חישוב מוגבלות בניידות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא חישוב מוגבלות בניידות:

.Iההליך
.1 בבית-הדין האזורי בתל-אביב (השופטת פורת; תב"ע לט/278-0) התבררה תובענה של המערער נגד המוסד לביטוח לאומי (להלן - המוסד) בעתירה שבית-הדין יפסול דרך החישוב של "מוגבלות בניידות" שבה נקט המוסד לעניין "הסכם הניידות" (ההסכם שבין המוסד לבין המדינה בעניין "הטבות" למוגבלים בניידות).
בית-הדין האזורי דחה את התביעה ומכאן הערעור שבפני בית-דין זה.
.2 העובדות העיקריות הצריכות לערעור - עובדות שלא היו שנויות במחלוקת
- הן:נ
א) ועדה רפואית הפועלת לעניין הסכם הניידות קבעה שבמערער שני ליקויים מהמפורטים בתוספת א' להסכם הניידות, היינו - הליקוי המפורט בפריט א (5) ברגל ימין, פריט שבצידו % 50מוגבלות בניידות, וליקוי המפורט בפריט ו' ברגל שמאל, פריט שאף בצידו % 50"מוגבלות בניידות"; ב) המוסד קבע זכאות לפי מוגבלות של %75, ובעשותו כן סמך על סעיף 8(ב) לתוספת ב' להסכם הניידות, שזו לשונו:ב
"(ב) כאשר לנבדק מספר ליקויים המפורטים ברשימה, תקבע הוועדה הרפואית את אחוז המוגבלות בניידות לכל ליקוי בנפרד ואחוז מוגבלותו בניידות יהיה שווה לגבוה מבין אחוזי המוגבלות בניידות שנקבעו לו (להלן - האחוז הראשון במעלה) בתוספת אחוזים כמפורט להלן:ו

(1) אחוז המוגבלות בניידות השני במעלה כפול ביתרת האחוזים המתקבלת לאחר הפחתת האחוז הראשון במעלה מ-%100; (2) אחוז המוגבלות בניידות השלישי במעלה כפול ביתרת האחוזים המתקבלת לאחר הפחתת האחוז הראשון במעלה והתוספת שחושבה לפי פסקה (1) לעיל מ- 100וכן הלאה".
.3 טענתו של המערער, הן בבית-הדין האזורי והן בבית-דין זה היתה, שדרך חישוב המביאה לכך ש- 50ועוד 50הם 75ולא 100אינה סבירה והדגיש, שלא ייתכן שנכות בכל אחת משתי רגליים בדרגה של % 50תביא בסיכום ל"מוגבלות בניידות" כוללת הקטנה מזאת אשר בשל ליקוי ברגל אחת, עת בצידו של אותו ליקוי בודד מוגבלות של % 80(דוגמה:נ פריט ב (1)).
.4 בית-הדין האזורי לא קיבל את טענת המערער, באשר מצא שהמוסד פעל כמתחייב מסעיף 8(ב) לתוספת ב' להסכם הניידות, ולא ראה עצמו בר-סמכא להידרש לשאלה, אם סבירה ההוראה שבסעיף 8(ב) הנ"ל או שאינה סבירה.
.Iiפסק-דין
.1 אין מקום לחלוק על כך, שעת פועלים כמוכתב על-ידי סעיף 8(ב) שבתוספת ב' להסכם הניידות מגיעים לתוצאה שאליה הגיע המוסד לביטוח לאומי ואין להגיע לתוצאה אחרת:ב תחילה מזכים ב-% 50כך שנותר % 50של פונקציונליות; לאותם % 50מוסיפים % 50מהיתרה שהם % 25ומגיעים, כולל, ל-%.75
.2 בפסק-הדין שבדב"ע לז/576-01; לז/653- 01
[1] (פד"ע, כרך ט', ע' 169
- פסק-דין שהנחה את בית-הדין האזורי) (במצוטט נפלה אמנם טעות בכתיבה וההפניה היא לכרך ח', פד"ע) - נדרש בית-דין זה לשאלה, אם בית-הדין יבחן "סבירות" הקבוע בהסכם הניידות ומטעמים שנתן פסק, שלא יעשה כן.
.3 כדי להפיס דעתו של המערער נאמר, כי גם לגופה של טענת חוסר סבירות לא מצאנו בסעיף 8(ב) לתוספת ב' להסכם הניידות דבר, המביא לתוצאה בלתי-סבירה וחסרת היגיון. עורך "רשימת הליקויים" נתן במפורש דעתו לפגיעה בשתי הגפיים והדבר משתקף באחוזי המוגבלות שבצידי הפריטים השונים. כך למשל נקבע, שקטיעה בשוק אחת - מביאה ל"מוגבלות בניידות" של % 40(פריט ב (4)) וקטיעה בשתי השוקיים גם יחד - מביאה למוגבלות בניידות של % 80(פריט ב (5)) ולא של % 64שהיו מתקבלות מיישום סעיף 8(ב) שבתוספת ב'; כן מוצאים ששיתוק מלא של שוק אחת מביא למוגבלות של % 50בעוד ששיתוק מלא של שתי השוקיים מביא למוגבלות של % 80ולא של %75, שהיו מתקבלות לפי סעיף 8(ב) לתוספת ב'. בענייננו נקבע שיתוק מלא של שוק אחת (%50) והגבלה בכושר תנועת מפרק הירך ולמצב כזה לא באה הוראה המביאה לסטיה מסעיף 8(ב) לתוספת ב' להסכם הניידות; ושוב, למצב "דו-צדדי"
של הגבלת כושר תנועת מפרק נקבע שיעור מוגבלות של % 80ולא % 75(פריט ו' (4)).
בענייננו לא נקבעה הגבלה "דו-צדדית" של מפרק הירך אלא הגבלה בגפה אחת של מפרק הירך ושיתוק של שוק הגפה השניה. למצב כזה לא נקבעה סטיה מהאמור בסעיף 8(ב) לתוספת ב' להסכם הניידות.
משנתן עורך רשימת הליקויים דעתו לפגיעות בשתי הגפיים, עד כדי קביעת מוגבלות של % 100(פריט א (1), פריט ב (2)) וגם נתן דעתו למקרים אחרים של פגיעה בשתי הגפיים - אין לאמור שהתוצאה במקרים אחרים, עקב הפעלת סעיף 8(ב) לתוספת ב' להסכם הניידות, הינה בלתי-סבירה, רק משום שבמקרים אחרים ושונים מגיעים לתוצאות שונות.
.4מכל האמור עולה, כי דין הערעור להידחות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הסכם הניידות

 2. פרשנות הסכם הניידות

 3. תוספת לקצבת ניידות

 4. דחיית תביעת ניידות

 5. ביטול קצבת ניידות

 6. רמת ניידות ד'

 7. מוגבל בניידות משתכר

 8. הגדרת מוגבל בניידות

 9. מוגבלות בניידות 70%

 10. 60 אחוזי נכות ניידות

 11. הלוואה עומדת ניידות

 12. חישוב מוגבלות בניידות

 13. תוספת א' להסכם הניידות

 14. ערעור על זכאות לניידות

 15. קצבת ניידות רטרואקטיבית

 16. מחלת ורידים גמלת ניידות

 17. ממתי מקבלים קצבת ניידות

 18. רשימת הליקויים בניידות

 19. מוגבלות בניידות 50 אחוז

 20. גמלת ניידות לאחר גיל 65

 21. קצבת ניידות לאישה בדואית

 22. איך מגישים תביעה לגמלת ניידות

 23. ניכוי קצבת ניידות מפיצויים

 24. מחלת שרירים - קצבת ניידות

 25. גמלת ניידות בגין מחלת פרקים

 26. גודל הרכב למוגבלים בניידות

 27. גמלת ניידות - נכות משוקללת

 28. קרוב משפחה של מוגבל בניידות

 29. מפרקים מדומים - גמלת ניידות

 30. ערעור ניידות בית הדין לעבודה

 31. שלילת קצבת ניידות בגלל הלוואה

 32. גמלת ניידות עקב טיפולי הקרנות

 33. הפסקת קצבת ניידות מביטוח לאומי

 34. מועד תחילת הזכאות לקצבת ניידות

 35. ביטול קצבת ניידות מביטוח לאומי

 36. מורשה נהיגה ברכב מוגבל בניידות

 37. ערעור החלטת ועדת העררים ניידות

 38. ערעור על החלטת ועדה לגמלת ניידות

 39. שלילת רישיון לנכה מוגבל בניידות

 40. ערעור על החלטת ועדה רפואית ניידות

 41. הפסקת קצבת ניידות עקב שהות בחו''ל

 42. גמלת ניידות ערעור על החלטת ועדה רפואית

 43. הסעת מוגבל בניידות ע''י קרוב משפחה

 44. ערעור על החלטת ועדה לעררים בניידות

 45. גמלת ניידות – ערעור על החלטת ביטוח לאומ

 46. ערעור גמלת ניידות בשאלה משפטית בלבד

 47. החזר קצבת ניידות ממוגבל בניידות שעובד

 48. נכות לא מתאימה לרשימת הליקויים בניידות

 49. הפסקת קצבת ניידות לנפגעי תאונות דרכים

 50. הלוואה נוספת לרכישת רכב למוגבל בניידות

 51. גמלת ניידות מביטוח לאומי עקב השתלת כליה

 52. חישוב גמלת ניידות לפי אביזרי ניידות לנכים

 53. מרחק מהבית לעבודה לצורך זכאות לקצבת ניידות

 54. הגבלה בניידות על פי סעיף ו-א-1 לרשימת הליקויים

 55. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים לעניין ניידות

 56. הלוואה עומדת ניידות רכב נפח מנוע למעלה מ- 2000 סמ''ק

 57. קביעת ועדת ניידות כי סוג הליקוי אינו נכלל ברשימת הליקויים

 58. עתירה לבג"ץ על הסכם הניידות: החלפת מפרקים בירך או בברך

 59. האם הועדה צריכה "להזהיר" נכה לפני הפחתת שיעור מוגבלות בניידות

 60. חובת ההנמקה של הוועדה בדבר היזקקות לסיוע מועט בניידות בתוך הבית

 61. מגבלות מוטוריות הניתנות ליישום ברשימת הליקויים המנויים בהסכם הניידות

 62. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון