העברת תיק הוצאה לפועל אל משקם

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא העברת תיק הוצאה לפועל אל משקם:

ניתנה רשות ערעור על החלטת ראש ההוצאה-לפועל מיום 11.6.92, לפיה יועבר תיק הוצאה-לפועל שנפתח נגד המשיבה אל המשקם, אשר אמור להתמנות לפי חוק הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, תשנ"ב- 1992(להלן:ו החוק).
פסק-דין זה דן בדרך טיפולו של ראש ההוצאה לפועל בבקשת חייב המוגשת לפי החוק להפסקת הליכי הוצאה-לפועל ולהעברת כל ההליך המתנהל נגדו אל המשקם.
.2המשיבה, שמקום מגוריה במושב אלמגור, משכה שיק על סך 542, 3ש"ח לפקודת הקיבוץ המערער. מועד משיכתו של השיק הוא 25.5.89ובשל חילולו פתח המערער בהליכי הוצאה-לפועל נגד המשיבה.
המשיבה פנתה אל ראש ההוצאה-לפועל וביקשה לעכב את הליכי ההוצאה-לפועל ולהעביר את ההליך אל המשקם לפי סעיף 7לחוק שעניינו:נ "הקפאת הליכים".
ביום 6.7.92החליט ראש ההוצאה-לפועל על העברת התיק למשקם, מייד לכשימונה משקם על פי התקנות, ועד למינויו יושהו הליכי הוצאה-לפועל נגד החייבת.

עדיין לא הותקנו תקנות לפי החוק, אלא שעניין זה אינו נוגע לדיוננו, ולפיכך, לא אתייחס אליו.
.3הוראתו של סעיף 7(א) לחוק קובעת -
"אין להמשיך בהליך לגבי חוב בסיסי או ערבות לחוב בסיסי, אלא בהתאם להוראות חוק זה".
"חוב בסיסי" הוא חוב שנוצר בתקופה שנסתיימה ביום הקובע שהוא יום 31.12.87, או חוב שנוצר לשם פרעון חוב כאמור, או חוב שנקבע בפסק-דין, גם אם ניתן לאחר היום הקובע, והוא אחד מאלה:ב
(1) חוב של אגודה חקלאית; (2) חוב של ארגון חקלאי; (3) חוב של גורם חקלאי, למעט אגודה חקלאית וארגון חקלאי, הנובע מעיסוקו כחקלאי.
"גורם חקלאי" הוא אגודה חקלאית, ארגון חקלאי, תאגיד חקלאי, חקלאי, חבר באגודה חקלאית, ובן זוגו (סעיף 1לחוק).
ברור מדברים אלה, כי ההסדרים לפי החוק אינם חלים באופן כולל וגורף על כל חובותיהם של אנשי המגזר החקלאי, אלא רק על אותם חובות שגובשו לפני יום 31.12.87, והם נובעים מעיסוקם כחקלאים. חובות שנוצרים, למשל, כתוצאה מרכישת רהיטים לביתו של חקלאי או כתוצאה מבילוי חופשה בבית-מלון - חובות אלה אינם באים בגידרו של חוק זה והחייב לא יוכל לחסות בצל הוראותיו וליהנות מהיתרונות שהוא מעניק לגורם חקלאי.
ברור גם זאת, כי חובות שעילתם קמה לפני היום הקובע וניתן בעניינם פסק-דין לאחר אותו יום, או שהחובות נוצרו לאחר היום הקובע, לשם פרעון חוב שגובש לפני היום הקובע - גם חובות אלה יחסו בגידרו של החוק, והחייב יהנה מהגנותיו, למשל:ו שיק שניתן לאחר היום הקובע, בעד כלים חקלאיים, לפי "חוב פתוח" שהלך ונוצר לפני היום הקובע - גם שיק כזה יבוא בגידרו של החוק, והחייב יהנה מהגנותיו ומיתרונותיו.
.4הוראתו של סעיף 7(ב) לחוק קובעת, כי נושה או חייב, בהליך לגביית חוב בסיסי או ערבות לחוב בסיסי, רשאים להודיע למי שלפניו מתנהל הליך, כי חלות עליו (על מי שלפניו מתנהל אותו הליך) הוראות חוק זה. ואם הודיעו כאמור - יורה מי שלפניו מתנהל ההליך על הפסקתו ועל העברתו למשקם, אם נוכח, כי התקיימו התנאים להפסקת ההליכים כאמור בסעיף 7(א).
ראוי לומר כאן, כי המונח "הליך" לפי החוק משמעותו שונה מהמשמעות הנודעת
לו בדיני ההוצאה-לפועל. בסעיף 1לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967, מוגדר
"הליך":נ כ"פעולה לפי חוק זה לשם הוצאה לפועל של פסק דין", ואילו על פי סעיף 1לחוק ההסדרים משמעותו של "הליך" היא:ב "כל הליך בפני בית משפט, הוצאה לפועל, הרשם או בורר". הרשם הוא רשם האגודות השיתופיות.
הווה אומר:ו חייב או נושה רשאים לפנות, לפי העניין, אל בית-משפט, או אל בורר, או אל רשם האגודות השיתופיות, אשר דנים בתביעה נגד "גורם חקלאי" לתשלום "חוב בסיסי" - או אל ראש הוצאה-לפועל העוסק בביצועו של פסק-דין שעניינו "חוב בסיסי" - ולהודיע להם, כי חלות עליהם הוראות החוק.
בעקבות הודעה זו יורו אותן ערכאות על הפסקת ההליך (כמשמעותו הרחבה בחוק) ועל העברתו למשקם. הוראת החוק מדברת בלשון ציווי שאינה משאירה לערכאות הללו שיקול-דעת לעניין הפסקת ההליך והעברתו אל המשקם; אולם, כל זה כפוף לתנאי, לפיו נוכחו אותן ערכאות כי נתקיימו התנאים להפסקת ההליכים כאמור בסעיף 7(א). כלומר, מי שהוגשה לפניו בקשה להפסיק הליך ולהעבירו אל המשקם, חייב לברר, קודם כל, אם התקיימו התנאים להפסקת ההליך, כפי שנקבעו בסעיף 7(א) לחוק.
.5נטל השכנוע לקיומם של תנאים הפוטרים את הנתבע מעולו של הליך המתנהל נגדו, מוטל על שכמו של הנתבע, כפי שכל בעל דין במשפט אזרחי, הטוען טענה חשובה לעמדתו המשפטית, נושא בנטל השכנוע להוכחת העובדות הנחוצות לביסוס טענתו (ע"א 357/72 [1]).
כלומר, חייב בהוצאה-לפועל, שמתנהלים נגדו הליכים לאכיפת פסק דין, מוטלת עליו חובה לבוא ולהצביע על כל הנתונים המהווים בסיס להעברת התיק אל המשקם ולהפסקת הליכי ההוצאה-לפועל. ראש ההוצאה-לפועל אינו רשאי להחליט על הפסקת ההליך ועל העברתו אל המשקם, לפני ששקל ובחן את כל הנתונים הרלוונטיים וקבע, אם הם מהווים בסיס ראוי להחלטתו האמורה.
הייתי מוסיף ואומר, כי על ראש ההוצאה-לפועל מוטלת החובה לבחון ולבדוק את הנתונים המהווים בסיס להפסקת הליך, לפי החוק, גם אם הזוכה אינו מגיב על בקשתו של החייב. ואלה הנתונים שעליו לבחון:נ
(א) האם החייב בא בגידרו של "גורם חקלאי" כאמור בסעיף 1לחוק; (ב) האם החוב הוא "חוב בסיסי" כמשמעותו בסעיף 1לחוק, ואם כן - מהו מועד גיבושו; (ג) האם החוב נובע מעיסוקו החקלאי של החייב, או שהוא חוב אחר שאינו נובע מעיסוק זה.
זוהי הוראה מפורשת של סעיף 7(ב) (1) לחוק, לפיה חייב ראש ההוצאה-לפועל להיווכח, כי נתקיימו התנאים להפסקת ההליכים, כאמור בסעיף 7(א), ואין ראש
ההוצאה לפועל רשאי להחליט על הפסקת הליך רק מכיוון שנתבקש לכך על ידי החייב, והזוכה לא הגיב על בקשה זו.
.6בענייננו, פנתה החייבת אל ראש ההוצאה-לפועל וביקשה לעכב את הליכי הביצוע, וראש ההוצאה-לפועל נענה לבקשתה. אלא שכאן מתגלה נתון עובדתי שראש ההוצאה-לפועל לא עמד עליו כל עיקר:ב מועד משיכתו של השיק חל לאחר היום הקובע, וכבר מטעם זה לא היה מקום לעכב הליכים ולהעביר את העניין למשקם, לכשימונה על פי התקנות.
נראה, לכאורה, שהחייבת הגישה לראש ההוצאה-לפועל בקשה סתמית להפסקת ההליכים, בטענה שהחוק חל על ההליך המתנהל לפניו, וראש ההוצאה-לפועל אישר את הבקשה וקיבל אותה ללא חקירה ודרישה. הוא נמנע מלבחון את הנתונים האמורים המהווים בסיס להפסקת ההליכים, ובייחוד נעלם מעיניו, כפי שאמרתי, מועד משיכתו של השיק שחל לאחר היום הקובע.
לנוכח כל מה שנאמר כאן דעתי היא, כי החלטת ראש ההוצאה-לפועל בטעות יסודה, ומן הדין יהיה לבטל אותה ולהחזיר את הליכי ההוצאה-לפועל לקדמותם ולהמשיך בהליכי הגבייה.

.7סיכומו של דבר. אני מבטל את החלטת ראש ההוצאה-לפועל מיום .11.6.92
ההליך יוחזר אל לשכת ההוצאה-לפועל, והליכי ההוצאה-לפועל יימשכו כסדרם. החייבת תשלם למשיבה שכ"ט עו"ד בסך 000, 1ש"ח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סכום קצוב בהוצאה לפועל

 2. חיוב צד ג הוצאה לפועל

 3. מימוש נכס בהוצאה לפועל

 4. שכ''ט עו''ד הוצאה לפועל

 5. הוצאה לפועל נגד עיזבון

 6. טעות ביתרת חוב בהוצל''פ

 7. צירוף חייב בתיק הוצל''פ

 8. מחיקת חייב מתיק הוצל''פ

 9. תשלום יתר בהוצאה לפועל

 10. הוצאה לפועל חוב ארנונה

 11. הוצאה לפועל מזונות ילדים

 12. המצאת אזהרה בהוצאה לפועל

 13. סעיף 48 לחוק ההוצאה לפועל

 14. סעיף 28 לחוק ההוצאה לפועל

 15. אי עדכון חוב בהוצאה לפועל

 16. סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל

 17. צו עיכוב הליכי הוצאה לפועל

 18. צירוף ערב לתיק הוצאה לפועל

 19. ביזיון בית משפט הוצאה לפועל

 20. סעיף 77א לחוק ההוצאה לפועל

 21. החזר הפרש כספים הוצאה לפועל

 22. תקנה 119 לתקנות ההוצאה לפועל

 23. העברת תיק הוצל''פ לעיר אחרת

 24. בקשה להצטרף לתיק הוצאה לפועל

 25. נזק לרכב מעוקל בהוצאה לפועל

 26. תביעה נגד לשכת ההוצאה לפועל

 27. מחיקת חייב מתיק הוצאה לפועל

 28. בקשה לביצוע שיק בהוצאה לפועל

 29. ביצוע שיק שנגנב הוצאה לפועל

 30. איפה פותחים תיק הוצאה לפועל

 31. ביטול החלטת ראש ההוצאה לפועל

 32. סעיף 34(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 33. עיכוב מכירת רכב בהוצאה לפועל

 34. צירוף חייב לתיק ההוצאה לפועל

 35. סעיף 80(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 36. ביטול קניית רכב מהוצאה לפועל

 37. עיון מחדש בהחלטה בהוצאה לפועל

 38. חיוב צד ג בתשלום חוב בהוצל''פ

 39. הליכי הוצאה לפועל כנגד יורשים

 40. הסכם פשרה לא ברור בהוצאה לפועל

 41. העברת תיק הוצאה לפועל אל משקם

 42. בקשה להשהות הליכי הוצאה לפועל

 43. תיקון תעודת זהות בהוצאה לפועל

 44. ביצוע צ'קים בהוצאה לפועל טבריה

 45. רשות לצרף צד נוסף להליך הוצל''פ

 46. פתיחת תיק הוצאה לפועל שלא כדין

 47. פשרה בין בעלי הדין בהוצאה לפועל

 48. תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל

 49. חלוקת כספים שהתקבלו בהוצאה לפועל

 50. אגרת הוצאה לפועל על הפרשי הצמדה

 51. ערעור על מכירת קרקע הוצאה לפועל

 52. פיצוי על פתיחת הליך הוצאה לפועל

 53. אי ציות להחלטת ראש ההוצאה לפועל

 54. פתיחת תיק הוצאה לפועל ע''י הבנק

 55. התיישנות תביעת החזר מהוצאה לפועל

 56. ערעור על חיוב בהוצאות הוצאה לפועל

 57. העברת תיק הוצאה לפועל ללשכה אחרת

 58. בירור טעות בפסק דין בהוצאה לפועל

 59. סמכות ראש ההוצאה לפועל לעכב הליכים

 60. בעלות על קרקע שנמכרה בהוצאה לפועל

 61. סמכות ראש ההוצאה לפועל בטענת פרעתי

 62. מעקלים מהוצאה לפועל בדירה בשכירות

 63. השבת סכום ששולם ביתר להוצאה לפועל

 64. ביצוע פסק דין ע''י ראש ההוצאה לפועל

 65. סמכות ראש ההוצאה לפועל לתקן פסק דין

 66. בקשה לעיכוב ביצוע הליכי הוצאה לפועל

 67. המצאת בקשה לביטול החלטה הוצאה לפועל

 68. אישור מכירת נכס ע''י ראש ההוצאה לפועל

 69. תשלום על העתק מסמכים בתיק הוצאה לפועל

 70. פרשנות פסק דין ע''י ראש ההוצאה לפועל

 71. שינוי גרסה לגבי זיוף צ'ק בהוצאה לפועל

 72. בקשת ראש ההוצאה לפועל להבהרת פסק דין

 73. ערעור על פתיחה מחדש של תיק הוצאה לפועל

 74. ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל בחדרה

 75. עיקול בטעות לאחר סגירת תיק הוצאה לפועל

 76. תיק הוצאה לפועל נגד מינהל מקרקעי ישראל

 77. ערעור על החלטה למכור דירה בהוצאה לפועל

 78. אי הגשת השיק המקורי לביצוע בהוצאה לפועל

 79. חידוש הליכי הוצאה לפועל לאחר הסכם פשרה

 80. סמכות ראש ההוצאה לפועל לעכב יציאה מהארץ

 81. בקשה לזימון לחקירת יכולת - ערעור על דחיה

 82. ערעור על מכירת נכס מקרקעין בהוצאה לפועל

 83. בקשת זוכה בהוצאה לפועל למינוי כונס נכסים

 84. תיק הוצאה לפועל לצורך גביית מזונות קטינה

 85. תקנות סד''א מול תקנות ההוצל''פ - מה גובר

 86. ערעור על דחיית בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל

 87. המועד להגשת ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 88. זוכה קיבל כסף ולא הקטין את החוב בהוצאה לפועל

 89. תביעה נגד עורך דין על טיפול בתיק הוצאה לפועל

 90. האם זוכה חייב לעדכן בהוצל"פ שקיבל כסף מהחייב ?

 91. מכירת רכב בהוצאה לפועל במחיר נמוך ממחיר מחירון

 92. ביצוע פסק דין רבני שניתן ללא סמכות בהוצאה לפועל

 93. תיקון טעות חישוב בפסק דין ע''י רשם ההוצאה לפועל

 94. נטען כי לרשמת ההוצאה לפועל אין סמכות לפרש פסק דין

 95. פסק דין הצהרתי בעלות על דירת מגורים - הוצאה לפועל

 96. גילוי פסק דין בהעדר הגנה רק לאחר עיקול הוצאה לפועל

 97. בקשה להורות על פתיחת תיק האיחוד ללא כל הגבלות ותניות

 98. ערעור לעליון על החלטת רשם ההוצאה לפועל למתן צו פינוי

 99. תביעה שטרית בגין שיקים שהוגשו לביצוע בלשכת הוצאה לפועל

 100. טענה כי התיק ההוצאה לפועל נפתח על סמך שיקים שכבר נפרעו

 101. האם אפשר לקבל פיצוי כספי על פתיחת תיק הוצל"פ ללא הצדקה ?

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון