ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל בחדרה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל בחדרה:

בפני ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל בחדרה (מר אהוד קפלן), מיום 11.1.98, שניתנה בתיק 5-97-05560-12, תיק המר' 56/97, ואשר לפיה נדחתה טענת "פרעתי" של המערערת ונפסק כי על המערערת לשלם למשיב מס' 1סך של 411, 10ש"ח נכון לחודש דצמבר 1988וסך של 270, 2ש"ח נכון לחודש מאי 1987, ולמשיב מס' 2סך של 098, 10ש"ח נכון לחודש דצמבר 1988וסך של 591, 1ש"ח נכון לחודש מאי 1987, וכן סך של 700, 11ש"ח בגין הוצאות שנפסקו, בניכוי הסכומים המפורטים בהחלטה.

העובדות הצריכות לעניין הן כדלקמן:ב
א. המערערת העסיקה את המשיבים בבית עיסקה, את משיב מס' 1(להלן:ו "מחמוד")
מחודש מרץ 1974ועד 16.3.86, ומשיב מס' 2(להלן:נ "איברהים"), מחודש יולי 1978ועד .16.3.86
ב. המשיבים פוטרו מעבודתם אצל המערערת בשל חשדות גניבה והגישו בעקבות כך
תביעה לפיצויים לבית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב, אשר דחה את תביעתם.
ג. המשיבים ערערו על פסק הדין של בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב ובית
הדין הארצי לעבודה פסק בדב"ע תשנ"ה 3/103מפי כב' השופט מיבלום כי:ב
" .19התוצאה היא ששני המערערים זכאים למלוא פיצויי הפיטורים (%100) מחומר הראיות עולה כי המערער מחמוד קיבל את מלוא פיצויי הפיטורים (באשר למערער איברהים יש להשלים את הסכומים ששולמו לו עד מלוא פיצויי הפיטורים (%100)). חישוב ההפרשים המגיעים למערער איברהים כנ"ל יעשה בהתאם לפירוט שהוגש לבית הדין קמא על ידי בא כח המערער ביום 7.3.89(קרן, ללא פיצוי הלנה) כשסכום ההפרש המגיע כנ"ל נושא ריבית כדין והפרשי הצמדה מאותו מועד ועד התשלום המלא בפועל."
בסעיף 20של פסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה נפסק:ו
"בנסיבות העניין זכאים המערערים, לדעתנו, בנוסף ל-% 100פיצויי הפיטורים כנ"ל, גם לפיצויים בגין חוסר תום לבה של המשיבה בדרך ניהול המשפט בבית הדין האזורי, ועל העוול שנגרם להם בפיטוריהם ובהחשדתם."
ובסעיף 22נפסק כי:נ
"סבורים אנו כי בנסיבות העניין ראוי לפסוק למערערים בגין הפרת עקרון תום הלב על ידי המשיבה כנ"ל, פיצויים נוספים בשיעור % 100על הסכום המגיע להם לפי פיסקה 19דלעיל."
ד. המערערת פנתה בטענת פרעתי אל ראש ההוצאה לפועל (מר אהוד קפלן), אשר קבע בהחלטתו מיום 11.1.98, כי באשר למחמוד יש לשלם את הסכומים הבאים:ב
"מחמוד זכאי לסכום השווה ל- % 100פיצויי פיטורין... עיון בעמודים 5ו 7לחישוב, מראה כי מדובר ב- 411, 10ש"ח (נכון לחודש 12/88) שהיו אמורים להשתלם ישירות, ועוד 270, 2ש"ח נכון לחודש 5/87שהיו, לפי חוזה העבודה, אמורים להשתלם למבטחים."
ובאשר לאברהים:ו
"על פי פסה"ד זכאי אברהים להשלמת הסכום שקיבל כך שיגיע למלוא % 100פיצויים, וכן ל-% 100פיצויים נוספים. עיון בעמודים 1ו- 4לחישוב אליו הפנה בית הדין מגלה כי ההשלמה שוויה - 705, 3ש"ח, בגין החלק שאמור היה להשתלם בפועל, ועוד 029, 1ש"ח השלמה לחלק הפיצויים שאמור היה להשתלם למבטחים ובסך הכל ההשלמה היא 734, 4ש"ח (נכון לחודש 12/88), ואילו הסך של % 100פיצויים נוספים הסתכם ב-344, 5ש"ח (נכון לחודש 12/88בגין החלק שאמור היה להיות משולם ישירות וועד 591, 1ש"ח, נכון לחודש 5/87בגין החלק שאמור היה להיות משולם למבטחים.
עוד קבע ראש ההוצאה לפועל כי המערערת תשלם למשיבים סך של 700, 11ש"ח בגין הוצאות משפט.
החלטה זו הינה נשוא הערעור שבפני.

טענות הצדדים:נ
ב"כ המערערת טענה כי יש לבטל את החלטת ראש ההוצל"פ מהנימוקים הבאים:ב
א. ראש ההוצל"פ טעה משהפנה לנספח ג' לגבי מחמוד, שכן בפסק הדין אין כל
הפניה מעין זו.
ב. ישנה טעות בהחלטתו של ראש ההוצל"פ באשר לסכומים המגיעים למחמוד, אין
המדובר בסכום של 411, 10ש"ח נכון לחודש דצמבר 1988ועוד 270, 2ש"ח נכון לחודש מאי 1987, אלא בית הדין הארצי לעבודה פסק כי מחמוד קיבל את מלוא פיצויי הפיטורים ושעל פי נספח ג' לתצהיר שולם למחמוד סך של 394, 3ש"ח ביום 21.5.87וסכום זה מהווה סילוק המגיע לו כפיצויי פיטורים.
ג. ראש ההוצל"פ טעה לגבי סכום ההשלמה המגיע לאברהים שכן, הוא לא התחשב
בפסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה לפיו אין להביא בחישוב פיצויי הלנה, בעוד שבנספח ג' לתצהיר הופחתו הסכומים ששולמו מהקרן ומפיצויי ההלנה. סה"כ שולם על חשבון פיצויי פיטורים 198, 4ש"ח וסכום זה עולה על המגיע כפיצויי פיטורים לפי נספח ג' לתצהיר.
ד. ראש ההוצל"פ טעה בכך שלא פנה לבית הדין הארצי לעבודה לעניין הסכומים המגיעים. הוא חייב את המערערת גם בגין הרכיב של פיצוי בגין אי הפרשה למבטחים, וזאת בניגוד לפסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה שהתייחס אך ורק לפיצויי פיטורין.
ה. ראש ההוצל"פ הוסיף לסך הוצאות משפט סך של 700, 1ש"ח בגין מע"מ בהתעלמו מכך שאין הוראה בתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1981, לפיהן יש להוסיף מע"מ לסכומים הנפסקים ע"י בית הדין לעבודה.
ב"כ המשיבים טען כי, בהחלטת ראש ההוצל"פ לא נפלה טעות כלשהי, וכי אין
להתייחס לנספח ג' - התחשיב, על כל הסכומים והחישובים המפורטים בו אלא רק לעמ'
7ו- 8בו, בהם מופיע הפירוט הסופי.
עוד טען ב"כ המשיבים, כי תקנה 120ג' לתקנות ההוצל"פ, מורה כי ערעור יוגש ויתברר בדרך המרצה ויש לצרף אליו תצהיר לאימות העובדות, הערעור דנן לא עמד בתנאים אלו.
ב"כ המשיבים הוסיף וטען, כי צדק ראש הוצל"פ בקובעו כי הסכום של 270, 2ש"ח
שהיה צריך להיות משולם למבטחים הינו חלק מפיצויי הפיטורים אשר היו צריכים להגיע למחמוד, וכי אין המדובר בפיצויי הלנה אשר לא נכללו בחישוב הפיצויים, והוא הדבר גם בנוגע לסכום בסך 591, 1ש"ח המגיע לאברהים.
עוד טען ב"כ המשיבים, כי צדק ראש ההוצאה לפועל בכל הנוגע לחישוב סכום הפיצויים המגיעים לאברהים וכי המערערת נקבה בסכומים שונים של יתרת חובה לאברהים ובכל מקרה סכומים אלה גבוהים מהסכום שאותו נקבה במסגרת טענת "פרעתי" בפני ראש ההוצל"פ.
ב"כ המשיבים הוסיף וטען כי באשר לסכום הוצאות המשפט המדובר בשכר טרחת עו"ד שעליו יש להוסיף מע"מ כחוק, ובנוסף, המערערת לא העלתה טענה בדבר המע"מ בבקשת "פרעתי" שהגישה בפני ראש ההוצל"פ.

דיון
לאחר עיון בערעור ובנימוקיו, בהחלטת ראש ההוצל"פ ובסיכומי טענות שני
הצדדים, הגעתי למסקנה כי דין ערעור זה להדחות.
הלכה פסוקה היא, כי על ראש הוצל"פ לבצע את פסק הדין כפי שניתן ואל לו
להרהר אחריו או לסטות מהוראותיו.
כך נקבע בע"א 347/71 סנסור נ' הקונסוליה הכללית של יוון, פ"ד כו(2)
333, כי:ו
"ראש ההוצאה לפועל, בין אם הוא שופט או רשם, ממלא תפקיד מנהלי ובדרך כלל אין בידיו כוח שיפוטי, עליו לבצע את פסק הדין ככתבו וכלשונו ואין הוא רשאי להרהר אחר מידת תבונתו או צדקתו של המעשה השיפוטי."
לעיתים, כגון במקרה דנא, ניתן ע"י בית הדין לעבודה פסק דין שאיננו נוקב בסכום כסף מוגדר וסופי שהחייב חב לזוכה, אלא יש בו חיוב עקרוני המחייב את החייב לשלם לזוכה ובצידו של חיוב זה ניתנת הנחייה כיצד יתבצע החיוב האמור. החיוב העקרוני, יחד עם ההנחיות האופרטיביות שניתנו ע"י בית הדין, יוצרים בסיס נכון וראוי למימוש פסק הדין בהליכי הוצאה לפועל. (ראה ד. בר אופיר, הוצאה לפועל הליכים והלכות, מהדורה רביעית, עמ' 92).
אם כן, השאלה המרכזית הדרושה הכרעה בערעור זה הינה, האם ראש ההוצל"פ פירש נכונה את אשר נקבע בפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה.
באשר לסכום הכספים המגיעים למחמוד:נ
ביה"ד קבע כי מחמוד זכאי לסכום השווה ל- % 100פיצויי פיטורים, וזאת "בגין הפרת עקרון תום הלב על ידי המשיבה."
מחמוד קיבל את מלוא פיצויי הפיטורים, כך קבע בית הדין על פי העולה מחומר
הראיות שהוצג בפניו, משמע, מן התחשיב שהוצג בפניו ע"י בא כח המערער ביום 7.3.89(להלן:ב "התחשיב"), לכן אין בידי לקבל את טענת המערערת, אשר גרסה כי לא ניתן לקבוע את הסכום ללא הגשת תלושי המשכורת של מחמוד וכי בית הדין הארצי לעבודה לא הפנה לגבי מחמוד לתחשיב.
לא זאת אף זאת, בית הדין פסק לזכות מחמוד ואברהים כאחד:ו
"פיצויים נוספים בשיעור % 100על הסכום המגיע להם לפי פיסקה 19דלעיל."
עיון בפיסקה 19הנ"ל מלמד כי בית הדין ציין כי חישוב ההפרשים המגיעים לאברהים יעשה בהתאם לתחשיב שהוגש ביום 7.3.89, בית הדין קבע כי לגבי מחמוד לא מתבקש חישוב הפרשים ואולם ברי כי אילו נדרש חישוב דומה היה הקורא מופנה לאותו תחשיב שהוגש ביום 7.3.89גם בעניינו של מחמוד, לכן מתבקשת המסקנה כי הפירוט הנ"ל על כל מרכיביו חל גם בעניין חישוב הכספים המגיעים למחמוד.
אשר לסכום שנקבע בהחלטתו של ראש ההוצל"פ סכום זה אינו מהווה אלא את הסכום שנקבע בסעיף 22לפסק הדין של בית הדין הארצי, היינו, פיצויים נוספים בשיעור % .100אכן נקבע בפסק הדין כי מחמוד קיבל את מלוא פיצויי הפיטורין וכאמור בפסק הדין ראש ההוצל"פ התייחס בהחלטתו אך ורק לסכום הפיצויים הנוסף המגיע בגין חוסר תום ליבה של המערערת ולא לפיצויים הרגילים.
עיון בתחשיב שהוגש מלמד כי נעשה פירוט של פיצויי הפיטורים המגיעים למחמוד להבדיל מהפירוט הנוגע לאברהים שלגביו צויין כי אלו "פיצויי פיטורין (מעבר למה שקיבל מהנתבעת וממבטחים)". היינו, לגבי אברהים עוד נותר סכום פיצויים רגילים שעל המערערת לשלם לו, ולגבי מחמוד פורט סכום הפיצויים המגיעים לו, שכפי הנראה שולמו לו כבר על פי האמור בהחלטת בית הדין הארצי, בכל אופן, על סכום הפיצויים הנוסף בסך %100, אשר המערערת צריכה לשלם בשל אופן התנהגותה למשיב, ניתן ללמוד מאותו תחשיב שהוגש. ואכן, עיון בתחשיב מורה כי, נזקף לזכותו של מחמוד סכום נוסף של 411, 10ש"ח (נכון לחודש 12/88), ועוד 270, 2ש"ח (נכון לחודש 5/87), שהיו אמורים להשתלם למבטחים, ובענין הסכום האחרון לא מקובלת עלי טענת המערערת, כאילו בית הדין הארצי לא התייחס לפיצויי בגין אי הפרשות למבטחים.
בית הדין הארצי קבע כי חישוב ההפרשים המגיעים לאיברהים יעשה ללא פיצויי ההלנה בלבד ולו רצה לשלול גם את מתן הפיצוי בגין אי הפרשות למבטחים היה מציין זאת. משלא עשה כן, נלמד כי יש לחשב גם את הקרן וגם את אי ההפרשות למבטחים הן בנוגע לאברהים והן בנוגע למחמוד, שכן ההתייחסות לשניהם זהה.
באשר לסכום הכספים המגיעים לאברהים:נ
הגעתי למסקנה כי גם בחישובו זה צדק ראש ההוצל"פ וחישב נכונה את הסכומים.
באשר לטענת המערערת הנוגעת לעובדה שבתחשיב הופחתו הסכומים ששולמו מהקרן
ומפיצויי ההלנה נקבע בע"א 384/64 רובינשטיין נ' סולל בונה בע"מ, פ"ד
כ(4) 99, כי כל תשלום המשתלם לעובד נזקף תחילה על חשבון הקרן ולא על חשבון פיצויי ההלנה אולם הודגש כי אין להקיש ממקרה זה לענין סילוק חוב בפני ראש ההוצל"פ וכן נאמר:ב "אינני גורס שאפשר להקיש על עניין זה מסדר הסילוק של חוב בהוצאה לפועל, שביחס אליו הוחלט בבג"צ 50/55 (3), שיש לזקוף תשלומי
החייב קודם כל על חשבון ההוצאות ואח"כ על חשבון הריבית ורק לבסוף על חשבון
הקרן...". לכן, גם בנושא זה בחרתי לאמץ את דרך החישוב בה נקט ראש ההוצל"פ.
באשר לפסיקת ההוצאות
ראש ההוצל"פ קבע כי המוציא לפועל:ו "יוסיף 700, 11ש"ח הוצאות משפט שנפסקו
ע"י בית הדין הארצי, ליום 29/10/96משוערכת להיום לפי ריבית חוקית והפרשי
הצמדה.".
ברם, בית הדין הארצי לעבודה קבע כי: "המשיבה תשלם למערערים סך של 000,10
ש"ח הוצאות, בשים לב לתוצאה ולנסיבות."
בענין זה נוטה הכף לצידו של ב"כ המערערת. סעיף 114(א) לתקנות בית הדין
לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב- 1991קובע כי:
"בית הדין או הרשם, כשהוא פוסק הוצאות רשאי לקבוע סכום קצוב, ואם לא קבע סכום קצוב, ישום הרשם את ההוצאות."
בית הדין הארצי לעבודה, קבע סכום קצוב של 000, 10ש"ח הוצאות ולא מצא לנכון להוסיף עליו מע"מ. ראש ההוצל"פ מצווה למלא אחר הוראות פסק הדין של בית הדין הארצי ולא להפחית או להוסיף עליהם, כך נקבע ברע"א 773/97, טנקריצקי
אתקיל בע"מ נ' חיפה כימיקלים בע"מ, פ"ד נ(5) 657, מפי כב' השופט ת. אור, כי:
"תפקידו של ראש ההוצאה לפועל הוא להוציא לפועל את האמור בפסק הדין אין הוא אמור להחסיר או להוסיף לפסק הדין או לקרוא לתוכו את מה שלא נאמר בו... אין ראש ההוצל"פ רשאי לסתות ממילותיו הברורות של פסק הדין, אפילו סבור הוא כי פסק הדין שגוי מעיקרו (רע"א 6856/93, חוטר נ' מוקד, פ"ד מח(5) 785, 789)".
נראה כי, ראש ההוצל"פ חרג בענין זה מסמכותו ולכן הוצאות המשפט שנפסקו ע"י בית הדין הארצי יעמדו על סך של 000, 10ש"ח ליום 29/10/96משוערכות להיום עם ריבית והפרשי הצמדה, ולא כפי שקבע ראש ההוצל"פ בעניין זה.
לאור האמור לעיל, הנני דוחה את הערעור, בכפוף לתיקון סכום ההוצאות כאמור3לעיל.
אני מחייב את המערערת לשלם למשיבים הוצאות ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 000, 4ש"ח, סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום המלא בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סכום קצוב בהוצאה לפועל

 2. חיוב צד ג הוצאה לפועל

 3. מימוש נכס בהוצאה לפועל

 4. שכ''ט עו''ד הוצאה לפועל

 5. הוצאה לפועל נגד עיזבון

 6. טעות ביתרת חוב בהוצל''פ

 7. צירוף חייב בתיק הוצל''פ

 8. מחיקת חייב מתיק הוצל''פ

 9. תשלום יתר בהוצאה לפועל

 10. הוצאה לפועל חוב ארנונה

 11. הוצאה לפועל מזונות ילדים

 12. המצאת אזהרה בהוצאה לפועל

 13. סעיף 48 לחוק ההוצאה לפועל

 14. סעיף 28 לחוק ההוצאה לפועל

 15. אי עדכון חוב בהוצאה לפועל

 16. סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל

 17. צו עיכוב הליכי הוצאה לפועל

 18. צירוף ערב לתיק הוצאה לפועל

 19. ביזיון בית משפט הוצאה לפועל

 20. סעיף 77א לחוק ההוצאה לפועל

 21. החזר הפרש כספים הוצאה לפועל

 22. תקנה 119 לתקנות ההוצאה לפועל

 23. העברת תיק הוצל''פ לעיר אחרת

 24. בקשה להצטרף לתיק הוצאה לפועל

 25. נזק לרכב מעוקל בהוצאה לפועל

 26. תביעה נגד לשכת ההוצאה לפועל

 27. מחיקת חייב מתיק הוצאה לפועל

 28. בקשה לביצוע שיק בהוצאה לפועל

 29. ביצוע שיק שנגנב הוצאה לפועל

 30. איפה פותחים תיק הוצאה לפועל

 31. ביטול החלטת ראש ההוצאה לפועל

 32. סעיף 34(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 33. עיכוב מכירת רכב בהוצאה לפועל

 34. צירוף חייב לתיק ההוצאה לפועל

 35. סעיף 80(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 36. ביטול קניית רכב מהוצאה לפועל

 37. עיון מחדש בהחלטה בהוצאה לפועל

 38. חיוב צד ג בתשלום חוב בהוצל''פ

 39. הליכי הוצאה לפועל כנגד יורשים

 40. הסכם פשרה לא ברור בהוצאה לפועל

 41. העברת תיק הוצאה לפועל אל משקם

 42. בקשה להשהות הליכי הוצאה לפועל

 43. תיקון תעודת זהות בהוצאה לפועל

 44. ביצוע צ'קים בהוצאה לפועל טבריה

 45. רשות לצרף צד נוסף להליך הוצל''פ

 46. פתיחת תיק הוצאה לפועל שלא כדין

 47. פשרה בין בעלי הדין בהוצאה לפועל

 48. תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל

 49. חלוקת כספים שהתקבלו בהוצאה לפועל

 50. אגרת הוצאה לפועל על הפרשי הצמדה

 51. ערעור על מכירת קרקע הוצאה לפועל

 52. פיצוי על פתיחת הליך הוצאה לפועל

 53. אי ציות להחלטת ראש ההוצאה לפועל

 54. פתיחת תיק הוצאה לפועל ע''י הבנק

 55. התיישנות תביעת החזר מהוצאה לפועל

 56. ערעור על חיוב בהוצאות הוצאה לפועל

 57. העברת תיק הוצאה לפועל ללשכה אחרת

 58. בירור טעות בפסק דין בהוצאה לפועל

 59. סמכות ראש ההוצאה לפועל לעכב הליכים

 60. בעלות על קרקע שנמכרה בהוצאה לפועל

 61. סמכות ראש ההוצאה לפועל בטענת פרעתי

 62. מעקלים מהוצאה לפועל בדירה בשכירות

 63. השבת סכום ששולם ביתר להוצאה לפועל

 64. ביצוע פסק דין ע''י ראש ההוצאה לפועל

 65. סמכות ראש ההוצאה לפועל לתקן פסק דין

 66. בקשה לעיכוב ביצוע הליכי הוצאה לפועל

 67. המצאת בקשה לביטול החלטה הוצאה לפועל

 68. אישור מכירת נכס ע''י ראש ההוצאה לפועל

 69. תשלום על העתק מסמכים בתיק הוצאה לפועל

 70. פרשנות פסק דין ע''י ראש ההוצאה לפועל

 71. שינוי גרסה לגבי זיוף צ'ק בהוצאה לפועל

 72. בקשת ראש ההוצאה לפועל להבהרת פסק דין

 73. ערעור על פתיחה מחדש של תיק הוצאה לפועל

 74. ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל בחדרה

 75. עיקול בטעות לאחר סגירת תיק הוצאה לפועל

 76. תיק הוצאה לפועל נגד מינהל מקרקעי ישראל

 77. ערעור על החלטה למכור דירה בהוצאה לפועל

 78. אי הגשת השיק המקורי לביצוע בהוצאה לפועל

 79. חידוש הליכי הוצאה לפועל לאחר הסכם פשרה

 80. סמכות ראש ההוצאה לפועל לעכב יציאה מהארץ

 81. בקשה לזימון לחקירת יכולת - ערעור על דחיה

 82. ערעור על מכירת נכס מקרקעין בהוצאה לפועל

 83. בקשת זוכה בהוצאה לפועל למינוי כונס נכסים

 84. תיק הוצאה לפועל לצורך גביית מזונות קטינה

 85. תקנות סד''א מול תקנות ההוצל''פ - מה גובר

 86. ערעור על דחיית בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל

 87. המועד להגשת ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 88. זוכה קיבל כסף ולא הקטין את החוב בהוצאה לפועל

 89. תביעה נגד עורך דין על טיפול בתיק הוצאה לפועל

 90. האם זוכה חייב לעדכן בהוצל"פ שקיבל כסף מהחייב ?

 91. מכירת רכב בהוצאה לפועל במחיר נמוך ממחיר מחירון

 92. ביצוע פסק דין רבני שניתן ללא סמכות בהוצאה לפועל

 93. תיקון טעות חישוב בפסק דין ע''י רשם ההוצאה לפועל

 94. נטען כי לרשמת ההוצאה לפועל אין סמכות לפרש פסק דין

 95. פסק דין הצהרתי בעלות על דירת מגורים - הוצאה לפועל

 96. גילוי פסק דין בהעדר הגנה רק לאחר עיקול הוצאה לפועל

 97. בקשה להורות על פתיחת תיק האיחוד ללא כל הגבלות ותניות

 98. ערעור לעליון על החלטת רשם ההוצאה לפועל למתן צו פינוי

 99. תביעה שטרית בגין שיקים שהוגשו לביצוע בלשכת הוצאה לפועל

 100. טענה כי התיק ההוצאה לפועל נפתח על סמך שיקים שכבר נפרעו

 101. האם אפשר לקבל פיצוי כספי על פתיחת תיק הוצל"פ ללא הצדקה ?

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון