תאונת דרכים אזרח עובד צה''ל

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תאונת דרכים אזרח עובד צה''ל:

.1ביום 4.3.92נפגע התובע, יליד 20.8.1948, בתאונת דרכים, בעת שנהג ברכב הנתבעת במסגרת עבודתו אצל הנתבעת כאזרח עובד צה"ל.
אין מחלוקת כי הנתבעת חייבת לפצותו, על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות
דרכים, התשל"ה- 1975[להלן:ו החוק].
.2כתוצאה מהתאונה נשברה [שבר ריסוק] רגלו של התובע, והוא נזקק לטיפולים
רפואיים.
התובע אושפז בבי"ח רמב"ם בחיפה מיום 4.3.92ועד יום 11.3.92, סה"כ 8ימים [ר' ת/ 2- תיקו האישי של התובע בתעודה הרפואית לנפגע בעבודה מביה"ח רמב"ם].
.3לתובע נקבעו, במסגרת הבטוח הלאומי, דרגות נכות זמניות כדלקמן, [ר'
ת/2]:נ
מיום 30.9.92עד ליום 30.4.93- % 100נכות.
מיום 1.5.93ועד ליום 31.10.93% 40נכות.
מיום 1.11.93ועד ליום 28.2.94% 20נכות.
מיום 1.3.94ועד ליום 31.5.94% 20נכות.
מיום 1.6.94נקבעה לתובע, בעקבות ערר שהגיש ותוך שימוש בתק' 15לתקנות הבטוח הלאומי [קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה] תשט"ז- 1956[להלן:ב התקנות], נכות צמיתה בשעור % .30וזאת, על סמך נכות רפואית לצמיתות בסך %.20
.4פצוי בגין נזק לא ממוני.
הפצוי המגיע לתובע ע"פ החוק וע"פ תקנות הפצויים לנפגעי תאונות דרכים [חשוב
פצויים בשל נזק שאינו נזק ממון] תשל"ו- 1976הוא:ו
א. בגין אשפוז 8ימים, סך 424.5, 1ש"ח.
ב. בגין הנכות הרפואית [%20] ובנכוי הפחתה בשל גיל [הוא היה בן 44בעת
קרות התאונה] סך 705, 20ש"ח. סה"כ פצוי בגין נזק לא ממוני, 130, 22ש"ח.
.5כאמור, נכותו הרפואית של התובע נקבעה ל-%20, ונכותו התפקודית נקבעה לפי
תק' 15לתקנות הבטוח הלאומי, בשיעור %.30
הנתבעת טוענת כי משנקבעה דרגת נכותו של התובע ע"י הבטוח הלאומי, הרי שדרגת נכותו מחייבת את ביהמ"ש לפי ס' 6ב לחוק הפתל"ד. עוד טוענת היא כי ביהמ"ש מחוייב דווקא לנכות הרפואית בשעור % 20[ולא לנכות שנקבעה לאחר השמוש בתק' 15הנ"ל, והעומדת על %30] - [ע.א. 516/86אררט נ. אזולאי, פ"ד מ' (4) 690, 704].
התובע טוען כי אין הנכות הרפואית ואף לא הנכות שנקבעה לאחר השימוש בתק' 15הנ"ל, משקפות את נכותו האמיתית. לטענתו, משעבד התובע שנים רבות כפועל בניין, ובהתחשב במוגבלות השכלתו [לטענתו הוא אנאנלפאבית], הרי שהפגיעה כתוצאה מן התאונה, פגעה בתפקודו באופן המצדיק קביעת שיעור נכות תפקודית של % .50התובע לא הביא אסמכתא לשעור נכות תפקודית זו.
כאמור בפסה"ד בע.א. 516/86הנ"ל [בעמ' 703] הרי שבקביעת הנכות התפקודית אין ביהמ"ש נזקק רק למבחנים רפואיים אלא שומה עליו לשמוע ראיות לגבי
"... תפקודו של הנפגע, כישוריו וסגולותיו, רמת השכלתו, תחומי עיסוקו ועוד כיוצא באלה היבטים שאינם בתחום מגבלותיו הרפואיות של הנפגע דווקא ...".
על פי המכלול ועל פי מיגוון המרכיבים יקבע ביהמ"ש את שיעורה של הנכות
התפקודית.
בע.א. 3049/93גירוגיסיאן נ. סייף [תקדין עליון, כרך 95(2) 174,
179-שצורף לסיכומי התובע], חוזר כב' השופט אור על ההבחנה בין הנכות הרפואית לנכות התפקודית, ומביא כמשל פועל בניין אשר נפגע ברגלו ואשר משום כך אינו יכול לטפס וע"כ, בהתחשב במקצועו או עיסוקו ובסיכוייו לחזור לעסוק בהם, יתכן ותקבע לו נכות תפקודית גבוהה בהרבה מנכותו האורטופדית. בנדוננו קבע רופאו של התובע, ד"ר נודלמן כי התובע הינו מוגבל לגבי "... עבודות הדורשות יתר מאמץ פיזי או העברת משאות כבדים, הליכה או עמידה ממושכת. כמו כן יש להמנע משימוש בסולם. יש לציין שהנ"ל משתמש בקביים באופן קבוע" [מכתב ד"ר נודלמן בת/2].
מכאן ברור, שאין התובע יכל עוד לעבוד כפועל בניין או במשלוח יד דומה. ביחד עם זאת, בגין מוגבלות השכלתו של התובע, קטנים סכוייו של התובע להשיג עבודה או משלוח יד אחרים.
מקובלת עלינו אף עמדת התובע כי עובדת היותו אנאלפאבית [עובדה שלא נסתרה]. אך אין לומר שאין לו כל סיכוי למצוא עבודה שתהלום את כשוריו [אולי ברמת שכר נמוכה].
גם באשר לעבר, על אף שטוען התובע כי לא יכול היה לשוב לעבודתו ואף המציא ראיות על כך, הרי שלא הוכח כי מיצה את כל האפשרויות למצוא עבודה, וניתן להניח כי מעת שהגיעה נכותו הרפואית של התובע לכדי % 40היה הוא כבר בעל כשר עבודה חלקי הדומה למצבו כיום.
בשל כל האמור לעיל נראה כי יש להעריך את נכותו התפקודית של התובע, מכוח
"שודא דדייני" החל מיום 1.4.93לכדי % 40בלבד. עד לתאריך הנ"ל, יש להעריך
נכותו התפקודית בשעור של % 100[בכך מודה גם הנתבעת בסכומיה]. לכן, קובע אני
כי נכותו התפקודית של התובע, עד ליום 31.3.94היתה של % 100והחל ב-1.4.93
הינה בשיעור של %.40
.6מכאן לחישוב הפסד ההשתכרות של התובע בעבר:נ
א. שכרו הממוצע של התובע ב- 3החודשים שקדמו לתאונה היה כ-027, 3ש"ח.
השכר הממוצע במשק באותם חודשים היה כ-757, 2ש"ח, היינו שכרו הממוצע של
התובע היה כ-% 109.8מן השכר הממוצע במשק.
ב. התובע טען כי יש להעריך השכר שיכל היה לקבל כיום ע"פ תלושי שכר של אחד מחבריו לעבודה. האחרון היה מנהל עבודה ושימש בתפקיד זה גם טרם נפגע התובע בתאונה. ראיה נוספת באשר לכושר ההתשכרות של התובע בעתיד לא הובאה. התובע לא הוכיח כי היה מגיע לדרגת השכר הנ"ל שטען וע"כ יש להעריך על פי היחס בין שכרו בעבר לשכר הממוצע במשק. לכן, לצורך חישוב הפסדי שכרו של התובע, נצא מתוך ההנחה שהוא יכול היה להגיע לשכר של 930, 4ש"ח לחודש.
ג. לתקופה שמיום 1.4.92ועד 31.3.93זכאי התובע להחזר מלוא שכרו, שכן,
כאמור, היתה נכותו התפקודית לאותו זמן בשעור %.100
אין מחלוקת כי התובע זכאי ל- 3.25נקודות זכוי. השכר החודשי נטו לצורך
חישוב הפסד השכר בחודשים הללו הינו על כן 437.75, 4ש"ח, [לאחר ניכוי מס הכנסה]. סה"כ פיצוי בגין הפסד הכנסה בחודשים 1.4.92- 31.3.93הינו, על כן, 253, 53ש"ח. סכום זה ישא רבית חוקית מאמצע התקופה הרלוונטית, היינו מ-.11.10.92
ד. החל מיום 1.4.93לתובע % 40נכות תפקודית, כאמור, וע"כ הפסד השכר החודשי שיש לקחת בחשבון לגבי התקופה שמ- 1.4.93ועד היום [ 38חודשים] הינו 972, 1ש"ח [על הכנסה זו אין חייב במס הכנסה].
הפסד השכר לגבי התקופה מ-14.93-1.5.96, הינו 936, 74ש"ח. סכום זה ישא רבית חוקית מאמצע התקופה היינו מ-.1.11.94
.7הפסד התשכרות לעתיד:ב
הנתבעת טוענת כי במקצועו כפועל בניין היה התובע מפסיק לעבוד בגיל 55שנה. טענה זו נתמכה בעדותו של העד קמחזי [בעמ' 3לפרוטוקול מיום 3.9.95].
לשאלה מה עושה פועל בניין שהגיע גיל 55עונה העד קמחזי "מנסים למצוא פתרון - במחסן או משהו אחר. השאלה למה הוא מתאים, אם הוא לא מתאים לשום דבר יש בעיה למערכת...". עובדה היא כי התובע לא חזר לעבוד בשירות הנתבעת ולאור נתוניו נראה כי אין הוא מתאים לעבודה חליפית מן הסוג המתואר בדברי העד דלעיל. מכאן, שיש להניח כי התובע היה עובד בשירות התובעת עד גיל 55בלבד.
כאמור, הפסד השתכרותו של העובד לתקופה שעד הגיעו לגיל 55הינה בשיעור
972, 1ש"ח לחודש.
הוון הפסד השכר לתקופה הרלוונטית על בסיס % 3רבית מגיע לסך 244, 149ש"ח.
.8הפסדי פנסיה עתידיים:ו
לו היה התובע עובד עד גיל 55היה זכאי לפנסיה בגובה % 60ממשכורתו [בגין 30שנות עבודה], בעוד שבפועל הוא יקבל פנסיה בגובה % 30ממשכורתו בלבד. [בגין 15שנות עבודה, עד התאונה]. הפסד הפנסיה שיגרם לתובע בשל התאונה הינו, על כן, % 2בגין אבדן זכות פנסיה [בתקופת נכות % 100(שנה)], ועוד % 40מ-% 28אותם לא יקבל בשל הפסקת עבודתו, ובסה"כ % 13.2ממשכורתו ברוטו. היינו, כ- 651ש"ח לחודש,
מגין 55ועד גיל 77, סוף תוחלת חייו המשוערת. בהוון כפול ל-% 3רבית מתקבלהסך
של כ-150, 102ש"ח.
.9עזרת צד ג' לעבר:נ
התובע טוען כי הוא זקוק לעזרת צד ג' במשך כ- 10שעות ביום מאשתו. טענה זו לא הוכחה. הנתבעת טוענת כי בהתחשב במצבה של האשה, אין לייחס לה יכולת למתן עזרה כה מקיפה. נראה כי עזרת צד ג' היתה דרושה לנתבע רק במשך השנה בה היה נכה %, 100שכן, מאז היה, ככל הנראה, התובע מסוגל לשרת את עצמו. אני אומד את עזרת צד ג' לה נזקק התובע בתקופה האמורה באופן גלובלי בסך של 000, 10ש"ח.
כאמור, לגבי עזרת צד ג' לאחר מכן ולעתיד, אינני פוסק דבר כי הנחתי היא
שלתקופה זו לא צריך התובע לעזרת צד ג'.
.10התובע טוען כי זכאי לפצויים בגין הגבלת ניידות הכוללים רכישת רכב
והוצאות אחזקתו. לענין זה אף המציא התובע חוות דעת מומחה [ת/6]. נראה כי בנסיבות פגיעתו של התובע [% 20פגיעה ברגל] ועל אף העובדה שהוא נזקק לקביים, אין מקום לפסוק לו פיצויים בגין רכישת רכב ואחזקתו, שכן מוגבלותו הינה חלקית בלבד. עם זאת, מן הראוי לפסוק לתובע פיצוי גלובלי בגין הוצאות נסיעה מיוחדות לעבר ולעתיד, בסך 000, 50ש"ח.
.11יש להפחית ממה שנפסק לתובע כדלהלן:ב
א. תשלום תכוף בסך 000, 5ש"ח ששולם ביום .8.8.93סכום שישא רבית חוקית
והצמדה למדד מיום .8.8.93
ב. סכומים ששולמו ושישולמו לתובע ע"י המל"ל בגין התאונה כמפורט בחוות דעת של האקטואר [נ/1] בסה"כ 400, 184ש"ח, נכון ליום .1.10.95
על כן, יש להפחית מן הפיצויים שיקבל התובע, בגין תשלומי המל"ל, את הסך
400, 184ש"ח, צמוד למדד מיום .1.10.95
.13סוף דבר:ו
א. הנתבעת תשלם לתובע פצויים כמפורט להלן:נ
.1פצויים בגין נזק לא ממוני, 130, 22ש"ח. הסכום יוצמד וישא רבית חוקית מהיום.
.2פצויים בגין הפסד השתכרות בעבר:ב
- סך 253, 53בגין תקופה מיום 1.4.92ועד ליום 31.3.93- הסכום ישא רבית חוקית מיום 1.10.92ויוצמד מהיום.
- סך 936, 74בגין תקופה מ- 1.4.93ועד היום. הסכום יוצמד וישא רבית חוקית מיום .1.11.94
.3פצויים בגין הפסד השתכרות לעתיד, 244, 149ש"ח. הסכום יוצמד וישא רבית חוקית מהיום.
.4פצויים בגין הפסדי פנסיה עתידית 150, 102ש"ח. הסכום יוצמד וישא רבית חוקית מהיום.
.5פצויים בגין עזרת צד ג' ביחס לעבר 000, 10ש"ח, הסכום יוצמד וישא רבית חוקית מהיום.
.6פצויים בגין הגבלת ניידות 000, 50ש"ח. הסכום יוצמד וישא רבית חוקית מהיום.
ב. הנתבעת רשאית לקזז מן הפצויים הנ"ל את הסכומים:ו
.1סכום ששולם כתשלום תכוף, 000, 5ש"ח צמוד ונושא רבית מיום .8.8.93
.2סכומים ששולמו ושישולמו ע"י המל"ל בסך 400, 184צמוד מיום .1.10.95
ג. הנתבעת תשלם לתובע הוצאות המשפט לרבות שכ"ט עו"ד בשעור % 13מסכום הפצוי האמור להשתלם בפועל ולרבות אגרת המשפט על הסכום שנפסק לטובת התובע.

כדי להמנע מלהטריד ולהטריח את הצדדים, ישלח להם פסק-הדין בדואר רשום בלי
שיהיה צורך בשימוע פורמלי.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. התחזות במחסום צה''ל

 2. סמכות צה''ל להחרים בית

 3. פציעה מירי חייל צה''ל

 4. עתירה נגד פעולות צה''ל

 5. ביטוח פנסיה לעובדי צה''ל

 6. יריה ברגל של חיילי צה''ל

 7. פינוי אשפה מבסיסי צה''ל

 8. הרשעה בירי על חיילי צה''ל

 9. מכרז הובלת דלק עבור צה''ל

 10. ירי חיילי צה''ל לתוך דירה

 11. תאונת דרכים אזרח עובד צה''ל

 12. תביעה בגין רשלנות חיילי צה''ל

 13. סיוע ליתומי צה''ל מביטוח לאומי

 14. פיצויים על תפיסת בית על ידי צה"ל

 15. נוהל פתיחה באש צה''ל במעצר חשוד

 16. עונש על ניסיון פגיעה בחיילי צה''ל

 17. הודעה בכתב לפי תביעת רשלנות צה''ל

 18. תביעה בגין פיצוץ בניין ע''י צה''ל

 19. מחסום צה''ל ללא היתר ליד בית מגורים

 20. מוות מאש צה''ל של תושב מחנה פליטים

 21. נזקי רכוש בגין פיצוץ יזום של צה''ל

 22. תביעת פיצויים על אלימות חיילי צה''ל

 23. פיצוי על נזק שנגרם ע''י דחפור צה''ל

 24. כאבי גב של אזרח עובד צה"ל כתאונת עבודה

 25. פיצויים ממדינת ישראל על ירי חייל צה''ל

 26. דין משמעתי בגין שינוי פרטים במחשב צה''ל

 27. מוות כתוצאה מירי חילופי אש עם כוחות צה''ל

 28. התיישנות תביעת נזיקין בגין פעולות כוחות צה''ל

 29. הבטחה מנהלית להכרה בחללי צה"ל כמשרתים בשירות קבע

 30. האם פגיעה ב"עובר אורח" בפעילות צה"ל מהווה רשלנות ?

 31. פלסטינית נהרגה מירי חיילי צה''ל - תביעה נגד המדינה

 32. הכרה בתאונת עבודה במהלך ניסוי של צה"ל בביטוח לאומי ?

 33. עיכוב שחרור משירות קבע בגלל צמצום הכוחות הסדירים בצה"ל

 34. פיצויים בגין נזקים עקב פגיעות מירי של כוחות צה"ל במבצע חומת מגן

 35. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון