האם הפטר לחייב פוטר את הערבים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא האם הפטר לחייב פוטר את הערבים:

1. השאלה היחידה, בערעור זה, היא, אם הפטר שקיבל החייב העיקרי, בהליכי פשיטת רגל, פוטר את ערביו של אותו חייב, מחוב, שהם ערבו לפרעונו, כלפי צד שלישי.

המערער שבפני, חתם על ערבות לגבי חובם של מריו פלציאר וקרלוס טלרמן (להלן "החייבים העיקריים"), כלפי בנק המזרחי המאוחד בע"מ (להלן "המשיב").
משלא עמדו החייבים העיקריים, בפרעון חובם, תבע המשיב, הן את החייבים העיקריים והן את הערבים, כולל המערער.

ניתן פסק דין נגד כולם ובשלב מסוים, הוכרזו החייבים העיקריים, פושטי רגל, והליכי ההוצאה לפועל נגדם עוכבו. המשיב, המשיך לגבות את החוב מהמערער וגם מערבים אחרים. בשלב מסוים נודע למערער, שהחייב העיקרי מריו פלציאר, קיבל הפטר, בהליכי פשיטת הרגל שלו ועל כן הוא פנה לראש ההוצאה לפועל, וביקש להפסיק את גביית החוב ממנו, שכן, לטענתו, הפטר החייב העיקרי, מבטל את החוב, ואם כך - גם הערב פטור.

2. כב' ראש ההוצאה לפועל, דחה את בקשת המערער ועל כן, הוגש ערעור זה.

מסקנתי היא, שיש לדחות את הערעור.

הפטר חייב בפשיטת רגל, אין משמעותו ביטול חובותיו, אלא פטור אישי לפושטי הרגל, מתשלום החובות.
סעיף 69, לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש) התש"ם - 1980 (להלן "הפקודה"), קובע:ב בב

"(א) צו ההפטר יפטור את פושט הרגל מכל חוב בר תביעה בפשיטת רגל, חוץ מאלה:ו וו"....

כדי להסיר ספק, נקבע במפורש, בסעיף 69 (ג) לפקודה:נ ננ

"צו הפטר לא יפטור אדם שביום מתן צו הכינוס, היה שותף עם פושט הרגל, או שהיה עמו יחד נאמן, מחוייב או קשור בחוזה, או שהיה ערב או מעין ערב לו."

הדברים ברורים:ב בב ערב לחייב שפשט רגל, ממשיך להיות חייב על פי ערבותו, גם לאחר שפושט הרגל קיבל הפטר.
ההפטר לפושט הרגל, ניתן, בדרך כלל, כאשר בית המשפט סבור, שאין בהמשך ניהול פשיטת הרגל, כדי להביא תועלת לנושים, כגון כאשר רוב רכושו של פושט הרגל מומש כבר (סעיף 67 א (א) לפקודה); או כדי לאפשר לפושט הרגל, לפתוח דף חדש בחייו, על מנת שלא, יהיה נרדף ע"י נושיו, כל חייו.

בד"נ 4/82 (קוט נגד קוט) פד"י כרך ל"ח חלק שלישי, עמוד 197, אמר כב' השופט - כתוארו אז - ברק (שם, בעמוד 213 ליד אות השוליים ו'):ו וו

"פקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש) תש"מ - 1986, קובעת, כי צו ההפטר פוטר את פושט הרגל, מכל חוב בר- תביעה בפשיטת הרגל (סעיף 69 (א)). עם זאת, נקבע, כי צו הפטר אינו פוטר את הערב (סעיף 69 (ג)). נמצא, שהערב חייב בנסיבות שבהן החייב פטור... זו מטרתה של הערבות, שהיא באה, בין השאר, ל"בטח" את הנושה, מפני הסיכון שבפשיטת רגלו, פירוקו או מותו של החייב." (ההדגשה איננה במקור).

היות ואין מחלוקת, כי ביום מתן צו כינוס הנכסים (נובמבר 1991), היה המערער ערב לחוב הנדון (ראה פסק הדין, שעל פיו נפתח תיק ההוצאה לפועל), חלות הוראות סעיף 69 (ג) הנ"ל לפקודה, והמערער לא נפטר מחובו על פי ערבותו.

אשר על כן, אני דוחה את הערעור.
המערער ישלם למשיב סך 2,000 ש"ח הוצאות.

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון