ביטול פסק דין בפשרה בבית הדין לעבודה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ביטול פסק דין בפשרה בבית הדין לעבודה:

השופט אדלר;
.1בית-הדין האזורי בבאר-שבע (השופט לובוצקי - דן יחיד; תב"ע מו/806-3) דחה על הסף את עתירת המערערת להצהיר כי פסק-הדין שניתן בתב"ע מד/285- 3בטל מדעיקרא. על כך הערעור שלפנינו.
.2עובדות המקרה הן:ו
א) המשיב הגיש תביעה לבית-הדין האזורי בבאר שבע (תב"ע מד/285-3; השופט רבי). הצדדים הגיעו להסכם לפיו יפסוק בית-הדין "...סכום חד-פעמי כבורר, לחיסול כל הסכסוכים בינינו וזאת ללא נימוקים".
באותו יום, 9.9.1985, בנוכחות הצדדים ובאי-כוחם, ועל סמך הסכם הפשרה, פסק בית-הדין, סכום של 000,000, 18שקל ישן; ב) המערערת, שהיתה הנתבעת באותו דיון, לא שילמה את הסכום שנפסק.
המשיב, שהיה התובע באותו הדיון, פתח בהליכי הוצאה לפועל. שם טענה המערערת כי פסק-הדין של בית-הדין האזורי (תב"ע מד/285-3) ניתן בחוסר סמכות משום שהשופט פעל כבורר. עוד טענה המערערת שאפילו אם עליה לשלם את הסכום שנפסק על-ידי בית-הדין האזורי, יש לקזז ממנו סכום גדול יותר שהמשיב (התובע בדב"ע מד/285-3) חייב לה. ראש לשכת ההוצאה לפועל בתלאביב דחה את טענות המערערת, בהחלטה (הח' 106/86) מ-6.9.1987, שהוגשה לבית-הדין קמא. בהחלטה נאמר:נ
"פסק-הדין על פניו, על-פי הקביעות שבו אינו לוקה בשגיאה פרצדורלית או בחוסר סמכות כללית לדון בעניין מן הסוג שהוכרע בו. (ע' 3) ...אף אם נתייחס לנאמר בפרוטוקול ...כל שביקשו הצדדים מבית-המשפט הוא לחסל את הסכסוך שביניהם באופן שייקבע סכום אחד לפי שיקול דעתו של השופט שבפניו התייצבו, וסבורני שהמונח "בורר" שהופיע בכתובים לא היה אלא שימוש במונח מטעה, מבלי שהיתה כוונה להוציא את התובענה מתחום בית-הדין אליו הוגשה אל בורר חיצוני, או אף לתת לשופט סמכויות כמכריע במשפט שלא בתחום כס המשפט.
(ע' 3).
...עלי להוסיף ...שהשופט [רבי] לא שעה לבקשת הצדדים לפעול כבורר, אלא הוא המשיך בניהול התיק, והכריע בתובענה על יסוד כתבי הטענות בתוקף תפקידו באותה תובענה. (ע' 4) ...אין לפנינו מצב המלמד על כך שפסק-הדין ניתן בחריגה מסמכות, או כי פסק-הדין לוקה על פניו בפגם מהותי המונע ביצועו (ע' 4)".
בא-כוח המשיב הודיע לנו כי ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל נדחה, ב-3.5.1988, על-ידי בית-המשפט המחוזי בתל אביב, בע"א 1110/87; ג) ב- 23.7.1986הגישה המערערת את התובענה דנן, בה היא מבקשת לבטל את פסק-הדין.
.3את דחיית התביעה על הסף נימק בית-הדין האזורי כך:ב
א) בית-הדין האזורי אינו ערכאת ערעור על פסקי-הדין שלו; ב) אין מקום להגיש תביעה לביטול פסק-הדין של בית-הדין האזורי, משום שאין פגם בהסכם הפשרה. הסכם הפשרה אינו בלתי חוקי ואינו נוגד את טובת הציבור.
נימוקים אלה מקובלים עלינו, אך ראינו לנכון להוסיף מלים מספר.
.4לאור הזמן שעבר מאז מתן פסק-הדין מד/285-3, מבלי שהוגש ערעור או בקשה להאריך את המועד להגשת ערעור, השאלה שהתעוררה בתובענה דנן היתה, האם המערערת היתה רשאית לתקוף את פסק-הדין על-ידי הגשת תביעת ביטול? .5המערערת איננה רשאית לתקוף את פסק-הדין פעמיים בטענת חוסר סמכות.
פסק-הדין מד/285- 3ניתן בהסכמה. את הסכם הפשרה ופסק-הדין שם ניתן להגדיר בשתי דרכים:ו האחת - מינוי בורר ופסק בוררות; השניה - הסכם פשרה לפיו מסכימה המערערת (המעבידה) לשלם סכום למשיב, והצדדים מסמיכים את השופט לקבוע את הסכום, ובכך להשלים את הפשרה. הצדדים אינם רשאים להסכים על הדרך הראשונה, אם הדרך השניה מותרת. דב"ע מו/3- 3[1].
הגדרת הסכם הפשרה נדונה לפני ראש ההוצאה לפועל, אשר החליט להגדיר את ההסכם על-פי הדרך השניה. ערעור על החלטתו נדחה על-ידי בית-המשפט המחוזי.
הפירוש המועדף של ההסכם ופסק-הדין (תב"ע מד/285-3) קובע כי בית-הדין פעל במסגרת סמכותו. מאחר שנושא זה נדון לפני ערכאה אחרת, ההכרעה שם חלה גם בתובענה לפנינו בין אותם הצדדים.
.6הדרך הנכונה לתקוף את פסק הדין היתה בערעור.
בעניין תקיפת פסק-הדין על-ידי הגשת תביעה לביטול פסק-הדין, הסתמך בא-כוח המערערת על ע"א 116/82לבנת נ' טולידאנו [2]. שם חזר בית-המשפט העליון על ההבחנה בין הגשת ערעור לבין תביעה לביטול פסק-דין. בע' 732נאמר:נ
"פסק-הדין ניתן לביטול בשל פגם העשוי לבטל חוזה, יהיה זה בשל טעם המעוגן בעקרונותיהם של דיני החוזים, ויהיה זה בשל טעם שבכשרותם
של הצדדים לחוזה או בשל טעם אחר, היורד לשורש נפקותו של החוזה... מי שמבקש לבטל פסק-דין, אשר אושר על יסוד הסכמה שאליה הגיעו הצדדים, בשל פגם בהסכם, צריך להגיש תביעה לביטול (להבדיל מערעור על פסק-הדין), ועליו הראיה שאכן דבק בחוזה אחד מן הפגמים, היכולים לשמש עילה לביטולו".
"...פסק הדין שאושר בהסכמה בין עלי הדין נושא עמו אופי של הסכם ואופי של פסק-דין. הוא מורכב כאילו משני מרכיבים, והם ההסכם בין הצדדים וכן האישור שניתן לו על-ידי השופט. אם צד טוען, שנפל פגם בהליכי המשפט, לרבות בסדרי הדין או בפסק-הדין (כולל מקרה בו נטען כי פסק-הדין ניתן רק בלחצו של בית-המשפט), יגיש ערעור לערכאה גבוהה יותר. מאידך גיסא. כאמור כבר, אם ההליך השיפוטי היה תקין, אולם נפל פגם בהסכם, אין מקום לערעור, אלא יש להגיש תביעה חדשה, שהרי בדרך כלל יש גם צורך לשמוע ראיות בקשר לפגמים שבחוזה".
במקרים שבהם קבע בית-המשפט העליון כי הדרך הנכונה לתקוף פסק-הדין היתה הגשת תביעה לביטולו, העובדות היו שהסכם הפשרה ופסק-הדין היו תקפים בעת שנחתמו, אולם לאחר מכן השתנו העובדות, או שהתברר כי נפלה טעות סופר בהסכם. עילת התביעה לביטול הפסק היתה לשינוי הסכם הפשרה או לביטולו.
במקרה דנן אמנם טענה המערערת כי הסכם הפשרה אינו חוקי ואינו תקף. אולם, כאמור לעיל, ניתן להגדיר את הסכם הפשרה ופסק-הדין במסגרת הדרך הנכונה להגיע לפשרה, וכך עשה ראש לשכת ההוצאה לפועל. אין לפנינו מצב שבו ברור לחלוטין כי פסק-הדין ניתן בחוסר סמכות. ההיפך הוא הנכון, נושא הדיון היה בסמכות בית-הדין האזורי.
.7לעניין המסקנה כי הדרך הנכונה לתקוף את פסק הדין מד/285- 3היתה הגשת ערעור, נוסיף גם זאת:ב
א) במסגרת תביעה לביטול פסק-דין, רשאי הצד התוקף את פסק-הדין להביא ראיות, על מנת להוכיח, למשל, שינוי בנסיבות, טענות בא-כוח המערערת אינן כרוכות בשמיעת ראיות, שכן הן מתמקדות בכתוב בהסכם הפשרה ובפסק-הדין.
לכן, הדבר הנכון לתקוף את פסק-הדין היא על-ידי הגשת ערעור; ב) בע"א 116/82[2] הנ"ל, אמר הנשיא שמגר:ו
"הסכם יש לקיים, ופסק-דין יש לכבד, ופסק-דין המאשר הסכם דינו
- מבחינת החיוב שבו - כפסק-דין, שניתן על יסוד הכרעה לגוף העניין". (בע' 732) לכך נוסיף כי יש להקפיד על שמירת עיקרון סופיות ההליכים המשפטיים; ג) אין זה צודק לאפשר לצד לטעון "פרעתי" לאחר מתן פסק-הדין. וכאשר מתברר כי אין אפשרות לקזז את הסכום שנפסק כנגד חוב של המשיב למערערת,
ולטעון לפני ההוצאה לפועל ולפני בית-הדין לעבודה כי אין חיוב משום שפסק-הדין ניתן בהעדר סמכות.
במילים אחרות, יש פגם בהתנהגות המערערת אשר לא תקפה את פסק-הדין מד/285- 3סמוך למועד שניתן; ד) בספר "סדר דין אזרחי" [4], מהדורה חמישית, בע' 720, נאמר:נ
"...לטענה, כי ההסכם נגוע באי-חוקיות מעיקרא, בין שבוצעו שירותים ובין שלא בוצעו, לא שעה בית המשפט בתביעה שהוגשה, הואיל והדרך הנאותה להשמיעה היתה דרך הערעור". (ע"א 74/59, פס"ד י"ד 605, פסקים מ"ו 9); ה) הסכם הפשרה שנעשה בין הצדדים לפני בית-הדין בתב"ע מד/285-3, והמוגדר כהסכם המשלים את הפשרה, אינו נוגד את העקרונות שנקבעו על-ידי המשנה לנשיא בית-המשפט העליון, השופט אלון, בע"א 61/84[3]. אין בו טעות או הטעיה, ההסכם ניתן לביצוע, והוא אינו נוגד את עקרונות דיני החוזים או את תקנת הציבור.

.8מכל האמור לעיל עולה כי דין הערעור להידחות.
המערערת תשלם למשיב הוצאות משפט בסך -.500, 1ש"ח בתוספת מע"מ. סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן שבתוקף בעת מתן פסק-דין זה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול פסק משקם

 2. ביטול פסק דין תורה

 3. ביטול פסק דין חלוט

 4. ביטול פסק בורר סופי

 5. בקשה לביטול פסק בורר

 6. בקשה לביטול פסק משקם

 7. בקשת ביטול פסק בורר

 8. ביטול פסק דין תעבורה

 9. ביטול פסק דין בערעור

 10. ביטול פסק דין עקב תרמית

 11. ביטול פסק דין בטענת מרמה

 12. ביטול פסק דין מחובת הצדק

 13. ביטול פסק דין בהעדר הגנה

 14. ביטול פסק בורר בטענת זיוף

 15. ביטול פסק בורר מחמת תרמית

 16. ביטול פסק דין בהעדר הנמקה

 17. ביטול פסק בורר עקב טעויות

 18. ביטול פסק של בית דין צדק

 19. ביטול פסק דין שניתן בפשרה

 20. בקשה לביטול פסק דין בורר

 21. בקשה לביטול פסק דין בהסכמה

 22. ביטול פסק דין בהעדר הופעה

 23. בקשה חוזרת לביטול פסק דין

 24. ביטול פסק דין בהעדר תעבורה

 25. ביטול פסק דין חלקי נגד צד ג

 26. בקשה מוסכמת לביטול פסק דין

 27. ביטול פסק דין שניתן באיחור

 28. ביטול פסק דין שניתן בהסכמה

 29. תביעה לביטול פסק דין מזונות

 30. ביטול פסק בורר שלא ניתן בזמן

 31. בקשה לביטול פסק בורר עקב מרמה

 32. ביטול פסק דין בהעדר התייצבות

 33. ביטול פסק דין בסדר דין מקוצר

 34. ביטול פסק בורר בגלל העדר נימוק

 35. ביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה

 36. פסיקת הוצאות על ביטול פסק דין

 37. החזר כספים לאחר ביטול פסק דין

 38. בקשה לביטול פסק בורר לאחר 45 יום

 39. נהיגה בלי חגורה - ביטול פסק דין

 40. ביטול פסק של הבורר המנוגד לתקנות הציבור

 41. ביטול פסק בורר בית הדין לממונות

 42. ביטול פסק דין של בית הדין למשמעת

 43. ביטול פסק דין שניתן בהעדר תעבורה

 44. בקשה לביטול פסק בורר שניתן באיחור

 45. ערעור על דחיית בקשה לביטול פסק דין

 46. טעות ביישום הדין - ביטול פסק בורר

 47. תביעה לביטול פסק דין חלוט מחמת מרמה

 48. ביטול פסק דין בית דין אזורי לעבודה

 49. ביטול פסק דין שנתן תוקף להסכם פשרה

 50. ביטול פסק דין שניתן בהעדר התייצבות

 51. שיקול דעת בית המשפט לביטול פסק דין

 52. דחיית בקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה

 53. ביטול פסק דין בגין פגם בזימון לדיון

 54. ביטול פסק בית דין צדק לענייני ממונות

 55. דחיית בקשה לביטול פסק דין המצאה כדין

 56. ערעור על דחיית בקשה לביטול פסק בורר

 57. ביטול פסק דין פינוי דירה מחמת הצדק ?

 58. ביטול פסק דין של רשות השיפוט בהסתדרות

 59. הגשת בקשה לביטול פסק בורר לאחר המועד

 60. ביטול פסק דין בפשרה בבית הדין לעבודה

 61. ביטול פסק דין עקב אי מתן הזדמנות להגיב

 62. ביטול פסק דין משמעתי בהעדר נגד עורך דין

 63. ביטול פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה

 64. בקשות לאישור פסק בורר ולביטול פסק בורר

 65. ביטול פסק דין במעמד צד אחד עתירה מנהלית

 66. עתירה לביטול פסק דין של בית הדין הרבני

 67. ערעור על החלטת ביטול פסק דין בהעדר הגנה

 68. ביטול פסק דין בהמרצת פתיחה ללא הגשת תשובה

 69. פסק דין הצהרתי לביטול פסק דין בהעדר הגנה

 70. ביטול פסק דין תעבורה שניתן בהעדר התייצבות

 71. תשלום הוצאות כתנאי לביטול פסק דין בהעדר הגנה

 72. ביטול פסק דין בהעדר התייצבות לדיון הוכחות

 73. ביטול פסק דין חלוט ע''י מי שאינו צד להליך

 74. אחוזים לעורך דין למרות ביטול פסק דין בערעור

 75. בקשה להארכת המועד להגשת בקשת ביטול פסק בורר

 76. ערעור על החלטה לביטול פסק דין ברשות או בזכות

 77. ארכה להגשת בר''ע על החלטה לגבי ביטול פסק דין

 78. ערעור על הארכת מועד להגשת בקשה לביטול פסק בורר

 79. בקשה לתיקון כתב תביעה: הוספת טענת ביטול פסק בוררות

 80. ביטול פסק דין בהעדר הגנה למרות ביצוע מסירה כדין

 81. ערעור על ביטול פסק דין בהעדר הגנה בסדר דין מקוצר

 82. ערעור על דחיית בקשה לביטול פסק דין בהעדר התייצבות

 83. ביטול פסק דין בהעדר כתב הגנה - 30,000 ש''ח הוצאות

 84. הוצאות בסך של 3,000 ₪ בעקבות ביטול פסק דין בהיעדר הגנה

 85. בית הדין העליון של התנועה הדתית לאומית - ביטול פסק דין

 86. בקשה לביטול פסק דין שהושג בדרכי תרמית וגילוי ראיות חדשות

 87. ביטול פסק דין המורה על דחיית תביעה עקב אי הפקדת ערובה

 88. בקשה לביטול פסק דין בגלל חוסר יכולת כלכלית להגיש ערעור

 89. דחיית בקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה על הסף, מבלי לקיים דיון ענייני

 90. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון