חלוקת דיבידנד בהתאם ליכולת הפירעון

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא חלוקת דיבידנד בהתאם ליכולת הפירעון:

1.        מהות הבקשה ונימוקיה
 
א.   המבקשת אינרום תעשיות בע"מ (להלן: "המבקשת") פנתה בבקשה (להלן: "הבקשה") לבית משפט זה לאשר לה לבצע חלוקה מעבר לרווחי החברה בדרך של הפחתת הון החברה בסך כולל של 256 מיליון ₪ (להלן: "החלוקה המבוקשת").
       פנייתה של המבקשת לבית משפט זה נעשתה מכוח הסמכות המוקנית לבית משפט זה לפי סעיף 303 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות").
 


במסגרת הבקשה מציינת המבקשת כי החלוקה המבוקשת היא חלק מרה-ארגון פנימי במבנה אחזקותיה של המבקשת, במסגרתו נמכרו לאינרום השקעות בתעשיה (ה.ב), שותפות מוגבלת הנמצאת בשליטת שותפויות פימי, כהגדרתן בבקשה, ובניהול המבקשת כשותף כללי (להלן: "שותפות אינרום"), מלוא ההחזקות בחברות בנות של המבקשת - אורדן תעשיות מתכת ויציקות בע"מ ואורלייט תעשיות (מילניום 2000) בע"מ (להלן "חברות הבנות") וכן בחברת איטונג תעשיות בע"מ (להלן "איטונג תעשיות") ובחברות הבנות שלה - איטונג בע"מ, מודול בטון השקעות בתעשייה בע"מ, תשלובת ח.אלוני בע"מ ונירלט צבעים בע"מ, אשר הינן חברות נכדות של המבקשת (להלן "החברות הנכדות") (להלן: "הרה ארגון"). תמורת מכירת חברות הבנות קיבלה המבקשת משותפות אינרום סך של 69,900,000 ₪ במרץ 2010, ואילו תמורת מכירת אחזקותיה בחברות הנכדות קיבלה איטונג תעשיות משותפות אינרום סך של 213,100,000 ₪ במהלך סוף שנת 2009 ועד לחודש פברואר 2010.
בהתאם למתואר בבקשה, מלוא תמורת המכירה אשר ניתנה לאיטונג תעשיות חולקה למבקשת כדיבידנד באופן הבא: סכום של 63,100,000 ₪ כחלוקה מותרת בחודש דצמבר 2009 ובחודש במרץ 2010, וסכום של 150,000,000 ₪ כחלוקה מעבר לרווחיה בדרך של הפחתת הון על פי אישור שניתן ע"י בית משפט זה בחודש יוני 2010 (ראו סעיף 10 של הבקשה). לטענת המבקשת, תמורת המכירה אינה נדרשת לצורך המשך פעילותה השוטפת והיא מבקשת לחלקה כדיבידנד לבעלי מניותיה - שותפויות פימי. בחודש מרץ 2010 חילקה המבקשת לשותפויות פימי דיבידנד בגובה מלוא הרווחים הראויים לחלוקה אשר הסתכמו בסך של 40,400,000 ₪, ואילו במסגרת הבקשה הנוכחית היא מבקשת לחלק דיבידנד נוסף לבעלי מניותיה בשיעור מלוא יתרת התמורה שקבלה ממכירת החברות המנויות לעיל. מלוא יתרת תמורה זו מסתכמת בסך של 256,000,000 ₪ ובמסגרת הבקשה מבקשת המבקשת מבית המשפט לאשר לה חלוקה זו, אשר איננה מקיימת את מבחן הרווח בהתאם לחלופה המנויה בסעיף 303 של חוק החברות.
בסעיף 16 של הבקשה טוענת המבקשת כי גם לאחר השלמת החלוקה המבוקשת יהיה הונה העצמי חיובי, דהיינו - עודף נכסיה על התחייבויותיה על בסיס הדוחות הכספיים האחרונים של המבקשת ליום 31.3.2010 (להלן: "הדוחות הכספיים"), ובהתאם למאזן פרופורמה אשר נערך ליום 31.3.2010 על בסיס הדוחות הכספיים האלה על מנת לשקף את השלמת מהלך הרה-ארגון וביצוע החלוקה המבוקשת ואשר אף נסקר על ידי רואי החשבון של המבקשת – יסתכם בסך של כ-48.6 מיליוני ₪ המהווה, לטענת המבקשת, "כרית ביטחון" מספקת ונאותה. לביסוס טיעונה זה המבקשת מוסיפה כי אין לה שום נושים מהותיים כהגדרתם בתקנות החברה (אישור חלוקה), התשס"א-2001 (להלן: "תקנות החברה").
לבקשה צורפה בנספח ד' חוות דעת כלכלית של חברת S-Cube בדבר איתנותה הפיננסית של החברה ויכולת הפירעון שלה בהתחשב בנזילות ובתזרים הנוכחי והצפוי שלה תוך התייחסות למצבה הנוכחי, יחסיה הפיננסיים, כושר החזר חובותיה והשפעת החלוקה המבוקשת על יכולת החברה לפרוע את חובותיה ולקיים את התחייבויותיה וחבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד פירעונן. עוד צורפה לבקשה כנספח ג' חוות דעת של רואה החשבון של המבקשת Deloitte –ברייטמן אלמגור זהר ושות', בדבר השפעת החלוקה המבוקשת על יכולת המבקשת לפרוע את התחייבויותיה.
הואיל והחלוקה המבוקשת איננה עומדת בקריטריונים של "מבחן הרווח" כהגדרת מונח זה בסעיף 302 של חוק החברות, אזי, וכנטען גם בסעיף 20 של הבקשה - נדרש אישורו של בית המשפט לביצוע החלוקה בהתאם ל"מבחן יכולת הפירעון".
לטענת המבקשת החלוקה המבוקשת מקיימת את "מבחן יכולת הפירעון" כהגדרת מונח זה בסעיף 302 בחוק החברות (להלן: "מבחן יכולת הפירעון").

טיעונה של המבקשת מתבסס, לדבריה, על העובדה שגם לאחר ביצוע החלוקה המבוקשת יוותרו בידיה נכסים זמינים בסכומים העולים על הסך הכולל של התחייבויותיה, וזאת, בין היתר, בהתחשב גם בעובדה שלמבקשת אין "נושים מהותיים", כהגדרתם בתקנות החברה, וכן בהסתמך על חוות הדעת של רואי החשבון של המבקשת ועל חוות הדעת הכלכלית של חברת S-Cube.
לפיכך, גורסת המבקשת כי אין בחלוקה המבוקשת כדי לפגוע ביכולת הפירעון שלה, ולא קיים, לדבריה, חשש סביר לכך שהחלוקה המבוקשת תמנע ממנה את היכולת לקיים את התחייבויותיה, ולפרוע את חובותיה הקיימים והצפויים בהגיע המועדים לקיומם.
לאור האמור לעיל החליט הדירקטוריון של המבקשת - כמפורט בהחלטתו המצ"ב בנספח ה' של הבקשה, לאשר את החלוקה המבוקשת.
בנסיבות אלה מתבקש בית המשפט על ידי המבקשת - בהתאם למפורט בסעיף 26 של הבקשה - לאשר את החלוקה המבוקשת מכוח הסמכות המוקנית לו על פי סעיף 303(א) של חוק החברות המאפשר לבית המשפט לאשר חלוקת דיבידנדים העומדת במבחן יכולת הפירעון.ראוי להדגיש כי כל העובדות המפורטות בבקשה אומתו בתצהירו של מר נועם שצ'לקה, המשמש כסמנכ"ל הכספים בחברה וכי בהחלטת דירקטוריון המבקשת מיום 12.7.2010 לאישור החלוקה, הצהירו כל חברי הדירקטוריון בדבר אחריותם האישית לנתונים ולמצגים העובדתיים נשוא חוות הדעת שהוגשו לבית המשפט (חוות הדעת הכלכלית הנ"ל וחוות הדעת של רואי החשבון של החברה) .

 
2.        החלטת הביניים מיום 4.8.2010
  בסמוך להגשת הבקשה ניתנה על ידי ביום 4.8.2010 החלטת ביניים (להלן: "החלטת הביניים") אשר קבעה, בין היתר, כי המבקשת תמציא מסמכים כדלקמן:


דוחות כספיים מבוקרים של המבקשת ושל איטונג תעשיות ערוכים ליום 31.12.09.
דוחות כספיים סקורים של המבקשת ושל איטונג תעשיות ערוכים ליום 30.6.10.
דוחות כספיים פרופורמה של המבקשת ערוכים הן ליום 31.12.09 והן ליום 30.6.10 באופן שישקף השפעת החלוקה המבוקשת והשלמת הרה ארגון על מצבה הכספי של המבקשת, בהנחה שהיא היתה מתבצעת ומושלמת למועדי הדוחות הכספיים, ערוכים על ידי רואי החשבון של המבקשת.
היקף ופירוט התחייבויות המבקשת ליום 31.12.09 וליום 30.6.10, ובכלל זה גם בהתייחס לחובות, ולשעבודים ללא הגבלה בסכום, הרשומים אצל רשם החברות.
הסכמתם של נושי החברה אשר לטובתם רשומים שעבודים אצל רשם החברות לביצוע החלוקה המבוקשת.
המבקשת תמציא את כל החומר הנזכר לעיל בצרוף הבקשה והחלטה זו לפרקליטות מחוז מרכז (אזרחי) ולפקיד השומה אשר אצלו מנוהל תיקה ברשות המיסים לצורך קבלת תגובתם לבקשה זו. פרקליטות המרכז ופקיד השומה ימסרו תגובתם לבקשה זו בתוך 21 ימים מיום המצאתם של כל המסמכים האלה לידם.
עותקים צילומיים מההודעות שפורסמו בשני עיתונים יומיים.

 
           3.     הודעות החברה ופרקליטות המדינה לבית המשפט
ביום 26.8.2010 פנתה המבקשת לבית משפט זה והודיעה כי פעלה לקיום כל הדרישות המפורטות בהחלטת הביניים (להלן: "ההודעה"). להודעה צירפה המבקשת את המסמכים הבאים:


דוחות כספיים מבוקרים של המבקשת ושל איטונג תעשיות ערוכים ליום 31.12.09.
דוחות כספיים סקורים של המבקשת ושל איטונג תעשיות ערוכים ליום 30.6.10.
חוות דעת משלימה של רואי החשבון מיום 24.8.2010 מאת משרד רואי החשבון של המבקשת, Deloitte –ברייטמן אלמגור זהר ושות', מעודכנת ליום 30.6.2010.
המבקשת ציינה כי אין לה שיעבודים שאינם מסולקים.
המבקשת צרפה העתקי המכתבים שנשלחו על ידה לפרקליטות מחוז מרכז (אזרחי ואל פקיד השומה) והעתקים צילומיים של המודעות שפורסמו ביום 15.7.2010 בשני עיתונים יומיים – "גלובס" ו"מעריב", בדבר הגשת הבקשה.
המבקשת ביקשה מבית המשפט כי יורה שדוחותיהם הכספיים של המבקשת ושל איטונג תעשיות המוגשים במסגרת ההודעה ישמרו ב'דלתים סגורות' ולא יפורסמו לציבור, בהיותם בגדר סודות מסחריים של חברות אלה.
ביום 19.9.2010 הגיש המשיב, פקיד השומה למפעלים גדולים, הודעתו לבית המשפט, באמצעות פרקליטות מחוז תל-אביב (אזרחי). האחרון, מסר כי אין לו כל התנגדות לחלוקה המבוקשת.


 4.        דיון והכרעה
 


סעיף 302(א) של חוק החברות אימץ מבחן כפול לחלוקת דיבידנד: "מבחן הרווח" ו"מבחן יכולת הפירעון". לצידו של ההסדר הראשי מצא המחוקק לנכון לקבוע בסעיף 303 של חוק החברות כי בית המשפט יהיה מוסמך להתיר חלוקה אשר איננה מקיימת את מבחן הרווח במידה שבית המשפט יהיה משוכנע כי החלוקה המבוקשת מקיימת את מבחן יכולת הפירעון המהווה מבחן הכרחי וקוגנטי (ראה פרופ' יוסף גרוס, בספרו חוק החברות החדש, עמ' 502, סעיף 9 (מהדורה רביעית, 2007)) (להלן: "פרופ' גרוס").
בפעמים קודמות בהן נדרש בית המשפט לסוגיה נקבע כי כאשר בית המשפט נדרש לאשר חלוקה על-פי סעיף 303 לחוק החברות, ולצורך זה הוא נדרש להכריע בשאלה האם יכולת הפירעון של החברה עלולה להיפגע כתוצאה מביצועה של חלוקה, מן הראוי כי בית המשפט יסתמך על מדדים כלכליים פיננסיים לגבי מצב החברה תוך שהוא מביא בחשבון גם את האינטרסים של נושי החברה וציבור המשקיעים בניירות ערך של החברה ומניעת הפגיעה בהם כתוצאה מגריעת ההון הבסיסי של החברה (ראו לעניין זה פסק הדין שניתן בת.א. (מרכז) 3488-06-08 בעניין מעיינות עדן בע"מ בעמ' 10 (פורסם במאגרים המשפטיים, ניתן ביום 24.7.2008), שורות 1-3, ההחלטה שניתנה בבש"א (חיפה) 6763/04 איטונג תעשיות בע"מ נ' רשות ניירות ערך (פורסם במאגרים המשפטיים, ניתן ביום 5.5.2004), פסק הדין שניתן בת.א. (מרכז) 10446-03-09 בעניין ואלור מערכות בע"מ (פורסם במאגרים המשפטיים, ניתן ביום 12.5.2009) בעמ' 8, שורות 4-14 ופסק הדין שניתן בת.א. (מרכז) בפרק 29889-03-10 איטונג תעשיות בע"מ נ' משרד המשפטים, רשם החברות, (פורסם במאגרים המשפטיים, ניתן ביום 29.6.2010) בעמ' 9, שורות 19-28.
חוות דעת כלכלית בנושא איתנות פיננסית

חוות דעת כלכלית הוכנה לבקשת המבקשת על ידי חברת S-Cube וצורפה לבקשה. חוות הדעת התייחסה לדוחות כספיים מאוחדים פרו-פורמה של המבקשת עם חברת הבת איטונג תעשיות, המציגים את מאזן החברה לאחר חלוקת דיבידנד שבוצעה במרץ 2010 בסך 40.4 מיליוני ₪ ולאחר השלמת החלוקה המבוקשת בסך 256 מיליון ₪. חוות הדעת התמקדה בניתוח כלכלי-פיננסי של נכסי החברה לעומת התחייבויותיה, לרבות בחינת מספר יחסים פיננסיים מקובלים כגון היחס השוטף, יחס ההון לנכסים, ומינוף פיננסי, וכן נערכה בחינה של טיב נכסי המבקשת. חוות הדעת מציינת כי רמות הנזילות וכושר החזר החובות של המבקשת ושל איטונג תעשיות שבבעלותה המלאה הינן גבוהות. חוות הדעת קובעת כי נכסי המבקשת הם נכסים איכותיים, מרביתם נזילים ולפיכך ניתן להסתמך עליהם בבחינת חוסנה הפיננסי וכושר ההחזר של המבקשת, וכי לא צפוי כל קושי במימוש נכסיה לתזרימי מזומנים במידת הצורך. מסקנת חוות הדעת היא:
"לאור כל האמור לעיל, להערכתנו גם לאחר הדיבידנד שחולק והחלוקה המבוקשת תוכל החברה לעמוד בקיום התחייבויותיה הקיימות והיא תהא מסוגלת לקיים גם את התחייבויותיה הצפויות.
לדעתנו, לחברה איתנות פיננסית ולא קיים חשש סביר לכך שהחלוקה המבוקשת בסך של 256 מיליון ₪ תמנע מהחברה לפרוע את התחייבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד קיומן". (עמ' 9 לחוות הדעת מיום 12.7.2010).חוות דעת רואה החשבון

רואי החשבון של המבקשת, Deloitte – ברייטמן אלמגור זהר ושות'  צירפו לבקשה חוות דעת מיום 12.7.2010, וכן חוות דעת משלימה מיום 24.8.2010. חוות הדעת המשלימה המתבססת על דוחות כספיים פרו-פורמה סקורים שנערכו על ידם ליום 30.6.2010, והם מציגים את דוחות החברה המשקפים את השפעת החלוקה המבוקשת והשלמת הרה-ארגון. לפי דוחות אלו ההון העצמי פרופורמה של החברה ליום 30.6.2010 הוא 47.8 מיליון ₪ (ראה סעיף 2 לחוות הדעת המשלימה מיום 24.8.2010). מסקנת חוות הדעת של רואי החשבון של המבקשת קובעת כי :
"לאור האמור לעיל, בהתבסס על העודף הנוכחי בספרי החברה של נכסיה על התחייבויותיה במאוחד גם לאחר החלוקה המבוקשת, הרי שנכון למועד מכתבינו זה לא בא לידיעתנו דבר הגורם לנו לסבור כי קיים חשש סביר שנכסי החברה כאמור לעיל אינם מספיקים בכדי לפרוע את התחייבויותיה, כפי שאלו קיבלו ביטוי בדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים עם הגיע מועד פירעונן. " (סעיף 6 לחוות הדעת המשלימה מיום 24.8.2010).

5.       סיכום ומסקנות
(א) בנסיבות אלה, לאור כל האמור לעיל, בהסתמך על האמור בבקשה, בהסתמך על ניתוח הדברים והמסקנות המובאים בכל חוות הדעת ויתר המסמכים שהומצאו לתיק בית המשפט, בהתחשב בכך שלמבקשת אין שום נושים מובטחים או נושים מהותיים כהגדרתם בתקנות החברות (אישור חלוקה) התשס"א-2001, וכן לנוכח העובדה שלא התקבלה אצל המבקשת, ולא הוגשה לבית משפט זה, שום התנגדות לאישור החלוקה המבוקשת על אף ההודעה שנמסרה על ידי המבקשת לרשם החברות ועל אף שבוצעו על ידי המבקשת הפרסומים הנדרשים בעיתונות היומית, ובנוסף לכך - מבלי לפטור את חברי דירקטוריון המבקשת מאחריותם לנכונותם של הנתונים העובדתיים נשוא שתי חוות הדעת (הכלכלית ושל רואי החשבון), וכמפורט בהחלטת דירקטוריון המבקשת מיום 12.7.2010 המצורפת כנספח ה' לבקשה, אני סבור כי אין כיום חשש סביר לכך שאישור החלוקה המבוקשת ימנע מהמבקשת את היכולת לפרוע ולקיים חובותיה והתחייבויותיה הקיימות והעתידיות בהגיע המועדים לפירעונן ולקיומן.
(ב) לפיכך אני נעתר לבקשתה של המבקשת לאשר לה את החלוקה המבוקשת בתנאים בסכום ובאופן המפורטים בבקשה.
בנוסף הנני קובע בזאת כי ביצוע החלוקה המבוקשת יעשה בכפוף לתשלום כל המיסים, ככל שחלים מיסים על פי הדין בקשר לחלוקה כזו.

(ג) בנוסף, אני מורה כי דוחותיהן הכספיים של המבקשת ושל איטונג תעשיות אשר נמסרו לבית המשפט במסגרת בקשה זו כנספחים א' וב' של הודעת המבקשת לבית המשפט מיום 26.8.2010 ואשר כוללים סודות מסחריים של המבקשת ושל איטונג תעשיות, יהיו חסויים, ולא יפורסמו בציבור.


(ד) המבקשת תמציא העתק החלטה זו לרשם החברות בירושלים.
 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. דיבידנד או שכר

 2. מיסוי על דיבידנד

 3. מס הכנסה על דיבידנד

 4. מס על דיבידנד

 5. מיסוי דו שלבי דיבידנד

 6. מס על דיבידנד בחברה משפחתית

 7. מיסוי הכנסת דיבידנד בידי חברה

 8. האם משלמים מס הכנסה על דיבידנד ?

 9. דמי ביטוח לאומי על הכנסה מדיבידנד

 10. חלוקת דיבידנד בהתאם ליכולת הפירעון

 11. האם צריך לשלם מס על דיבידנד המשולם לתושב חוץ ?

 12. האם אפשר להכריח חברה לחלק דיבידנד ע"י צו בית משפט ?

 13. מיסוי דיבידנד של חברה זרה: סעיף 163 לפקודת מס הכנסה

 14. ניכוי מס במקור: הכנסת הדיבידנד המשולמת לחברה תושב חוץ

 15. הקלה במס על דיבידנד מהכנסה של חברה זרה שחויבה במס ישראלי

 16. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון