טיפול בבן משפחה חולה - הבטחת הכנסה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא טיפול בבן משפחה חולה - הבטחת הכנסה:

השופט אדלר:ו
.1לפנינו ערעור על פסק-דין של בית-הדין האזורי בתל-אביב (אב-בית-הדין -
השופט הראשי מורל; נציגי ציבור - ה"ה מטלון ופורת; תב"ע מה/185-04), בו נדחתה תביעה להבטחת הכנסה בגין בת המטפלת באמה העיוורת.
.2התביעה הוגשה על-פי סעיף 2(א) (7) לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980
(להלן - החוק) ותקנה 3(א) (3) לתקנות הבטחת הכנסה, התשמ"ב- 1982(להלן התקנות), וזה לשונם:נ
[החוק]
" .2(א) תושב ישראל שמלאו לו שמונה-עשרה שנים זכאי לגמלה, בכפוף להוראות חוק זה, כל עוד מתקיים בו אחד מתנאים אלה:ב
... (7) עיקר זמנו מוקדש לטיפול בבן זוגו החולה או בילדו החולה הזקוקים להשגחה תמידית, הכל לפי כללים, תנאים ומבחנים שנקבעו בתקנות".

[התקנות]
" .3(א) תושב ישראל זכאי לגמלה... אם הוא אחד מאלה:ו
... (3) עיקר זמנו מוקדש לטיפול בבן משפחה חולה הזקוק להשגחה תמידית בביתו תקופה של ארבעים וחמישה ימים לפחות, הוא טיפל בו תקופה כאמור בתכוף להגשת התביעה ומתגורר עמו באותה דירה; 'בן משפחה', לעניין פסקה זו - הורה, בן או בת".
.3להלן העובדות הצריכות לעניין:נ
א) המערערת, שהיא בת 55, גרה עם אמה העיוורת, בת .84העיוורון של האם אינו מוחלט, אך היא בחזקת עיוורת ובטיפול מיוחד לעיוורים; ב) האם מתהלכת באופן חופשי בבית ואינה זקוקה לעזרה בהלבשה או בשירותים. עם זאת, בגלל העדר מוטיבציה ושתיית משקאות חריפים, היא זקוקה לפעמים לעזרת בתה, המערערת, כדי להתלבש וללכת; ג) היא זקוקה גם לעזרה חלקית בפעולות של רחצה, אכילה ושתיה. מדי פעם לפעם המערערת עוזרת לה לרדת מהמיטה; ד) האם מסוגלת להישאר בבית לבד כאשר הבת יוצאת לקניות או לסידורים, לזמן מוגבל. עם זאת, הבת אינה עובדת ונשארת בבית עם האם רוב הזמן. האחות שביקרה במקום דיווחה על קשר נפשי חזק בין האם והבת, ועל טיפול מסור שהבת מעניקה לאם; ה) בשנים האחרונות, לאחר ניתוח בעיניה, האם לפעמים שותה כמות מוגזמת של משקאות חריפים (ראה פסקה (ב) דלעיל).
.4בית-הדין האזורי נימק את דחיית התביעה בכך שהאם אינה זקוקה להשגחה תמידית. בית-הדין הסתמך על עדות האחות, כי העזרה שהבת נותנת לאם נובעת בעיקר מ"פינוק".
בערעורו טען בא-כוח המערערת:ב
א) עדות המערערת היתה מהימנה;
ב) האם זקוקה להשגחה תמידית;

ג) טיפול המערערת באם אינו נעשה בגלל "פינוק", אלא מפני שהאם זקוקה לעזרה.
בא-כוח המשיב השיב, כי האם מתפקדת ואינה זקוקה להשגחה תמידית.
.5השאלה הראשונה בערעור זה נסובה על קביעת העובדות. בית-הדין האזורי שמע את עדות המערערת והחליט, שהיא אינה אמינה ואין אפשרות לקבוע עובדות על-פיה. בית-הדין האזורי הכריע על סמך דו"ח אחות בריאות הציבור אשר ביקרה בבית המערערת ורשמה דו"ח שהוגש כראיה. מעיון בפרוטוקול בית-הדין קמא עולה, כי היה בסיס סביר לקביעת העובדות. לא נתערב בהכרעת בית-הדין קמא בקביעת העובדות, אשר קבע כי בדברים שיש בהם שוני בין גרסת האחות לבין גרסת המערערת, עדיפה עדות האחות. על כן, כפוף למה שייאמר להלן לגבי פרשנות האחות, העובדות הנכונות נקבעו בעיקר על סמך הדו"ח של האחות.
.6בנוסף לדו"ח האחות, הוגשו שתי תעודות רפואיות שיש בהן אבחון רפואי וכן חוות-דעת לגבי תיפקוד הנכה; התעודה האחת - של רופא קופת חולים, מיום 1.12.1985, בה נקבע כי האם "זקוקה להשגחה תמידית". השניה - של רופא בית-החולים איכילוב, מיום 1.12.1985, ובה נקבע כי "לעניות דעתי זקוקה לעזרה והשגחה מתמדת".
בית-הדין האזורי החליט לקבל התעודות, "כפוף להבאת הרופאים לחקירה נגדית" לגבי הנושא של השגחה (פ/7). באת-כוח המשיב לפני בית-הדין האזורי ביקשה לחקור את הרופאים ובית-הדין נענה לבקשתה. הכלל הוא, שאין מזמינים רופאים לחקירה נגדית על תעודות רפואיות (להבדיל מחוות-דעת), אך במקרה זה יש להניח כי ביתהדין קמא נענה לבקשה להזמינם כדי שייחקרו בעניין "השגחה" ו"עזרה", ולא על האבחונים הרפואיים. מכל מקום, בא-כוח המערערת לא הגיש ערעור בנושא זה ובדיון שהתקיים אחרי כן הודיע, כי הוא לא הזמין את הרופאים. על כן התעלם בית-הדין האזורי מהמסמכים הרפואיים.
.7נותרה השאלה העיקרית שעלינו להכריע בה:ו מהי אבן הבוחן כדי להכריע, אם חולה זקוק ל"השגחה תמידית"? החוק והתקנות מקנים גמלת הבטחת הכנסה למבוטח שמטפל ב"בן משפחה חולה הזקוק להשגחה תמידית".
מלשון החוק והתקנות עולה, כי המבחן הוא "השגחה" ולא תיפקוד. על כן השיקולים במתן קצבה לפי סעיף 2(א) (7) לחוק שונים מאלה שנקבעו בתקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה), התש"ם-1980, בהן אין התייחסות ל"השגחה". כמו כן שונים השיקולים מאלה שנקבעו בתקנות הביטוח הלאומי (מתן שירותים מיוחדים לנכים), התשל"ט-1978, שם "השגחה" נקבעה כשיקול אחד מיני רבים. הצורך בהשגחה על חולה אמנם קשור לתיפקוד, אך יהיו מקרים של חולים המתפקדים, אבל זקוקים להשגחה. דוגמות לכך הן נרקומן או חולה נפש, שיש חשש שיתאבד.
נוסף על השיקול של תיפקוד, על בית-הדין להתייחס לשיקולים אחרים על מנת להכריע, אם חולה "זקוק להשגחה" לפי סעיף 2(א) (7) לחוק, ואלה הם:נ

א) מה מצב האיש המטופל, לפי לשון החוק והתקנות, האיש המטופל חייב להיות "חולה" הזקוק עקב מחלתו להשגחה; ולא להשגחה סתם כי אם להשגחה תמידית; ב) בית-הדין חייב כמובן, לבחון אם בפיקציה מדובר או אם קיים בן משפחה שבאמת זקוק להשגחה תמידית ובן משפחה המטפל בו; ג) הבטחת הכנסה למי שמטפל בבן משפחה באה במסגרת הביטחון הסוציאלי, ומטרתה להבטיח הכנסה במקרה שהצורך בהשגחה תמידית על בן משפחה פוגעת ביכולתו להתפרנס של האיש המטפל בחולה ובהכנסת המשפחה. על כן שיקול נוסף הוא, אם קיים הצורך בהשגחה במידה אשר משפיעה על יכולתו של המטפל לפרנס את משפחתו.
מכאן עולה, כי האחות ובית-הדין קמא טעו בכך שנתנו משקל יתר לאלמנטים ששייכים לתיפקוד ולסוגיה של "שירותים מיוחדים", ולא הדגישו די את מבחן ההשגחה.
.8ועתה נפנה ליישום המבחן על מקרה שלפנינו; האם "השגחה תמידית", כפי שנקבעה בחוק ובתקנות, מתייחסת לעזרה שניתנת לכל עיוור או לכל מבוטח אשר מגיע לגיל 84? האם היא מתייחסת רק לאיש כזה אשר אינו מתפקד? כל אדם עיוור וזקן זקוק למידה מסוימת של השגחה. לעומת זאת, מידה מקובלת היא כי בת עוזרת להורה זקן, וסביר שמטרת החוק לא היתה להעניק גמלת הבטחת הכנסה בכל מקרה כזה.
כזכור דחה בית-הדין קמא את התביעה בעיקר מהטעם, שהאם מסוגלת לתפקד במידה מסוימת, כפי שקבעה האחות. בית-הדין אימץ את מסקנת האחות, כי האם אינה זקוקה לטיפול מיוחד ומה שהמערערת עושה עבורה הוא בנתינת "פינוק". נראה לנו כי בית-הדין קמא לא פרש נכון את הראיות כמכלול והעריך הערכה מופרזת את מידת תיפקוד האם. לפי הראיות האם מסוגלת לתפקד באופן חלקי בלבד וזקוקה להשגחה בגלל עיוורונה, גילה המתקדם ושתיה מופרזת.
.9מסקנתנו, לאור כל האמור לעיל, היא, שהאם זקוקה להשגחה מעל לרגיל. אין כאן עניין של פיקציה, כי מצבה הרפואי של האם הוכח, ואין מחלוקת שהבת אמנם מטפלת בה. המקרה גם עונה על מבחן התמידות, כי עיקר זמנה של המערערת מוקדש להשגחה על האם; הבת גרה עימה לבד בדירה, אינה עובדת, ונמצאת רוב הזמן בבית.
סוף דבר:ב המקרה דנן עונה על דרישות החוק והתקנות בגלל המיוחד בו והדבר בא לידי ביטוי בדו"ח האחות:ו "קיים קשר הדוק בין האם לבתה, והבת משרתת כל הזמן את אמה".
.10הערעור מתקבל. המשיב ישלם למערערת הוצאות ושכר טרחה בסך 200ש"ח.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הפחתת הבטחת הכנסה

 2. ביטול השלמת הכנסה

 3. הגדלת השלמת הכנסה

 4. קיצוץ הבטחת הכנסה

 5. התיישנות הבטחת הכנסה

 6. עורך דין הבטחת הכנסה

 7. הבטחת הכנסה לימודים

 8. השלמת הכנסה לבעלי רכב

 9. הבטחת הכנסה לעובד מנזר

 10. מכתב דחיה השלמת הכנסה

 11. הבטחת הכנסה קבלת ירושה

 12. הבטחת הכנסה לסטודנטים

 13. השלמת הכנסה לחודש אחד

 14. זכאות לגמלת הבטחת הכנסה

 15. הבטחת הכנסה לאחר גיל 60

 16. הבטחת הכנסה לתושבת חוץ

 17. זכאות גרושה להשלמת הכנסה

 18. הבטחת הכנסה אם חד הורית

 19. הכנסה מירושה הבטחת הכנסה

 20. סעיף 19 לחוק הבטחת הכנסה

 21. רכב גרוטאה - הבטחת הכנסה

 22. הבטחת הכנסה - הכנסה מנכס

 23. הכנסה מנכס - הבטחת הכנסה

 24. בעלות על רכב הבטחת הכנסה

 25. הבטחת הכנסה משק בית משותף

 26. הכנסה מנכס - השלמת הכנסה

 27. הבטחת הכנסה למי שטס לחו"ל

 28. אב חד הורי - הבטחת הכנסה

 29. הכנסה לא חוקית הבטחת הכנסה

 30. קצבת הבטחת הכנסה לבעלי רכב

 31. הפסקת תשלום גמלת הבטחת הכנסה

 32. הבטחת הכנסה - עזרה מהמשפחה

 33. הכנסה ממזונות - הבטחת הכנסה

 34. בעלות על מכונית הבטחת הכנסה

 35. הבטחת הכנסה עולה מארגנטינה

 36. בעלות על מכונית השלמת הכנסה

 37. הבטחת הכנסה בן זוג לא ישראלי

 38. מגורים עם הגרושה הבטחת הכנסה

 39. רכב להסעת ההורים הבטחת הכנסה

 40. שאלת קיומו של משק בית משותף

 41. הבטחת הכנסה לגרושה עם 5 ילדים

 42. הבטחת הכנסה לעובד במשרה חלקית

 43. הבטחת הכנסה הכנסות ממשק חקלאי

 44. חישוב הבטחת הכנסה זכויות בניה

 45. הבטחת הכנסה לחסר בית - הומלס

 46. הכנסה משכר דירה - הבטחת הכנסה

 47. איסור לנהוג ברכב - הבטחת הכנסה

 48. גירושים פיקטיביים הבטחת הכנסה

 49. הבטחת הכנסה רכב בבעלות משותפת

 50. שלילת הבטחת הכנסה לאם חד הורית

 51. לימודים של האישה - הבטחת הכנסה

 52. השלמת הכנסה מביטוח לאומי לגרושה

 53. הבטחת הכנסה לגרוש שמשלם מזונות

 54. שימוש במכונית שלילת השלמת הכנסה

 55. הבטחת הכנסה בני זוג שגרים ביחד

 56. שלילת הבטחת הכנסה לשוהים בחו''ל

 57. ניהול חיים משותפים - הבטחת הכנסה

 58. אי הצהרה על נכסים - השלמת הכנסה

 59. מסמכים חסרים בתביעת הבטחת הכנסה

 60. רכב על שם אדם שמקבל הבטחת הכנסה

 61. הכנסות מדמי שכירות - השלמת הכנסה

 62. סיוע בשכר דירה למקבלי הבטחת הכנסה

 63. משכורת מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 64. השלמת הכנסה אם חד הורית בשכר נמוך

 65. הכנסות משיעורי נגינה – הבטחת הכנסה

 66. שלילת גמלת הבטחת הכנסה רטרואקטיבית

 67. תביעה נגד ביטוח לאומי השלמת הכנסה

 68. טיפול בבן משפחה חולה - הבטחת הכנסה

 69. הבטחת הכנסה - מגורים בנפרד מבן זוג

 70. הגדלת מזונות עקב שלילת הבטחת הכנסה

 71. קצבת נכות מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 72. הבטחת הכנסה לאישה שגרה עם בעלה לשעבר

 73. הגדרת ''בני זוג'' לצורך הבטחת הכנסה

 74. רציפות תושבות תנאי זכאות להבטחת הכנסה

 75. הבטחת הכנסה - תמיכה כלכלית של בן זוג

 76. הכנסה ממשכורת של הילדים - הבטחת הכנסה

 77. הבטחת הכנסה לגרושה שעובדת 4 שעות ביום

 78. אי הודעה על הפסקת עבודה - השלמת הכנסה

 79. הכשרה מקצועית לשכת התעסוקה הבטחת הכנסה

 80. הבטחת הכנסה - הכנסה ממקרקעין - בן נכה

 81. שלילת הבטחת הכנסה עקב אי התייצבות בלשכה

 82. דחיית הבטחת הכנסה בגלל חקירת ביטוח לאומי

 83. אי התייצבות בלשכת התעסוקה - השלמת הכנסה

 84. שלילת הבטחת הכנסה בגלל הפקדות לחשבון בנק

 85. העברת בעלות רכב על שם האמא - הבטחת הכנסה

 86. אישור הגשת תביעת מזונות לצרכי הבטחת הכנסה

 87. קביעת בעלות בקרקע לעניין הזכאות לפי חוק הבטחת הכנסה

 88. הגשת תביעה להבטחת הכנסה ע''י בני זוג בנפרד

 89. דחיית תביעה להבטחת הכנסה בגלל אי שיתוף פעולה

 90. הפסקת תשלום הבטחת הכנסה בגלל מגורים עם בן זוג

 91. התייצבות בלשכת התעסוקה כתנאי לקבלת הבטחת הכנסה

 92. שלילת הבטחת הכנסה עקב העברת בעלות בנכס ללא תמורה

 93. אי יכולת לשלם שכירות בגלל הפסקת תשלום הבטחת הכנסה

 94. מסירת כתובת שגויה לביטוח לאומי - שלילת הבטחת הכנסה

 95. 1.9.12 הוא התאריך הקובע לביטול סעיף 9א' לחוק הבטחת הכנסה

 96. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון