אגרת הוצאה לפועל על הפרשי הצמדה

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא אגרת הוצאה לפועל על הפרשי הצמדה:

.1כבר בפתח הדיון הודעתי לבא-כוח המבקש, כי הבקשה בדין יסודה, וכי מן הראוי שאתן לו את הרשות הדרושה לצורך תקיפת נימוקיו של כב' הרשם בן-דוד. כן הודעתי כי אדון בשאלות שהתעוררו בערעור לגופו של עניין.
.2המבקש קובל על שראש ההוצאה לפועל מחייב "מזמן לזמן ומידי פעם בפעם את הזוכים הפועלים בתיקי ההוצאה לפועל, בלשכת ההוצאה לפועל בתל-אביב, לשלם אגרה בגין הפרשי הצמדה הגדלים עם פרסום כל מדד" [בסעיף 1לנימוקי ערעורו]. ועוד מוסיף הוא וטוען, כי "קיים נוהג בהוצאה לפועל שמידי שלשה חדשים ולא קודם לכן, ניתן לבקש התווספות של הפרשי הצמדה" (ראה סעיף 7, שם) וכן קובל הוא (שם) כי הדעת לא סובלת, כי בתיק שהטיפול נמשך בו זמן רב, ינתנו "עשרות החלטות" לצורך גביית אגרות נוספות וחדשות.
.3הערעור הוא, כאמור, על החלטת הרשם הנכבד במשרד ההוצאה לפועל בתל- אביב (מר בן-דוד), ואם צימצם המבקש את יריעת נימוקיו, הרי זה משום שצרף לבקשתו החלטה שניתנה על-ידי כבוד הרשמת סוגולוב, ואשר על-פיה אין מקום והצדקה לגבות אגרות נוספות בגין הפרשי הצמדה הנוצרים במהלך פעולות משרד ההוצאה לפועל.
הייתה לי, אם כן, ההזדמנות והיתרון לעיין בשי חוות הדעת -
ונראה לי, כי חוות דעתה של הרשמת הנכבדה בדין יסודה. החלטתה של הרשמת (בתיק הוצאה לפועל 24034/78) מנומקת כהלכה ומפורטת במידה שאין בידי להוסיף דבר על האמור בה. כל שאוכל לעשות הוא לומר, בקיצור ובתמצית, כי על-פי תקנות ההוצאה לפועל (אגרות שכר והוצאות) תשכ"ח- 1968[1], "ראש ההוצאה לפועל ולשכת ההוצאה לפועל לא יזדקקו לבקשה שנקבעה לה אגרה בתוספת, אלא לאחר ששולמה האגרה... (ראה תקנה 2(א)). ועוד נאמר שם:ב בעד הליך לפי החוק או התקנות שלא נקבעה לו אגרה בתוספת, לא תשולם אגרה" (תקנה 2(ב)).
כיצד נפתחים שערי ההוצאה לפועל בפניו של נושה ומתי יכול הוא וזכאי להפעיל את שירותיו של משרד זה? על כך נותנות תשובה תקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות) תשכ"ח- .1968בתוספת לתקנות אלה, בסעיף 1, נקבע שעל הנושה לשלם "% 3מהשווי בעת הגשתה ולא פחות מ- 40לירות".
אין צורך לציין, שתקנות אלה הן הן המטפלות והקובעות הוראות לצורך הסויה בה אנו דנים. כאן עלינו לחפש את התשובה לשאלה:ו מה האגרה שעל הנושה לשלם, ברצותו לנקוט בהליכי הוצאה לפועל נגד החייב, על-פי פסק- הדין שבידו. ותשובתן של
התקנות היא חד משמעית; התשלום צריך להיקבע ולהיעשות על-פי מצב הדברים בעת פתיחת התיק.
.4אמת הדבר, שבמהלך הפעולות במשרד ההוצאה לפועל יש מקום לקבוע הפרשי הצמדה על החוב העומד לפרעון. אומרת הרשמת:נ "החלטה של ראש ההוצאה לפועל הקובעת הפרשי הצמדה, או הפרשי הצמדה וריבית, במקום הריבית, לפי סעיף 9(ג) לחוק פסיקת רבית (תיקון מס. 3) [2], אין להכניסה למסגרת סעיף 2לתקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), כאשר איננה בקשה שנקבעה לה אגרה בתוספת, וכן איננה הליך שנקבע לו אגרה בתוספת, ההחלטה דנן איננה כלל הליך, יש הגדרה למושג הליך בסעיף 1לחוק ההוצאה לפועל [3], והחלטה כגון דא איננה נכללת בהגדרה הנ"ל".

להנמקה הנ"ל אני מצרף, בכל הכבוד, את הסכמתי. עוד ברצוני להוסיף - שלא יכולתי למצוא דרך לתמוך בגישתו של הרשם הנכבד, שלפיה פסיקתו לגבי הפרשי הצמדה ורבית דינה כדין "פסק-דין", על כל המשתמע מכך. אף בענין זה תמים דעים אני עם הרשמת הנכבדה, שפירטה באריכות את נימוקיה, כי אי להתייחס להחלטת ראש ההוצאה לפועל בסוגיה זו כאל פסק-דין.
.5הערעור מתקבל, איפוא, וטענתו של המבקש, כי אין עליו לשלם אגרות נוספות בגין הפרשי הצמדה - מתאשרת בזה. ולפיכך מתבטלת החלטת ראש ההוצאה לפועל - מיום .31.12.80לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סכום קצוב בהוצאה לפועל

 2. חיוב צד ג הוצאה לפועל

 3. מימוש נכס בהוצאה לפועל

 4. שכ''ט עו''ד הוצאה לפועל

 5. הוצאה לפועל נגד עיזבון

 6. טעות ביתרת חוב בהוצל''פ

 7. צירוף חייב בתיק הוצל''פ

 8. מחיקת חייב מתיק הוצל''פ

 9. תשלום יתר בהוצאה לפועל

 10. הוצאה לפועל חוב ארנונה

 11. הוצאה לפועל מזונות ילדים

 12. המצאת אזהרה בהוצאה לפועל

 13. סעיף 48 לחוק ההוצאה לפועל

 14. סעיף 28 לחוק ההוצאה לפועל

 15. אי עדכון חוב בהוצאה לפועל

 16. סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל

 17. צו עיכוב הליכי הוצאה לפועל

 18. צירוף ערב לתיק הוצאה לפועל

 19. ביזיון בית משפט הוצאה לפועל

 20. סעיף 77א לחוק ההוצאה לפועל

 21. החזר הפרש כספים הוצאה לפועל

 22. תקנה 119 לתקנות ההוצאה לפועל

 23. העברת תיק הוצל''פ לעיר אחרת

 24. בקשה להצטרף לתיק הוצאה לפועל

 25. נזק לרכב מעוקל בהוצאה לפועל

 26. תביעה נגד לשכת ההוצאה לפועל

 27. מחיקת חייב מתיק הוצאה לפועל

 28. בקשה לביצוע שיק בהוצאה לפועל

 29. ביצוע שיק שנגנב הוצאה לפועל

 30. איפה פותחים תיק הוצאה לפועל

 31. ביטול החלטת ראש ההוצאה לפועל

 32. סעיף 34(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 33. עיכוב מכירת רכב בהוצאה לפועל

 34. צירוף חייב לתיק ההוצאה לפועל

 35. סעיף 80(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 36. ביטול קניית רכב מהוצאה לפועל

 37. עיון מחדש בהחלטה בהוצאה לפועל

 38. חיוב צד ג בתשלום חוב בהוצל''פ

 39. הליכי הוצאה לפועל כנגד יורשים

 40. הסכם פשרה לא ברור בהוצאה לפועל

 41. העברת תיק הוצאה לפועל אל משקם

 42. בקשה להשהות הליכי הוצאה לפועל

 43. תיקון תעודת זהות בהוצאה לפועל

 44. ביצוע צ'קים בהוצאה לפועל טבריה

 45. רשות לצרף צד נוסף להליך הוצל''פ

 46. פתיחת תיק הוצאה לפועל שלא כדין

 47. פשרה בין בעלי הדין בהוצאה לפועל

 48. תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל

 49. חלוקת כספים שהתקבלו בהוצאה לפועל

 50. אגרת הוצאה לפועל על הפרשי הצמדה

 51. ערעור על מכירת קרקע הוצאה לפועל

 52. פיצוי על פתיחת הליך הוצאה לפועל

 53. אי ציות להחלטת ראש ההוצאה לפועל

 54. פתיחת תיק הוצאה לפועל ע''י הבנק

 55. התיישנות תביעת החזר מהוצאה לפועל

 56. ערעור על חיוב בהוצאות הוצאה לפועל

 57. העברת תיק הוצאה לפועל ללשכה אחרת

 58. בירור טעות בפסק דין בהוצאה לפועל

 59. סמכות ראש ההוצאה לפועל לעכב הליכים

 60. בעלות על קרקע שנמכרה בהוצאה לפועל

 61. סמכות ראש ההוצאה לפועל בטענת פרעתי

 62. מעקלים מהוצאה לפועל בדירה בשכירות

 63. השבת סכום ששולם ביתר להוצאה לפועל

 64. ביצוע פסק דין ע''י ראש ההוצאה לפועל

 65. סמכות ראש ההוצאה לפועל לתקן פסק דין

 66. בקשה לעיכוב ביצוע הליכי הוצאה לפועל

 67. המצאת בקשה לביטול החלטה הוצאה לפועל

 68. אישור מכירת נכס ע''י ראש ההוצאה לפועל

 69. תשלום על העתק מסמכים בתיק הוצאה לפועל

 70. פרשנות פסק דין ע''י ראש ההוצאה לפועל

 71. שינוי גרסה לגבי זיוף צ'ק בהוצאה לפועל

 72. בקשת ראש ההוצאה לפועל להבהרת פסק דין

 73. ערעור על פתיחה מחדש של תיק הוצאה לפועל

 74. ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל בחדרה

 75. עיקול בטעות לאחר סגירת תיק הוצאה לפועל

 76. תיק הוצאה לפועל נגד מינהל מקרקעי ישראל

 77. ערעור על החלטה למכור דירה בהוצאה לפועל

 78. אי הגשת השיק המקורי לביצוע בהוצאה לפועל

 79. חידוש הליכי הוצאה לפועל לאחר הסכם פשרה

 80. סמכות ראש ההוצאה לפועל לעכב יציאה מהארץ

 81. בקשה לזימון לחקירת יכולת - ערעור על דחיה

 82. ערעור על מכירת נכס מקרקעין בהוצאה לפועל

 83. בקשת זוכה בהוצאה לפועל למינוי כונס נכסים

 84. תיק הוצאה לפועל לצורך גביית מזונות קטינה

 85. תקנות סד''א מול תקנות ההוצל''פ - מה גובר

 86. ערעור על דחיית בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל

 87. המועד להגשת ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 88. זוכה קיבל כסף ולא הקטין את החוב בהוצאה לפועל

 89. תביעה נגד עורך דין על טיפול בתיק הוצאה לפועל

 90. האם זוכה חייב לעדכן בהוצל"פ שקיבל כסף מהחייב ?

 91. מכירת רכב בהוצאה לפועל במחיר נמוך ממחיר מחירון

 92. ביצוע פסק דין רבני שניתן ללא סמכות בהוצאה לפועל

 93. תיקון טעות חישוב בפסק דין ע''י רשם ההוצאה לפועל

 94. נטען כי לרשמת ההוצאה לפועל אין סמכות לפרש פסק דין

 95. פסק דין הצהרתי בעלות על דירת מגורים - הוצאה לפועל

 96. גילוי פסק דין בהעדר הגנה רק לאחר עיקול הוצאה לפועל

 97. בקשה להורות על פתיחת תיק האיחוד ללא כל הגבלות ותניות

 98. ערעור לעליון על החלטת רשם ההוצאה לפועל למתן צו פינוי

 99. תביעה שטרית בגין שיקים שהוגשו לביצוע בלשכת הוצאה לפועל

 100. טענה כי התיק ההוצאה לפועל נפתח על סמך שיקים שכבר נפרעו

 101. האם אפשר לקבל פיצוי כספי על פתיחת תיק הוצל"פ ללא הצדקה ?

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון