הלוואה עומדת ניידות רכב נפח מנוע למעלה מ- 2000 סמ''ק

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הלוואה עומדת ניידות רכב נפח מנוע למעלה מ- 2000 סמ''ק:

הנשיא (גולדברג):ב
.1לפנינו ערעור על פסק-דינו של בית-הדין האזורי בתל-אביב (השופטת ליפס - דן יחיד; תב"ע מד/813-0) אשר דחה את תביעת המערער להצהיר, כי על המוסד לביטוח לאומי (להלן - המוסד) לאשר לו הלוואה עומדת לרכב שנפח מנועו למעלה מ- 2000סמ"ק.
.2העומד לדיון הוא פירושם של סעיפים מסוימים בהסכם שבין הממשלה למוסד בדבר גמלת ניידות (להלן - ההסכם).
.3המערער הוא מוגבל בניידות הזכאי להלוואה עומדת מכוח סעיף 9א (א) להסכם, דהיינו נכותו לעניין ההסכם עולה כדי % 100והוא ממלא אחר התנאים שנקבעו באותו סעיף.
.4המערער נבדק על-ידי המכון לבטיחות בדרכים, שהינו גוף המוסמך מכוח ההסכם, לקבוע, בנסיבות שנקבעו בהסכם, זכאות להלוואה עומדת עבור רכב שנפח מנועו עולה על נפח המנוע המשמש בסיס לחישוב ההלוואה, למי שלא התמלאו בו התנאים המיוחדים שהמכון מוסמך לקבעם.
ב"סיכום ומסקנות" בדיקת המערער קבע המכון:ו
"הנ"ל רגיל להיכנס לרכב מצד ימין בלבד.
אינו מסוגל (ההדגשה הוספה) להיכנס מצד שמאל עקב מגבלות תנועת הרגליים.


ברכב אוטומטי עד 1800סמ"ק המעבר מימין לשמאל לא ניתן עקב בליטת ההילוכים. לצורך כניסה מימין והכנסת כסא הגלגלים בעצמו ועקב הרגל מומלץ לאשר רכב מעל 2000סמ"ק עם 2דלתות רחבות ומושבים קדמיים עם גבים נפרדים. אושר לנ"ל רכב גודל מעל 2000סמ"ק + 2דלתות רחבות, מושבים רחבים וגבים נפרדים".
.5עם קבלת המסקנות אישר המוסד למערער רכב בנפח מנוע העולה על 2000סמ"ק, אך לאחר זמן קצר תיקן המוסד את הודעתו, ואישר רכב של 2000סמ"ק בלבד.
.6הסעיף בהסכם, המתיר הענקת הלוואה לרכישת רכב מעל לנקבעבהסכם, קובע:נ
9(א) (2). "קבע המכון שמפאת הגבלותיו בנהיגה אינו יכול לנהוג אלא ברכב עם אביזרים מיוחדים שניתן להתקינם רק ברכב שנפח מנועו עולה על 1800סמ"ק - יהיה הרכב הקובע רכב שייקבע בהתאם על-ידי המכון".
.7בית-הדין האזורי הבחין, בהסתמכו על סעיפיו השונים של ההסכם, בין "נהיגה ברכב" לבין "שימוש ברכב", וקבע:ב "ממסקנות המכון עולה מעל לכל ספק, כי מגבלותיו של התובע (המערער) הן בכניסה לרכב ולא בנהיגה עצמה. במלים אחרות, משנכנס התובע לרכב וישב על כסא הנהג אין לו מוגבלות המונעת ממנו נהיגה שלא באמצעות אביזרים מיוחדים כדרישת סעיף 9(א).
.8המערער טען לזכאות לפי קביעת המכון, בעוד המוסד תמך בפסק-הדין שבערעור מטעמיו וטען, כי המכון חרג מהסמכות שהוענקה לו בהסכם.
.9אכן, יש להבחין, במקרים הראויים, בין "נהיגה" לבין "שימוש" ברכב, אולם נבצר מאיתנו להבין, כיצד יוכל המערער לנהוג ברכב שנפח מנועו פחות מ-2000
סמ"ק, שעה שאינו מסוגל, על-פי קביעת המכון, להיכנס לרכב כזה.
בין אם נתייחס להסכם לצורך פירושו כאל "חקיקת משנה" ובין אם נראה בו "חוזה" רגיל או "חוזה שלטוני", ובין אם נתייחס לפעולת המוסד כאל פעולת הרשות מכוח הסמכה מיוחדת של המחוקק (דב"ע מד/590-01, [1]; דב"ע לז/576-01, לז/65301, [2]) - נגיע לתוצאה זהה.
פירוש סביר של ההסכם, בחינת אומר דעתם של הצדדים לו, והפעלת הכוח שניתן למוסד בדרך המקובלת ובתום לב - כל אלה יביאונו למסקנה, כי את ההסכם יש לפרש באופן כזה שיאפשר לנכה, שהתמלאו בו תנאי הזכאות, לנהוג ברכב שהוא מסוגל להיכנס אליו, כל עוד אין הוראה מפורשת בהסכם המונעת פירוש בזה.
.10חזקה על המכון, כי הוא מכיר היטב את ההסכם והוראותיו. משקבע את אשר קבע - פשיטא שהגיע למסקנה, שלא ניתן להתקין תיבת הילוכים שתאפשר את מעברו של המערער מימין לשמאל ברבב שנפח מנועו 2000סמ"ק.


.11זאת ועוד:ו הצדדים להסכם קבעו זכאות להלוואה עומדת לנכים לפי חומרת נכותם:נ נפח מנוע של 1300סמ"ק לנכות של עד %79, 1800סמ"ק לנכות של % 80ויותר (תוספת ג' להסכם), ורק למקרים הקשים ביותר, אשר המערער נמנה עליהם 2000סמ"ק (סעיף 9(א) להסכם). סמכותו של המכון לקבוע זכאות לנפח מנוע גדול יותר במקרים החריגים המנויים בסעיף 9להסכם, ומשקבע כך תבוא קביעתו, על-פי לשונם של סעיפים המשנה לסעיף 9, במקום האמור בהסכם עצמו.
משקבעו בודקי המכון (שלושה רופאים ויועץ טכני) את אשר קבעו - חייב המוסד לפעול, לאור לשונו הברורה של סעיף 9(א) (2) להסכם, על-פי החלטתם אף אם השתמשו פעם אחת במינוח "מומלץ".
.12השאלה, אם מוסמך המוסד, על דעת עצמו, לא למלא אחר החלטת המכון, מבלי לערער עליה לבית-הדין, לא עלתה בערעור זה, וההכרעה בה תמתין לעת מצוא.

.13סופו של דבר - הערעור מתקבל, ואנו קובעים, כי על המוסד למלא את החלטת המכון.
המוסד ישלם למערער, שהיה מיוצג בבית-הדין האזורי בלבד, הוצאותיו בשתי הערכאות, בסך של 500ש"ח.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הסכם הניידות

 2. פרשנות הסכם הניידות

 3. תוספת לקצבת ניידות

 4. דחיית תביעת ניידות

 5. ביטול קצבת ניידות

 6. רמת ניידות ד'

 7. מוגבל בניידות משתכר

 8. הגדרת מוגבל בניידות

 9. מוגבלות בניידות 70%

 10. 60 אחוזי נכות ניידות

 11. הלוואה עומדת ניידות

 12. חישוב מוגבלות בניידות

 13. תוספת א' להסכם הניידות

 14. ערעור על זכאות לניידות

 15. קצבת ניידות רטרואקטיבית

 16. מחלת ורידים גמלת ניידות

 17. ממתי מקבלים קצבת ניידות

 18. רשימת הליקויים בניידות

 19. מוגבלות בניידות 50 אחוז

 20. גמלת ניידות לאחר גיל 65

 21. קצבת ניידות לאישה בדואית

 22. איך מגישים תביעה לגמלת ניידות

 23. ניכוי קצבת ניידות מפיצויים

 24. מחלת שרירים - קצבת ניידות

 25. גמלת ניידות בגין מחלת פרקים

 26. גודל הרכב למוגבלים בניידות

 27. גמלת ניידות - נכות משוקללת

 28. קרוב משפחה של מוגבל בניידות

 29. מפרקים מדומים - גמלת ניידות

 30. ערעור ניידות בית הדין לעבודה

 31. שלילת קצבת ניידות בגלל הלוואה

 32. גמלת ניידות עקב טיפולי הקרנות

 33. הפסקת קצבת ניידות מביטוח לאומי

 34. מועד תחילת הזכאות לקצבת ניידות

 35. ביטול קצבת ניידות מביטוח לאומי

 36. מורשה נהיגה ברכב מוגבל בניידות

 37. ערעור החלטת ועדת העררים ניידות

 38. ערעור על החלטת ועדה לגמלת ניידות

 39. שלילת רישיון לנכה מוגבל בניידות

 40. ערעור על החלטת ועדה רפואית ניידות

 41. הפסקת קצבת ניידות עקב שהות בחו''ל

 42. גמלת ניידות ערעור על החלטת ועדה רפואית

 43. הסעת מוגבל בניידות ע''י קרוב משפחה

 44. ערעור על החלטת ועדה לעררים בניידות

 45. גמלת ניידות – ערעור על החלטת ביטוח לאומ

 46. ערעור גמלת ניידות בשאלה משפטית בלבד

 47. החזר קצבת ניידות ממוגבל בניידות שעובד

 48. נכות לא מתאימה לרשימת הליקויים בניידות

 49. הפסקת קצבת ניידות לנפגעי תאונות דרכים

 50. הלוואה נוספת לרכישת רכב למוגבל בניידות

 51. גמלת ניידות מביטוח לאומי עקב השתלת כליה

 52. חישוב גמלת ניידות לפי אביזרי ניידות לנכים

 53. מרחק מהבית לעבודה לצורך זכאות לקצבת ניידות

 54. הגבלה בניידות על פי סעיף ו-א-1 לרשימת הליקויים

 55. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים לעניין ניידות

 56. הלוואה עומדת ניידות רכב נפח מנוע למעלה מ- 2000 סמ''ק

 57. קביעת ועדת ניידות כי סוג הליקוי אינו נכלל ברשימת הליקויים

 58. עתירה לבג"ץ על הסכם הניידות: החלפת מפרקים בירך או בברך

 59. האם הועדה צריכה "להזהיר" נכה לפני הפחתת שיעור מוגבלות בניידות

 60. חובת ההנמקה של הוועדה בדבר היזקקות לסיוע מועט בניידות בתוך הבית

 61. מגבלות מוטוריות הניתנות ליישום ברשימת הליקויים המנויים בהסכם הניידות

 62. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון