תאונת דרכים 50% נכות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תאונת דרכים 50% נכות:

.1תביעת נזיקין בשל תאונת דרכים, שהוכרה על ידי המל"ל כתאונת עבודה.
התובע, יליד 20.6.48, עלה ארצה ביום 28.5.91, נפגע ביום 29.11.92בתאונת דרכים שארעה במהלך נסיעה מביתו למקום עבודתו, במכונית בה נהגה ביתו, נתבעת .1המכונית בוטחה על ידי "איילון" חברה לביטוח בע"מ, נתבעת .2
.2כתוצאה מן התאונה נחבל התובע בחלקי גוף שונים, בעיקר באיזור עמוד השידרה הצווארי. במהלך אשפוזו בבית החולים "הלל יפה", שארך 17יום, אובחנו אצל התובע שברים בחוליות 6- 5בעמוד השידרה הצווארי, ופריקה של חוליה .6התובע עבר ניתוח בו קובעו חוליות עמוד השידרה.
.3התאונה הוכרה על ידי המל"ל כתאונת עבודה. הועדה הרפואית לעררים קבעה
לתובע דרגת נכות בשיעור 50אחוז לצמיתות, לפי הפירוט כדלקמן:ו
30אחוז בגין קיבוע עמוד השידרה הצווארי בזוית נוחה.
10אחוז בגין צלקת מכאיבה.
13אחוז בגין הפעלת תקנה 15לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת נכות לנפגעי
עבודה), תשט"ז-.1956
.4בישיבה מיום 8.1.98הצהירו הצדדים לאמור:נ
"אין מחלוקת על החבות. המשפט יוכרע בשאלת גובה הנזק בלבד.
תאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה". (ראה עמ' 12לפרוט').
.5גובה הנזק.
אין חולק כי הנכות הרפואית, כפי שנקבעה לתובע על ידי ועדת העררים של המל"ל, מחייבת בתביעה הנדונה מכח סעיף 6ב' לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-.1975
הועדה קבעה לתובע 50אחוז נכות רפואית לצמיתות, מיום .1.9.93לאחר הפעלת
תקנה .15ראה פסקא 3לעיל. מכאן לנכות רפואית לצמיתות בשעור בן %.37
.6נכות תפקודית.
א. לטענת ב"כ התובע קיים חשש כבד כי מרשו יפוטר ממקום עבודתו.
לפיכך, מתבקש בית המשפט להעמיד את נכותו התפקודית של התובע על 50אחוז
לצמיתות.
ב. מנגד, נטען על ידי ב"כ הנתבעים כי נכותו התפקודית של התובע נמוכה מזו הרפואית, ויש להעמידה על 20אחוז בלבד.
ג. התובע חזר לעבוד במשרה מלאה חרף מגבלותיו. יתרה מזאת, בתחשיב הנזק
שהוגש על ידי בא כוחו נכתב:ב
"א. הוכח כי מדובר במקרה זה באדם חרוץ ובעל מוטיבציה רבה לעבוד:ו מיד לאחר סיום האולפן נקלט התובע בעבודה.
כעבור מספר חודשים עבר למקום עבודה אחר כדי לשפר את רמת שכרו, וגם במקום עבודתו הנוכחי, עובד הוא, חרף מגבלותיו, גם בשעות נוספות;
ב. חרף מגבלותיו הקשות עקב התאונה ... משתכר התובע ...
למעלה ממחצית השכר הממוצע במשק ...". (ראה עמ' 2לתחשיב).
ד. בשים לב לכל אלה אערוך את חישובי על בסיס של 30אחוז נכות תפקודית.
.7הפסד השתכרות.
א. לטענת ב"כ התובע, מרשו משתכר היום למעלה ממחצית השכר הממוצע במשק.
לפיכך, ובלשונו, אלמלא ארעה התאונה הוא עשוי היה להשתכר שכר העולה במידה רבה על השכר הממוצע במשק, ויש לחשב את הפסד השתכרותו על בסיס השכר הממוצע במשק בחודש ינואר 98, קרי:נ -.493, 5ש"ח ברוטו שהם -.120, 4ש"ח נטו.
בנסיבות אלה הפסדי ההשתכרות של התובע, לטענתו, מיום התאונה ועד היום הם כדלקמן:ב
.1לתובע נקבעו 20חודשי אי כשירות, בגינם הוא זכאי לפיצוי בגובה בן
-.395, 82ש"ח.
.2עבור התקופה בין חודש אוגוסט 94וחודש מרץ 98זכאי התובע לפיצוי בגובה -.575, 88ש"ח, על בסיס של 50אחוז נכות רפואית.
.3כמו כן נדרשת תוספת נקודת זכוי עבור 42חודשים, בגובה -.148, 1ש"ח.
סך כל הפיצוי הנדרש עבור הפסדי העבר, לפי חישובי התובע, עולים כדי
-.118, 172ש"ח.
ב. בהתיחס לעתיד מתבקש בית המשפט לפסוק לתובע סכום בן -.502, 303ש"ח על בסיס 50אחוז נכות תפקודית והיוון "למשך 15 3/1שנה".
סה"כ הפיצוי הנדרש על ידי התובע עבור הפסדי השתכרות, בעבר ובעתיד יחדיו, עולה לשיטת התובע כדי -.620, 475ש"ח.
ג. לטענת ב"כ הנתבעים התובע השתכר -.343, 2ש"ח עובר לתאונה (משוערך),
וכיום הוא עובד באופן רצוף ושכרו עולה על הממוצע במשק. לפיכך, כל אשר התובע
זכאי לו בגין הפסד השתכרות בעבר הוא פיצוי עבור 9חודשי אי כשירות, קרי:ו
-.087, 21ש"ח.
באשר לעתיד מתבסס חישובו של ב"כ הנתבעים על שכרו הנוכחי של התובע, קרי:נ
-.500, 3ש"ח, 20אחוזי נכות תפקודית והיוון ל- 15שנה. לפיכך, עולה הפיצוי לו זכאי התובע בגין הפסדי העתיד כדי -.244, 91ש"ח. בסך הכל עולה הפיצוי לו זכאי התובע, לטענת ב"כ הנתבעים, בגין ראש נזק זה, כדי -.311, 112ש"ח.
ד. התובע נפגע ביום .29.11.92מאז ועד הנה חלפו 5שנים ו- 4חודשים. לתובע
נותרו, עד הגיעו לגיל 65, 15שנות עבודה.
בפני בית המשפט הוצגו תלושי משכורת מהם עולה כי עובר לתאונה השתכר התובע כ
- .386, 1ש"ח ברוטו לחודש, בממוצע. את חישובי, לתקופה עד הנה, אערוך על בסיס
הכנסה בגובה -.000, 3ש"ח נטו לחודש נכון להיום, קרי:ב לאחר ניכוי מס.
ה. לתובע נקבע אי כושר מלא לתקופה בת 9חודשים מיום קרות התאונה. הסכום
המצטבר, בהתייחס לתקופה זו עולה כדי -.000, 27ש"ח.
ו. אשר לתקופה מאז ועד הנה. ביום 1.9.93נקבעו לתובע 50אחוז נכות רפואית לצמיתות. התובע חזר לעבוד בחודש יולי .94בגין תקופה זו, קרי:ו 11חודשים, זכאי התובע לפיצוי בגובה -.500, 16ש"ח.
באשר לתקופה מחודש יולי 94ועד היום לא אפסוק הפסדי השתכרות אלא הפסדי
כושר השתכרות (גלובלי), והסכום העולה הוא -.750, 51ש"ח.
ז. סך כל הסכום שאני פוסק אותו לזכות התובע בראש נזק של ההפסדים עד הנה,
עולה כדי -.250, 95ש"ח.
ח. באשר לתקופה מכאן ולהבא. את חישובי אערוך על בסיס של 30אחוז נכות
תפקודית, למשך 15שנה ולפי -.750, 3ש"ח נטו לחודש.
לפיכך, הפיצוי לו זכאי התובע בגין הפסדי העתיד בראש נזק זה, עולה כדי
-.906, 162ש"ח.
ט. הסך הכל המצטבר בפרק של הפסדי השתכרות, עבר ועתיד גם יחד, עולה כדי
-.156, 258ש"ח.
.8הפסד זכויות סוציאליות ופנסיה.
א. לטענת ב"כ התובע נפגע כושר ההשתכרות של מרשו, דבר המשפיע לרעה על זכויותיו הסוציאליות ותנאי הפנסיה שלו. לפיכך, נתבקש בית המשפט לפצות את התובע בסכום גלובאלי, בגובה -.000, 150ש"ח, בגין ראש נזק זה.
ב. ב"כ הנתבעים מתנגד לבקשה זו, מאחר ולטענתו לא הוכחה כל פגיעה בזכויותיו הסוציאליות של התובע ותנאי הפנסיה שלו.
ג. משקבעתי כי התובע סובל מ- 30אחוז נכות תפקודית, יש לפצותו בגין ראש נזק זה. החישוב יתבסס על שכרו של התובע כיום לאחר ניכוי מס, בהיוון רגיל ל- 13שנה ובהיוון כפול ל- 15שנה על בסיס של 2אחוז לשנה למשך 15שנה.
הסך הכל המצטבר בגין ראש נזק זה עולה כדי -.955, 27ש"ח.
.9הוצאות רפואיות בעבר.
בנושא זה מוסכם על הצדדים להעמיד את הפיצוי לו זכאי התובע בגובה -.000,2
ש"ח, וזהו הסכום שייפסק.
.10הוצאות אחרות בעתיד.
א. לטענת ב"כ התובע זכאי מרשו, בהתחשב בנכותו, לפיצוי בגין הוצאות רפואיות שונות, הוצאות נסיעה ברכב ללא צפיפות דחוסה ועוד. לפיכך, מתבקש בית המשפט לפצות את התובע בסכום גלובאלי בגובה -.000, 50ש"ח.
ב. ב"כ הנתבעים מתנגד לדרישה זו בטענה כי לא הוכח כי פגיעת התובע מצריכה פיצוי בגין הוצאות נסיעה, וכי טיפוליו הרפואיים של התובע נסתיימו זה מכבר. יתרה מזאת, כל הוצאה רפואית לה ייזקק התובע תכוסה ע"י המל"ל, מאחר והתאונה הוכרה "כתאונת עבודה".
ג. בית המשפט מקבל טיעון זה של פרקליטו המלומד של הנתבעים חלקית בלבד. לפיכך, לא יפוצה התובע בגין ראש נזק זה, כמבוקש על ידו, אלא בסכום גלובלי בן -.000, 17ש"ח.
.11נזק שאינו נזק ממוני.
בנושא זה מוסכם על הצדדים לפצות את התובע בסכום העומד על -.388, 42ש"ח.
וזה הסכום שייפסק.
.12מוסכם על פרקליטי הצדדים כי לתובע שולמו בסך הכל -.397, 223ש"ח, אותם יש לנכות מהסכומים שנפסקו לזכות התובע.
.13והסך הכל המצטבר הוא זה:נ
א. הפסדי השתכרות וכושר ההשתכרות עבר ועתיד גם יחד (סעיף 7ט') -.156, 258ש"ח
ב. הפסדי פנסיה וזכויות סוציאליות (סעיף 8ג') -.955, 27ש"ח
ג. הוצאות רפואיות ואחרות עבר ועתיד גם יחד (סעיפים 9וכן 10ג') -.000, 19ש"ח
ד. נזק שאינו נזק ממון (סעיף 11) -.388, 42ש"חבסך הכל -.499, 347ש"ח
מסכום זה יש לנכות -.397, 223ש"ח. מכאן ליתרה לזכות התובע בסך -.102,124
ש"ח.
.14אני מחייב בזה את הנתבעים לשלם לתובע סך -.102, 124ש"ח. בנוסף ישלמו
הנתבעים לתובע את הוצאות המשפט וכן אגרות המשפט בהתיחס לתביעה בסכום כפי
שנפסק לתובע כנ"ל, וכן -.133, 16ש"ח שכ"ט עו"ד, בצירוף מע"מ, ריבית והפרשי

הצמדה כדין. הסכומים שהתובע נשאר זכאי להם ישולמו לו תוך 30יום מהיום, שאם לא כן ישאו אותם סכומים ריבית והפרשי הצמדה כדין מתום 30יום מהיום ואילך.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין נכות

 2. נכות בעיניים

 3. נכות תפקודית

 4. תאונת דרכים נכות

 5. תאונת דרכים אין נכות

 6. נכות גריאטרית

 7. 36% נכות רפואית

 8. נכות מחמת הספק

 9. סעיף 6ב נכות על פי דין

 10. אנצפלופתיה נכות

 11. מרפק טניס נכות

 12. נכות 100 אחוז תאונת דרכים

 13. תקנה 9 נכות מוסבת

 14. פיצוי על 1% נכות

 15. תביעה על נכות בתאונת עבודה

 16. מענק נכות מבטחים

 17. תביעה לנכות זמנית

 18. מהי נכות וסטיבולרית

 19. 5% נכות תאונת דרכים

 20. 45% נכות ביטוח לאומי

 21. ערעור על נכות זמנית

 22. תאונת דרכים 1% נכות

 23. מועד תחילת גמלת נכות

 24. תאונת דרכים 5% נכות

 25. תאונת דרכים 44% נכות

 26. תאונת דרכים 23% נכות

 27. ייחוס נכות לעבר רפואי

 28. תאונת דרכים 27% נכות

 29. תאונת דרכים 50% נכות

 30. תאונת דרכים ללא נכות

 31. תאונת דרכים 19% נכות

 32. נכות אורטופדית 2 אחוז

 33. נכות 15% בגין ליקוי שמיעה

 34. תביעה לתשלום מענק נכות

 35. הפסדי השתכרות 30% נכות

 36. הכרה בנכות נפשית בצבא

 37. חישוב מענק נכות מעבודה

 38. חישוב מענק נכות לעצמאי

 39. אסטמה נכות ביטוח לאומי

 40. פיצויים גבוהים ללא נכות

 41. נכות לפי סעיף 37(7)(ב)

 42. תביעה למענק נכות מעבודה

 43. 28% נכות בגין פגיעה בעבודה

 44. השפעת נכות על כושר עבודה

 45. תאונת דרכים נכות עיניים

 46. ערעור על 19% נכות מעבודה

 47. ערעור על דרגת נכות מעבודה

 48. ערעור על מועד תחילת הנכות

 49. הבאת ראיות לסתור דרגת נכות

 50. תאונת דרכים 65% נכות במל''ל

 51. פסוריאזיס נכות ביטוח לאומי

 52. גמלת נכות חברת מושב שיתופי

 53. ראיות לסתור נכות אורטופדית

 54. 25% נכות (לאחר הפעלת תקנה 15)

 55. התיישנות מיום התגבשות הנכות

 56. נכות בעקבות תאונה במילואים

 57. נכות מעבודה מצב רפואי קודם

 58. פיצויים לילד על נכות מתאונה

 59. השפעת נכות נפשית על התפקוד

 60. חישוב הבסיס לתשלום גמלת נכות

 61. חישוב נכות קודמת תאונת עבודה

 62. ערעור על 20% נכות רפואית זמנית

 63. נכות בגין "אלופציה טוטאלית"

 64. נכות תעסוקתית - ביטוח לאומי

 65. נכות שהיתה לנפגע מלפני התאונה

 66. הגבלה בתנועות הצוואר 10% נכות

 67. תאונת דרכים 52% נכות משוקללת

 68. פגיעה בכושר השתכרות ללא נכות

 69. נכות משוקללת 60% בתאונת דרכים

 70. איחור בהגשת תביעה לנכות מעבודה

 71. נכות פחות מ-9% לפני החוק החדש

 72. תאונת דרכים 50% נכות אורטופדית

 73. נכות לא מתאימה לרשימת הליקויים

 74. נכות 10%, לחץ שורשי וירידה בתחושה

 75. תגובה נפשית שנובעת מנכות גופנית

 76. נכות נפשית לילד עקב תאונת דרכים

 77. תאונת דרכים תאונת עבודה 10% נכות

 78. תאונת עבודה 10% נכות ביטוח לאומי

 79. נכות 3% בגין נכות נויורקוגניטיבית

 80. תאונת דרכים 10% נכות לאישה בת 82

 81. נכות נפשית 50 אחוז - תאונת דרכים

 82. תאונת דרכים תאונת עבודה 100% נכות

 83. ערעור על נכות נפשית בביטוח לאומי

 84. תאונת דרכים 20% נכות מביטוח לאומי

 85. פגיעות קשות בתאונת דרכים נכות 46%

 86. נכות בגב התחתון עקב שירות מילואים

 87. פיצויים למשפחת הרוג בתאונת דרכים – נכות נפשית

 88. נכות מלפני קום המדינה - ביטוח לאומי

 89. פיצוי על נכות זמנית עקב תאונת דרכים

 90. הוועדה קבעה למערער נכות זמנית בשיעור 35%

 91. אי הגשת תביעה לנכות בגין תאונת עבודה

 92. החזר כספי בגין הורדת נכות ביטוח לאומי

 93. קשר בין נכות רפואית לאבדן כושר עבודה

 94. נכות על פי דין לפני חקיקת חוק הפלת''ד

 95. 100% נכות מביטוח לאומי עקב תאונת דרכים

 96. אפילפסיה נכות ביטוח לאומי נפגעי עבודה

 97. ערעור על "הפיכת" נכות קבועה לנכות זמנית

 98. אובדן כושר עבודה 20% נכות בתאונת דרכים

 99. קביעת ועדה רפואית כי מדובר במצב ניווני קיים

 100. 5% נכות רפואית לפי סעיף ליקוי 34(ב)(1)-(2)

 101. חישוב אבדן זכויות סוציאליות בגין 10% נכות

 102. ערעור כי נכותו היציבה של המערער היא בשיעור 36%

 103. נכות 25% לפי פריט ליקוי 41(4)(ג) שבתוספת לתקנות

 104. שינוי דרגת נכות מותאמת רטרואקטיבי בביטוח לאומי

 105. נכות צמיתה בשיעור 10% לפי סעיף ליקוי 42(1)(ד)(I)

 106. נכות עקב נפילה במהלך קניות בסניף שופרסל בבאר שבע

 107. נכות רפואית 80% בגין קוואדרופלגיה בינונית – תאונת דרכים

 108. תאונת דרכים 15% נכות אורטופדית ו- 15% נכות נפשית

 109. נכות צמיתה בשיעור 5% לפי סעיף ליקוי 37(5)(א) במחצית

 110. ערעור על 10% נכות, בגין התאונה בכל הקשור בפגיעה הלבבית

 111. דרגת נכות יציבה בשיעור של 40% בגין סעיף ליקוי 9(1)(ג)(III)

 112. לתובעת נותרה נכות צמיתה בשיעור של 5% בגין שבר בעצם הבריח

 113. המל"ל העמיד את נכותו הצמיתה על 14.5% ושילם לו מענק נכות

 114. התייעצות עם וועדת הרשות בקביעת נכות מעל 20% על פי תקנה 15

 115. ערעור על החלטת ועדה אשר דחתה את הערעור וקבעה למערערת 100% נכות

 116. על פי ספר התקנות הפרעת חרדה עם סימנים בקשב וריכוז אמורים להעניק נכות

 117. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון