האם מזכיר מועצת הפועלים נחשב לעובד

השאלה שעלינו להכריע בה היא, האם מזכיר מועצת פועלים הוא במעמד של "עובד" או במעמד אחר?

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא האם מזכיר מועצת הפועלים נחשב לעובד:

השופט אדלר:ו
.1בבית-הדין האזורי בבאר שבע (השופט כליף - אב-בית-הדין; נציגי הציבור אדמון וקוצר; תב"ע מו/418-3) התבררה עתירה לחייב את המשיבה לשלם למערער הפרשי פיצויי פיטורים, חופשה שנתית והודעה מוקדמת, בגין עבודתו כמזכיר מועצת הפועלים במצפה רמון. המשיבה טענה כי מעמדו של המערער אינו של "עובד" אלא של "נבחר". בית-הדין קמא קיבל טענה זאת, דחה את התביעה, ומכאן הערעור שלפנינו.
.2ואלה העובדות הצריכות לעניין:נ
א) המערער נבחר כמזכיר מועצת פועלי מצפה רמון, לתקופה מ- 16.3.82עד .15.10.85הוא לא נבחר לכהונה נוספת וחדל לכהן כמזכיר המועצה; ב) סעיף 79לתקנון היסוד של מועצות הפועלים קובע:ב
" .79מזכיר מועצת הפועלים ייבחר במליאת המועצה, שתזומן לשם בחירתו, ברוב קולות רגיל..." .3את המסקנה כי המערער אינו במעמד של "עובד" אלא במעמד של "נבחר" נימק בית-הדין קמא כך:ו א) הוא לא נתקבל או התמנה לעבודה על-ידי המשיבה, אלא נבחר על-ידי גוף פוליטי; ב) המשיבה לא היתה רשאית לפטר את המערער, והפסקת כהונתו נקבעה בהוראות התקנון; ג) היחסים בין הצדדים אינם יחסים חוזיים.
.4בא-כוח המערער טען:נ
א) יש לבחון קיומם של יחסי עובד-מעביד לגבי המערער לפי המבחנים הרגילים, דהיינו - מבחן ההשתלבות ומבחן הפיקוח; ב) מזכיר מועצת הפועלים לא נבחר, אלא התמנה; ג) מזכיר מועצת הפועלים מקבל זכויות של עובד, דהיינו - שכר, פנסיה, פיצויי פיטורים, חופשה, וכד', ועל כן הוא עובד; בא-כוח המשיבה הסתמך על פסק-הדין שבערעור, מנימוקיו.
.5השאלה שעלינו להכריע בה היא, האם מזכיר מועצת פועלים הוא במעמד של
"עובד" או במעמד אחר?
לשאלות הקשורות לקביעת מעמד התייחס בית-דין זה בדב"ע לה/19- 3[1], בעמ' 420, באומרו כי:ב
"לעומת יחסי עובד ומעביד, שביסודם הכוונה לקשר חוזי היוצר מערכת זכויות וחובות בין המתקשרים, קיימים יחסים שביסודם מעמד (סטטוס), כפיה, התנדבות וכיוצא באלה יחסים, שהצדדים לא התכוונו בהם לקשר חוזי. אלא אינם יחסי עובד מעביד".
ידועים - בחוק ובפסיקה - נושאי תפקידים ומשרות, שאינם במעמד של "עובדים", כגון:ו
- נציג ציבור בבית-הדין לשכרות (דב"ע לה/19- 3[1], דלעיל);
- יושב ראש מועצת איגוד ערים (דב"ע מב/82- 3[2]);
- גזבר מועצת דתית ויושב ראש ועדת בית העלמין (דב"ע שם/5- 2[3]);
- חייל (דב"ע לו/8- 2[4]; דב"ע לח/4- 4[5]; ע"א 153/54[6]; בג"צ 279/72[7]).

.6מקובלות עלינו קביעות בית-הדין קמא:נ
א) המערער נבחר ולא נתקבל או נתמנה. כך עולה מתקנון היסוד למועצות פועלים; ב) הפסקת עבודת מזכיר מועצת פועלים אינה יכולה להיעשות על-ידי פיטורים, כמו פיטורי עובד, אלא רק בהתאם להליך של הדחה שנקבע בתקנון; ג) קבלת שכר, פיצויי פיטורים, פנסיה, חופשה וכד', אינה מעידה על קיום יחסי עובד-מעביד. מזכיר מועצת פועלים מקבל תנאים אלה על-פי חוזה (חוקת העבודה, תקנון מועצות הפועלים), ולא בשל היותו "עובד". גם חיילים שופטים וחברי כנסת מקבלים שכר, זכויות פנסיה, חופשה שנתית, וכדו' מבלי שמעמדם יהיה מעמד של "עובד".
.7בדיון זה מתעוררת השאלה, מהן הזכויות של עובדי ארגוני עובדים ונבחרי ארגון עובדים. שאלה זו נדונה בספרות הבינלאומית:ב
[9] ,wedderburn, the worker and the law, third edition, penguin 813-. 807, Pp1986
קיימת הבחנה בין עובדי ארגון עובדים לבין נבחרי הארגון. ארגון עובדים מעסיק עובדים בדומה לגופים אחרים, והיחסים בינו לבין העובדים נקבעים בחוזה עבודה רגיל; נבחרי הארגון מועסקים על-פי חוקה או תקנון של הארגון, ולא על-פי חוזה עבודה.
ההבחנה בין "עובד" ארגון עובדים לבין "נבחר", נעשית בעיקר לפי הדרך שבה נתקבל האיש לתפקיד:ו האם נכרת חוזה בינו לבין הארגון או אם נבחר לתפקידו? .8קיימת הבחנה נוספת המבדילה בין נבחרים שהם חברי הארגון, המתנדבים למלא בו תפקידים שונים, לבין נבחרים חברי הארגון אשר עיקר תפקידם הוא עצם כהונתם בתפקיד. מזכ"ל ההסתדרות, מזכיר הסתדרות ארצית, ומזכיר מועצת פועלים הינם בעלי תפקידים "נבחרים", על כן מעמדם, ביחסים בינם לבין ההסתדרות, הוא זה של "נבחר", ולא של "חבר" או "עובד". לעומת זאת, עובד מפעל, שהוא גם חבר ועדת התרבות של הוועד המפעלי, חבר ועד מפעלי, או חבר ועדה פריטטית מטעם ההסתדרות "מתמנים" או "נבחרים", אך עיקר תפקידם אינו של "נבחר", אלא של "עובד".
.9עוד נוסיף כי עניינו של מזכיר נבחר של הסתדרות ארצית נדון בבית-משפט מחוזי ובערעור בבית-המשפט העליון (ע"א 657/84[8]). שני בתי-המשפט קבלו כמובן מאליו שאין יחסי עובד-מעביד בין אותו מזכיר לבין ההסתדרות הכללית.
.10מכל האמור לעיל עולה כי היחסים בין הצדדים לא היו יחסים חוזיים וממילא גם לא יחסי עובד-מעביד. המערער היה במעמד של "נבחר" ועיקר תפקידו היה של "נבחר". לכן, בדין דחה בית-הדין קמא את העתירה.
אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. זימון ישיבת מועצה

 2. הקלטת ישיבות מועצה

 3. חבר מועצה ניגוד עניינים

 4. פסולים לכהן כחברי מועצה

 5. יועץ משפטי למועצה מקומית

 6. חובת חבר מועצה לגור בעיר

 7. מינוי מבקר מועצה מקומית

 8. זכאות סגן ראש מועצה לשכר

 9. הודעת התפנות ממקום במועצה

 10. שלילת שכר עבודה במועצה מקומית

 11. ביטול החלטות ישיבת מועצה מקומית

 12. זכויות פנסיונרים של מועצת הפועלים

 13. הפסקת קבלת שירות משפטי למועצה דתית

 14. ביטול החלטות שהתקבלו בישיבת מועצה

 15. האם מזכיר מועצת הפועלים נחשב לעובד

 16. נטען כי ראש המועצה היטה את תוצאות המכרז

 17. החלטה מס' 995 של מועצת מנהל מקרקעי ישראל

 18. עתירה מינהלית להורות למועצה ליתן פטור מארנונה

 19. האם הצבעה לראשות מועצה המקומית היא הצבעה חשאית

 20. טענת בהתנכלות ראש המועצה בעובד שתמך במועמד יריב

 21. עתירה לבג"ץ נגד חוקיות מינויים של מועצת העירייה

 22. הפסקת כהונת חבר מועצה מקומית בגלל ניגוד עניינים

 23. ביטול מינוי ראש מועצה מקומית בגין ניגוד עניינים

 24. התערבות בית המשפט במינוי בעלי תפקידים במועצת העירייה -ביקורת שיפוטית

 25. האם היה המועצה להודיע על אי עמידה בתנאי הסף במכרז לפני ישיבת ועדת הבחינה ?

 26. עתירה כנגד החלטת ועדת המכרזים להמליץ לראש המועצה להכריז על הצעה זוכה במכרז

 27. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון