ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה שאין נכות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה שאין נכות:

סגן הנשיא (קובובי):נ
.1ערעור ברשות על פסק-דין של בית-הדין האזורי בבאר-שבע (השופט לובוצקי; תב"ע מז/35-01) לפיו אושרה החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) מיום .23.7.1987 החלטת הוועדה היתה כי לא נותרה למערער כל נכות (%0) בעקבות פגיעה בשמיעה שהוכרה כמחלת מקצוע.
.2ואלה העובדות הצריכות לעניין:ב
א) המערער עבד 15שנה כאורג ב"כיתן דימונה";
ב) באולמות מחלקת האריגה נמדד רעש בעוצמה של 96-94, 104-103, 106-104, לפי סוג הנולים שהיו בשימוש בכל אולם ואולם; ג) ביום 7.5.1986הוצאה למערער "תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה" עם אבחנה של "ירידה בשמיעה ורעש תמידי"; ד) תרשימי בדיקה אודיולוגית שבוצעו ביום 16.1.1986וביום 27.8.1986הראו עקומה של ירידה בכושר השמיעה; ה) ביום 6.11.1986המליץ רופא מחוזי (נפגעי עבודה) במוסד "לאשר עקרונית" את תביעת המערער, להכיר בפגיעה בעבודה, ולהפנותו לוועדה רפואית. החלטה זו הושתתה על שניים:ו מפלס הרעש במפעל עולה על 85דציבל, והאודיוגרמה מיום 27.8.1986מראה על ירידה בשמיעה מסוג התחושתי-עיצבי; ו) הוועדה הרפואית מדרג ראשון קיימה שתי ישיבות. בתום ישיבתה הראשונה (12.1.1987) הוחלט לשלוח את המערער לבדיקת שמיעה נוספת, בשל ספק שהתעורר נוכח פער ניכר בין סף השמיעה ב- 16.1.1986( 80דצ.) לבין סף השמיעה ב- 27.8.1986( 40דצ.); ז) בישיבה השניה (2.3.1987) היתה לנגד עיני הוועדה תוצאה של בדיקה אודיומטרית מיום 8.2.1987, שהעידה על ירידה בשמיעה עיצבית-תחושתית, עם סף שמיעה "בין 45/40דציבל", והדבר אושר בבדיקה מסוג אחר (srt). הוועדה החליטה שלמערער נכות של %28:נ % 20בגין ירידה בשמיעה ו-% 10בגין רעש תמידי (טיניטוס); ח) הוועדה הרפואית לעררים שזומנה על-פי ערר המוסד, קיימה אף היא שתי ישיבות.
את ישיבתה הראשונה (26.5.1987) סיכמה הוועדה באומרה שהיא "מקבלת את ערעור המוסד" ואת המלצת הבודק האודיולוגי לבצע בדיקה מסוג .abrבישיבתה השניה (23.7.1987) קבעה הוועדה, על סמך תוצאות הבדיקה הנוספת כי "קיימת הגזמה ביחס לשמיעה מצד התובע", כי אינה נותנת אמון בבדיקה האודיומטרית מיום 8.2.1987(ראה פסקה ז' דלעיל) וכי "אינה מקבלת את תלונותיו של התובע ביחס לרעש", גם העקומה האודיומטרית אינה מצביעה על פגיעה מחבלה אקוסטית (ההדגשות נוספו).

.3בעת הדיון בערעור תמך בא-כוח המוסד בפסק-הדן שבערעור.
לשאלת בית-הדין, הבהיר שהמערער פנה למוסד במאי 1986עם תלונה על ירידה בכושר השמיעה ורעש תמידי. מאחר שלא עלתה שאלה של אי-כושר לעבוד, לא שולמו דמי פגיעה, והמערער הופנה מיד לוועדה רפואית.
בתו של המשיב, שטענה בשם אביה, אמרה כי מזה שנתיים לוקה אביה בטנטון תמידי, ואין מאמינים לו ואף קבעו שאין לו כל נכות.
.4בישיבתה הראשונה החליטה הוועדה לקבל את עררו של המוסד (כך שהמערער היה כבר אז בבחינת מי שהוכרע דינו), ולקבל את המלצת הבודק האודיולוג. בישיבתה השניה, החליטה הוועדה על סמך תוצאות הבדיקה הנוספת כי המערער "הגזים ביחס לשמיעה" וכי אינה נותנת בו אמון לעניין הטנטון. השורה התחתונה היתה כי "לא נותרה נכות כלשהי". מן הדיבור "לא נותרה נכות כלשהי" ניתן להבין שקודם לכן היתה איזו-שהיא נכות ועתה איננה עוד, ומהדיבור אודות "הגזמה" ניתן להבין שישנה נכות, אך איננה כה חמורה או קשה כפי שהמערער מנסה להציגה.
.5מהפסקה הקודמת מתקבל הרושם שהדברים אינם כל כך חד-משמעיים. עובדה נוספת מחזקת רושם זה, והיא קביעתה של הוועדה כי בדיקת abrמיום 22.6.1987נתנה תרשים (נ/1) ש"בגבולות הנורמה", והנה בנ/ 1נאמר כי נתקבל סף של 40דצ. מצד שמאל ו- 45דצ. מצד ימין. והרי זהו בדיוק סף השמיעה - 45/40- על פיו קבעה הוועדה מדרג ראשון נכות של % 20לפי פריט 72(1)5-ו' (נוסף על % 10בגין טנטון; פריט 72(4)ד' ii).
מצב מעין זה מביא להרהור ולמחשבה שיש לשוב ולשנן את אשר נפסק בדב"ע לה/129- 01[1] (גם שם דובר על פגיעה בשמיעה):ב
"ההנמקה צריך שתהיה כזאת, שממנה למד לא רק רופא אחר את מהלך המחשבה שהביא להחלטה, אלא שגם בית-הדין יוכל לעשות זאת ולעמוד על כך, אם הוועדה נתנה פירוש נכון לחוק; במקרה זה, למלים "חבלה אקוסטית (עם עקומת שמוע אופיינית) - עם רעש תמידי באוזניים, בלי הפחת שמיעה בתדירויות הדיבור" ([1], בע' 209).
.6משסבורים אנו שהנמקת הוועדה הרפואית לעררים אינה ברורה די הצורך
ומשאירה מקום לספק ולאי-הבנה, פשיטא שבית הדין קמא שגה בקביעותיו ואנו מקבלים את הערעור.

.7סוף דבר:ו הערעור מתקבל כך שהעניין יוחזר לוועדה רפואית לעררים בהרכב חדש, על מנת שתשוב ותדון בעררו של המוסד על החלטת הוועדה הרפואית מדרג ראשון מיום 2.3.1987, לפני הוועדה יהיו כל המסמכים הרפואיים, כולל הבדיקה abrמיום 22.6.1987- אך לא הדו"ח של הוועדה הרפואית לעררים בישיבותיה מיום 26.5.1987ו-.23.7.1987

.8המשיב ישלם למערער הוצאות נסיעה בסך 100ש"ח.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין ועדה רפואית

 2. הרכב ועדה רפואית

 3. מזכיר ועדה רפואית

 4. ועדה רפואית בקע דיסק

 5. פגם בהרכב ועדה רפואית

 6. ועדה רפואית בהרכב שונה

 7. הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי

 8. ועדה רפואית לנפגעי טרור

 9. החזרת תיק לוועדה רפואית

 10. פסילת החלטת ועדה רפואית

 11. ממצאי בדיקת MRI בועדה רפואית

 12. חובת הנמקה של ועדה רפואית

 13. ניכוי נכות - ועדה רפואית

 14. ליקויים בשמיעה ועדה רפואית

 15. ועדה רפואית בשל החמרה ברגל

 16. טענות נגד החלטת ועדה רפואית

 17. החלטה לא מנומקת ועדה רפואית

 18. ערעור על ועדה רפואית עליונה

 19. הבאת ראיות לסתור ועדה רפואית

 20. טעויות של ועדה רפואית לעררים

 21. החלטה לא סבירה של ועדה רפואית

 22. ערעור על ועדה רפואית של מבטחים

 23. החלטת ועדה רפואית על סיום נכות

 24. העדר צילומי רנטגן בועדה רפואית

 25. אי קביעת נכות ע''י ועדה רפואית

 26. ועדה רפואית חוזרת ביטוח לאומי

 27. החזרת תיק לועדה הרפואית לעררים

 28. שברים בחוליות הגב - ועדה רפואית

 29. ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 30. חילוקי דעות בין חברי ועדה רפואית

 31. ערר על ועדה רפואית שלא קבעה נכות

 32. החזרת הדיון לועדה רפואי בהרכב חדש

 33. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה

 34. ביקורת על החלטת ועדה רפואית לעררים

 35. החזרת תיק לועדה הרפואית בהרכב אחר

 36. ערעור על ועדה רפואית בשאלה משפטית

 37. תצהיר על מהלך הדיון של ועדה רפואית

 38. החלטת ועדה רפואית על בסיס סטטיסטיקה

 39. התיישנות ערעור על החלטת ועדה רפואית

 40. חובת ההנמקה של הועדה הרפואית לעררים

 41. בדיקת ממצאי ה-BERA על ידי ועדה רפואית

 42. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 43. ועדה רפואית בהרכב חדש 15% נכות צמיתה

 44. ערעור על ועדה רפואית בבית דין לעבודה

 45. התחזות או אי שיתוף פעולה בועדה רפואית

 46. שינוי דרגת נכות ע''י ועדה רפואית עליונה

 47. ערעור על החלטת ועדה רפואית ביטוח לאומי

 48. ועדה רפואית ביטוח לאומי - חריגה מסמכות

 49. איחור בהגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית

 50. התייחסות ועדה רפואית להחלטות ועדה קודמת

 51. ערעור על ועדה רפואית שקבעה 0 אחוזי נכות

 52. ביטול הכרה בתאונת עבודה ע''י ועדה רפואית

 53. האם ועדה רפואית יכולה להוריד אחוזי נכות ?

 54. התייצבות אדם לא דובר עברית בפני ועדה רפואית

 55. סמכות ועדה רפואית עליונה לקבוע שאין נכות

 56. ערעור על ועדה רפואית לעררים לעובדי מדינה

 57. החלטת ועדה רפואית על פיטורים של עובד מדינה

 58. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים 0% נכות

 59. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה שאין נכות

 60. סירוב לחזור לעבודה בניגוד להמלצת ועדה רפואית

 61. ערעור לבית הדין לעבודה על החלטת ועדה רפואית

 62. ארכה להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית ראשונה

 63. תקנה 15 - ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 64. נטען כי הוועדה הרפואית לא רשמה את טווחי התנועות

 65. הצגת תיעוד רפואי המצביע על עיוורון לועדה רפואית

 66. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה 75% נכות רפואית

 67. החמרה בתחום הקרדיולוגי: ועדה רפואית בביטוח לאומי

 68. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה - תאונת דרכים

 69. הגשת חוות דעת פרטית לועדה רפואית של ביטוח לאומי

 70. המערער וטען כי לא קיבלנו הזמנה לוועדה רפואית לעררים

 71. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים 44% נכות יציבה

 72. ערעור על החלטת ועדה רפואית על פסילת רישיון נהיגה

 73. שינויים ניווניים צוואר עקב תאונת עבודה ועדה רפואית

 74. התייעצות ועדה רפואית בביטוח לאומי עם רופאים אחרים

 75. ועדות רפואיות של המל"ל פסקו נכות צמיתה בשיעור של 41%

 76. הוועדה הרפואית לא פירטה את עבודות משק הבית שניתן לבצע

 77. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על נכויות זמניות

 78. הארכת מועד להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 79. ערעור לבית המשפט העליון על החלטת ועדה רפואית עליונה

 80. תוך כמה זמן צריך להגיש ערעור על ועדה רפואית לעררים ?

 81. נטען כי קביעת הוועדה הרפואית הפוכה מקביעת פקידת השיקום

 82. ערעור על החלטה הוועדה לעררים כי איבד 65% מכושרו להשתכר

 83. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על 15% אחוזי נכות

 84. ערעור על החלטת הוועדה לעררים כי לא איבד 50% מכושרו להשתכר

 85. הוועדה הרפואית בחרה לצטט באופן מגמתי את דברי הנבדק בפניה

 86. האם מילאה הוועדה הרפואית אחר ההוראות המפורשות שבפסק הדין ?

 87. תלונות "מוגזמות" של נבדק בוועדה רפואית / חוסר שיתוף פעולה

 88. הוועדה התייחסה לממצאי בדיקות CT בלבד, ולא התייחסה לבדיקות EMG

 89. נטען כי הוועדה הרפואית לא התייחסה לממצאים מבדיקת ה-EMG שנערכה

 90. נטען כי הועדה לא בדקה מסמכים רפואיים עדכניים המשקפים מצב עדכני

 91. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה למערער 0% נכות צמיתה

 92. הוועדה לא התייחסה לתפקוד הכליות, רטנופטיה, נפרופטיה ופריטונונריה

 93. הוועדה עת לא התייחסה באופן ספציפי למקצועו של המערער ולירידה בהכנסותיו

 94. הועדה הרפואית הגדילה את הנכות במחצית מתקנה 15 והעמידה את הנכות על 30%

 95. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה שלא חל כל שינוי בדרגת הנכות

 96. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) אשר קבעה נכות בשיעור 0%

 97. נטען כי היה על הוועדה הרפואית להמתיןעד לקבלת תוצאות בדיקת ה-C.T בטרם החלטה

 98. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים אשר קבעה למערער נכויות זמניות לתקופות שונות

 99. נטען כי הוועדה לא נימקה מדוע הופחתה הקצבה מ- 175% ל- 105%, כאשר לא חל כל שינוי במצב

 100. סמיכות הזמנים של כחודש ימים בין מועד התכנסות הוועדה לעררים (נפגעי עבודה) לבין מועד התכנסות הוועדה

 101. נטען כי הוועדה לא הסבירה מדוע העדיפה את פריט ליקוי 35, שהוא כללי, על פני פריט ליקוי 48, שהוא ספציפי

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון