הוצאת שיקים ללא כיסוי - בקשה לפשיטת רגל

לטענת החייבת נובעים חובותיה משיקים שנתנה לבעלה לצורך סגירת חובותיו למרות שלשיקים האמורים לא היה כיסוי.ו
מסיכום חקירתה של החייבת במשרדי הכונס הרשמי עולה כי החייבת אינה עובדת וכי היתה עקרת בית במשך כל תקופת נישואיה. בעלה של החייבת צבר חובות שונים והחייבת, בנסיונה לסייע לבעלה, נתנה לו שיקים על החלק מחשבון בנק שפתחה במיוחד לצורך כך, וזאת למרות שידעה כי לא יהיה כיסוי לשיקים שנתנה.נ


קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הוצאת שיקים ללא כיסוי - בקשה לפשיטת רגל:

1. המבקשים (החייבים) נשואים זה לזו. השניים הגישו לבית משפט זה בקשות למתן צווי כינוס ולהכרזתם פושטי רגל (פשר 227/00 ופשר 228/00).

בהחלטותי מיום 9/04/00, בכל אחד משני התיקים האמורים, נעתרתי לבקשת החייבים ונתתי, בהסכמת הכונס הרשמי, צווים לכינוס נכסיהם.

בהסכמת באי כוח הצדדים הוריתי על איחוד הדיון בשני תיקי הפש"ר.נ

עתה עלי להחליט אם להכריז על החייבים פושטי רגל אם לאו.ב

2. הכונס הרשמי מתנגד להכרזתם של החייבים פושטי רגל. הכונס הרשמי הגיש לבית המשפט שתי חוות דעת (אחת לכל אחד משני החייבים) ובהן פירט את ממצאיו ועמדתו.ו

בעניינה של החייבת כתב בא כוח הכונס הרשמי, עו"ד עופר גבריאלי, לאמור:

א. החייבת הגישה את בקשתה בגין חובות מוצהרים על סך 184,667 ש"ח לשנים עשר נושים.נ

נכון למועד הכנת חוות הדעת הוגשו רק שתי תביעות חוב בסך כולל של 82,338 ש"ח.ב

ב. לטענת החייבת נובעים חובותיה משיקים שנתנה לבעלה לצורך סגירת חובותיו למרות שלשיקים האמורים לא היה כיסוי.ו
ג. מסיכום חקירתה של החייבת במשרדי הכונס הרשמי עולה כי החייבת אינה עובדת וכי היתה עקרת בית במשך כל תקופת נישואיה. בעלה של החייבת צבר חובות שונים והחייבת, בנסיונה לסייע לבעלה, נתנה לו שיקים על החלק מחשבון בנק שפתחה במיוחד לצורך כך, וזאת למרות שידעה כי לא יהיה כיסוי לשיקים שנתנה.נ

ד. בא כוח הכונס הרשמי ציין בחוות דעתו כי לא היה בפי החייבת כל הסבר כיצד התקיימה המשפחה, המונה 9 נפשות, שעה שלטענתה, במשך כארבע שנים, שני החייבים גם יחד לא עבדו.ב

ה. בא כוח הכונס הרשמי סיכם את חוות דעתו, ביחס לחייבת, כהאי לישנא:

"א. החייבת יצרה את חובותיה שלא בתום לב, שעה שפתחה חשבון בנק ומסרה שיקים פתוחים לבעלה ביודעה כי לשיקים הנ"ל לא יהיה כיסוי.ו

ב. החייבת יצרה מצג בדבר יכולת כלכלית נמוכה ביותר, ואולם מחקירתה עולה כי ככל הנראה יכולתה הכלכלית גבוהה מזו שהוצגה, ולראיה שבעבר שולמו תשלומים חודשיים לבנק ערבי ישראלי בסך 1,500 ש"ח וכן תשלומים בסך 5,000 ש"ח לתיק ההוצל"פ של החייב.נ

ג. בנוסף, לטענת החייבים היתה תקופה של ארבע שנים שבהן לא עבדו כלל ובכל זאת הצליחו לקיים משפחה בת תשע נפשות וגם מכך מסיק בא כוח הכונס הרשמי כי לחייבת יכולת כלכלית גבוהה מזו שהוצגה על ידה.ב

ד. (...)".ו

3. בעניינו של החייב כתב בא כוח הכונס הרשמי בחוות דעתו לאמור:

א. החייב הגיש את בקשתו בגין חובות מוצהרים על סך של 762,701 ש"ח ל- 18 נושים.נ

נכון למועד הכנת חוות הדעת הוגשו 9 תביעות חוב בסך כולל של 963,781 ש"ח מהם סך של 93,653 ש"ח נתבעו בדין קדימה.ב

ב. לטענת החייב הוא שימש כאחד ממנהלי קבוצת הכדורגל מכבי טמרה. לטענתו, חובותיו נובעים משיקים שעליהם חתם עבור קבוצת הכדורגל וכן בשל עסקים שכשלו.ו

ג. מסיכום חקירתו של החייב במשרדי הכונס הרשמי עולה כי החייב פתח חשבון בנק עבור קבוצת הכדורגל "מכבי טמרה" וממנו הוציא שיקים על שמו שחזרו מבלי שיהיה להם כיסוי.נ

ד. עוד עלה מחקירתו של החייב כי בנסיון לסגור את חובותיו הקים חברה לבניה ואולם, לדבריו, חברה זו לא פעלה כלל שכן הוא נפגע בגבו ולא יכול היה לעבוד.ב

ה. החייב הצהיר בחקירתו כי פיזר שיקים פתוחים לאנשים שונים מבלי יכולת לנקוב בשמותיהם, וזאת בידיעה כי לשיקים האמורים לא יהיה כיסוי.ו

זאת ואף זאת: החייב דרש מאישתו לפתוח חשבון בנק על שמה ולתת לו שיקים על החלק, והיא אכן עשתה כן למרות שידעה כי לשיקים האמורים לא יהיה כיסוי.נ

ו. עוד עלה מחקירתו של החייב כי הודה שבעבר קיבל חשבונית פיקטיבית שבה עשה שימוש לצורך קיזוז מע"מ.ב

ז. החייב פתח בשנת 1990 תיק עצמאי במס הכנסה ובמע"מ ולטענתו עבד כעצמאי עד לשנת 1995 אך הוא לא המציא דוחות כספיים על עסקיו בגין התקופה האמורה למרות שנדרש לעשות כן.ו

ח. החייב גם נדרש להמציא תלושי משכורת בגין התקופה שבה עבד אך הוא לא עשה כן וכן לא המציא תלושי משכורת של בניו באומרו כי אלה אינם משתפים פעולה עימו. הכונס הרשמי הדגיש בחוות דעתו כי מדובר בבנים שהם קטינים המתגוררים בביתו של החייב.נ

ט. הכונס הרשמי הוסיף וציין בחוות דעתו כי החייב ורעיתו שילמו בעבר, מדי חודש, סך של 1,500 ש"ח לבנק ערבי ישראלי אך לא הגיעו להסדר תשלום חובות עם רשויות המס. לחייב לא היה כל הסבר מדוע לא הגיעו להסדר תשלום חובות כאמור.ב

י. הכונס הרשמי כתב עוד בחוות דעתו כי בחקירת יכולת שנערכה לחייב במסגרת ההוצאה לפועל, הוא חוייב בתשלומים בסך של 5,000 ש"ח לחודש. החייב טען כי שילם שלושה תשלומים וחדל.ו

יא. הכונס הרשמי ציין בחוות דעתו כי לחייב לא היה כל הסבר כיצד הצליח לקיים את משפחתו בת 9 הנפשות במשך תקופה של 4 שנים שבהן, לטענתו, לא עבד כלל.נ

יב. הכונס הרשמי הוסיף וכתב בחוות דעתו כי החייב לא המציא אישורים רפואיים המעידם על פגיעה בגבו, פגיעה אשר בגינה הוא טוען שלא עבד תקופה של 4 שנים, ובגינה הוא אינו עובד גם כיום.ב

יג. הכונס הרשמי סיכם את חוות דעתו כהאי לישנא:

"א. החייב יצר את חובותיו שלא בתום לב, שעה שפתח חשבון בנק ופיזר שיקים פתוחים לאנשים שונים בידיעה כי לשיקים הנ"ל אין כיסוי.ו

ב. החייב לא שיתף פעולה בחקירתו, לא המציא את המסמכים שנדרש להמציא ואף טען בעניין זה טענות מגוחכות כגון שילדיו הקטינים אינם משתפים איתו פעולה.נ

ג. החייב עשה שימוש בחשבונית פיקטיבית לצורך קיזוז מע"מ וגם מכך ניתן ללמוד על חוסר תום ליבו.ב

ד. החייב יצר מצג בדבר יכולת כלכלית נמוכה ביותר ואולם מחקירתו עולה כי ככל הנראה יכולתו הכלכלית גבוהה מזו שהוצגה ולראיה שבעבר שולמו תשלומים חודשיים בסך 1,500 ש"ח לבנק ערבי ישראלי וכן תשלומים בסך 5,000 ש"ח לתיק ההוצל"פ של החייב.ו

ה. בנוסף, לטענת החייב היתה תקופה של ארבע שנים שבהן לא עבד כלל ובכל זאת הצליח לקיים משפחה בת תשע נפשות וגם מכך מסיק בא כוח הכונס הרשמי כי לחייב יכולת כלכלית גבוהה מזו שהוצגה על ידו.נ

ו. (...)".ב

הכונס הרשמי הביע את דעתו כי אין להכריז על החייב פושט רגל ויש לדחות את בקשתו "שכן החייב יצר חובות שלא בתום לב, תוך התנהגות שגובלת במרמה, ביודעו שלא יהיה כיסוי לשיקים פתוחים שנתן, וכן תוך דרישה מאישתו שתפעל כמוהו". כמו כן שב הכונס הרשמי והדגיש את העובדה שהחייב לא המציא מסמכים כפי שנדרש.ו

4. טענות החייבים

א. בא כוחם המלומד של החייבים, עו"ד אמל כמאל, טען כי החייב המציא לכונס הרשמי את כל המסמכים שנדרש להמציא ואשר היו ברשותו. לעניין התיעוד הרפואי, טען כי תיעוד זה אינו מצוי ברשותו של החייב, ככל הנראה משום שנמסר על ידו במסגרת הליכי ההוצאה לפועל, בעת שנחקר בקשר לתיק איחוד התיקים בלישכת ההוצל"פ.נ

ב. עו"ד כמאל טען כי רק בעזרת בני משפחתו הצליח החייב, בשעתו, לשלם במסגרת איחוד התיקים בהוצל"פ, סך של 5,000 ש"ח מדי חודש. זאת, בשל תמיכתם של הוריו, ידידיו וקרובי משפחתו. ואולם, גם בתשלומים אלה הצליח החייב לעמוד רק במשך 5-6 חודשים עד אשר תיק האיחוד פוזר.ב

5. דיון

א. לאחר עיון בטענות באי כוח הצדדים, ובמכלול נסיבות העניין, הגעתי למסקנה כי מן הדין לדחות את בקשותיהם של החייבים להכריזם פושטי רגל.

ב. השאלה העיקרית העומדת לנגד עיניו של בית המשפט בבואו להחליט אם להכריז על חייב, לבקשתו, פושט רגל אם לאו, היא השאלה אם פעל בתום לב אם לאו. הדגש באשר לתום ליבו של החייב, לעניין התקופה שקדמה להגשת בקשתו להכריזו פושט רגל, מושם, מטבע הדברים, על דרך יצירתם של חובותיו (ראו בספרם של כבוד השופטים שלמה לוין ואשר גרוניס "פשיטת רגל", מהדורה שנייה, בעמ' 169).ו

על שום כך, מקום שחקירתו של הכונס הרשמי מעלה כי החייב נהג בחוסר תום לב ביצירת חובותיו, הרי שניתן לומר כי החייב לא עמד בנטל הוכחת תום הלב הנדרש ממנו כדי להכריזו פושט רגל. בנסיבות אלה אין החייב זכאי לכך שבית המשפט יפרוש עליו את הגנתה של פקודת פשיטת הרגל.נ

ג. כאמור לעיל נתנה החייבת לבעלה שיקים שעליהם חתמה על החלק, בנסיונה לסייע לו להיחלץ ממצוקתו הכלכלית. זאת, למרות שהחייבת, עקרת בית שמעולם לא עבדה, ידעה שלא יהיה כיסוי לשיקים שנתנה.ב

סבורני כי בעל דין הנותן שיקים ללא כיסוי ביודעו כי הבנק אינו מחוייב לפורעם, לא זו בלבד שהוא מציג כלפי צדדים שלישיים מצג כוזב כאילו יש לשיקים כיסוי בעוד שבפועל אין הדבר כן, אלא שבמעשיו האמורים הוא עובר עבירה פלילית. מי שכך נוהג אינו ראוי להגנת בית המשפט במסגרת הליכי פשיטת הרגל.ו

למותר לציין בהקשר זה כי העובדה שהחייבת עשתה את שעשתה כדי לסייע לבעלה, כשלעצמה, אין בה כדי לשמש לחייבת מגן מפני אפשרות דחיית בקשתה.נ

על שום כך, וכבר מטעם זה דין בקשתה של החייבת להידחות.ב

ד. מסיכום חקירתו של החייב, כאמור לעיל עולה כי גם החייב נהג בחוסר תום לב ביצירת חובותיו. החייב פיזר שיקים על החלק ומסרם לאנשים שונים מבלי יכולת לנקוב בשמותיהם בידיעה כי לשיקים האמורים לא יהיה כיסוי.

החייב אף הגדיל לעשות וסיבך גם את אישתו, החייבת, בחובות בכך שדרש ממנה לפתוח חשבון בנק על שמה וליתן לו שיקים על החלק כדי שיעשה בהם שימוש לצרכיו אף שידע כי לא יהיה לשיקים כיסוי.ו

למעשה גם לעניין החייב די באמור עד כה כדי להצדיק את דחיית בקשתו.

ה. למעלה מן הדרוש אוסיף עוד כי מחקירת הכונס הרשמי עולה כי החייב עשה שימוש בחשבונית פיקטיבית לשם קיזוז מע"מ, דבר המעיד אף הוא על חוסר תום ליבו של החייב.

6. אחרית דבר

אשר על כן ולאור כל האמור לעיל אני מורה כדלקמן:

א. אני דוחה את הבקשות להכריז על החייבים בשני תיקי הפש"ר 228/00 ו- 227/00 פושטי רגל.

ב. אני מבטל את צו הכינוס שניתן כנגד החייב בתיק פש"ר 228/00 ביום 9/04/00.

ג. אני מבטל את צו הכינוס שניתן כנגד החייבת בתיק פש"ר 227/00 ביום 9/04/00.

ד. אני מבטל את צווי עיכוב היציאה מן הארץ שניתנו כנגד שני החייבים בתיקי הפש"ר 227/00 ו- 228/00.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול פשיטת רגל

 2. הליך פשיטת הרגל

 3. קיזוז בפשיטת רגל

 4. פשיטת רגל בארה''ב

 5. פשיטת רגל בגיל צעיר

 6. פשיטת רגל בקשת נושה

 7. ביטול הענקה פשיטת רגל

 8. בקשת נושה לפשיטת רגל

 9. דחיית בקשה לפשיטת רגל

 10. פגמים בהתראת פשיטת רגל

 11. בקשה חוזרת לפשיטת רגל

 12. הוצאה לפועל פשיטת רגל

 13. ביטול הענקה בפשיטת רגל

 14. בקשה נוספת לפשיטת רגל

 15. חוב מזונות בפשיטת רגל

 16. העדפת נושים בפשיטת רגל

 17. פשיטת רגל מזונות ילדים

 18. מה המשמעות של פשיטת רגל

 19. חוב בר תביעה בפשיטת רגל

 20. התנגדות להתראת פשיטת רגל

 21. הסתלקות מירושה פשיטת רגל

 22. פשיטת רגל מצב בריאותי רע

 23. אי ניהול ספרים פשיטת רגל

 24. העברת נכס לפני פשיטת רגל

 25. חובות לספקים - פשיטת רגל

 26. פשיטת רגל של אדם שהפך לצמח

 27. בקשה להכללת חוב בפשיטת רגל

 28. הענקת נכסים לפני פשיטת רגל

 29. צבירת חובות בזמן פשיטת רגל

 30. זלזול בבית משפט בפשיטת רגל

 31. התנגדות להכרזה על פשיטת רגל

 32. חובות ניהול עסק בפשיטת רגל

 33. אחריות ''איש קש'' בפשיטת רגל

 34. בקשה להמצאת התראת פשיטת רגל

 35. גירושין פיקטיביים בפשיטת רגל

 36. בקשה לביטול הליכי פשיטת רגל

 37. פשיטת רגל לאחר הרשעה בפלילים

 38. פשיטת רגל בגלל חובות של האב

 39. סעיף 18 ג לפקודת פשיטת הרגל

 40. מכירת דירת מגורים בפשיטת רגל

 41. הסתרת הכנסות בהליך פשיטת רגל

 42. פשיטת רגל עקב פציעה במילואים

 43. ניצול לרעה של הליכי פשיטת רגל

 44. התנהגות החייב בהליך פשיטת רגל

 45. בקשה לא לא להכריז על פשיטת רגל

 46. דחיית בקשה להכרזה על פשיטת רגל

 47. בקשת נאמן בפשיטת רגל לקבלת מידע

 48. פשיטת רגל עקב הלוואה לפתיחת עסק

 49. פשיטת רגל: המועד להגשת תביעת חוב

 50. פינוי שוכר ע''י נאמן בפשיטת רגל

 51. איחור בהגשת תביעת חוב בפשיטת רגל

 52. פשיטת רגל עקב ניהול כושל של חברה

 53. דוגמא להחלטה על הכרזה על פשיטת רגל

 54. חובות עקב מעשים פליליים בפשיטת רגל

 55. פשיטת רגל הפסקת תשלום מזונות ילדים

 56. ערעור על דחיית התנגדות לפשיטת רגל

 57. פשיטת רגל שאינה מביאה תועלת לנושים

 58. בקשה להעברת כספים לקופת פשיטת הרגל

 59. בקשה לפשיטת רגל של הבנק כלפי החייב

 60. ערעור על דחיית תביעת חוב בפשיטת רגל

 61. העברת מסמכים לכונס הרשמי בפשיטת רגל

 62. תביעת נאמן נגד כונס נכסים בפשיטת רגל

 63. פתיחת חשבון על שם האישה - פשיטת רגל

 64. הוצאת שיקים ללא כיסוי בהליך פשיטת רגל

 65. מידע על אפשרות לפתוח בהליכי פשיטת רגל

 66. חוב של 6 מיליון שקל - בקשה לפשיטת רגל

 67. עלאת התשלום החודשי בהכרזה על פשיטת רגל

 68. בקשת הפטר לפי סעיף 61 לפקודת פשיטת הרגל

 69. התנגדות להתראת פשיטת רגל - תביעה שכנגד

 70. התנגדות כונס הנכסים להכרזה על פשיטת רגל

 71. הוצאת שיקים ללא כיסוי - בקשה לפשיטת רגל

 72. בקשת הכונס הרשמי לביטול הליכי פשיטת רגל

 73. סמכות בית משפט בפשיטת רגל בין קרובי משפחה

 74. בקשה לאישור הצעת הסדר חובות ללא פשיטת רגל

 75. הסדר נושים לפי סעיף 19א לפקודת פשיטת הרגל

 76. התנגדות להתראת פשיטת רגל בגין פסק דין חלוט

 77. הוצאת כספים על קניות ע''י החייב בפשיטת רגל

 78. דחיית בקשה לפשיטת רגל עקב הפרת צו בית משפט

 79. משיכת שיקים ללא כיסוי ע''י החייב בפשיטת רגל

 80. בקשה לביטול פסק דין כנגד נתבע בהליכי פשיטת רגל

 81. ביקש פשיטת רגל כי נפל קורבן למעשי נוכלות מצד לקוחות

 82. דחיית תביעת חוב (על פי פסק דין) ע''י נאמן בפשיטת רגל

 83. ביקש לפרוס את חובותיו בסך 100 ₪ ולהכריז עליו חייב מוגבל באמצעים

 84. בקשה כי מתחם מגורים יאובטח מכספים בקופת פשיטת הרגל של בן הזוג המנוח

 85. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון