ביטול מכרז לאחר פתיחת תיבת ההצעות

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ביטול מכרז לאחר פתיחת תיבת ההצעות:

1. עירית עפולה, המשיבה מס' 1, פרסמה מכרז (שמספרו 3/2010), שעניינו מתן שרותי סיור אבטחה ושמירה במוסדות חינוך וציבור ואבטחת טיולים (להלן: "המכרז").

2. המבקשת, ניב בטחון (1997) בע"מ לא ניגשה למכרז. ביום 24/05/10 הגישה המבקשת עתירה, שבה היא מבקשת להצהיר על פסלות המכרז, באשר תנאיו נגועים בפגמים חמורים ומהותיים, להורות לעיריה לפרסם מכרז חדש שלא יכלול תג מחיר מירבי, כפי שנקבע במכרז הנוכחי, להורות לעיריה לקבוע במכרז החדש תנאי לפיו כל הצעה תכלול עלות שעת עבודה, שלא תפחת מהעלות הכוללת את כל זכויות העובדים על פי כל דין בהתאם להנחיות המשכ"ל ולהורות לעיריה להפריד את עלות שעת עבודתו של מאבטח משאר רכיבי המכרז.

3. עם הגשת העתירה הוגשה בקשה למתן צו ביניים, שיצהיר זמנית על ביטול המכרז, ישעה תוקף החלטת ועדת המכרזים ו/או העיריה, הנוגעת להכרזה על החברה הזוכה, ולחלופין, ככל שטרם הוכרז על חברה זוכה יורה לעיריה ו/או לועדת המכרזים להמנע מכל הכרזה מכוחו של המכרז הנדון. כן נתבקש בית המשפט בבקשה למתן צו הביניים להשהות כל הליכי המכרז.

4. המשיבים טוענים, כי אין להענות לבקשה למתן צו ביניים, בין היתר, מאחר ודין העתירה להדחות על הסף, בשל חוסר ניקיון כפיים קיצוני ואיחור ניכר בהגשתה.

5. בדיון שהתקיים ביום 26/05/10 הוחלט, כי טענת השיהוי תבחן ותוכרע, בטרם תשמע הבקשה גופה.

6. לטענת המשיבה 1, טוענת העותרת כנגד מעשה עשוי, כאשר המכרז פורסם ונתקבלה החלטה. ביטול המכרז בשלב זה הינו אקט חריג ביותר שיגרום נזק כבד למשתתפים במכרז, לרשות ולכללי ודיני המכרזים, פגיעה בתחרות בשיוויון ובסודיות ההצעות.

7. ב"כ המשיבה 2, שלא הגישה תגובתה בכתב לבקשה, מפאת קוצר הזמן, הצטרפה לטענות הצדדים האחרים בעניין זה. במהלך הישיבה הוברר כי משיבה מס' 2 זכתה במכרז ומכתבים המודיעים לצדדים על תוצאות המכרז נשלחו עוד ביום 24/05/10.

8. בתגובתה של משיבה מס' 4, היא ביקשה לדחות את הבקשה על הסף מחמת שיהוי רב ובשל חוסר ניקיון כפיים, בהצגת נתונים שגויים. בנושא השיהוי נטען, כי העתירה הוגשה כחודש לאחר פרסום המכרז ו-20 יום לאחר פתיחת המעטפות. המשיבה מס' 4 הפנתה לפסיקה וטענה כי העתירה הנדונה נגועה בשיהוי סובייקטיבי ואובייקטיבי, המצדיק דחייתה על הסף.

העובדות הרלבנטיות:

9. מדובר בעתירה שעניינה פגמים שנפלו לכאורה בתנאי המכרז.
בעתירה ובבקשה למתן צו ביניים, טענה העותרת כי במהלך חודש 04/10 או במועד סמוך לכך, פרסמה העירייה את המכרז.
המועד המדויק בו פורסם המכרז לא פורט בעתירה, מסיבות השמורות עם העותרת.

במהלך הדיון טען ב"כ העותרת, כי המכרז פורסם ביום 15/04/10, אולם למועד זה אין כל תימוכין בכתב העתירה או בתשובות שהוגשו.

לטענת המשיבה 4, התנהלות זו, הינה אחת מן הדוגמאות לחוסר הבהירות והעדר הפירוט של העתירה, שנועדו להסתיר את השיהוי הרב בהגשת העתירה והבקשה.

10. המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות לתיבת המכרזים היה 4/05/10.

11. ביום 02/05/10 הומצא לעירייה מכתב העותרת מיום 30/04/10, בו היא מעלה שורה של טענות כנגד פגמים שנפלו, לטענתה, בתנאי המכרז.

בסעיף 16 למכתב נאמר, כי ניתנת למשיבה 1 הזדמנות לתקן את כלל הליקויים הטעונים תיקון ולהבהיר את הטעון הבהרה "ובכל מקרה העיריה מתבקשת ליתן את עמדתה למכתב זה לא יאוחר מיום 02/05/10 עד השעה 18.00" (ההדגשה במקור-א.ה.).

12. ביום 04/05/10 נפתחה תיבת המכרזים.

13. ביום 13/05/10 המציאה העותרת לעירייה מכתב נוסף המפרט את הליקויים והפגמים בהם לוקים תנאי המכרז, עם דרישה להורות על ביטול הליכי המכרז ותוצאותיו, לחלופין, נתבקשה העירייה לעכב הליכי המכרז ולהימנע מלהכריז על החברה הזוכה, ככל שלא עשתה כן עד אותו מועד, ולהימנע מלהתקשר עימה.

14. ביום 23/05/10 התקיימה ישיבת ועדת המכרזים ונתקבלה החלטתה להמליץ בפני ראש העיר להתקשר בחוזה עם משיבה 2, שהצעתה הזולה ביותר ועומדת בתנאי המכרז.

15. העתירה הוגשה ביום 24/05/10.


דיון:

16. המבקשת הייתה מודעת לכך שמועד פתיחת ההצעות במכרז הוא 04/05/10. במכתבה הראשון שהומצא לעירייה רק ביום 02/05/10, יומיים לפני פתיחת המכרז, הדגישה המבקשת כי היא מבקשת תשובה על פנייתה עד ליום 02/05/10 שעה 18.00.

17. אין בפי המבקשת הסבר מדוע הומצא המכתב לעירייה רק יומיים לפני פתיחת ההצעות, כאשר המכרז פורסם לכל המאוחר ביום 15/04/10.

18. גם אם אצא מתוך הנחה כי שליחת המכתב בעיתוי זה לוותה בציפייה סבירה, שהמשיבה תגיב עליו באופן ענייני, בתוך פרק הזמן שהוקצב לה, הרי משנוכחה המבקשת לדעת כי איננה זוכה לתשובה, היה עליה לפעול באופן מיידי, ולא לשבת בחיבוק ידיים.

19. המבקשת המתינה לאחר שנפתחו ההצעות ופרק זמן נוסף של עוד כ-20 יום בטרם הגישה את עתירתה, וזאת למרות שהעתירה מכוונת כנגד תנאי המכרז, אלה היו ידועים למבקשת ולא הייתה מניעה כי תגיש את העתירה על סמך מסמכי המכרז שהיו בידיה.

20. בעניין דומה נאמר (ע"י כב' ס. הנשיא, השופט י. זפט), בבש"א 031233/09 (עת"מ 001754/09 בית המשפט לעניינים מנהלים בתל אביב – יפו) פרנקל את קורן עורכי דין (2002) נ. מועצה מקומית גדרה ואח' כי:

"בעתירה נגד תנאי מכרז יש להגיש סמוך לפרסום המכרז, כדי לאפשר דיון בטענות המועלות נגד תנאי המכרז במועד מוקדם ככל האפשר, וגיבוש סופי של תנאי המכרז זמן מספיק לפני המועד שנקבע להגשת הצעות, ובכך למנוע עיכובים בהליכי המכרז מחד, ומאידך למנוע בזבוז משאבי זמן וכסף של המתעניינים במכרז על היערכות להגשת הצעות למכרז שאפשר שתנאיו ישונו.

לא כך נהגה המבקשת אשר השהתה את הגשת עתירתה לבית המשפט עד לצהרי היום שנקבע כמועד האחרון להגשת הצעות.

שיהוי זה גרם לכך שהבקשה הונחה על שולחני לאחר שההצעות הוגשו, ודי בכך כדי להצדיק את דחיית הבקשה לצו ביניים, שכן השיהוי מעמיד בספק רב את סיכויי הצלחת העתירה, שהרי ביטול מכרז לאחר חשיפת ההצעות פוגע בעקרון סודיות ההצעות ומעניק למבקשת יתרון בלתי מוצדק בהתמודדות במכרז החדש, והלכה היא שלאחר חשיפת ההצעות ראוי להימנע, ככל האפשר, מביטול מכרז לשם פרסום מכרז חדש".
 
21. כללי השיהוי דנים בשיהוי סובייקטיבי ובשיהוי האובייקטיבי, שעניינו הסתמכותם של הרשות או של צדדים שלישיים על ההחלטה המנהלית ונזק שעלול להיגרם להם בשל שינוי מצב הדברים בשלב כה מאוחר.

בעת"מ (מנהליים יר') 277-10 רדיו עכשיו בע"מ נ. מועצת הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו ואח', התייחס בית המשפט להיבט המיוחד של טענת השיהוי בדיני המכרזים בקובעו:

"טענת השיהוי משקל ומשמעות מיוחדת בדיני המכרזים, במובן זה, שמהות העניין מביאה לרוב להתגבשות שיהוי בתוך פרק זמן קצר יחסית ... פרק זמן קצר זה יכול להביא לא פעם לדחיה על הסף של עתירה אף אם הוגשה בתוך מועד 45 הימים הקבוע בתקנה 3(ב) לתקנות (והכל כאמור בתקנה 4 לתקנות). ומדוע יש מימד מיוחד לשיהוי בדיני המכרזים? ראשית, בדיני המכרזים קיימת הסתמכות חזקה של הרשות - התקשרות בחוזה מחייב, להבדיל מאקט נורמטיבי שלטוני אחר הניתן לשינוי ביתר קלות. שנית, כאשר עסקינן במכרז, קיימת לרוב הסתמכות חזקה של צד ג' - הזוכה במכרז; זוכה שעימו נכרת חוזה על כל המשתמע מכך. שני היבטים אחרונים אלו יחדיו קשורים בכך שהליך מכרז שכזה מצריך ביצוע מהיר וכל עיכוב בבירור העניין עלול לגרום לנזקים כבדים... כל זאת, בהנחה ששינוי המצב לרעה נעשה בתום לב להבדיל ממקרה של זכיה שבאה בקנוניה; או שמדובר בשיהוי שהזוכה גרם לו, או שהמדובר בהליך שהיה שנוי במחלוקת מלכתחילה (ראו עומר דקל, מכרזים 367-369 (כרך שני, 2006)) שלישית, יש לזכור כי בכל הקשור בדיני המכרזים, מפותח הליך תקיפה נוסף, המאפשר סעד לנפגע במקום תקיפת ההחלטה המנהלית לשם קבלת צו עשה או אל תעשה. הליך תקיפה חילופי זה הינו האפשרות הקיימת בדין להגיש תובענה מנהלית שעילתה במכרז - כלומר תובענה לסעד כספי, תוך הותרת המעשה השלטוני עצמו על כנו... משמעותו המעשית היא כי גם במקרים בהם עולה בידי עותר להצביע על פגם בהתנהלות השלטונית במכרז, אין הכרח כי בירור העניין יעשה רק בהליך התקיפה של עתירה מינהלית וסעדי ה"עשה" וה"אל תעשה" שבמסגרתו".

22. במקרה זה הענות לבקשה ולעתירה עלולה לפגוע במידה רבה במציעים שניגשו למכרז, והצעותיהם נחשפו, בזמן שהמבקשת נמנעה מליטול חלק בהליכי המכרז.

בהקשר זה ניתן לצטט מתוך מה שנאמר בבג"צ 588/89 - יעל תכנה ומערכות בע"מ נ' שר התעשיה והמסחר, :

"משנמסר לעותרת בחודש מרץ 1989 כי הצעתה נדחתה, היתה יכולה לנקוט בצעדים משפטיים כדי לעכב את המשך מהלכו של המכרז, ולפי אופיו של העניין, היינו כאשר המדובר במכרז, היה צריך להיות ברור לה כי המשך ההליכים עקב השתהותה בנקיטת פעולה כלשהי, יביא נזק לגורם שפירסם את המכרז ולמתחרים האחרים שממשיכים בו. העותרת איננה יכולה לטעון כי יצאה ידי חובתה בכתיבת מכתביה, מאחר ולא היה שום אות או סימן לכך כי יש נכונות מצד המשיב הראשון לשקול מחדש את החלטתו בדבר דחיית הצעת העותרת ולשנותה, או לקיים דיון או עיון אחרים, שיהיה בהם כדי להצדיק את העיכוב בנקיטת פעולה משפטית. ציינו בעבר, לא אחת, כי אין למהר ולפנות לבית המשפט כל עוד לא מוצו הליכי הבירור המתחייבים בנסיבותיו של העניין; אולם, כאשר ניתנת תשובה שלילית ברורה והחלטית, ממנה עולה כי העותרת יוצאת ממעגל המשתתפים במכרז ואין לה יסוד להניח כי עניינה יידון מחדש, היתה צריכה לראות בכך סוף פסוק אשר מחייב אותה בנקיטת הליכים משפטיים על אתר, אם היא רואה מקום להעלות את הנושא בפני בית המשפט".

23. במקרה דומה ובשיהוי פחות חמור, נדחתה בקשה למתן צו ביניים שהוגשה על ידי פורום שתיל בע"מ נ. עירית לוד. בפסק הדין שניתן בבר"מ 2131/09 נדחתה בקשת רשות הערעור על החלטה זו, אמנם מבלי להיזקק לבחינת עניין השיהוי, אלא על סמך שיקולים הקשורים למאזן הנוחיות, אולם מפסק הדין עולה כי הבקשה למתן צו ביניים נדחתה על ידי בית המשפט המחוזי לאור העובדה שהעתירה הוגשה יומיים לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות.
(כן ראה בעניין זה בש"א (חיפה) 778/08 - חברת אריאל ווימזור בקרת תנועה וחניה בע"מ נ' עיריית חיפה ואח' ו הדברים שנאמרו שם, ביחס לעותרת, אשר השהתה עתירתה והגישה אותה יום אחד בלבד לפני פתיחת מעטפות המכרז, כך שבפועל לא עוכבה פתיחתן, בעוד היא לא ניגשה למכרז, הפגיעה בערך השוויון וההשלכה על מאזן הנוחיות).

24. לשיהוי הניכר בהגשת העתירה יש השלכה על סיכויי ההצלחה שלה, ובמקרה זה גם על שיקולי מאזן הנוחיות ושאלת הצורך במתן הצו בכדי למנוע מעשה עשוי או נזקים שיגרמו כתוצאה מכך.

25. המכרז עוסק במתן שירותי סיור, אבטחה ושמירה במוסדות החינוך והציבור לקראת שנת הלימודים 2010 המתחילה בספטמבר 2010. המבקשת השהתה עתירתה עד לאחר שנפתחו ההצעות והוחלט להמליץ על משיבה 2 כזוכה במכרז. בנסיבות אלו, לא ברור איזה נזק בלתי הפיך או חמור יגרם למבקשת אם לא יושהו הליכי המכרז, לא תעוכב חתימת החוזה עם הזוכה, וכל עוד לא הגיע זמן מימושו של ההסכם.

26. לאור הנימוקים דלעיל, אני דוחה את הבקשה למתן צו ביניים.

27. המועד שנקבע להמשך הדיון בבקשה מבוטל בזאת, במקום זאת אני קובעת מועד לדיון בעתירה.

28. כתבי תשובה יוגשו בתוך 21 יום מקבלת ההחלטה, עם העתק ישירות לצד שכנגד.
העתירה תידון ביום 05/07/10 שעה 12.30.

29. המבקשת תשלם לכל אחת מן המשיבות 1,2 ו-4 הוצאות הליך זה בסך 1,500 ₪, בצירוף מע"מ כדין. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כדין, מהיום ועד התשלום המלא בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהו מכרז ?

 2. מכרז תפור

 3. הקפאת מכרז

 4. מסמכי המכרז

 5. פסילת מכרזים

 6. אומדן מכרזים

 7. פגם טכני במכרז

 8. תנאי סף במכרז

 9. מכרז מכון רישוי

 10. מכרז לביצוע נקז

 11. פגם מהותי במכרז

 12. מכרז כריתת עצים

 13. ביטול מכרז פומבי

 14. הארכת פטור ממכרז

 15. עתירה לאכיפת מכרז

 16. זכות הטיעון במכרז

 17. פיצויי קיום במכרז

 18. המלצה לפסול מכרז

 19. מכרז ערוץ המוסיקה

 20. תיאום הצעות במכרז

 21. תנאים במכרז ציבורי

 22. פתיחת מעטפות מכרז

 23. הצעה גירעונית במכרז

 24. מכרז של חברת החדשות

 25. מכרז שיפוץ בית ספר

 26. פירוש תנאי סף במכרז

 27. היעלמות מעטפה במכרז

 28. תנאים מקפחים במכרז

 29. הערכת מועמדים במכרז

 30. אי פרסום מכרז חיצוני

 31. ביטול מכרז ללא הסבר

 32. אי מימוש זכייה במכרז

 33. ניגוד עניינים במכרז

 34. הצעה אחת בלבד במכרז

 35. טיאוט רחובות - מכרז

 36. אורכה להגשת מסמכי מכרז

 37. הצעה תכסיסנית ‏במכרז

 38. ביטול מעשה עשוי במכרז

 39. הצעה נמוכה מדי במכרז

 40. פגם בתנאי הסף של מכרז

 41. ביטול החלטה לבטל מכרז

 42. נוסח לא ברור של מכרז

 43. מכרז של משרד החקלאות

 44. מכרז לבניית בריכת מים

 45. חוסר ודאות הצעה במכרז

 46. פגם בכל ההצעות במכרז

 47. זכות עיון במסמכי מכרז

 48. מקבילית הכוחות מכרזים

 49. בקשה לפסילת זוכה במכרז

 50. בקשה לעיון במסמכי מכרז

 51. ביטול מכרז למינוי מנהל

 52. תנאי סף להשתתפות במכרז

 53. מכרז תעודות זהות חכמות

 54. אי עמידה בתנאי סף במכרז

 55. מכרז לביצוע סקר מקרקעין

 56. פסילת מועמד במכרז פנימי

 57. הגבלת מספר הזוכים במכרז

 58. מכרז לרכישת מכונת צילום

 59. עריכת מכרז עירייה סלולר

 60. מכרז הסעות במשרדי הממשלה

 61. ניסיון קודם כתנאי במכרז

 62. פגמים במכרז מועצה מקומית

 63. מכרז ביטוח מועצה מקומית

 64. דרישת ניסיון כתנאי במכרז

 65. פגם במכרז של משרד הפנים

 66. דרישת ותק כתנאי סף במכרז

 67. ביטול מכרז של הקרן הקיימת

 68. ערעור על פסילת הצעה במכרז

 69. החזר הוצאות השתתפות במכרז

 70. מכרז מינויים בחברת החשמל

 71. העדפת תוצרת הארץ במכרזים

 72. פרסום מכרז ע''י מפרק חברה

 73. הפרת צו שיפוטי בהליכי מכרז

 74. דחיית ''הצעה יחידה'' במכרז

 75. תביעה נגד המכרז של המדינה

 76. ניסיון קודם של משתתף במכרז

 77. ביטול מינוי שנעשה ללא מכרז

 78. פסילת ההצעה הכי זולה במכרז

 79. בקשת ארכה לתשלום לפי מכרז

 80. השפעת עדכון מחירים על מכרז

 81. סיום תקפות רשיון במהלך מכרז

 82. בקשה לפסילת מכרז לאיוש משרה

 83. ביטול מכרז לאחר פתיחת הצעות

 84. ביטול קבלת הצעות מחיר במכרז

 85. גביית דמי היתר מזוכה במכרז

 86. בקשה למתן צו זמני בהליך מכרז

 87. החזר כספי בעקבות זכיה במכרז

 88. היכרות מוקדמת עם מועמד במכרז

 89. ביטול הודעה על ביטול מכרזים

 90. פסילת הצעה במכרז בשל פגם טכני

 91. מכרז זכויות שידורי רדיו בצפון

 92. דחיית ההצעה הזולה ביותר במכרז

 93. ביטול מכרז לאחר צו התחלת עבודה

 94. תקופת התקשרות בלתי סבירה במכרז

 95. מכרז להנחת צנרת השקיה בקולחין

 96. עתירה לבטל את החלטת ועדת המכרזים

 97. פסילת הצעה במכרז בגלל סוג המטבע

 98. תשלום בחסר על עבודה במסגרת מכרז

 99. רשות שדות התעופה מכרזים פנימיים

 100. אי קבלת הזמנה לשלב השני של מכרז

 101. דוגמא לתביעה לביטול מכרז שהתקבלה

 102. הורדת מחיר הצעה במכרז לאחר זכיה

 103. בחינת כדאיות כלכלית של מציע במכרז

 104. שלילת מעמד משתתף בעל כשירות במכרז

 105. אי ביטול מכרז פגום מחמת מעשה עשוי

 106. אי עמידה בלוח זמנים - הצעה במכרז

 107. פניה לבית המשפט בעניין זכיה במכרז

 108. שינוי תנאים במכרז לאחר פתיחת הצעות

 109. פיצויים על פגמים בהצעה מתחרה במכרז

 110. ביטול מכרז לאחר פתיחת תיבת ההצעות

 111. דיון בהצעות שלא הוגשו לתיבת המכרזים

 112. ביטול זכיה במכרז עקב איחור בתשלומים

 113. מסירת פרטים לא נכונים של מועמד במכרז

 114. הגבלת הזמן על זכות העיון במסמכי מכרז

 115. טענה להפסדי רווחים בעקבות ביטול מכרז

 116. הפסד במכרז למרות הצעת ההצעה הכי זולה

 117. עמידה בתנאי מכרז - דיני תכנון ובנייה

 118. פגיעה באינטרס הציבורי בגלל עיכוב מכרז

 119. האם בית המשפט יכול לשנות תוצאות מכרז ?

 120. טופס הזמנת הצעות למכרז - תנאים מקדמיים

 121. בקשה למניעת עיכוב בכניסה לתפקיד נבחר במכרז

 122. האם אפשר לעכב מינוי לתפקיד באמצעות מכרז ?

 123. בקשה לבית המשפט העליון להפסקת הליכי מכרז

 124. ערעור על תוצאות מכרז בשווי מיליארדי שקלים

 125. תביעה לביטול זכיה במכרז בגלל שיקולים זרים

 126. הכרזת בית משפט על ההצעה הזולה ביותר במכרז

 127. פרסום מכרז חדש באותם תנאים לאחר ביטול מכרז

 128. מכרז למתן זיכיון לשידורי רדיו אזורי בירושלים

 129. פסילת הצעה במכרז בשל פגם בהתנהגות במכרז קודם

 130. פטור מחובת המכרז: תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים

 131. האם מותר לשנות את תנאי הניקוד ותנאי הסף במכרז ללא הודעה ?

 132. אי מילוי תנאי בחוזה למכירת נכס קדם מכרז מקרקעין ו/או גרימה להפרתו

 133. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון