תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תאונת עבודה בחו"ל ביטוח לאומי:

סגן הנשיא קובובי:נ
.1ערעור על פסק-דין של בית-הדין האזורי בירושלים (השופט הראשי -
נויגבורן; תב"ע מו/201-0) שדחה את עתירת המערער להכיר בתאונה שאירעה לו ביום .1.10.1984
.2העובדות - כפי שקבעו בית-הדין האזורי, הן:ב
"א) התובע, שהינו תושב ישראל, עבד בחברת סולל בונה ארצות חוץ בע"מ (להלן - סולל בונה) משנת 1975; ב) ביום 31.7.1984חתם התובע - בארץ - חוזה עם חברת reynolds Construction company cameroun(להלן - ר.ס.ס.) (נספח א' לכתב התביעה) לפיו:ו
.1 התובע יעבוד ב-ר.ס.ס. במדינת קמרון תקופה של 15חודש בתפקיד מנהל מפעל האספלט.
.2 חברת ר.ס.ס. אחראית לתשלום משכורתו של התובע אשר תשולם במטבע זר.
.3 התובע הצהיר (סעיף 30(א) להסכם) כי ידוע לו כי אינו מבוטח במסגרת ביטוח נפגעי עבודה על-פי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח- 1968(להלן - חוק הביטוח הלאומי) והוא התחייב לשלם דמי ביטוח לפי מעמד של תושב ישראל השוהה בחו"ל; ג) חברת ר.ס.ס. רשומה בחו"ל, ואין הוכחה כי נרשמה בארץ בחברה זרה או כמנהלת עסקים בארץ. ר.ס.ס. הינה בשליטת חברת סולל בונה בע"מ או חברת בת שלה. כל פעולותיה של ר.ס.ס. בארץ נעשות באמצעות ייצוג של סולל בונה; ד) מנהל הפרוייקט בקמרון היה איש שעבד עבור ר.ס.ס. על-פי סדר דומה לזה של התובע; ה) ביום 1.3.1985נשלח לתובע מכתב הפסקת עבודה ב-ר.ס.ס. על נייר מכתבים של ר.ס.ס. (ת/2); ו) לדבריו, נחבל התובע בראשו בסוף ספטמבר 1984, ואושפז בבית-חולים בקמרון. הוא לא הציג תעודות רפואיות משם, אולם הציג בפני בית-הדין אישורים לביטוח רפואי המאשרים כי ביום 26.9.1984שילם למוסד סכומים בגין אישפוז, צילומי רנטגן ובדיקות שונות." .3טענתו העיקרית של המערער בבית-הדין קמא היתה שמעבידו היה סולל בונה, ולא חברת ר.ס.ס. ולחילופין שחברה זו הינה תושבת ישראל.
.4המוסד טען שר.ס.ס. היא המעבידה וזו חברה זרה. לפי הוראות החוזה, הוא נחשב כחוזה שנחתם בחו"ל.
.5בית-הדין קבע שהמערער היה מודע היטב למשמעות החוזה שחתם עם חברת
ר.ס.ס., אשר לה אישיות משפטית נפרדת מזו של סולל בונה. המניע של סולל בונה לפעול בחו"ל באמצעות אישיות משפטית אחרת (מניע פוליטי או כלכלי) אינו רלבנטי. לא נוצרו התנאים להרמת מסך כגון שר.ס.ס. היתה אישיות פיקטיבית. אי-אלה מכתבים על נייר פירמה של סולל בונה, בהם נאמר שהמערער "עובד מטעמנו" אינם מעלים ואינם מורידים. כמו כן נדחתה הטענה שר.ס.ס. היתה "תושב ישראל". דבר היותה חברת בת של סולל בונה המגייסת עובדים בארץ, כולל כאלה העובדים בסולל בונה, אינו הופך אותה ל"תושבת" לצורך חוק הביטוח הלאומי.
.6בערעור טען המערער שנשאר כל העת עובד של סולל בונה, נשלח "מטעמה" לקמרון ובית-הדין האזורי לא ייחס משקל ראוי לדיבור "מטעמנו", המופיע במספר מסמכים של סולל בונה ביחס להעסקתו, ואף לא נימק מדוע הוא רואה את הדיבור הנ"ל כנטול משמעות. כמו כן שגה בית-הדין בקובעו שלא נתקיימו התנאים להרמת המסך כדי לוודא כי מאחורי חברת ר.ס.ס. עומדת סולל בונה.
.7בא-כוח המוסד תמך בפסק-הדין שבערעור, מטעמיו.
.8גרסת המערער היא כי בעת התאונה נתמלאו בו כל התנאים שבסעיף 32(א) לחוק הביטוח הלאומי, ההופכים עובד בחוץ לארץ למבוטח בביטוח נפגעי עבודה, ובפרט התנאי של היות מעבידו "תושב ישראל", הגדרת תאונת עבודה (סעיף 35לחוק) מדברת בתאונה שאירעה תוך כדי ועקב עבודתו של המבוטח "אצל מעבידו או מטעמו".
ביטוי זה היה שגור עד מאד במכתבי סולל בונה, בקשר למערער. ביום 31.7.1984יצא מכתב ל"מפקד היחידה" בו מבקשים "אישור חופשה לסבג אלי היוצא מטעמנו לקמרון על מנת לעבוד בעבודותינו המבוצעות שם" ובאותו יום ניתן אישור לביטוח הלאומי לפיו המערער "יעבוד בחו"ל בחברת ריינולדס, בקמרון, חברה הקשורה בחברתנו. הנ"ל יוצא ב- 16.8.1984לתקופה של 15חודש". בהמשך קיבל המערער ב- 12.8.1984מהמוסד אישור "לכל המעוניין" לפיו הוא "נרשם אצלנו כמי שיוצא לעבוד בחו"ל מטעם סולל בונה מ-8/84". ב- 11.10.1984כותב הרופא של סולל בונה לרופא המטפל, כי הנ"ל "עובד מטעמנו בקמרון..." וב- 21.5.1985מאשרת סולל בונה לקופת חולים כללית כי מר סבג "עובד מטעמנו בחו"ל מ-...1.10.1976" (כל ההדגשות נוספו). וכי כל אלה אינם אומרים דרשני? .9הדיבור "מטעמו" זכה לפרשנות נרחבת בעניין קוזניצקי (דב"ע לג/151-0, [1]) שם דובר בעובד שהופנה על ידי מעבידתו, חברה ישראלית "ורד" או "מקורות" (להלן - מקורות) לעבוד בניג'ר על-פי חוזה שהוא חתם עם חברה ניג'רית (להלן החברה הזרה). נפסק כי התאונה אירעה בעת שהתקיימו יחסי עובד-מעביד בין העובד והחברה הזרה, אך במקביל התקיימו יחסי עובד-מעביד בין העובד לבין "מקורות", אלא שיחסים אחרונים אלה היו מושעים. לא הוכח כי העובד שם עבד מטעמו של המעביד הישראלי, מאחר שלא הוכח שהוא היה חייב, מכוח יחסי עובד-מעביד עם מעבידו הישראלי, לצאת לעבוד בחברה הזרה ובסירוב היו רואים הפרה של חובותיו כלפי מעבידו הישראלי. ולא הוכח ש"מקורות" התחייבה לגייס עובדים עבור החברה הזרה דוקא מבין עובדיה ולהפעיל את הפרוייקטים של אותה חברה.

.10שאלה דומה לעניין פרשנות סעיף 32(א) לחוק התעוררה בעניין רונן (דב"ע מג/60-0, [2]) בו הוקדשה תשומת לב לסוגיית "העובד המושאל" ויחסיו עם שני מעבידיו, המעביד "הבסיסי" והמעביד "הספציפי", ונאמר כי המחוקק הישראלי הביא בחשבון, בהגדרת "תאונת עבודה" את האפשרות של היות יותר ממעביד אחד לעובד. לשם כך בא הנוסח "אצל מעבידו או מטעמו" אלא -
ש"עבודתו של עובד, אצל (המעביד) האחר, מטעם מעבידו, חדלה להיות עבודה "מטעם" ברגע שקמו יחסים חוזיים ישירים בין אותו עובד לבין המעביד האמור" (שם, [2] בע' 94) (ההדגשות נוספו).
.11בשני המקרים - עניין קוזניצקי ועניין רונן - הוכח קיומו של הסכם עבודה ישיר בין העובד לבין החברה הזרה. בענין קוזניצקי סמך העובד על עובדה שהיה בה, לכאורה, כדי "לטרוף את הקלפים" והיא, כי בשובו ארצה קיבל העובד מחברת "ורד" מכתב פיטורים "בהתאם להסכם העבודה סעיף 15(א)" וזאת שעה שהסכם העבודה היה בין העובד והחברה הזרה. על כך השיב בית-הדין כי אותו מכתב "אינו יכול לעמוד נגד כל השאר" המעיד על כך שהסכם העבודה היה בין העובד לבין החברה הזרה ולא בין העובד ל"ורד".

.12"מכשול" זה אינו קיים בעינייננו, שכן מכתב הפיטורים (המבוסס אף הוא על סעיף 15(א) יצא מאת ר.ס.ס. ולא מאת סולל בונה ואשר לאותן התבטאויות "מטעמנו" עליהן הצביע המערער (סעיף 8דלעיל) אין לייחס להן נפקות משפטית כמשמעות הדיבור "מטעמו" שבהגדרת תאונת עבודה. פשיטא שבעת שנפגע, עבד המערער "אצל" ר.ס.ס., על-פי הסכם העבודה הישיר שביניהם, ולא "מטעם" סולל בונה.
.13מן האמור לעיל, עולה כי דין הערעור להידחות.
אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח לאומי טפסים

 2. הגדרת תאונת עבודה

 3. ביטוח לאומי תאונות עבודה

 4. pdd ביטוח לאומי

 5. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 6. rsd ביטוח לאומי

 7. מטרת חוק הביטוח הלאומי

 8. הרניה ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. חתך ביד ביטוח לאומי

 11. על מי חל חוק הביטוח הלאומי

 12. ביטוח לאומי - טופס בל 250

 13. בית הדין לביטוח לאומי

 14. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 15. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 16. דמי תאונה ביטוח לאומי

 17. תאונה בבית ביטוח לאומי

 18. מענק פטירה ביטוח לאומי

 19. פיגור שכלי ביטוח לאומי

 20. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 21. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 22. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 23. רישום עובד ביטוח לאומי

 24. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 25. פסילת מכרז ביטוח לאומי

 26. פגיעה מוחית ביטוח לאומי

 27. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 28. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 29. מחלה klippel ביטוח לאומי

 30. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 31. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 32. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 33. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 34. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 35. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 36. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

 37. מימון לימודים ביטוח לאומי

 38. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 39. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 40. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 41. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 42. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 43. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 44. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 45. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 46. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 47. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 48. סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 49. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 50. ערעור - תאונות עבודה ביטוח לאומי

 51. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 52. משק בית משותף - ביטוח לאומי

 53. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 54. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 55. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 56. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 57. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

 58. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 59. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 60. הערכת תלות חדשה לביטוח לאומי

 61. מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

 62. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 63. הסרת גידול במוח - ביטוח לאומי

 64. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 65. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 66. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 67. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 68. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 69. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 70. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 71. צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

 72. הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

 73. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 74. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 75. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 76. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 77. החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

 78. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 79. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 80. תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

 81. ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

 82. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 83. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 84. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 85. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 86. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 87. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 88. תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

 89. רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

 90. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 91. הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

 92. הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

 93. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 94. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 95. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 96. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 97. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 98. פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

 99. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 100. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 101. הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

 102. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 103. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 104. תלוש משכורת פיקטיבי - ביטוח לאומי

 105. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 106. ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

 107. ילד שעבר תאונת דרכים - ביטוח לאומי

 108. פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

 109. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 110. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 111. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 112. בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 115. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 116. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 117. תביעה נגד חברת הביטוח הלאומית בע''מ

 118. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 119. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 120. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 121. החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

 122. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 123. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 124. שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

 125. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

 128. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 129. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 130. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 131. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 132. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 133. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 134. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 135. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 136. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 137. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 138. הכרה בפגיעות גב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 139. פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

 140. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 141. פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 142. פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

 143. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 144. עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

 145. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 146. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 147. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 148. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 149. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 150. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 151. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 152. פיצויים מחברת הביטוח וגם מביטוח לאומי על תאונת דרכים

 153. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 154. כתיבה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד - ביטוח לאומי

 155. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 156. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 157. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 158. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 159. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 160. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 161. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 162. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 163. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 164. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 165. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 166. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון