ארכה להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית ראשונה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ארכה להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית ראשונה:

.1הנתבע דחה את תביעת התובעת לקצבת זקנה, או לחלופין, לביטוח ברשות.
.2התביעה לקצבת זקנה נדחתה כדין מאחר שהתובעת אינה עובדת ואינה עובדת עצמאית, ולפיכך אינה מבוטחת בביטוח זקנה ושאירים, בהתאם לחוק.
.3התובעת הוכרה כנכה בשיעור % 74בהתאם לפרק ו' 2מחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968, אך לא די בכך כדי להפוך את התובעת למבוטחת בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח ברשות), תשל"ט-1979, מאחר ודרגת נכותה היא פחותה מ-.75

התובעת הופיעה בפני ועדת נכות ראשונה (מוצג נ/1), אשר קבעה לה, כאמור, דרגת נכות של % .74לתובעת נשלחה הודעה על זכותה לערער בפני ועדה לעררים (מוצג ת/1), אך התובעת לא ניצלה זכות זו. לדבריה היא לא יודעת קרוא וכתוב ולכן לא היתה מודעת לזכות לערער, ובמיוחד היא לא הבינה את המשמעות המשפטית שבין דרגת נכות של % 74לבין דרגת נכות שהיא % 75ומעלה.
משהובהר לה הדבר, תוך כדי דיון בבית-הדין, ביקשה להאריך את המועד להגשת ערעור. בית-הדין, בהחלטה קודמת, המליץ בפני הנתבע להעתר לבקשה זו, אך הנתבע החליט באמצעות פקיד התביעות שלא להעתר לבקשה, בנימוק שחלפו מספר שנים מאז תום המועד להגשת ערעור.
התרשמנו מהתובעת שהיא אדם פשוט ולא משכיל ולכן דבריה בעניין הגשת הערעור עשו עלינו רושם כן ומהימן.
.4יש להצטער על כך שהנתבע לא נעתר להמלצת בית-הדין להאריך לתובעת את המועד להגשת ערעור בפני ועדה רפואית לעררים.
קשה להבין ולהשלים עם יחס נוקשה זה של הנתבע המתיישב יותר עם מדיניות של חברת ביטוח מסחרית ולא מתיישב כלל עם האופי והמטרות של המוסד לביטוח לאומי, אשר אינו תאגיד שמטרתו לעשות רווחי, אלא תאגיד שמטרתו להגשים מדיניות חברתית סוציאלית, כפי שבאה לידי ביטוי בחוקי המדינה.
כלל ידוע הוא שפרקליטי המדינה מנועים מלהגן על המדינה בטענת התיישנות, אלא ברשות מיוחדת של היועץ המשפטי לממשלה.
מדוע יוציא המוסד לביטוח לאומי את עצמו מכלל ישראל? כאשר המדינה סבורה שלא יאה לה להתגונן בפני אזרח בטענת התיישנות, מדוע יעשה כן דווקא המוסד לביטוח לאומי? על כך שזו גם מטרתו של המחוקק אין עוד ספק, שכן בתיקון מס' 8לחוק בית-הדין לעבודה, תש"ם- 1980(ס"ח 972) הסמיך המחוקק את השרים להתקין תקנות בדבר הארכת מועדים לעשיית דבר שבסדרי דין או שבנוהג, אף אם נקבעו בחיקוק. אלא שהשר, משום מה, טרם התקין תקנות כאמור.
.5בטרם חוקק התיקון הנ"ל לחוק נפסקה הלכה על-ידי בית-הדין הארצי, כי אין בתי-הדין מוסמכים להאריך מועד שנקבע בחיקוק ועל הלכה זו הסתמכה באת-כוח הנתבע, בין השאר, בטענותיה כי יש לדחות את התביעה.
מאז יצאה ההלכה הנ"ל מלפני בית-הדין הארצי, העניינים התפתחו, אבל ראשית, המחוקק ראה לשנות את המצב המשפטי שנוצר כתוצאה מהלכה זו. שנית:נ מצב של העדר תקנות נדון בבית-המשפט הגבוה לצדק, אשר פסק כי בית-הדין לעבודה מוסמך מכוח הוראות סעיף 33לחוק בית-הדין לעבודה, תשכ"ט-1969, להנהיג הסדר דיוני שמטרתו ליישם את הוראות המחוקק כל עוד השר לא התקין תקנות.

על יסוד כל האמור לעיל אנו סבורים, כי זהו מקרה יפה לבית-הדין לעבודה לעשות שימוש בסמכויותיו ולהנהיג הסדר דיוני כאמור.
.6על יסוד כל האמור לעיל, אנו מחליטים בזאת להאריך לתובעת את המועד להגשת ערעור על החלטת ועדת הנכות הראשונה.
הנתבע יגרום לכך כי עניינה של התובעת יובא לדיון בפני ועדת נכות לעררים, אשר תחליט אם יש מקום להעלות את דרגת נכותה של התובעת.

והיה וועדת נכות לעררים תעלה את דרגת נכותה של התובעת ל-% 75או יותר, ידון הנתבע ויחליט בדבר תביעת התובעת לביטוח ברשות וגם/או לקצבת זקנה.
.7פסק-דין זה יודע לצדדים בדואר רשום.
בשל חשיבות הנושא יועברו העתקים של פסק-דין זה לשר המשפטים, לשר העבודה והרווחה ולמנכ"ל המוסד לביטוח לאומי.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין ועדה רפואית

 2. הרכב ועדה רפואית

 3. מזכיר ועדה רפואית

 4. ועדה רפואית בקע דיסק

 5. פגם בהרכב ועדה רפואית

 6. ועדה רפואית בהרכב שונה

 7. הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי

 8. ועדה רפואית לנפגעי טרור

 9. החזרת תיק לוועדה רפואית

 10. פסילת החלטת ועדה רפואית

 11. ממצאי בדיקת MRI בועדה רפואית

 12. חובת הנמקה של ועדה רפואית

 13. ניכוי נכות - ועדה רפואית

 14. ליקויים בשמיעה ועדה רפואית

 15. ועדה רפואית בשל החמרה ברגל

 16. טענות נגד החלטת ועדה רפואית

 17. החלטה לא מנומקת ועדה רפואית

 18. ערעור על ועדה רפואית עליונה

 19. הבאת ראיות לסתור ועדה רפואית

 20. טעויות של ועדה רפואית לעררים

 21. החלטה לא סבירה של ועדה רפואית

 22. ערעור על ועדה רפואית של מבטחים

 23. החלטת ועדה רפואית על סיום נכות

 24. העדר צילומי רנטגן בועדה רפואית

 25. אי קביעת נכות ע''י ועדה רפואית

 26. ועדה רפואית חוזרת ביטוח לאומי

 27. החזרת תיק לועדה הרפואית לעררים

 28. שברים בחוליות הגב - ועדה רפואית

 29. ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 30. חילוקי דעות בין חברי ועדה רפואית

 31. ערר על ועדה רפואית שלא קבעה נכות

 32. החזרת הדיון לועדה רפואי בהרכב חדש

 33. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה

 34. ביקורת על החלטת ועדה רפואית לעררים

 35. החזרת תיק לועדה הרפואית בהרכב אחר

 36. ערעור על ועדה רפואית בשאלה משפטית

 37. תצהיר על מהלך הדיון של ועדה רפואית

 38. החלטת ועדה רפואית על בסיס סטטיסטיקה

 39. התיישנות ערעור על החלטת ועדה רפואית

 40. חובת ההנמקה של הועדה הרפואית לעררים

 41. בדיקת ממצאי ה-BERA על ידי ועדה רפואית

 42. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 43. ועדה רפואית בהרכב חדש 15% נכות צמיתה

 44. ערעור על ועדה רפואית בבית דין לעבודה

 45. התחזות או אי שיתוף פעולה בועדה רפואית

 46. שינוי דרגת נכות ע''י ועדה רפואית עליונה

 47. ערעור על החלטת ועדה רפואית ביטוח לאומי

 48. ועדה רפואית ביטוח לאומי - חריגה מסמכות

 49. איחור בהגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית

 50. התייחסות ועדה רפואית להחלטות ועדה קודמת

 51. ערעור על ועדה רפואית שקבעה 0 אחוזי נכות

 52. ביטול הכרה בתאונת עבודה ע''י ועדה רפואית

 53. האם ועדה רפואית יכולה להוריד אחוזי נכות ?

 54. התייצבות אדם לא דובר עברית בפני ועדה רפואית

 55. סמכות ועדה רפואית עליונה לקבוע שאין נכות

 56. ערעור על ועדה רפואית לעררים לעובדי מדינה

 57. החלטת ועדה רפואית על פיטורים של עובד מדינה

 58. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים 0% נכות

 59. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה שאין נכות

 60. סירוב לחזור לעבודה בניגוד להמלצת ועדה רפואית

 61. ערעור לבית הדין לעבודה על החלטת ועדה רפואית

 62. ארכה להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית ראשונה

 63. תקנה 15 - ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 64. נטען כי הוועדה הרפואית לא רשמה את טווחי התנועות

 65. הצגת תיעוד רפואי המצביע על עיוורון לועדה רפואית

 66. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה 75% נכות רפואית

 67. החמרה בתחום הקרדיולוגי: ועדה רפואית בביטוח לאומי

 68. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה - תאונת דרכים

 69. הגשת חוות דעת פרטית לועדה רפואית של ביטוח לאומי

 70. המערער וטען כי לא קיבלנו הזמנה לוועדה רפואית לעררים

 71. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים 44% נכות יציבה

 72. ערעור על החלטת ועדה רפואית על פסילת רישיון נהיגה

 73. שינויים ניווניים צוואר עקב תאונת עבודה ועדה רפואית

 74. התייעצות ועדה רפואית בביטוח לאומי עם רופאים אחרים

 75. ועדות רפואיות של המל"ל פסקו נכות צמיתה בשיעור של 41%

 76. הוועדה הרפואית לא פירטה את עבודות משק הבית שניתן לבצע

 77. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על נכויות זמניות

 78. הארכת מועד להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 79. ערעור לבית המשפט העליון על החלטת ועדה רפואית עליונה

 80. תוך כמה זמן צריך להגיש ערעור על ועדה רפואית לעררים ?

 81. נטען כי קביעת הוועדה הרפואית הפוכה מקביעת פקידת השיקום

 82. ערעור על החלטה הוועדה לעררים כי איבד 65% מכושרו להשתכר

 83. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על 15% אחוזי נכות

 84. ערעור על החלטת הוועדה לעררים כי לא איבד 50% מכושרו להשתכר

 85. הוועדה הרפואית בחרה לצטט באופן מגמתי את דברי הנבדק בפניה

 86. האם מילאה הוועדה הרפואית אחר ההוראות המפורשות שבפסק הדין ?

 87. תלונות "מוגזמות" של נבדק בוועדה רפואית / חוסר שיתוף פעולה

 88. הוועדה התייחסה לממצאי בדיקות CT בלבד, ולא התייחסה לבדיקות EMG

 89. נטען כי הוועדה הרפואית לא התייחסה לממצאים מבדיקת ה-EMG שנערכה

 90. נטען כי הועדה לא בדקה מסמכים רפואיים עדכניים המשקפים מצב עדכני

 91. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה למערער 0% נכות צמיתה

 92. הוועדה לא התייחסה לתפקוד הכליות, רטנופטיה, נפרופטיה ופריטונונריה

 93. הוועדה עת לא התייחסה באופן ספציפי למקצועו של המערער ולירידה בהכנסותיו

 94. הועדה הרפואית הגדילה את הנכות במחצית מתקנה 15 והעמידה את הנכות על 30%

 95. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה שלא חל כל שינוי בדרגת הנכות

 96. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) אשר קבעה נכות בשיעור 0%

 97. נטען כי היה על הוועדה הרפואית להמתיןעד לקבלת תוצאות בדיקת ה-C.T בטרם החלטה

 98. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים אשר קבעה למערער נכויות זמניות לתקופות שונות

 99. נטען כי הוועדה לא נימקה מדוע הופחתה הקצבה מ- 175% ל- 105%, כאשר לא חל כל שינוי במצב

 100. סמיכות הזמנים של כחודש ימים בין מועד התכנסות הוועדה לעררים (נפגעי עבודה) לבין מועד התכנסות הוועדה

 101. נטען כי הוועדה לא הסבירה מדוע העדיפה את פריט ליקוי 35, שהוא כללי, על פני פריט ליקוי 48, שהוא ספציפי

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון