הכנסה לצורך ביטוח

מה נחשב "הכנסה" לצורך ביטוח לאומי ?

תשלומים ממשרד הבטחון, אף אם הם משולמים כתגמול חסד, דינם הכנסה, והוא הדין בדיוודנד מקרנות נאמנות בבנקים הפטור ממס הכנסה (תב"ע ת"א 991-0 אברהם פיצון נ' המוסד פד"ע יג צט).ו

תשלום מאת מעביד לעובדו בעד ימי חג, ימי שבת, חופשה, ימי כוננות ימי גשר וכיוצא באלה מצבים שבהם אין הוא עובד ממש, הם בגדר "שכר עבודה" (דב"ע לח 146-0 המוסד נ' לבנה נוביקוב פד"י 271; דב"ע שם/ 43-0 בנימין גולדשטין נ' המוסד פד"ע יב 23).

"הכנסה" , לענין תקנות אלה, כוללת תגמול למשרת במילואים (דב"ע נד/ 131-0 דוד רוזנלבט נ' המוסד פד"ע כט 410).נ


קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הכנסה לצורך ביטוח
לאומי:

1. תביעתה של התובעת לגמלת נכות נדחתה ע"י כב' השופט תיבון בפס"ד מיום 15.11.00.
בבית הדין הארצי הסכימו באי כוח הצדדים להחזיר הענין לבית הדין האזורי על מנת שה"ה שולה ברעם תחקר על תעודת עובד הציבור שהגישה. התיק חזר אפוא לביה"ד האזורי.
התובעת הגישה כתב תביעה מתוקן, והנתבע הגיש כתב הגנה מתוקן.


2. ב"כ הצדדים הגישו רשימת מוסכמות ופלוגתאות בה נקבע כדלקמן.נ
מוסכמות:
א. ב 5.5.91 בהיותה בת 18 הגישה התובעת לראשונה תביעה למל"ל
ונקבע לה אבדן כושר בשיעור 75% דרגת אי כושר זו היתה בתוקף עד 28.2.97.ב
ב. בחודש ינואר 97 הופסקה הגמלה משנמצא כי לא היה צמצום בהכנסות כנדרש עפ"י הגדרת המונח נכה לפי החוק. כנגד החלטת הנתבע הגישה התובעת תובענה בתיק נז/ 248-0. בפסק דין מיום 30.3.97 נדחתה התביעה.ו
ג. בעקבות תביעה חוזרת לקצבה נקבע לתובעת אבדן כושר בשיעור 60% מ 3/97. שיעור אבדן כושר זה היה בתוקף עד 10/99.נ
ד. בעקבות פניה של התובעת לבדיקת החמרה ביצע הנתבע בדיקה מחודשת של הכנסות התובעת שבעקבותיה החליט כי לא חל צמצום כנדרש בחוק ולכן הפסיק הגמלה מחודש 11/99. בגין החלטה זו הוגשה התביעה בתיק זה.
ה. החל מחודש 12/00 חודש תשלום הקצבה.

פלוגתאות:
א. האם בתקופה מ 11/99 – 11/00 היה צמצום בהכנסות התובעת כנדרש בהגדרת נכה לפי החוק.

3. מודגש אפוא כי המחלוקת מתייחסת רק לתקופה שמחודש 11/99 ועד 11/00 (להלן התקופה הרלבנטית) ובשאלה האם היה צמצום הכנסות.
ב"כ התובעת, באופן לא ברור ובניגוד להסכמה הנ"ל שתחמה את מסגרת הדיון, לפתע בסיכומיו התיחס לתקופות אחרות. אין מקום לחרוג מהתחום שהוקצב ונתחם בהסכמה כאמור, ואליו נתייחס בפסק דיננו.ב


4. פסק דין
סעיף 195 לחוק מגדיר נכה כדלקמן:
"נכה" – מבוטח, למעט עקרת בית, כשתוצאה מליקוי מתקיים בו אחד מאלה:
(1) אין לו כושר להשתכר מעבודה או ממשלוח יד ואינו משתכר סכום השווה ל 25% מהשכר הממוצע;
(2) כשר להשתכר מעבודה ממשלח יד, וכן השתכרותו בפועל, צומצמו עקב הליקוי, בין בת אחת ובין בהדרגה, ב 50% או יותר.ו
הכל לפי כללים ומבחנים שנקבעו באישור ועדת העבודה והרווחה (לאי כושר או לצמצום הכושר כאמור יקרא להלן – אי כושר להשתכר);"

בתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (צמצום בהשתכרות) נקבעו ההגדרות הבאות:
"1. הגדרות בתקנות אלה – "פקודה" – פקודת מס הכנסה; "הכנסה מעבודה" – הכנסה מהמקורות המפורטים בסעיף 2 (2) לפקודה; "הכנסה ממשלח יד" – הכנסה מהמקורות המפורטים בסעיף 2 (1) ו (8) לפקודה, ששימשה יסוד לתשלום דמי ביטוח לפי סעיף 164 לחוק; "רבעון" – תקופת רבע שנה שתחילת ב 1 בחודשים ינואר, אפריל, יולי או אוקטובר; "השכר הממוצע" – כמשמעותו בסעיף 1 לחוק; "התאריך הקובע" – כמשמעתו בסעיף 127 כא לחוק; "התקופה הקובעת" – כמשמעותו בתקנה 3;".נ
בתקנה 2 נקבע דרך החישוב של הצמצום בהשתכרות כדלקמן:
"לשם קביעת שיעור הצמצום בהשתכרותו של מבוטח, לענין הגדרת "נכה" שבסעיף 127 כא לחוק, תובא בחשבון הכנסתו של המבוטח מעבודה או ממשלח יד בתקופה הקובעת, וכן הכנסתו החדשית מעבודה או ממשלח יד לאחר התאריך הקובע, כדלקמן:
(1) ההכנסה שהיתה למבוטח בתקופה הקובעת תחושב באחוזים מהשכר הממוצע כפי שהיה בתוקף באותה תקופה (להלן – ההכנסה הקובעת);
(2) ההכנסה שהיתה למבוטח לאחר התאריך הקובע תחושב באחוזים מהשכר הממוצע כפי שהיה בתוקף בתקופה שבה היתה למבוטח אותה הכנסה (להלן הכנסה לאחר התאריך הקובע);
(3) שיעור הצמצום יקבע בהתאם לנוסחה הבאה:
100 X הכנסה לאחר תאריך קובע – 100
ההכנסה הקובעת

מה ההכנסה הקובעת: המונח "הכנסה" הוגדר בסעיף 195 לחוק כדלקמן:
"195" הגדרות "הכנסה" – הכנסה שהשר קבע באישור ועדת העבודה והרווחה ומתאריך שקבע, וכל זמן שלא קבע כאמור – "הכנסה" כמשמעותה בסעיף 2 לפקודת מס הכנסה, הכל למעט קצבת ילדים לפי פרק ד, ולמעט הענקות מכוח סעיף 40 (ב1) (2) לחוק חיילים משוחררים.ב

5. לנוכח קביעות אלה של המחוקק ומחוקק המשנה קבעה הפסיקה כי:
תשלומים ממשרד הבטחון, אף אם הם משולמים כתגמול חסד, דינם הכנסה, והוא הדין בדיוודנד מקרנות נאמנות בבנקים הפטור ממס הכנסה (תב"ע ת"א 991-0 אברהם פיצון נ' המוסד פד"ע יג צט).ו
תשלום מאת מעביד לעובדו בעד ימי חג, ימי שבת, חופשה, ימי כוננות ימי גשר וכיוצא באלה מצבים שבהם אין הוא עובד ממש, הם בגדר "שכר עבודה" (דב"ע לח 146-0 המוסד נ' לבנה נוביקוב פד"י 271; דב"ע שם/ 43-0 בנימין גולדשטין נ' המוסד פד"ע יב 23).
"הכנסה" , לענין תקנות אלה, כוללת תגמול למשרת במילואים (דב"ע נד/ 131-0 דוד רוזנלבט נ' המוסד פד"ע כט 410).נ

6. ומן הכלל אל הפרט התשלומים שקיבלה התובעת בתקופה הרלבנטית פורטו בנ/1 וצוינו בנ/2 אישור המעסיק. כן פורטו התשלומים בתעודת עובד הציבור ובדו"ח צמצום ההכנסות שצורף לתצהירה של התובעת כמו גם לסיכומיה. נציין כי הגב' ברעם מגישת תעודת עובד הציבור נחקרה ע"י ב"כ התובעת על דו"ח צמצום ההכנסות, בהתאם להסכמת הצדדים לה ניתן תוקף ע"י ביה"ד הארצי לעבודה כאמור.

7. כעולה מדו"ח צמצום ההכנסות אשר הוגש לתיק וצורף עובד הציבור בעד כל התקופה מ 11/99 ועד 11/00, לא חל צמצום של 50% או יותר, בהשתכרותה בפועל של התובעת אלא בחודשים 1/00 ו 2/00 בלבד. על כן לא נגרם לתובעת אי כושר להשתכר לתקופה של 90 ימים לפחות כנדרש בחוק, בכל אופן התובעת לא הוכיחה הטענה כי יש לראות בה כמי שצומצמה השתכרותה בפועל ב 50% במשך 90 ימים, בתקופה הרלבנטית. נציין כי מחודש 12/00 שוב חל צמצום בהכנסות והתובע אכן קיבלה קצבת נכות אך ענין זה חורג מגדר דיוננו זה.ב

8. באשר לשאלה איזה תשלומים יש להביא בחשבון הרי שמקובלת עלינו טענת הנתבע, לפיה יש לכלול בחשבון גם את משכורת 13 שתתחלק בין חודשי השנה וזאת על פי תקנה 5 (2) לתקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופרטור מתשלום דמי ביטוח), התשנ"ה – 1995, לפיו תשלום נוסף ששיעורו נמוך מ 25% מהשכר החודשי הרגיל, יצורף לשכר החודשי הרגיל, בחודש שבו שולם.ו
הסכומים אשר שולמו לתובעת בעד דמי הבראה בחודש יוני 2000 [1920 ₪], בעד השתתפות ברווחים בחודש 3/00 [1725 ₪], בעד מחצית ממשכורת 13 בחודש 12/00 [1091 ₪] ובעד מחצית ממשכורת 13 בחודש 8/00 [1155 ₪], עלו כל אחד על 25% משכר חודשי הרגיל של התובעת ולפיכך חלה תקנה 5
(1) לתקנות, לפיה הסכומים יחולקו בשנים עשרה והחלק היחסי יצורף לכל אחד משנים עשרה החודשים, לצורך חישוב דמי ביטוח החייבים בעד כל חודש וחודשו.

9. לאחר הוספת התשלומים השנתיים כמפורט לעיל, שמתחלקים ל 12 ונפרסים על פני השנה ברי לכולי עלמא, ששכרה של התובעת לא צומצם ב 50% ביחס ל 90% מהשכר הממוצע במשק, כפי שהעידה הגב' ברעם (פרוט' עמ' 4 ש' 18) וכעולה מדו"ח צמצום ההכנסות המתיחס לתקופה הרלבנטית.נ
לפיכך דין התביעה להדחות.

10. התביעה נדחית. התובעת תשלם לנתבע הוצאות משפט בסך 1500 ₪.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח סחר

 2. ביטוח כפל

 3. פיצויים מחברת הביטוח

 4. זיקת ביטוח

 5. ביטוח צאן

 6. ביטוח חסר

 7. ביטוח יתר

 8. ביטוח שמשות

 9. תביעות נגד חברת ביטוח

 10. זיקה ביטוחית

 11. ביטוח רבדים

 12. ביטוח הבריאות בישראל

 13. חוק המפקח על הביטוח

 14. תביעת ביטוח תאונת דרכים

 15. ביטוח הסעה בשכר

 16. ביטוח טלוויזיה

 17. ביטוח צמחי נוי

 18. עורך דין תביעות ביטוח

 19. הצתת רכב - ביטוח

 20. ביטוח הצתה מכוונת

 21. שיטת סכומי הביטוח

 22. ביטוח גניבה במפעל

 23. שיעור מתאים ביטוח

 24. ביטוח שמשות לרכב

 25. מתי יש כפל ביטוח

 26. ביטוח גניבת סחורה

 27. הכנסה לצורך ביטוח

 28. עורך דין ביטוח ימי

 29. כיסוי ביטוחי להצתה

 30. ביטוח אובדן תכשיטים

 31. ביטוח סחורה בהעברה

 32. ביטוח אובדן יהלומים

 33. עורך דין חברת ביטוח

 34. גניבת תוכנה – ביטוח

 35. שווי רכב לצורך ביטוח

 36. ביטוח די וי די לרכב

 37. תאונה לאחר הצעת ביטוח

 38. ביטוח סוציאלי גרמניה

 39. ביטוח גניבת רדיו לרכב

 40. ביטוח נזילת שמן מנוע

 41. ביטוח עסק מפני גניבה

 42. התיישנות תביעת ביטוח

 43. ביטוח גניבת חלקים מרכב

 44. ביטוח סוציאלי מגרמניה

 45. ביטוח הסעת נוסעים בשכר

 46. חובת ביטוח שחקני כדוריד

 47. הסתרת מידע מחברת הביטוח

 48. תאונת דרכים - חוקרים חברת ביטוח

 49. ביטוח ציוד תאורה והגברה

 50. ביטוח נזקי עבודות שיפוץ

 51. ביטוח גניבת טייפ של רכב

 52. ביטוח משלים - תאונת עבודה

 53. רכב טוטלוס משועבד - ביטוח

 54. תביעה לתשלום עמלות ביטוח

 55. תביעת ביטוח נסיעות לחו''ל

 56. תשלום תגמולי ביטוח באיחור

 57. ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח

 58. תאונה מיד לאחר חידוש ביטוח

 59. העברת זכויות ביטוח לאדם אחר

 60. ביטוח פלסטיני - ביטוח ערבי

 61. תשלום השתתפות רכב ללא ביטוח

 62. ביטוח לאחר קרות מקרה הביטוח

 63. הסתרת מידע רפואי מחברת ביטוח

 64. ביטוח סחר רכב - תאונת דרכים

 65. ניסיון להונות את חברת הביטוח

 66. מסירת גרסה שקרית לחברת ביטוח

 67. שקר לביטוח לגבי זהות נהג הרכב

 68. מערכת מיגון לרכב כתנאי לביטוח

 69. החזר כספי ביטוח עקב מעשה מרמה

 70. ייצוג ע''י עו''ד של חברת הביטוח

 71. חובת וידוא אקטיבית של חברת ביטוח

 72. ביטוח אובדן תכשיטים במהלך פיקניק

 73. הפסקת ביטוח בריאות לישראלי בחו''ל

 74. חובת המבוטח להודיע על מקרה ביטוח

 75. תגמולי ביטוח בגין שני מקרים שונים

 76. החובה לשמור תכשיטים בכספת - ביטוח

 77. ? תאונת דרכים - שתי חברות ביטוח – מי ישלם

 78. האם חוק ההגבלים העסקיים חל על ענף הביטוח

 79. תביעה נגד סוכנות ביטוח - התיישנות

 80. פיצויים מחברת ביטוח בגין פגיעה ביד

 81. מימון הוצאות מד''א ע''י חברת ביטוח

 82. ביטוח נהג מתחת לגיל 24 תאונת דרכים

 83. ביטוח רפואי לערבי שאינו תושב ישראל

 84. פיגור בהפרשות לביטוח על ידי המעביד

 85. חתימה על הצעת פיצוי של חברת ביטוח

 86. ביטוח ציוד צילום מקצועי מפני גניבה

 87. סירוב חברת הביטוח לשלם מחיר מחירון

 88. דחיית כיסוי ביטוחי בגין תאונה עצמית

 89. החלפת חברת ביטוח - קטיעת רצף ביטוחי

 90. העדר כיסוי ביטוחי עקב אזעקה לא תקינה

 91. אי דיווח על תאונת דרכים לחברת הביטוח

 92. מחיקת סעיפים מכתב ההגנה של חברת ביטוח

 93. ביטוח אובדן יכולת לעבוד בעבודה הקודמת

 94. הגשת תביעת ביטוח לאחר מועד ההתיישנות

 95. הכחשת חברת הביטוח התרחשות תאונת דרכים

 96. האם צריך לצרף את חברת הביטוח כנתבעת ?

 97. טוטאל לוס רכב - סירוב חברת הביטוח לשלם

 98. פירוט ספציפי במכתב דחייה של חברת ביטוח

 99. חובת ביטוח עובדי מוסדות ההסתדרות הכללית

 100. דחיית כיסוי ביטוחי בגין אי הפעלת אזעקה

 101. דחיית כיסוי ביטוחי בגין תאונה באתר בניה

 102. תאונת דרכים ''מבוימת'' לטענת חברת הביטוח

 103. הארכת תקופת התיישנות במכתב של חברת ביטוח

 104. חובת חברת הביטוח ליידע על מועד ההתיישנות

 105. תשלום תגמולי ביטוח בגין אובדן כללי של רכב

 106. חובת חברת הביטוח לפרט מלוא נימוקי הדחייה

 107. בקשה לצירוף המדינה לדיון בחוק ביטוח בריאות

 108. התחייבות כספית מחברת הביטוח למימון בדיקות

 109. תביעה נגד חברת הביטוח של הנהג ולא נגד הנהג

 110. דחיית כיסוי ביטוחי בגין התקנת סוג אזעקה שונה

 111. המילים ''מבלי לפגוע בזכויות'' במכתב חברת ביטוח

 112. התחייבות כיסוי טיפולי שיקום תאונת דרכים ע"י חברת ביטוח

 113. תאונה לפני כניסת ביטוח אובדן כושר עבודה לתוקף

 114. ערעור חברת ביטוח על גובה הפיצויים בתאונת דרכים

 115. תביעת לשיבוב הסכום אותו שילמה חברת הביטוח של רכב

 116. פלסטין חברה לביטוח - סירוב לפצות על תאונת דרכים

 117. מימון בית אבות ע''י חברת הביטוח לאחר תאונת דרכים

 118. חברת הביטוח טענה כי תאונת הדרכים הייתה למעשה תחרות

 119. האם העברת בעלות שוללת אוטומטית זכות לתגמולי ביטוח ?

 120. טענות דחיית ביטוח שלא חייבים להעלות בהזדמנות הראשונה

 121. חברת הביטוח סירבה לשלם שווי רכוש שנגנב לפי דו"ח סוקר

 122. ביטוח אובדן כושר עבודה - ערעור חב' הביטוח על פסק דין

 123. חברת הביטוח חייבת לנמק את סיבת הדחייה של כיסוי ביטוחי

 124. ערעור: חברת הביטוח טענה כי המבוטח שיתף פעולה עם הגנבים

 125. אישור על עבר ביטוחי בגין שלוש השנים שקדמו לתחילת הביטוח

 126. החזרת סכומים ששולמו ביתר - תביעת חברת ביטוח נגד המל''ל

 127. פריצה לדירה: ביטוח all risk (כל הסיכונים) - אי הפעלת אזעקה

 128. סעיף 29 לחוק חוזה ביטוח - כיסוי ביטוחי בשל חריגה מתנאי הביטוח

 129. ההבדל בין מכתב חברת ביטוח ישירות למבוטח לבין מכתב לעורך דינו

 130. מכתב דחיית כיסוי ביטוחי: חובת חברת הביטוח לפרט ולפרש את הנימוקים לדחייה

 131. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון