ליקויי בניה בדירות חפציבה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ליקויי בניה בדירות חפציבה:

.1תביעה זו נוגעת לבית משותף שבנתה הנתבעת (חפציבה חברה לבנין בע"מ) ברח' אנוסי משה"ד 5 בירושלים. התובעים הינם בעלי דירות בבנין. מרביתם רכשו את דירתם ישירות מן הנתבעת,
שניים מהם מכרו בינתיים את דירותיהם ואחת רכשה את הדירה מן הרוכשים המקוריים.
התביעה נוגעת בעיקר לליקויי בניה ברכוש המשותף ולאי התאמה בנוגע למקומות חניה. בנוסף מתייחסת התביעה לבעיות רטיבות בדירת משפחת ספרים, תובעת מס' .17
.2העדר יריבות
לטענת הנתבעת אין יריבות בינה לבין רוכשי דירות שמכרו את דירותיהם, משפחות
גמליאלי ובר חן, תובעים 1ו- 12, ושל מי שקנתה את דירתה "יד שניה" ולא ישירות ממנה, גב' נחמני, תובעת .16
א. דוד גמליאלי:נ
מר גמליאלי הגיש ביום 23.10.95תצהיר עדות ראשית בו ציין כי רכש את הדירה
מהנתבעת על פי הסכם מיום .1.11.86לטענתו, בשל ניקוז לקוי, הוצפה גינתו משך השנים ומים התנקזו לכוון הבניין ויסודותיו. כמו כן התייחס בתצהירו לכך שעל
פי החוזה אמורים להיות 22- 24מקומות חניה, ובכך שבמציאות ישנה אי התאמה לחוזה. לדבריו, הליקויים ואי ההתאמות גרמו לסבל, אי נוחות ועגמת נפש.
בחקירתו בבית המשפט (פרוטוקול עמ' 58) התברר כי עוד קודם למתן התצהיר, ביום 7.6.95, מכר מר גמליאלי את דירתו. בחוזה המכר צויין כי אין כל פגמים בדירה. אמנם מר גמליאלי העיד כי יידע את הקונה (שהינו אחיו של תובע 14) בדבר בעיות הניקוז, בעיות החניה ובדבר התביעה המתנהלת בענין, אולם לדבריו בחוזה כתוב בדיוק מהן זכויותיו של הקונה ומהן חובותיו של גמליאלי, ובהתאם לכך נחתם החוזה.
מאחר שהדירה נמכרה על ידי מר גמליאלי, על מנת להוכיח נזק, למעט עגמת נפש בתקופה בה התגורר במקום, היה עליו להוכיח כי בשל הליקויים ואי ההתאמות מכר דירתו במחיר נמוך משוויה. מר גמליאלי העיד אמנם על כך (פרוטוקול עמ' 63), אולם עדותו לא נשמעה משכנעת, תשובותיו היו מתחמקות ולא ניתן לבסס ממצאים עובדתיים על עדותו ללא ראיה נוספת. לפיכך, לכל היותר הוא זכאי לפיצוי בגין עגמת נפש, אם יפסק פיצוי כזה.
ב. יצחק בר חן:ב
דייר זה הגיש אף הוא תצהיר עדות ראשית, בו התייחס לליקויים ברכוש המשותף ולאי ההתאמה בנוגע לחניה. לדבריו יש בכך כדי להוריד את ערך הדירה, כמו גם כדי לגרום לאי נוחות ולעוגמת נפש.
מעדותו בבית המשפט התברר כי אף הוא מכר את דירתו, ככל הנראה קודם לחתימתו על תצהירו. בעדותו העיד כי לא סיפר לקונים על הבעיות שיש בבנין. גם עד זה לא הוכיח כי בשל הליקויים ואי ההתאמות הפסיד כסף בעת מכירת הדירה. לפיכך, גם עד זה זכאי, לכל היותר, לפיצוי בגין עגמת נפש שנגרמה לו בשנים בהן התגורר במקום.
ג. גב' נחמני:ו
גב' נחמני העידה כי רכשה את הדירה ממשפחת מזרחי ביום .7.5.90
היא התייחסה בעדותה לליקויים ולאי ההתאמות בנוגע לחניה, והעידה כי כשקנתה את הדירה לא נאמר לה דבר בענין פגמים בדירה ובבנין. תובעת זו לא הוכיחה כי המחיר ששילמה לא היה בהתאם למצב הדירה, עם הפגמים, ומכל מקום, אם רומתה בעת הקניה, לא הנתבעת היא שחייבת לפצותה.
.3ליקויי הבניה ברכוש המשותף
א. לענין זה העידו התובעים כי מעת כניסתם לדירה, בשנת 1988, התגלו ליקויים רבים. לטענתם הם פנו לנתבעת פעמים רבות כדי שזו תתקן את הליקויים, אולם זו לא עשתה די והליקויים לא תוקנו כראוי.
לענין הליקויים מונה מומחה מטעם בית המשפט, מר קדרון, אשר הגיש מספר חוות דעת.
חוות הדעת הראשונה, מיום 16.12.94, התייחסה לליקויים שונים ברכוש המשותף.
לאחר שניתנה חוות הדעת, ניתנה לנתבעת אפשרות לתקן את הליקויים, ואז, לאחר בדיקה, הוגשה חוות דעת נוספת מיום .17.8.95מחוות דעת זו עולה כי עדיין נותרו ליקויים רבים.
שוב ניתנה לנתבעת הזדמנות לבצע תיקונים, וביום 23.3.97הוגשה חוות דעת
סופית. מחוות דעת זו עולה כי חלק מהליקויים לא תוקנו וחלק תוקנו באופן שהיה צורך לבצעם פעם נוספת. עלות תיקון הליקויים שנותרו, על פי חוות דעת מסכמת זו, הינה 900, 37ש"ח + מע"מ. לפיכך, אם יקבע כי הנתבעת איננה זכאית לבצע תיקונים נוספים, עליה לשלם לתובעים את מלוא הסכום על מנת שיוכלו לבצע התיקונים באופן עצמאי.
ב. חוות הדעת מתייחסת לשני פגמים נוספים אליהם לא היתה התייחסות בדו"ח המקורי - קיר מתקלף כתוצאה מחדירת רטיבות בדירת חייט, כשעלות התיקון הוערכה ב- 800ש"ח, ומדרגות מחוררות בחדר המדרגות, כשעלות התיקון הוערכה ב- 600, 1ש"ח.
לענין הרטיבות בדירת משפחת חייט, קיימת התייחסות בדו"ח השני מיום .17.8.95מכל מקום, בהתחשב במהות הליקויים יש מקום להתייחס אליהם כליקויי בניה ולא כנזקים שנגרמו לאחר הבניה וללא קשר אליה. לפיכך, גם אם ליקויים אלה הושמטו, מסיבה כלשהי, מחוות הדעת המקורית, זכאים התובעים לפיצוי בגינם.
ג. הנתבעת טוענת כי התובעים לא מסרו לה הודעה בכתב בדבר הליקויים, כנדרש
בחוזה שבין הצדדים. לפיכך, לטענתה, אין היא חייבת כלל לבצע תיקון כלשהו.
טענה זו של הנתבעת דינה להדחות. ראשית, היו פניות בכתב מועד הבית אל
הנתבעת. שנית, מטרת הדרישה למשלוח הודעה בכתב הינה להודיע לנתבעת על קיומם של
ליקויים. בעניננו אין מחלוקת כי הנתבעת ביצעה תיקונים, לאחר שהודע לה על קיומם של ליקויים, ולפיכך אין עוד משמעות ל"כתב" לענין ההודעה לנתבעת. יתרה מזאת, לפי חוק המכר (דירות) תשל"ג-1973, סעיף 4א, כדי להעמיד לקונה עילת תביעה על פי החוק, אין חובה לתת הודעה לקבלן דוקא בכתב. סעיף 7לחוק קובע כי אין להתנות על הוראות חוק זה אלא לטובת הקונה. לפיכך, התנאי הדורש הודעה בכתב, אשר בעניננו הינו לרעת הקונה, אינו יכול להתקיים.
ד. לטענת הנתבעת יש לאפשר לה לתקן את הליקויים בעצמה. לטענתה, על פי החוזים עם התובעים, אחריותה מוגבלת לביצוע התיקונים ולא לתשלום פיצויים. הנתבעים מתנגדים למתן אפשרות נוספת לנתבעת לביצוע התיקונים.
מחוות דעת המומחה קידרון עולה, כאמור, כי גם לאחר שניתנו לנתבעת מספר הזדמנויות לבצע תיקונים, לא בוצעו התיקונים באופן משביע רצון. מתצהירי העדים אף עולה כי גם קודם להגשת התביעה עשתה הנתבעת נסיונות רבים לבצע תיקונים, נסיונות אשר לא צלחו.
בנסיבות אלה אינני רואה מקום לאפשר לנתבעת לבצע תיקונים פעם נוספת ולפיכך התובעים זכאים לקבלת פיצוי בסכום שקבע המומחה.
.4ליקויים בדירת משפחת ספרים
א. דירת משפחת ספרים היא הדירה העליונה, כשמעליה הגג המשותף. לדירה נגרמו נזקי רטיבות רבים. מעדות מר ספרים וגב' ספרים עולה כי הנתבעת הסכימה לבצע איטום של הגג בתנאי שהם ישאו במחצית התשלום. בשל מצוקתם הם נאלצו להסכים לכך ושילמו סך 800, 2ש"ח.
הנתבעת טוענת כי האיטום בוצע על ידי משפחת ספרים באמצעות חברה קבלנית,
כשהיא, לפנים משורת הדין, הסכימה להשתתף במחצית עלות התיקון.
לענין זה אני מעדיפה את גירסת משפחת ספרים, אשר בעדותם השאירו רושם מהימן.
ב. לטענת הנתבעת, החברה אשר ביצעה את האיטום סיפקה למשפחת ספרים תעודת
אחריות, ולפיכך אין לחייבה בפיצוי בענין זה.
לאור עדות משפחת ספרים, לפיה החברה הקבלנית פעלה כשלוחה של הנתבעת,
ובמסגרת אחריות הנתבעת לתיקון הרטיבות בבנין, הנתבעת איננה יכולה להסיר מעליה
את האחריות בטענה שהעבודה בוצעה על ידי קבלן חיצוני. לפיכך עליה להחזיר
למשפחת ספרים את הסכום שהוציאה בגין תיקון הגג.
ג. לענין עלות התיקון טוענת הנתבעת כי התובעים ביצעו תיקון יקר במיוחד. גם לענין זה אני מעדיפה את גירסת משפחת ספרים לפיה נציג הנתבעת עצמו טען לפניהם כי האיטום הפשוט לא יפתור את הבעיה והדרך היחידה למנוע רטיבות הינה בדרך של איטום באמצעות יריעות ביטומניות יקרות.
.5הוצאות נוספות
מר נגר העיד, בשם ועד הבית, כי הועד נאלץ לבצע תיקונים שונים עוד לפני
שניתנה חוות דעתו הראשונה של המומחה. לטענתו הוחלפה דלת הכניסה והוצבו שלוש
ממטרות בגינה.
בתצהירו נקב מר נגר בסכום הוצאה של 000, 2ש"ח.
אמנם מדובר בעדות יחידה של תובע ולא צורפו קבלות כלשהן לענין התשלום, אולם מר נגר או כל אחד אחר מהתובעים לא נחקרו על כך בחקירה נגדית. דהיינו, גירסתו של מר נגר לא נסתרה, כשבהעדר חקירה נגדית אף לא חלקו עליה למעשה, והתובעים זכאים להשבת סכום זה.
לענין זה אינני מקבלת טענת הנתבעת כי היה על התובעים להראות קבלות למומחה. המומחה התייחס לליקויי הבניה אותם בדק ולא להוצאות קודמות.
.6מקומות חניה
א. המפרט, שהינו חלק מן החוזים, התייחס לחניה כדלהלן:נ
" 4.11חניה ל 24- 20מכוניות. מקומות מכוסיםב. אין בין הצדדים מחלוקת כי בבנין עצמו אין כל מקומות חניה. המחלוקת בין הצדדים הינה בשאלה למה התחייבה הנתבעת כלפי התובעים בחוזים שנערכו עימם.
המצב העובדתי תואר בחוות דעתו הראשונה של המהנדס קדרון:ו\A
"בסעיף 4.11של המפרט הטכני נאמר, כי יוכנו 22- 24מקומות חניה, לא צמודות לדירות.
למעשה קיימות בבנין 20דירות ולפיכך, לפי חוק התכנון והבניה, חייבים ב- 20מקומות חניה.
בפועל, באורך חזית של 33מ' יש אפשרות לסידור 13מקומות בלבד".
לענין זה טוענים התובעים כי האמור במפרט, כי החניה אינה צמודה, משמעו כי לא תוצמד חניה מסויימת לדירה מסויימת, אולם מובטחים 20- 24מקומות חניה שרק דיירי הבית יוכלו להנות מהם ולא כל אחד שחשקה נפשו יוכל לחנות בהם. עוד הם טוענים כי החניה אינה יכולה להיות במרחק רב, מבחינה גאוגרפית, מן הבנין, כשגם על פי תקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה) התשמ"ג-1983, חובה להתקין מקומות חניה באתר הבניה או בסמוך לו.
לטענתם, בפועל יש בסמוך לבנין 13מקומות חניה, אולם גם מקומות אלה לא
יוחדו לדיירי הבנין. מדובר ברחוב ציבורי שכל אדם יכול לחנות בו.
הנתבעת טוענת כי המהנדס קדרון התעלם ממקומות חניה נוספים המצויים במקום,
מעבר לחזיתו של הבנין, וכי סך הכל יש לפחות 20מקומות חניה. לטענתה, לענין
מיקום החניה, החוזה בין הצדדים מפנה לתב"ע, כשבתב"ע מופיע סימון מקומות החניה
של כל אחד מן הבנינים באזור.
לענין הצורך בייחוד מקומות חניה לבנין לא חולקת, למעשה, הנתבעת על טענת התובעים, כשלדבריה "התובעים עצמם לא טרחו לעשות את הדבר המינימלי ולסמן את מקומות החניה המגיעים לה על- פי דין על ידי סימון האספלט בצבע, פעולה הדורשת זמן מינימלי כמו גם עלות שולית. לכל הפחות היה הדבר מוטל על התובעים בבחינת חובתם להקטין את נזקם ודוק - גם לפי גרסתם של התובעים, חניה 'בלתי צמודה' משמעה חניה השייכת לכלל הדיירים בבנין, רק שאין למי מהם זכות לחניה הממוקמת ספציפית במקום מסויים..." (סיכומים עמ' 20-21).
ג. במחלוקת שבין הצדדים עדיפה בעיני פרשנותם של התובעים.
אילו לא היה בחוזה כל סעיף המתייחס לחניה, היה הצדק עם הנתבעת, שעליה לעמוד בדרישות החוק לגבי הבניה, ובין היתר בדרישות התב"ע לגבי מספר ומיקום מקומות החניה. ואולם, החוזה מתייחס מפורשות להתחייבות החברה לספק מקומות חניה. אמנם צויין כי מקומות אלה אינם צמודים, אך משמעות הביטוי "החניה אינה צמודה לדירה" משמעה שאין הצמדה של חניה ספציפית לדירה ספציפית. עצם ההתייחסות למספר מסויים של מקומות חניה לדיירי הבנין, משמעה שמקומות אלה ישמשו את דיירי הבנין בלבד, מבלי שיוכל דייר של בנין אחר לחנות בהם. ברגע שמדובר בחניה במפרצי חניה הנמצאים על הכביש, שכל אחד יכול לחנות בהם, אין עוד - 20 24מקומות חניה מובטחים לדיירי הבנין ויכול כל אחד מהם למצוא עצמו ללא מקום להחנות את מכוניתו בקרבה סבירה לבנין.
שאלה דומה נדונה בת"א (ירושלים) 232/86, תקדין מחוזי 90(2) תש"נ/תשנ"א-1990, עמ' 2:נ
לפיכך אני מקבלת טענתם של התובעים בענין חוסר התאמה בכל הנוגע למקומות
חניה.
ד. אשר לפיצוי - המהנדס קדרון קבע, בחוות דעתו הראשונה, כי שווי ירידת הערך בגין נושא החניה הינו 000, 21ש"ח, על פי החישוב של 7מקומות חניה חסרים, כשערכו של כל אחד 000, 3ש"ח.
דהיינו 000, 1ש"ח לדירה.
אינני מקבלת קביעתו של מר קדרון בנוגע לסכום הפיצוי הכולל. למעשה, מאחר שלאף אחת מן הדירות אין חניה מובטחת, נגרם לכל אחת ואחת מהן נזק בגין ירידה בערכה בשל חסרונו של מקום חניה, דהיינו 000, 3ש"ח לכל אחת מן הדירות. לפיצוי זה זכאי כל אחד מהתובעים, למעט אלה שמכרו דירתם או קנו שלא מהנתבעת, דהיינו 14דירות.
לפיכך הפיצוי המגיע לתובעים בגין סעיף זה הינו 000, 42ש"ח, צמוד מיום חוות הדעת.
.7עגמת נפש
אין ספק כי ליקויי הבניה, אשר לא תוקנו משך שנים רבות, כמו גם ביצוע
תיקונים חוזרים ונשנים, יש בהם כדי לגרום לאי נוחות ולעוגמת נפש. עם זאת, יש ליתן את המשקל הראוי לכך שמדובר בליקויים ברכוש המשותף ולא בדירות עצמן.
גם למחסור במקומות חניה יש השפעה על התובעים, בגין אי נוחות ועוגמת נפש,
זאת בנוסף לירידת ערך דירותיהם.
בגין עגמת הנפש שנגרמה למשפחת ספרים יש לפסוק סכום גבוה יותר, שכן בנוסף
לליקויים ברכוש המשותף, הם סבלו מבעיות רטיבות בתוך דירתם.
לפיכך, לכל אחד מתובעים 1- 15אני פוסקת פיצוי בסך 500, 1ש"ח, נכון ליום הגשת התביעה. לתובעים 17אני פוסקת פיצוי בסך 000, 3ש"ח ליום הגשת התביעה.
.8הוצאות ושכ"ט
בהתחשב בתוצאת ההליך, זכאים התובעים להחזר הוצאותיהם.
מדובר בהחזר התשלום ששילמו למהנדס ורשבסקי, בסך 000, 4ש"ח ליום הגשת
התביעה, והחזר אגרת בית משפט.
לענין תשלום שכר טרחת עו"ד, הוגש הסכם שכ"ט, נספח י"ג לתצהיר נגר, לפיו
התובעים ישלמו לב"כ שכ"ט בשיעור % 20מן הסכום שיפסק לזכותם.
בהתחשב בתוצאת ההליך, במספר הישיבות שהתקיימו ובעבודה שנעשתה על ידי ב"כ התובעים, שכר הטרחה המוסכם אינו חורג מן הסביר ולפיכך אין סיבה שלא לפסוק על פיו.
.9לאור האמור לעיל, על הנתבעת לשלם לתובעים כמפורט להלן:ב
א. סך 900, 37ש"ח + מע"מ. לסכום זה יש להוסיף הפרשי הצמדה למדד מחירי
הבניה של פברואר 1997, עד לתשלום בפועל.
סכום זה, המיועד לביצוע תיקונים, ישולם לידי תובעת 18, נציגות הבית המשותף.
ב. סך 800, 2ש"ח, בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן וריבית כחוק מיום 20.5.93ועד למועד התשלום בפועל.
סכום זה ישולם לידי תובעים 17, משפחת ספרים.
ג. סך 000, 2ש"ח, בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן וריבית כחוק מיום 20.5.93ועד לתשלום בפועל.
סכום זה, בגין ההוצאות הנוספות, ישולם לידי תובעים 2-11, 13- 15ו- .17
ד. סך 000, 42ש"ח, בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן וריבית כחוק
מיום 16.12.94ועד לתשלום בפועל.
סכום זה ישולם אף הוא לידי תובעים 2-11, 13- 15ו- .17
ה. לכל אחד מתובעים 1- 15ישולם פיצוי בגין עגמת נפש בסך 500, 1ש"ח.
לתובעים 17ישולם פיצוי בסך 000, 3ש"ח. לסכומים אלה יש להוסיף הפרשי הצמדה
למדד המחירים לצרכן וריבית כחוק מיום 20.5.93ועד לתשלום בפועל.
ו. החזר הוצאות - סך 000, 4ש"ח בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן
וריבית כחוק מיום 20.5.93ועד לתשלום בפועל, וכן אגרת בית המשפט, אף זאת בתוספת הצמדה וריבית מיום ששולמו הכספים ועד למועד התשלום בפועל.
ז. שכ"ט עו"ד בשיעור % 20מכלל הסכומים שישולמו על פי סעיפים א' - ו' +
מע"מ.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 45יום מקבלת פסק הדין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ליקויי בניה בלוד

 2. ליקויי בניה בעפולה

 3. ליקויי בניה יקנעם

 4. ליקויי בניה בנהריה

 5. ליקויי בניה רטיבות

 6. ליקויי בניה ביקנעם

 7. ליקויי בניה - ריצוף

 8. ליקויי בניה בשטחים

 9. ליקויי בניה - אוורור

 10. התיישנות ליקויי בניה

 11. ליקויי בניה בגן יבנה

 12. ליקויי בניה בקריית ים

 13. תקן לבדיקת ליקויי בניה

 14. ליקויי בניה - שנת בדק

 15. הרחבת בית - ליקויי בניה

 16. ליקויי בניה בכפר ורדים

 17. חדר ממ''ד - ליקויי בניה

 18. בוררות בנושא ליקויי בניה

 19. ליקויי בניה בקרית ביאליק

 20. ליקויי בניה ביחידת נופש

 21. מי אחראי על ליקויי בניה

 22. ליקויי בניה דירה באשדוד

 23. ליקויי בניה בטירת הכרמל

 24. ליקויי בניה ביסודות הבית

 25. ליקויי בניה דירה במודיעין

 26. ליקויי בניה בדירה באשדוד

 27. ליקויי בניה בחיפוי פסיפס

 28. ליקויי בניה במעלה אדומים

 29. ליקויי בניה בדירות חפציבה

 30. סמכות עניינית ליקויי בניה

 31. ליקויי בניה בבית בהוד השרון

 32. תביעה קטנה בגין ליקויי בניה

 33. הסתכנות מרצון - ליקויי בניה

 34. ליקויי בניה רטיבות במרתפים

 35. ליקויי בניה בעסקת קומבינציה

 36. שיפוצים בדירה עם ליקויי בניה

 37. ליקויי בניה בדירה חדשה מקבלן

 38. ליקויי בניה בבית קרקע באשקלון

 39. התרוממות ריצוף בחדר בבית מגורים

 40. אי הודעה במועד על ליקויי בניה

 41. תביעה בגין ליקויי בניה בקוטג'ים

 42. רשלנות תורמת בתביעת ליקויי בניה

 43. ליקויי בניה בבניין מלפני 15 שנה

 44. סירוב לתת לקבלן לתקן ליקויי בניה

 45. ליקויי בניה בדירות לציבור החרדי

 46. ליקויי בניה בדירה במזרח ירושלים

 47. זכות מוכר הבית לתקן ליקויי בניה

 48. תביעה נגד עמותה בגין ליקויי בניה

 49. ליקויי בניה בשכונת רמות בירושלים

 50. ערעור על פיצויים בגין ליקויי בניה

 51. הוצאות משפטיות בתביעת ליקויי בניה

 52. ליקויי בניה בקוטג' - תביעה נגד קבלן

 53. הסדר דיוני בתביעה בגין ליקויי בניה

 54. תביעה בגין ליקויי בנייה במדרגות דירה

 55. חובת גילוי מוכר דירה של ליקויי בניה

 56. טענה לירידת ערך דירה בגלל ליקויי בניה

 57. תביעה נגד חברה זרה בגין ליקויי בניה

 58. ליקויי בניה בפרויקט דירות לתושבי חוץ

 59. חובת המוכר לגלות מידע על ליקויי בניה

 60. תביעה בסדר דין מהיר בנוגע לליקויי בנייה

 61. ביטול קניית דירה מקבלן עקב ליקויי בניה

 62. תביעה לפיצוי בגין ליקויי בניה ועוגמת נפש

 63. תביעת נציגות בית משותף בגין ליקויי בניה

 64. תביעה בגין אספקת בית באיחור וליקויי בנייה

 65. ליקויי בניה בשכונת תלפיות מזרח בירושלים

 66. מינוי מומחה מוסכם בתביעה בגין ליקויי בניה

 67. מינוי מומחה מטעם בית המשפט לבדיקת ליקויי בניה

 68. הגשת תביעה בגין ליקויי בנייה 7 שנים לאחר המסירה

 69. בוררות על ליקויי בניה לפי הסכם לרכישת בית מגורים

 70. נטען כי הקבלן רצה לתקן ליקויי בניה אבל לא נתנו לו

 71. הזכות לתקן ליקויי בניה אל מול הזכות לקבל פיצוי כספי

 72. תביעה כספית נגד המתכנן בגין ליקויי בניה אשר התגלו בדירה

 73. תביעה לפיצוי בגין הפרת הסכם וכן פיצוי בגין ליקויי בנייה

 74. תביעה לפיצוי בגין ליקויי בניה שנתגלו בבניין לאחר עבודות שיפוץ

 75. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון