תקנה 15 ביטוח לאומי

הלכה פסוקה היא מחד גיסא כי אין מיישמים, לראשונה במסגרת דיון מחדש (את) תקנה 15אם לא הושמה בגלגול הראשון אלא אם כן חלה החמרה... מבלי להידרש בערעור זה לשאלה אם מאידך גיסא, רשאית ועדה רפואית בגלגול חדש (תקנה 36) לבטל יישום קודם של תקנה 15- דבר אחד ברור, והוא שאין לבטל יישום כנ"ל אם מתברר אגב הדיון מחדש שאכן הוחמרה הפגיעה. במקרה דנן נמצא, כי חלה החמרה... והשאלה היא האם עקב כך פחת משקלו של גורם הגיל כגורם שיש להביא בחשבון לעניין תקנה 15?" ומסקנתו של בית-הדין - לבטל את החלטת הוועדה "שלא ליישם עוד את תקנה 15 מטעמי גיל".

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ערעור על אי הפעלת תקנה 15 ביטוח לאומי:

הנשיא (גולדברג):נ
.1לפנינו ערעור, לאחר נטילת רשות, על פסק-דינו של בית-הדין האזורי בתל-אביב (השופטת פורת; תב"ע מו/1507-01) המעמיד את נכותו של המערער על %90, במקום על % 75שפסקה הוועדה הרפואית לעררים.
.2העובדות בהליך זה פשוטות בתלית. המשיב (להלן - המבוטח) יליד שנת 1908, נפגע בתאונת עבודה בשנת 1973, ובמשך תקופה ארוכה (עד 31.11.1977) נקבעה לו נכות זמנית של %.100
מאותו מועד נקבעה לו על-ידי ועדה רפואית דרגת נכות בשיעור של % 50לפי פריט 47(1) (א) למבחני הנכות; הוועדה הרפואית החליטה להפעיל את תקנה 15לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז- 1956(להלן - תקנות), במלואה, כך שנכותו של המבוטח הועמדה על %.75
בשנת 1985פעל המבוטח להחמרה, מכוח תקנה 36לתקנות. הוועדה הרפואית, ובעקבותיה הוועדה הרפואית לעררים, קבעו כי נכותו הרפואית של המבוטח ללא תקנה 15, נשארה בשיעור של %50, מכוח פריט 47(1) למבחני הנכות שבתוספת לתקנות, וכן נמצאה פגימה נוספת המזכה ב-% 20לפי פריט 47(5) למבחני הנכות, סך הכל % 60נכות רפואית.
אשר לתקנה 15לתקנות - קבעה הוועדה הרפואית, לאחר התייעצות עם ועדת הרשות, כי יש להפעילה רק ב-%25, כך שהוספו לנכות הרפואית %15, ונכותו הכוללת של המערער נשארה, כשהיתה טרם ההחמרה, %.75
.3בית-הדין האזורי קיבל את ערעור המבוטח בקובעו כי לא היה כל מקום להפחית משיעור הפעלתה של תקנה 15, כך שנכותו של המבוטח צריכה לעמוד על % 90(% 60נכות משוקללת רפואית בתוספת % 50לפי תקנה 15).
בית-הדין האזורי הסתמך על פסק-הדין בדב"ע לח/1712-01, לט/ 1628- 01[1] (בע' 268), בו נאמר:ב
"הלכה פסוקה היא מחד גיסא כי אין מיישמים, לראשונה במסגרת דיון מחדש (את) תקנה 15אם לא הושמה בגלגול הראשון אלא אם כן חלה החמרה... מבלי להידרש בערעור זה לשאלה אם מאידך גיסא, רשאית ועדה רפואית בגלגול חדש (תקנה 36) לבטל יישום קודם של תקנה 15- דבר אחד ברור, והוא שאין לבטל יישום כנ"ל אם מתברר אגב הדיון מחדש שאכן הוחמרה הפגיעה. במקרה דנן נמצא, כי חלה החמרה... והשאלה היא האם עקב כך פחת משקלו של גורם הגיל כגורם שיש להביא בחשבון לעניין תקנה 15?" (ההדגשה במקור).
ומסקנתו של בית-הדין - לבטל את החלטת הוועדה "שלא ליישם עוד את תקנה 15 מטעמי גיל".
.4המוסד בערעורו טען כי אין להתערב בממצאי הוועדה לעררים, המבוססת על דו"ח ועדת הרשות, לאור הנימוקים שניתנו באותו דו"ח:ו
"בעת פגיעתו התובע היה כבר בגיל פרישה, סביר להניח שגם לולא פגיעתו זו השפעת הזקנה בלאו הכי היתה מביאה לפרישתו מהעבודה. לפיכך ממליצה ועדת הרשות להפעיל תקנה 15ולהגדיל נכותו ב-1/4".
כן ביקש המוסד לאבחן מקרה זה ממקרים אחרים שנדונו, בייחוד מפאת גילו המופלג של המבוטח.
המבוטח תמך בפסק-הדין שבערעור, תוך שהוא מפנה לפסקי-דין נוספים של בית-דין זה.
.5על ההלכה שנקבעה בדב"ע לח/1712-01, לט/1628- 01[1] ואשר עליה הסתמך בית-הדין האזורי, חזר בית-דין זה, בשינוי קל בדב"ע מד/143- 01([2], בע' 444) בקובעו:נ
"כאשר ועדה רפואית דנה מחדש בעניינו של נפגע לפי תקנה 36
או תקנה 37לתקנות הנכות מעבודה, ומוצאת כי יש לקבוע דרגת נכות שונה מזו שנקבעה מלכתחילה, היא אינה רשאית בדרך כלל לשנות אח החלטת הוועדה הקודמת לגבי הפעלת תקנה .15במקרים המיוחדים שבהם יש הצדקה לשנות את ההחלטה לרעת הנפגע (למשל:ב בעקבות ניתוח מוצלח שבו השתפר מצבו של
הנפגע והוא חזר לעבודה במקצועו המקורי), חייבת הוועדה הרפואית לנמק את השינוי".
במקרה שלפנינו אין הצדקה לשנות את ההחלטה לרעת הנפגע ולו מן הטעם כי שעה שנקבעה דרגת נכות, וכן הופעלה תקנה 15, בשנת 1977, היה כבר בגיל 69, דהיינו לאחר גיל פרישה.
.6לא מתקבל על הדעת כי שעה שנמצאה פגימה חדשה במבוטח בעקבות התאונה, ופגימה זו מזכה באחוזי נכות רפואית, לא יגדלו אחוזי הנכות הכוללת בעקבות הפחתה של שיעור ההגדלה מכוח תקנה .15
.7האמור מביא לקבלת הערעור, אך לא במלואו. בשעתו הופעלה תקנה 15לגבי הפגימה היחידה דאז, זאת מכוח פריט 47(1)א, אך אין פירוש הדבר שקביעה זאת עומדת לגבי כל פגימה נוספת הקשורה באותה פגיעה בעבודה, העשויה להתגלות במרוצה השנים.
ועדה רפואית רשאית להפעיל את תקנה 15לגבי פגימה אחת, אך לא לגבי אחרת וזאת במקרים הראויים, ומובן שהם חריגים. דבר זה עולה מפורשות מסעיף קטן (ג) לתקנה 15, הקובע שהוועדה לא תתחשב בגילו, במינו ובכושר העבודה של הנפגע, אם הם כבר הובאו בחשבון במבחנים. אך אין בקביעה זו כדי לשלול את סמכות הוועדה להפעיל את התקנה לגבי הפגימות האחרות. ניתן לפעול בדרך דומה אף לגבי פגימות שאינן נופלות בגדרו של סעיף קטן (ג) לתקנה .15
במקרה זה, בו גילו של המבוטח מופלג, נופל בגדר המקרים שבהם ראוי לפעול בדרך היוצאת מן הכלל.
.8מדו"ח ועדת הרשות שאומץ על ידי הוועדות הרפואיות ברור שאין טעם להחזיר את העניין לוועדת הרשות או לוועדה לעררים על מנת שתשקול אם יש מקום להפעיל את תקנה 15אף לגבי הפגיעה שאובחנה בשנת .1985
.9במאמר מוסגר, ואף כי הדבר אינו צריך ישירות לענייננו, נדגיש כי מדו"ח ועדת הרשות אין ללמוד אם היתה מודעת לכך שבעבר הוגדלה נכותו של המבוטח ב-%50, ואם היתה מודעת, אין כל הנמקה להפחתה של שיעור ההגדלה.
.10השאלה שלפנינו, אינה שאלה רפואית, או שאלה של הפעלת שיקול דעת רפואי, כך שאין אנו מוצאים טעם להחזיר את העניין לוועדה לעררים על מנת שתדון מחדש בעניינו של המבוטח.
.11התוצאה היא איפוא שערעור המוסד מתקבל חלקית, ואנו מעמידים את נכותו של המערער על % 85(% 50מכוח פריט 47(1)א בצירוף % 25מכוח תקנה 15- ז"א % 75ו-% 20על % 50הנותרים - ז"א % 10- מכוח פריט 47(5) ד).
.12המוסד אף ערער על גובה ההוצאות שנפסקו לחובתו בבית-הדין האזורי, בהיותם
גבוהים בצורה משמעותית מאמות המידה שקבע בית-דין זה.
בא-כוח המבוטח השאיר נושא זה לשיקול דעתנו.
.13אין אנו רואים מקום, בהליך שעניינו ערעור על החלטת ועדות רפואיות, לסטות מאמות המידה שנקבעו בעבר בסוגיית ההוצאות.
אשר על כן יועמד שכר טרחה שנפסק לזכות המבוטח בבית-הדין האזורי על סך של 225ש"ח, בצירוף מע"מ.
.14הערעור התקבל איפוא בחלקו, אולם מאחר שנדחה בסוגיה העקרונית - מן הדין לפסוק הוצאות לזכות המבוטח אף בערעור.
המערער ישלם למשיב (המבוטח) הוצאותיו בערעור בסך של 200ש"ח בצירוף מע"מ.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח לאומי טפסים

 2. הגדרת תאונת עבודה

 3. ביטוח לאומי תאונות עבודה

 4. pdd ביטוח לאומי

 5. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 6. rsd ביטוח לאומי

 7. מטרת חוק הביטוח הלאומי

 8. הרניה ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. חתך ביד ביטוח לאומי

 11. על מי חל חוק הביטוח הלאומי

 12. ביטוח לאומי - טופס בל 250

 13. בית הדין לביטוח לאומי

 14. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 15. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 16. דמי תאונה ביטוח לאומי

 17. תאונה בבית ביטוח לאומי

 18. מענק פטירה ביטוח לאומי

 19. פיגור שכלי ביטוח לאומי

 20. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 21. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 22. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 23. רישום עובד ביטוח לאומי

 24. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 25. פסילת מכרז ביטוח לאומי

 26. פגיעה מוחית ביטוח לאומי

 27. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 28. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 29. מחלה klippel ביטוח לאומי

 30. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 31. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 32. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 33. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 34. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 35. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 36. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

 37. מימון לימודים ביטוח לאומי

 38. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 39. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 40. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 41. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 42. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 43. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 44. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 45. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 46. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 47. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 48. סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 49. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 50. ערעור - תאונות עבודה ביטוח לאומי

 51. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 52. משק בית משותף - ביטוח לאומי

 53. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 54. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 55. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 56. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 57. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

 58. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 59. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 60. הערכת תלות חדשה לביטוח לאומי

 61. מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

 62. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 63. הסרת גידול במוח - ביטוח לאומי

 64. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 65. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 66. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 67. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 68. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 69. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 70. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 71. צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

 72. הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

 73. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 74. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 75. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 76. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 77. החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

 78. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 79. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 80. תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

 81. ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

 82. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 83. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 84. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 85. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 86. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 87. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 88. תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

 89. רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

 90. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 91. הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

 92. הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

 93. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 94. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 95. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 96. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 97. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 98. פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

 99. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 100. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 101. הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

 102. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 103. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 104. תלוש משכורת פיקטיבי - ביטוח לאומי

 105. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 106. ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

 107. ילד שעבר תאונת דרכים - ביטוח לאומי

 108. פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

 109. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 110. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 111. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 112. בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 115. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 116. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 117. תביעה נגד חברת הביטוח הלאומית בע''מ

 118. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 119. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 120. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 121. החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

 122. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 123. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 124. שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

 125. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

 128. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 129. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 130. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 131. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 132. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 133. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 134. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 135. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 136. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 137. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 138. הכרה בפגיעות גב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 139. פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

 140. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 141. פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 142. פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

 143. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 144. עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

 145. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 146. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 147. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 148. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 149. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 150. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 151. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 152. פיצויים מחברת הביטוח וגם מביטוח לאומי על תאונת דרכים

 153. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 154. כתיבה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד - ביטוח לאומי

 155. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 156. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 157. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 158. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 159. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 160. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 161. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 162. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 163. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 164. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 165. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 166. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון