פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

השאלה העומדת להכרעה בערעור היא, אם קבלת פיצויים לפי פקודת הנזיקין מכוח עילה שקדמה לחוק הביטוח הלאומי, מרשה למוסד לביטוח לאומי לזקוף מכוח סעיף 151 לחוק הביטוח הלאומי את הסכום שקיבל על חשבון גמלה המגיעה מכוח החוק. וייאמר מייד - לעניין ביטוח נכות מכוח פרק ו' 2לחוק יש לראות את יום 1.4.1974 כיום תחולתו של החוק.

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פיצויים לפני כניסתו לתוקף של חוק הביטוח הלאומי:

.Iההליך
.1בבית-הדין האזורי בבאר-שבע (השופט רבי; תב"ע לח/396-0) התבררה תובענה של המערער נגד המוסד לביטוח לאומי בעתירה שהמוסד לביטוח לאומי לא יזקוף על חשבון גמלת נכות מכוח פרק ו' 2לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח- 1968
(להלן - חוק הביטוח הלאומי), פיצויים שקיבל מצד שלישי מכוח פקודת הנזיקין. בית-הדין האזורי דחה את התביעה ומכאן הערעור בבית-דין זה.
.2העובדות הצריכות לערעור הן:נ
א) ביום 4.7.1970נפגע התובע-המערער בתאונת דרכים; ב) מכוח פסק-דין של בית-משפט מחוזי מיום 27.1.1974קיבל המערער פיצויים מצד שלישי על-פי פקודת הנזיקין; ג) לאחר תחולתו של פרק ו' 2לחוק הביטוח הלאומי ( 1באפריל 1974), נקבעה זכאותו של המערער לקצבת נכות והמוסד לביטוח לאומי נתן את הקצבה עד לחודש אוגוסט 1978; ד) ביום 16.5.1978הודיע המוסד לביטוח לאומי למערער, כי החל מחודש מאי נפסק תשלום הקצבה; בהחלטתה סמכה פקידת התביעות על סעיף 151לחוק הבטוח הלאומי וקבעה, כי "בחישוב שנערך נמצא כי גובה הפיצויים החודשי שקיבלת (הכוונה כנראה לסכום הפיצויים החד-פעמי שקיבל מ"הצד השלישי") הינו גבוה מגובה קצבת הנכות החודשית ולכן אינך זכאי לקצבת נכות כללית".
.3 להלן הסעיפים שבחוק הביטוח הלאומי שלהם יידרש בית-הדין בפסק-דינו:ב
חוק הביטוח הלאומי - נוסח מקורי:ו
" .70(א) היה המקרה שחייב את המוסד לתשלום גמלה לפי חוק זה משמש עילה גם לחייב צד שלישי בתשלום פיצויים לאותו זכאי לפי פקודת הנזיקין האזרחיים, 1944- רשאי המוסד לתבוע מאותו צד שלישי פיצוי על הגמלה ששילם או שהוא עתיד לשלמה.
(ב) הזכאי לגמלה לפי חוק זה חייב להושיט כל עזרה ולנקוט כל פעולה המתקבלת על הדעת על מנת לסייע למוסד במימוש זכותו לפי סעיף זה, ולא יעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות המוסד לפי סעיף זה או למנוע בעד מימושה. עבר הזכאי לגמלה על איסור לפי סעיף זה, או לא עשה את המוטל עליו לפיו, רשאי המוסד לשלול ממנו את הזכות לגמלה, כולה או מקצתה".
"(ד) זכאי לגמלה שקיבל מצד שלישי תשלום על חשבון פיצויים כאמור, רשאי המוסד לזקוף אותו תשלום על חשבון הגמלה המגיעה ממנו".

חוק הביטוח הלאומי - נוסח משולב:נ
" .150(א) היה המקרה שחייב את המוסד לשלם גמלה לפי חוק זה משמש עילה גם לחייב צד שלישי לשלם פיצויים לאותו זכאי לפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש], או לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975, רשאי המוסד או מעביד שאושר לכך לפי סעיף 162לתבוע מאותו צד שלישי פיצוי על הגמלה ששילמו או שהם עתידים לשלמה.
(ב) הזכאי לגמלה לפי חוק זה חייב להושיט כל עזרה ולנקוט כל פעולה סבירה כדי לסייע למוסד במימוש זכותו לפי סימן זה, ולא יעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות המוסד לפי סימן זה או למנוע בעד מימושה; עבר הזכאי לגמלה על איסור לפי סימן זה, או לא עשה את המוטל עליו לפיו, רשאי המוסד לשלול ממנו את הזכות לגמלה, כולה או מקצתה. .151זכאי לגמלה שקיבל מצד שלישי תשלום על חשבון פיצויים כאמור, רשאי המוסד לזקוף סכום השווה ללא יותר מ-% 75מאותו תשלום על חשבון הגמלה המגיעה ממנו; הוראות סעיף זה לא יחולו על פיצויים ששולמו לזכאי לגמלה מכוח סעיף 152".
.Iiפסק-דין
.1השאלה העומדת להכרעה בערעור היא, אם קבלת פיצויים לפי פקודת הנזיקין מכוח עילה שקדמה לחוק הביטוח הלאומי, מרשה למוסד לביטוח לאומי לזקוף מכוח סעיף 151לחוק הביטוח הלאומי את הסכום שקיבל על חשבון גמלה המגיעה מכוח החוק. וייאמר מייד - לעניין ביטוח נכות מכוח פרק ו' 2לחוק יש לראות את יום 1.4.1974כיום תחולתו של החוק.
.2כל תשובה שתינתן לשאלה שהוצגה תוך התייחסות לסעיף 151לחוק, כהוראה העומדת בפני עצמה מן ההכרח שלא תביא לתשובה הנכונה.
את הסעיפים 150, 151ו- 152לחוק יש לקרוא ולפרש תוך זיקה הדדית ולראותם כבאים להסדיר נושא אחד, והוא - "תביעות נגד צד שלישי". זיקה זאת מתחייבת לא רק מהמלים "על חשבון פיצויים כאמור" שבסעיף 151- מלים שאפשר להבינן רק אם "כאמור" מכוון לסעיף 150- אלא גם, ואולי במיוחד, בגלל הזקה העניינית של סעיף לסעיף.
.3סעיף המפתח הוא סעיף .150על מהותו של סעיף זה עמד בית-המשפט העליון בע"א 61/55[1] ומצא "שכל הסעיף 70קובע את העיקרון של subrogation" (שם [1], ע' 195, מול האותיות ב-ד). סעיף 70שבו מדובר בפסק-הדין הנ"ל וסעיף 150דעכשיו זהים לענייננו. יש ליתן את הדעת לכך, שסעיף 151דעכשיו היווה בשעתו חלק מסעיף 70, בתור סעיף משנה (ד). בדרך כלל לא יאמר המנסח "פיצויים כאמור" בסעיף מסוים, אם
באותו סעיף לא מוסבר באילו פיצויים מדובר. הניסוח מסתבר על-ידי ההעתקה מסעיף 70הקודם ושמירת הזיקה.
.4הנורמה העיקרית בסעיף 70לחוק המקורי היא מסעיף משנה א' הקובע את עצם הסוברוגציה. סעיף משנה (ד) הוא אחד מכלי העזר למימוש העולה מהסוברוגציה:ב
סעיף משנה (ב) מטיל חובה על הזכאי לגמלה לסייע במימוש הסוברוגציה וקובע סנקציה על הכשלת מימוש הזכות וסעיף משנה ד' בא לשלול מהזכאי את הפרי של הכשלת הסוברוגציה. כל זה פועל, במקביל, סעיף 151לחוק - נוסח משולב, והעובדה, שסעיף משנה (ד) שבחוק המקורי היה לסעיף נפרד, אינה משנה את המהות.
.5הסוברוגציה שמסעיף 150(א) לחוק באה עת "מקרה שחייב את המוסד לשלם גמלה... משמש עילה גם לחייב צד שלישי לשלם פיצויים...".
"מקרה", שבעת שארע כלל לא קיים היה חוק לביטוח לאומי - לא "חייב את המוסד לשלם גמלה" ולא היה נשוא לסוברוגציה. כל הסוברוגציה לא באה אלא לשם שיפוי המוסד על נזק שצד שלישי גרם לו. הנזק הוא - חבות בגמלה. נזק שנגרם בטרם היתה חבות - הטעם לאותה סוברוגציה אינו תופס.
זאת ואף זאת - מלות המפתח האופרטיביות שבסעיף 150(א) הן המלים הקובעות שהמוסד "רשאי.... לתבוע מאותו צד שלישי פיצוי על הגמלה ששילם (שילמו) או שעתיד (עתידים) לשלמם". באותם המקרים שהצד השלישי שילם את הפיצויים עוד בטרם קמה חבות המוסד, אין כל טעם להוראה זאת. ונוסיף ונאמר שגם התחביר מחייב
"בו-זמניות", כך שייחסו את הפועל "חייב" שבראשית סעיף 150(א) ואת הפועל
"משמש" שבהמשך, לאותו זמן.
.6ייתכן והיה מקום להוראת מעבר בתיקון מס' 13לחוק הביטוח הלאומי, תיקון שמכוחו בא ביטוח נכות, למצבים שבהם, עובר לתחולת החוק, קיבל, מי שלאחר מכן היה ל"זכאי", פיצויים מצד שלישי, אך הוראה כזאת לא באה. הפעלה כוללנית של סעיף 151לחוק בהקשר ל"הכנסה כפולה" - לא רק שאינה מתיישבת עם לשון החוק, אלא יכול, ובמקרים רבים תביא לעוול. עוול כזה ייגרם, למשל, באותם המקרים שבהם נכה קיבל בשנת 1970פיצויים מצד שלישי ובשנת 1976יזקפו את הפיצויים לחשבון גמלת נכות - והרי הפירוש שלו טוען המוסד לביטוח לאומי מאפשר זאת. הטענה שלמעשה לא יעשו כן, אינה תשובה מבחינת עיגון זכויות בחוק.
מכל האמור עולה, כי דין הערעור להתקבל.
המשיב ישלם למערער 1000ל"י הוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח לאומי טפסים

 2. הגדרת תאונת עבודה

 3. ביטוח לאומי תאונות עבודה

 4. pdd ביטוח לאומי

 5. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 6. rsd ביטוח לאומי

 7. מטרת חוק הביטוח הלאומי

 8. הרניה ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. חתך ביד ביטוח לאומי

 11. על מי חל חוק הביטוח הלאומי

 12. ביטוח לאומי - טופס בל 250

 13. בית הדין לביטוח לאומי

 14. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 15. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 16. דמי תאונה ביטוח לאומי

 17. תאונה בבית ביטוח לאומי

 18. מענק פטירה ביטוח לאומי

 19. פיגור שכלי ביטוח לאומי

 20. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 21. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 22. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 23. רישום עובד ביטוח לאומי

 24. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 25. פסילת מכרז ביטוח לאומי

 26. פגיעה מוחית ביטוח לאומי

 27. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 28. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 29. מחלה klippel ביטוח לאומי

 30. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 31. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 32. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 33. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 34. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 35. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 36. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

 37. מימון לימודים ביטוח לאומי

 38. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 39. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 40. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 41. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 42. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 43. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 44. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 45. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 46. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 47. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 48. סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 49. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 50. ערעור - תאונות עבודה ביטוח לאומי

 51. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 52. משק בית משותף - ביטוח לאומי

 53. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 54. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 55. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 56. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 57. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

 58. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 59. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 60. הערכת תלות חדשה לביטוח לאומי

 61. מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

 62. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 63. הסרת גידול במוח - ביטוח לאומי

 64. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 65. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 66. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 67. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 68. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 69. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 70. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 71. צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

 72. הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

 73. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 74. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 75. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 76. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 77. החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

 78. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 79. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 80. תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

 81. ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

 82. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 83. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 84. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 85. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 86. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 87. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 88. תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

 89. רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

 90. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 91. הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

 92. הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

 93. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 94. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 95. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 96. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 97. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 98. פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

 99. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 100. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 101. הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

 102. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 103. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 104. תלוש משכורת פיקטיבי - ביטוח לאומי

 105. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 106. ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

 107. ילד שעבר תאונת דרכים - ביטוח לאומי

 108. פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

 109. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 110. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 111. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 112. בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 115. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 116. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 117. תביעה נגד חברת הביטוח הלאומית בע''מ

 118. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 119. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 120. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 121. החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

 122. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 123. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 124. שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

 125. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

 128. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 129. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 130. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 131. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 132. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 133. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 134. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 135. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 136. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 137. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 138. הכרה בפגיעות גב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 139. פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

 140. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 141. פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 142. פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

 143. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 144. עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

 145. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 146. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 147. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 148. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 149. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 150. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 151. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 152. פיצויים מחברת הביטוח וגם מביטוח לאומי על תאונת דרכים

 153. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 154. כתיבה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד - ביטוח לאומי

 155. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 156. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 157. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 158. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 159. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 160. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 161. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 162. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 163. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 164. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 165. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 166. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון