ליקויי בניה בשטחים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ליקויי בניה בשטחים:

מבוא:נ
.1ערעור וערעור נגדי על פסק דינו של בית משפט השלום בתל אביב-יפו (כבוד
השופטת שרה דותן) בת.א. 39815/91 מיום 15.1.98על פיו נתקבלה תביעת המשיבים 1ו- 2כנגד המערערת והמשיבים 3-5, בנוגע לליקויי בניה שנתגלו בדירתם שביישוב הקהילתי "בית אריה" שבשומרון, והם חוייבו בהוצאות המשפט ובשכר טרחת עו"ד.

העובדות:ב
.2עסקינן בליקויי בניה שנתגלו כאמור בדירת המשיבים 1ו- 2(התובעים
בערכאה הראשונה) ובאיחור במסירת הבית. לאור ריבוי "האחראים" לליקויים נפרט את עניינם במקרה דנן.
.3המערערת:ו (נתבעת מס' 1) הינה אגודה שיתופית, אשר הקימה וניהלה את היישוב הקהילתי "בית אריה" (להלן:נ "היישוב") וביום ה- 9.6.85התקשרה בחוזה ת/1(א) עם המשיבה 3לניהול פרויקט בניה שנועד להרחבתו של היישוב.
.4המשיבה 3, חברה בע"מ, העוסקת בניהול פרוייקטים, קיבלה על עצמה בחוזה ת/1(א) את ניהול הפרוייקט של הרחבת היישוב, כאשר המשיב 4משמש כמנהל הפרוייקט מטעמה (יוער כי משיב 4הופטר מהדיון בתיק זה).
.5המשיבה 5הינה חברה קבלנית, הרשומה כקבלן רשום לעבודות בניה הנדסיות כמפורט בחוק רישום קבלנים לעבודות בניה הנדסיות תשכ"ט-1969, אשר התקשרה ביום 23.7.87בהסכם ת/1(ב) עם המערערת והמשיבה 3להקמתו של פרוייקט הרחבת היישוב.
.6המשיבים 1ו- 2הצטרפו לפרוייקט באמצעות מסמך המוגדר כ"הודעת הצטרפות"
[ת/1(3)] עליו חתמו יחד עם המשיבה .5
.7בטרם נמשיך נבהיר את הרקע לענייננו תוך פרוט ההסכמים:ב היישוב הוקם
עפ"י החלטה של ממשלת ישראל וההסתדרות הציונית מחודש ינואר 1980ולצורכי ניהולו הוקמה האגודה השיתופית היא המערערת.

לאחר הקמתו של השלב הראשון ואכלוסו על ידי כמה עשרות משפחות הוחלט בין
השנים 85- 1984לאפשר למערערת להרחיב את הישוב על קרקע שהוקצתה למטרה זו
על-ידי המוסדות המיישבים, ואילו האמצעים להקמת היישוב היו אמורים להגיע מן המשתכנים אשר יבקשו להצטרף למערערת ויתקבלו כחברים בה. המערערת שלא היוותה גוף מסחרי לא יכולה היתה, לגישתה, לקבל על עצמה את ניהול הפרוייקט, פיתוחו ובנייתו ולפיכך התקשרה למטרה זו עם המשיבה 3בהסכם ת/1(א) האמור שבו צויין, כי המערערת מקימה ומנהלת ישוב קהילתי בשומרון ובכוונתה להרחיבו ע"י קליטת מועמדים חדשים לחברות באגודה והקצאת קרקעות לשם הכשרתם ובניית בתים לאותם משתכנים. אשר למקומה של המשיבה 3בפרוייקט צוין כי ניהול הפרויקט יימסר לגוף מקצועי אשר עיסוקו בניהול פרוייקטים בעלי אופי דומה וכי לצורך ביצוע הפרוייקט תתקשר המשיבה 3עם קבלנים וספקים וזאת לאחר שהצעות ההתקשרות הובאו לידיעת המערערת ולאישורה, כאשר בהמשך היה על המשיבה 8להמשיך וליידע את המערערת אחת לחודש בכל הקשור להתקדמות הפרוייקט ובכלל בכל עובדה ו/או ארוע הקשורים לפרוייקט.
המערערת עצמה חתומה גם על ההסכם עם המשיבה 5(הקבלן) (ת/1(ב)) על פיו
הוקנו לה כמזמין סמכויות רבות בניהול הפרויקט ובפיקוח על המשיבה 5באמצעות
מפקח שמונה על ידה ועל ידי המשיבה 3, ושתפקידו לדאוג לטיב הביצוע על-פי
ההסכם.
יוער כי בהמשך לחוזי המסגרת שפורטו התקשרו המשיבה 3והמשיבה 5בחוזים
נפרדים עם כל אחד מהמשתכנים, ת/1(ג) ות/1(3), אשר מהם עולה שהצדדים כולם
התכוונו להחיל על היחסים שבין המשיבה 5לבין המשתכנים את חוזי המסגרת, ויחדיו
מהווים הארבעה מיקשה אחת ומשלימים זה את זה.
תוצאת ההתקשרויות, אשר לה נפקות לעניננו, הינה בניתו, בסופו של דבר ולאחר עיכובים רבים, של בית המשיבים 1ו - 2ומסירתו באיחור של 10חודשים וזאת מבלי להסביר את סיבת העיכוב וכשבבית ליקויים רבים הטעונים תיקון.
פסק הדין של בית משפט קמא:ו
הערכאה הראשונה בפסק דינה המקיף והמפורט מצאה לקבוע כי המערערת אחראית למחדלי הקבלן הן לאיחור במסירת הבית והן לליקויים לענין הצבת הכלונסאות, לענין שלד הבנין ולעניני הפנים (הריצוף והטיח, הנגרות והמסגרות, הסיד, האיטום והתקרה).
עם זאת ובנוסף מצאה הערכאה הראשונה לקבוע כי גם המשיבות 3ו-5, החברה המפקחת והחברה המבצעת, אחראיות לנזקיהם של המשיבים 1ו- 2שנבעו בין היתר ובעיקר בגין מחדליהן הן באשר לטיב הביצוע ולעיכוב במסירת החזקה.
לאחר דיון בליקויים, בתיקונים, בנזק ובעוגמת הנפש מנת חלקם של המשיבים
דכאן, מצאה הערכאה הראשונה לחייב את המערערת והמשיבים 3ו- 5ביחד ולחוד ב-000,13$ כשווים בש"ח ביום הגשת התביעה בצירוף הפרשים כחוק מאותו מועד ועד לתשלום בפועל וזאת בגין הכלונסאות, הגבהת הבית והפגמים בשלד שאינם ניתנים לתיקון. כמו כן ב-000, 12ש"ח בצירוף הפרשים כחוק מיום הגשת התביעה ועד לתשלום בפועל בגין תיקון הליקויים וב-000, 10ש"ח בצירוף הפרשים מהיום ועד התשלום בפועל בגין הנזק הבלתי ממוני. בנוסף נקבע כי המשיבה 5תחוייב ב-000,3$ עפ"י שווים בש"ח ביום הגשת התביעה בגין האיחור במסירת הבית.
הערעורים:נ
ב"כ המערערת גורס כי טעתה הערכאה הראשונה עת הטילה על מרשתו אחריות
לליקויי הבניה ולאיחור במסירת הבית כאילו עסקינן ביזם פרטי הבונה פרוייקט
בניה לצרכי רווח.
עוה"ד מדגיש כי המערערת לא יכולה היתה לקבל על עצמה את ניהול הפרויקט והתקשרה למטרה זו עם המשיבה 3, אשר נושאת בראש ובראשונה באחריות לליקויים.
לגישת ב"כ המערערת עסקינן במזמין - המערערת אשר העביר את האחריות לביצוע הפרויקט לחברה שעיסוקה בכך ובעשותו כן הסיר מעליו את האחריות לצד הטכני של הפרויקט בהשאירו בידיו את המעורבות בענייני המסגרת בלבד.
כמו כן נטען כי טעתה הערכאה הראשונה בפרשנות שרשרת החוזים בכלל והחוזה בין המערערת למשיבה 3בפרט, חוזה אשר מטיל את מלוא האחריות לליקויים על כתפיה של המשיבה 3, ולפיכך המערערת נעדרת יריבות עם המשיבים 1ו-.2
עוד נטען כי טעתה הערכאה הראשונה עת ראתה בסמכויות המסגרת שנותרו בידי
המערערת כגוררות חבות ישירה של המערערת כלפי הקונה הבודד.
עוד טעתה הערכאה הראשונה בסוברה כי המפקח הינו זרועם הארוכה של המערערת, המשיבה 3והמשתכנים, בקביעתה כי המערערת פעלה ברשלנות ובחוסר תום לב ובנותנה משקל לנסיבותיהם האישיות של המשיבים 1ו-.2
לסיום מבקר עוה"ד המלומד את התוצאה הנלמדת מהחלטת הערכאה הראשונה ולפיה המשיבים 1ו- 2מחייבים בנזיקין את עצמם בהיותם חלק מהמערערת ומנגד ובנוסף איש לא ירצה יותר להתנדב למוסדות האגודה-המערערת דבר שיביא להתמוטטותה.
אשר לערעורה של בנין ופיתוח יפרח אברהם בע"מ (להלן:ב "בנין ופיתוח") ב"כ
המלומד של מערערת זו קובל כנגד התעלמותה של הערכאה הראשונה מסיכומיו, ומהסכם
הפשרה (נ/2) שנכרת בין מרשתו לבין המשיבים 1ו-2, וכנגד אי קביעתה של מידת האחריות שיש לייחס לכל נתבע, ולרשלנותם התורמת של המשיבים 1ו- 2עצמם. עוד קובל עוה"ד המלומד כנגד ממצאים הנוגעים לליקויי הבניה עצמם.
ב"כ המשיבים 1ו- 2בעיקרי הטיעון המפורטים שהגיש לבית משפט זה דחה את
טענות המערערות אחת לאחת. לגישתו, האגודה-המערערת אחראית גם אחראית לנזקים שנגרמו למשיבים וזאת למדים ממכלול החוזים שנחתמו בין הצדדים. אשר למשיבה 3זו אחראית בשל התרשלותה בפיקוח על עבודות הקבלן ובעדכון המשיבים בנוגע לטעויות בשטח. והקבלן עצמו (משיב 5) אחראי שכן אין בפועלו על-פי הוראותיה של המשיבה 3ושל המפקח כדי לגרוע או לבטל את אחריותו שלו, מכך מקיש עוה"ד המלומד על אחריותם המשולבת של המערערת, המשיבה 3והמשיב 5לנזקי המשיבים 1ו- 2על שתי עילותיה, הנזקית והחוזית, לענין הכלונסאות, ליקויי הבניה והאיחור במסירת הבית.

דיון
בטרם נכנס בעובי הקורה נודה כי התלבטנו שמא שגתה הערכאה הראשונה עת חייבה את המערערת באחריות לליקויים שנתגלו בביתם של המשיבים 1ו- 2וזאת לאור סעיפי החוזה אשר פוטרים אותה מאחריות כלפי המשיבים ולאור אופיה המיוחד כאגודה שיתופית משכנת, אשר אינה גוף מסחרי. ולצורך ניהול הפרויקט, התקשרה המשיבה 3, עם זאת לאחר עיון מעמיק במכלול החוזים, בעדויות ובראיות שבאו בפני בית המשפט קמא ובפסק דינו המפורט מצאנו גם אנו לקבוע כי המערערת אחראית לליקויי הבניה האמורים וכי הצדק עם הערכאה קמא ואלה טעמינו:ו
ראשית הגם שעסקינן באגודה שיתופית מדובר בתאגיד המהווה אישיות משפטית עצמאית, הנפרדת מן האישיות המשפטית האינדיבדואלית של כל חבר וחבר. על-פי המשפט הפרטי בישראל, מבחינה משפטית, האגודה השיתופית איננה צירוף של יחידים, אלא יצור חדש, נפרד מהחברים המרכיבים אותו ובעל קיום עצמאי. פירושו של דבר הוא, כי האגודה יכולה לתבוע ולהיתבע בשמה היא וכן להימצא אחראית בגין מחדל, רשלנות וכיו"ב. וזאת למרות ההבדל הבסיסי שבין האגודה לבין החברה, לפיו בעוד שהחברה אופיה מסחרי בעיקרו ומטרתה עשית רווח לעצמה, הרי שהמטרה העיקרית של האגודה השיתופית היא שיפור מצבם של חבריה. (ראה פרופ' ס. אוטולנגי "אגודות שיתופיות דין ונוהל כרד א" (ת"א-תשנ"ה), עמ' 3, 5-6, 47-51).
בענין דנן, המערערת, האגודה השיתופית, קיבלה על עצמה כאמור ביחד ובאמצעות אחרים ניהולו של פרוייקט בניה להרחבת היישוב "בית אריה", הגם שלצורך האקט האמור התקשרה היא בהסכמים רבים עם תאגידים ואחרים והצהירה בכתובים כי היא "פטורה מחבות משפטית" (ראה לדוגמא החוזה שבין המשיבה 3למשתכנים סעיף 15), הרי שלא כך היו פני הדברים בפועל, אם בכתובים, קרי, בהסכמים אחרים (ראה לדוגמא החוזה שבין המערערת לבין המשיבה 5מיום 23.7.87) ואם בפרקטיקה, קרי, בשטח.
בפרקטיקה, הגם שנחתמו חוזי הניהול, המערערת נשארה גוף מפקח, מאשר ומעורב בפרוייקט והדברים נלמדים מהחומר הראיתי שהובא בפני הדרגה הראשונה ושעל פיו קבעה השופטת קמא בצדק כי:נ
"האגודה הותירה בידיה סמכויות נרחבות בפיקוח על ביצוע הבניה בכל שלביה, ובין היתר היתה רשאית להורות על עיכוב תשלומים, וביצוע חלק מהעבודות ע"י מבצע אחר אם לא עמד הקבלן בדרישות המפקח לתקן את הליקויים" (שם, בעמ' 11לפסה"ד קמא).
ובמקום אחר בעמ' 11:ב
"עוד מעיד התובע כי האגודה לא הסתפקה בסמכויות פיקוח ערטילאיות אלא שנציג האגודה נטל חלק בקבלת ההחלטות באשר לזהות הקבלן שיבצע העבודות (עמ' 6) ומר נורודצקי יו"ר האגודה, נטל חלק פעיל באסיפת המשתכנים ואף שימש כתובת לפניות התובע אשר ביקש לברר את פרטי המודד שהיה אחראי למשגה במיקום הכלונסאות, וגם בשלבים מאוחרים יותר היה מודע לטענות התובעים באשר לליקויי בניה חמורים בביתם (עמ' 13)".
לפיכך, מובנת קביעתה של הערכאה הראשונה כי -
"לנוכח תלונות התובעים על ליקויי בניה וידיעת נציגי האגודה שקיימות בעיות באשר לטיב הביצוע ומועד השלמת הפרוייקט, אין האגודה יכולה לרחוץ בנקיון כפיה ולהפנות אצבע מאשימה כלפי יתר המעורבים מבלי לנקוט עמדה ולהפעיל את סמכויותיה כדי להגן על משתכנים דוגמת התובעים שהיו זוג צעיר בראשית דרכו והשקיעו את כל משאביהם בבית הנ"ל" (שם, בעמ' 12לפסה"ד קמא).
הדברים זוכים למשנה תוקף לאורם של סעיפים ספציפיים בחוזים השונים המככבים בפרשה זו. לדוגמא:ו בחוזה שבין המערערת לבין המשיבה 3מיום 9.6.85, נקבע בסעיף 2(ז) כי:נ
"האגודה תהיה זכאית לקבל לידיה את כל ההצעות שהוצעו ע"י הקבלנים וכן את כל הנתונים והמסקנות שיהיו בידי החברה ושבעזרתה תבחן את ההצעות הנ"ל".
ובסעיף 2(ח):ב
"האגודה תהיה זכאית להשתתף בכל הדיונים שתנהל החברה בקשר עם ההצעות ומפרטיהן. בדיקת ההצעות והמו"מ עם הקבלנים לקראת כריתת הסכמים איתם והחברה מתחייבת למסור לאגודה את כל המידע שידרש לשם כך".
כמו כן, ראה סעיפים קטנים ט,י, יב, ו-יג לסעיף 2ולמולם סעיף יא' שפוטר את האגודה מחבות. לענין זה נדגיש כי יש ובחוזה אחד מוצאים הוראות או חיובים סותרים אזי תפקיד הפרשן המשפטי להכריע ולנסות ליישב בין הניצים. בעניננו אין צורך שנתכבד ונכנס לעובי הקורה, קרי לעובי החוזה, שכן בסיטואציה שלפנינו, למול הסעיפים הפוטרים מצינו חוזים מחייבים אחרים (ראה:ו החוזה שבין המערערת למשיבה 5מיום 23.7.87). ומענין לענין, באותו הענין, פועלה של המערערת בשטח מדבר בעד עצמו. בבחינת חוזה חדש שנרקם מכוח התנהגות הצדדים או לכל הפחות שינוי החוזה הקיים, כדברי המלומדת פרופ' ג. שלו בספרה:נ
"התנהגות הצדדים או אחד מהם, יכולה גם להביא לידי שינוי חוזה הקיים ביניהם. השאלה תהא תמיד האם ניתן להסיק מנסיבות הענין ומהתנהגות הצדדים כוונה לשנות מהוראות החוזה שביניהם". (שלו "דיני חוזים מהדורה שניה" תשנ"ה, עמ' 135).
יותר מכל, הגדילה לעשות המערערת עת הפעילה מטעמה את המפקח שהתמנה על ידה ועל-ידי המשיבה 3לפקח על ביצוע המבנה או כל חלק הימנו בבחינת ידה הארוכה של המערערת (ראה:ב עמ' 7לפסה"ד קמא), שלוחה לענין הפיקוח, ובענין שכזה מתקיים הכלל שזכה לעיגון חקיקתי בחוק השליחות ולפיו "שלוחו של אדם כמותו"(ראה לענין זה החוזה שבין המערערת למשיבה 5מיום 23.7.87):ו
"סע' 7(1) 'המזמין (המערערת-לאור כותרתו של החוזה) ימנה מפקח מטעמו שיפקח על ביצוע המבנה ע"י הקבלן. המפקח יבדוק את העבודות וישגיח על ביצועם. . . כן יבדוק המפקח אם הקבלן מבצע כהלכה את החוזה, או הוראות המזמין ואת הוראותיו הוא'" (וראה עמ' 5- 6לפסה"ד קמא).
מכל הטעמים האמורים, מצאנו לאשר את קביעתה של הערכאה קמא, בנוגע לאחריות
המערערת ומשזו קביעתנו, דינו של הערעור להדחות.
אשר למערערת בע"א 376/98, המשיבה 5, אכן טוב היה עושה בית המשפט קמא לו היה מפרט במעט את אחריותה של המשיבה 5לטיב הביצוע ולעיכוב במסירה. עם זאת השופטת הנכבדה בפסק דינה המפורט, עמדה, גם עמדה על הקשרים בין האחראים לליקויים ועל הליקויים עצמם, ולאור מחדליו ואחריותו הברורה של הקבלן המבצע, הוא המשיבה 5, פטרה עצמה בקבעה כי:
"אין צורך להרחיב את הדיבור בשאלת חבותו לטיב הביצוע ולעיכוב במסירה" (שם, בעמ' 14לפסה"ד קמא).
כעת, מבקש מאיתנו ב"כ המשיבה 5כי נפרט אנו את שלא פרטה הערכאה הראשונה
במיוחד ובראש פרק נפרד, כפי שנהגה עם המעורבים האחרים.
לא מצאנו להיענות לבקשתו של עוה"ד עם כל הצער למשמע דבריו לפיהם "אני נפגעתי אישית מפסה"ד מהבחינה הזאת שפסה"ד לא התייחס בכלל לסיכומים שהגישה המשיבה בתיק הזה" (עמ' 4לפרוט' הדיון בערכאת הערעור מיום 30/5/99) שהרי אין זה מתפקידה של דרגת הערעור לכתוב את פסק הדין מחדש על מנת לרצות את עוה"ד, מקום שמסקנתה של הערכאה הראשונה מקובלת על ערכאת הערעור ונלמדת מהראיות ומהקביעות של בית המשפט קמא, ולא נותר לנו אלא להפנות את עוה"ד המלומד לדבריו של כב' הנשיא א' גורן בספרו לפיהם:
"אין הכרח בכך שבית משפט שלערעור ישוב וינסח במילותיו שלו א 7אשר כבר הוסבר לפני כן במפורט על ידי ערכאה שיפוטית אחרת...". (א. גורן "סוגיות בסדר דין אזרחי מהדורה חמישית מעודכנת" תשנ"ט, בעמ' 510).
וכן ראויים דבריו של המלומד ח. בן נון בספרו לפיהם:
"אין זה מן הראוי להעלות בפני ערכאת הערעור טענות כאילו המדובר במשפט חדש או במשפט חוזר. הכלל הוא, אם כד, כי ברובם המכריע של המקרים, ערעור אינו משפט חדש או משפט חוזר" (ח. בן נון "הערעור האזרחי" תשנ"ז, בעמ' 136).
משכך אף דין ערעורה של המשיבה 5להדחות.
סוף דבר
אשר על כן, אנו סבורים כי פסק דינו של בימ"ש קמא בדין יסודו, אין מקום
שנתערב בו ועל כן אנו מאשרים אותו. התוצאה היא כי הערעורים נדחים.
כל אחת מהמערערות תשא בהוצאות הערעור בערכאתנו כלפי המשיבים 1ו- 2בסך
000, 10ש"ח בתוספת מע"מ ריבית, והפרשי הצמדה עד התשלום בפועל.
הפקדון הכספי שהופקד ע"י המערערת-בית אריה יועבר ע"ח שכ"ט לידי ב"כ

המשיבים 1ו-.2
הערבויות הבנקאיות שהופקדו ע"י בנין ופתוח יפרח אברהם בע"מ יועברו ע"ח ההוצאות לב"כ המשיבים 1ו- 2ויתרתם תוחזר.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ליקויי בניה בלוד

 2. ליקויי בניה בעפולה

 3. ליקויי בניה יקנעם

 4. ליקויי בניה בנהריה

 5. ליקויי בניה רטיבות

 6. ליקויי בניה ביקנעם

 7. ליקויי בניה - ריצוף

 8. ליקויי בניה בשטחים

 9. ליקויי בניה - אוורור

 10. התיישנות ליקויי בניה

 11. ליקויי בניה בגן יבנה

 12. ליקויי בניה בקריית ים

 13. תקן לבדיקת ליקויי בניה

 14. ליקויי בניה - שנת בדק

 15. הרחבת בית - ליקויי בניה

 16. ליקויי בניה בכפר ורדים

 17. חדר ממ''ד - ליקויי בניה

 18. בוררות בנושא ליקויי בניה

 19. ליקויי בניה בקרית ביאליק

 20. ליקויי בניה ביחידת נופש

 21. מי אחראי על ליקויי בניה

 22. ליקויי בניה דירה באשדוד

 23. ליקויי בניה בטירת הכרמל

 24. ליקויי בניה ביסודות הבית

 25. ליקויי בניה דירה במודיעין

 26. ליקויי בניה בדירה באשדוד

 27. ליקויי בניה בחיפוי פסיפס

 28. ליקויי בניה במעלה אדומים

 29. ליקויי בניה בדירות חפציבה

 30. סמכות עניינית ליקויי בניה

 31. ליקויי בניה בבית בהוד השרון

 32. תביעה קטנה בגין ליקויי בניה

 33. הסתכנות מרצון - ליקויי בניה

 34. ליקויי בניה רטיבות במרתפים

 35. ליקויי בניה בעסקת קומבינציה

 36. שיפוצים בדירה עם ליקויי בניה

 37. ליקויי בניה בדירה חדשה מקבלן

 38. ליקויי בניה בבית קרקע באשקלון

 39. התרוממות ריצוף בחדר בבית מגורים

 40. אי הודעה במועד על ליקויי בניה

 41. תביעה בגין ליקויי בניה בקוטג'ים

 42. רשלנות תורמת בתביעת ליקויי בניה

 43. ליקויי בניה בבניין מלפני 15 שנה

 44. סירוב לתת לקבלן לתקן ליקויי בניה

 45. ליקויי בניה בדירות לציבור החרדי

 46. ליקויי בניה בדירה במזרח ירושלים

 47. זכות מוכר הבית לתקן ליקויי בניה

 48. תביעה נגד עמותה בגין ליקויי בניה

 49. ליקויי בניה בשכונת רמות בירושלים

 50. ערעור על פיצויים בגין ליקויי בניה

 51. הוצאות משפטיות בתביעת ליקויי בניה

 52. ליקויי בניה בקוטג' - תביעה נגד קבלן

 53. הסדר דיוני בתביעה בגין ליקויי בניה

 54. תביעה בגין ליקויי בנייה במדרגות דירה

 55. חובת גילוי מוכר דירה של ליקויי בניה

 56. טענה לירידת ערך דירה בגלל ליקויי בניה

 57. תביעה נגד חברה זרה בגין ליקויי בניה

 58. ליקויי בניה בפרויקט דירות לתושבי חוץ

 59. חובת המוכר לגלות מידע על ליקויי בניה

 60. תביעה בסדר דין מהיר בנוגע לליקויי בנייה

 61. ביטול קניית דירה מקבלן עקב ליקויי בניה

 62. תביעה לפיצוי בגין ליקויי בניה ועוגמת נפש

 63. תביעת נציגות בית משותף בגין ליקויי בניה

 64. תביעה בגין אספקת בית באיחור וליקויי בנייה

 65. ליקויי בניה בשכונת תלפיות מזרח בירושלים

 66. מינוי מומחה מוסכם בתביעה בגין ליקויי בניה

 67. מינוי מומחה מטעם בית המשפט לבדיקת ליקויי בניה

 68. הגשת תביעה בגין ליקויי בנייה 7 שנים לאחר המסירה

 69. בוררות על ליקויי בניה לפי הסכם לרכישת בית מגורים

 70. נטען כי הקבלן רצה לתקן ליקויי בניה אבל לא נתנו לו

 71. הזכות לתקן ליקויי בניה אל מול הזכות לקבל פיצוי כספי

 72. תביעה כספית נגד המתכנן בגין ליקויי בניה אשר התגלו בדירה

 73. תביעה לפיצוי בגין הפרת הסכם וכן פיצוי בגין ליקויי בנייה

 74. תביעה לפיצוי בגין ליקויי בניה שנתגלו בבניין לאחר עבודות שיפוץ

 75. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון