מינוי כונס נכסים על שטר מטען באוניה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא מינוי כונס נכסים על שטר מטען באוניה:

.1זו היא בקשה למתן רשות ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל מיום .2.6.92בהסכמת הצדדים אני נותן פסק-דין זה כבערעור עצמו, לאחר שהגעתי להחלטה שאכן יש להרשות את הגשת הערעור.

.2הרקע העובדתי הוא זה:ב
א. המבקשת "ח.מ.ש.א" בע"מ זכתה בפסק-דין המחייב את חברת "הילטנר" לשלם לה כ-000, 600ש"ח, הוא פסק הדין נושא תיק ההוצאה לפועל, בו ניתנה ההחלטה על ידי כבוד ראש ההוצאה לפועל.
ב. במסגרת הליכי ההוצאה לפועל של פסק הדין ביקש עו"ד גבעון להתמנות ככונס נכסים על תעודות מסירה בגין מטענים, לגביהם הוצאו שטרי מטען על ידי חברת "הילטנר" כשהמטענים הובלו באמצעות אניה בשם "אהורה", שהיא בבעלות חברת "וסטויו" שיפינג, הלא הן שתי המשיבות.
תעודות המסירה נמסרות לבעלי המטען כנגד תשלום דמי ההובלה. על ידי המינוי ככונס נכסים על תעודות המסירה ביקש עו"ד גבעון לשים ידו על התשלומים שמשלמים בעלי המטען לחברת "הילטנר", החייבת בתיק ההוצאה לפועל.
ג. לאחר שמונה עו"ד גבעון ככונס, כמבוקש, הגישו שתי המשיבות בקשה לראש ההוצאה לפועל לבטל את המינוי של עו"ד גבעון ככונס, בטענה שהתשלומים עבור ההובלה מגיעים להן כבעלים של האניה ולא לחברת "הילטנר", שפעלה בהוצאת שטרי המטען כסוכנת שלהן בלבד.
ד. לאחר שמיעת טענות הצדדים נתן כבוד ראש ההוצאה לפועל את ההחלטה נושא פסק-דין זה, בה קיבל את עתירת המבקשות (המשיבות בתיק זה), תוך קביעה, שאכן החברה החייבת היתה רק סוכנת של האניה ובעליה.
בקובעו זאת, כותב ראש ההוצאה לפועל:ו "לא שוכנעתי מהחומר שהוצג בפני כי הכספים המשולמים... עבור תעודות המסירה והמועברים... לחברת 'הילטנר' הינם כספים המיועדים אליהם. עפ"י ההגיון הבריא כספים המשולמים עבור דמי ההובלה מיועדים בד"כ לבעלי האוניה ולא לסוכנים והסוכן זכאי לדמי תיווך או עמלה בלבד".
.3לדעתי, שגה כבוד ראש ההוצאה לפועל בהחליטו את שהחליט, שכן, בעשותו כן הוא נטל על עצמו תפקיד שיפוטי שאינו מסור לו במקרה זו.
סעיף 57לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז - 1967, קובע לאמור:נ
"טען צד שלישי שיש לו זכות בעלות או זכות אחרת בנכס שנתמנה לו
כונס נכסים רשאי ראש ההוצאה לפועל להורות לכונס הנכסים בדבר מילוי תפקידו לגבי אותו נכס בשים לב לאותה זכות, ורשאי הוא להשהות פעולות בנכס כדי לאפשר לצד השלישי לפנות לבית המשפט לענין זכותו, ראש ההוצאה לפועל רשאי להתנות את השהיה במתן ערובה להנחת דעתו".
סעיף זה מקביל לסעיף 28לחוק, המדבר על מיטלטלין שעוקלו. יש בסעיף זה הבחנה בין מיטלטלין שעוקלו על גופו של החייב, בכליו או בחצרים שבחזקתו, שאז רואים אותם כנכסי החייב, כל עוד לא הוכח להנחת דעתו של ראש ההוצאה לפועל שאינם שלו, לבין מיטלטלין שעוקלו, כשלא היו על גופו של החייב, בכליו או בחצרים שבחזקתו, שאז אין למכור את המיטלטלין, כל עוד לא הוכח להנחת דעתו של ראש ההוצאה לפועל שהם רכושו של החייב.
סעיף קטן (ג) של סעיף 28קובע, שהרואה עצמו נפגע על ידי החלטה של ראש ההוצאה לפועל לפי סעיף זה רשאי לבקש ממנו לעכב את ביצוע החלטתו, כדי לאפשר למבקש לפנות לבית המשפט לעניין הבעלות על המיטלטלין המעוקלים.
.4במקרה שלפנינו, שטרי המסירה הם לגבי מטענים המצויים באניה שאינה שייכת לחייבת, הלא היא חברת "הילטנר", ולכן חלה החלופה השנייה שבסעיף 28לחוק, יחד עם האמור בסעיף .57
.5איני סבור, שהיו לפני כבוד ראש ההוצאה לפועל ראיות שעל יסודן יכול הוא עצמו להגיע למסקנה, שהתשלום עבור ההובלה מגיע רק לבעלי האניה.
אין זו שאלה של היגיון בריא, כפי שכותב ראש ההוצאה לפועל, שהרי, מעשים בכל יום שגורמים שונים חוכרים אניה כדי להוביל מטענים עבור אחרים, כאשר דמי ההובלה משולמים לחוכר ודמי החכירה משולמים לבעלים.
לפניי, כמו לפני ראש ההוצאה לפועל, שטר המטען הרלוונטי, ובראשו מתנוסס שמה של חברת "הילטנר". נכון, שהחותמת של חברת "הילטנר" בשולי המסמך מוטבעת במקום שמודפסות המילים "מסטר קרייר אור איג'נט".
המקסימום שניתן לומר על שטר מטען כזה לטובת המשיבות, הוא, שאין אפשרות להסיק ממנו, בצורה חד-משמעית, מי הוא הזכאי לדמי ההובלה.
אני מפנה למאמרו של ר' וולפסון על מהותו המשפטית של שטר המטען שפורסם בהפרקליט י"א עמ' 361, המדבר על הבעייתיות שבהגדרת מהות החוזה הקרוי "שטר מטען".
המאמר דן ביחס שבין החוכרים לבין המוביל, וכן בשאלה מי הם הצדדים לחוזה ההובלה .

איני סבור גם, ששטר המטען הוא הראיה המכרעת לגבי השאלה העובדתית מי הוא הבעלים של התמורה עבור תעודות המסירה.
ספריה של חברת "הילטנר", וכן המסמך שביקש עו"ד גבעון להגיש לי כראיה נוספת במסגרת ערעור זה, ושאני איני נזקק לו נוכח החלטתי כאמור להלן, הינם ראיות מכריעות יותר משטר המטען.
.6העולה מהאמור הוא, שהמחלוקת שבין הצדדים שלפניי היא מחלוקת
עובדתית, שמן הראוי שבית המשפט יכריע בה ולא ראש ההוצאה לפועל, ולכן טוב היה עושה ראש ההוצאה לפועל לוא היה משתמש במקרה זה בסמכותו לפי סעיף 57לחוק ומפנה את המשיבות לבית המשפט, כאמור בסעיף זה.
.7אשר על כן, אני מבטל את החלטת כבוד ראש ההוצאה לפועל ומחזיר לתוקפו את מינויו של עו"ד גבעון ככונס על שטרי המסירה, אך אני קובע, שהכספים שיתקבלו ממימוש שטרי המסירה יהיו מופקדים במשך 45יום בתיק ההוצאה לפועל ולא יימסרו לזוכה, זאת, על מנת לאפשר למשיבות שלפניי לפנות לבית המשפט ולבקש פסק-דין הצהרתי שהן, ולא החייבת, זכאיות לתמורה הכספית של שטרי המסירה.
אם לא יוכח לפני ראש ההוצאה לפועל, שתביעה כזו הוגשה תוך המועד שקבעתי, תימסר התמורה של שטרי המסירה לזוכה.
אם תוגש תביעה כזו, יישארו הכספים בתיק, עד להכרעת בית המשפט ;

1 .8אני קובע הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך 000, 1ש"ח + מע"מ כדין, שיחולו, בהתאם לתוצאות בתביעה שתוגש על ידי המשיבות לבית המשפט כאמור אם תוגש, ואם לא תוגש, ישולמו הוצאות אלה על ידי המשיבות למערערת.

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון