיקת שכר לתובע ייצוגי

 6. תביעה ייצוגית אומגה 3

 7. הסתלקות מתביעה ייצוגית

 8. התיישנות תביעה ייצוגית

 9. עורך דין תביעה ייצוגית

 10. הסתלקות מתובענה ייצוגית

 11. תביעה ייצוגית נגד תנובה

 12. מחיקת נתבע מתביעה ייצוגית

 13. תעריפי מים - תביעה ייצוגית

 14. העברת הדיון בתביעה ייצוגית

 15. תנאים לאישור תביעה ייצוגית

 16. תביעה ייצוגית נגד אולג'ובס

 17. תגובה לתשובה בתביעה ייצוגית

 18. בקשה לאישור תובענה ייצוגית

 19. תביעה ייצוגית נגד נושאי משרה

 20. מי יכול להגיש תביעה ייצוגית

 21. מי רשאי להגיש תביעה ייצוגית

 22. אישור תביעה ייצוגית נגד בזק

 23. החזר ארנונה - תביעה ייצוגית

 24. תביעה ייצוגית להחזר שכר לימוד

 25. פשרה לפני הגשת תביעה ייצוגית

 26. הפרת הסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 27. בדיקת מונה גז - תביעה ייצוגית

 28. פשרה בתביעה ייצוגית נגד מנורה

 29. תביעה ייצוגיות חוק חניה לנכים

 30. תביעה ייצוגית של אגודת החרשים

 31. תשלום לעורך דין בתביעה ייצוגית

 32. פשרה בתביעה ייצוגית נגד שטראוס

 33. תביעה ייצוגית בבית הדין לעבודה

 34. שתי תביעות ייצוגיות באותו נושא

 35. אישור תביעה ייצוגית נגד שטראוס

 36. בקשות דומות לאישור תביעה ייצוגית

 37. על מה אפשר להגיש תביעה ייצוגית ?

 38. תביעה ייצוגית בנושא מגה גלופלקס

 39. חיוב על אס אמ אסים תביעה ייצוגית

 40. תקנה 19 לתקנות תובענות ייצוגיות

 41. אישור הסדר הסתלקות תביעה ייצוגית

 42. פסיקת הוצאות לתובע בתביעה ייצוגית

 43. הגשת ראיות נוספות בתביעה ייצוגית

 44. תנאים לאישור פשרה בתביעה ייצוגית

 45. פשרה בתביעה ייצוגית נגד פיצה האט

 46. בקשה לצירוף תובעים לתביעה ייצוגית

 47. דוגמא לבקשה לאישור תביעה ייצוגית

 48. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד בזק

 49. תביעה ייצוגית בנושא העלאת הארנונה

 50. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד כלל

 51. הסדר פשרה לפני אישור תביעה ייצוגית

 52. פשרה בתביעה ייצוגית נגד הדיוטי פרי

 53. אישור תביעה ייצוגית נגד חברת שמירה

 54. פשרה בתביעה ייצוגית נגד בנק דיסקונט

 55. בקשה לאישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 56. שתי בקשות דומות לאישור תביעה ייצוגית

 57. הגשת תביעה של עובדים כתביעה ייצוגית

 58. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד יטבתה

 59. עיכוב תביעה ייצוגית עד להכרעה בבג''צ

 60. מינוי בודק להסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 61. בקשה לדחיית מועד בירור תביעה ייצוגית

 62. פשרה בתביעה ייצוגית בנושא חניית נכים

 63. פתיחת כרטיס סים נעול - תביעה ייצוגית

 64. הסדר פשרה צופה פני עתיד בתביעה ייצוגית

 65. תנאים לאישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 66. סילוק בקשה לאישור תביעה ייצוגית על הסף

 67. מחיקת בקשה לאישור תביעה ייצוגית על הסף

 68. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד סטימצקי

 69. תביעה ייצוגית בנושא גביית יתר על גרירה

 70. העברת הדיון בבקשה לאישור תביעה ייצוגית

 71. תביעה ייצוגית בנושא חישוב תגמולי ביטוח

 72. הפסקת גבייה על פי חוק תובענות ייצוגיות

 73. פשרה בתביעה ייצוגית לפני הגשת כתב הגנה

 74. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד סופר פארם

 75. פסיקת הוצאות לאחר הסתלקות מתביעה ייצוגית

 76. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד תחנות דלק

 77. בקשת הסתלקות מבקשה לאישור תביעה ייצוגית

 78. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד לאומי קארד

 79. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד דואר ישראל

 80. חובת פרסום בקשה להסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 81. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד ביטוח לאומי

 82. הפסקת גבייה לאחר בקשת אישור תביעה ייצוגית

 83. בדיקת משכון רכב דואר ישראל: תביעה ייצוגית

 84. פליטת חומרים מזהמים - פשרה בתביעה ייצוגית

 85. תביעה ייצוגית בנושא גביית דמי חבר הסתדרות

 86. בקשה בהסכמה להסתלקות מאישור תביעה ייצוגית

 87. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד הולמס פלייס

 88. בקשה לאישור תביעה ייצוגית בבית הדין לעבודה

 89. אישור תביעה ייצוגית בנושא הסתרת תאריך תפוגה

 90. בקשה לאישור תביעה ייצוגית בנושא ביטוח דירה

 91. אין צורך לאשר תביעה ייצוגית נגד ביטוח לאומי

 92. פשרה בתביעה ייצוגית נגד בית חולים בילינסון

 93. הפיכת תביעה בבית הדין לעבודה לתביעה ייצוגית

 94. ביטול אישור תביעה ייצוגית בבית המשפט העליון

 95. אישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית בבית הדין לעבודה

 96. תביעה ייצוגית: שינוי גודל האריזות של דגני הבוקר

 97. הגשת בקשה לתביעה ייצוגית ללא "פניה מוקדמת" לנתבע

 98. תביעה ייצוגית: טעות בחישוב מע"מ בתשלום צריכת מים

 99. טוען כי פוטר מהעבודה בגלל שהגיש בקשה לתביעה ייצוגית

 100. תביעה ייצוגית: חוסר אפשרות להשתחרר מחוזה במשך שנה

 101. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד בנק לאומי למשכנתאות

 102. בקשה לאישור הסתלקות לפי סעיף 16 של חוק תובענות ייצוגיות

 103. זכות לגילוי ועיון במסמכים בשלב הגשת בקשה לאישור תביעה ייצוגית

 104. תביעה ייצוגית: חובות הדיווח החלות על בעלי עניין בחברה ציבורית

 105. תביעה ייצוגית - אי השבת יתרות זכות שנרשמות לטובת נישומים בגין תשלומי חובה

 106. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון