המרצת פתיחה ביטול הסכם עם אגודה שיתופית

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא המרצת פתיחה ביטול הסכם עם אגודה שיתופית:

1. המבקשים הם חברים באגודה השיתופית "כפר ביאליק כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ". המשיבים מס' 1 עד מס' 9 הם האגודה, ועד האגודה וחברים בה. המשיבה מס' 10 היא חברה בע"מ העוסקת בייעוץ בתחום הנדל"ן.

לאגודה נכסי מקרקעין שונים, והיא עמדה להתקשר עם המשיבה מס' 10, לקבל ממנה ייעוץ בתחום הנדל"ן לגבי מקרקעי האגודה ועסקאות בהם. עיקרו של ההסכם התקשרות עם המשיבה מס' 10 למשך חצי שנה לקבל ממנה ייעוץ, עם אופציה לאגודה להאריך את התקופה. היעוץ יינתן ללא תמורה, ולמקרה שתתקשרנה עסקאות במקרקעין על סמך אותו ייעוץ, לשביעות רצונה של האגודה, ישולם למשיבה מס' 10 אחוז אחד מן התמורה. עותק של ההסכם הוגש וסומן א'.

2. בהמרצת הפתיחה מבוקש להצהיר הצהרות שונות שעניינן להביא לידי כך שההסכם לא ייחתם, או להצהיר שהוא מבוטל, או לקבוע שפעולת האגודה אינה כדין, תוך נסיון להטיל את האחריות להתקשרות על מנהלי האגודה, הם המשיבים מס' 3 עד מס' 9.

משהוגשה המרצת הפתיחה ביום 3.5.00 התבקש גם סעד זמני (בש"א 6496/00). במועד האמור הוחלט ליתן צו כמבוקש והוא הותנה בהפקדת ערבות בנקאית וערבות של צד שלישי תוך יומיים. בבש"א 6657/00 ניתנה, לבקשת המבקשים, ארכה להגשת הערבויות עד ליום 14.5.00.

הערבויות לא הוגשו עד היום. הסעד הזמני פקע, והיום שמעתי את טענות הצדדים בקשר לסעד הזמני, תוך שאיפשרתי למבקשים לפרוס את טענותיהם גם לגבי המרצת הפתיחה.

3. התברר, כי בבחירות האחרונות לועד האגודה נבחרו המשיבים במקום המבקשים. המבקשים הפכו להיות מיעוט מבין חברי האגודה השסועה זה תקופה ארוכה בסכסוכים פנימיים קשים ובמאבקי כוחות.

על רקע זה חפצו המבקשים למנוע מאת ועד האגודה לכרות את ההסכם האמור בטענות שונות כאילו ההתקשרות סוטה מן הנוהל, או שאין בסמכות הועד להתקשר בהסכם, וכדומה טענות שונות ומשונות שאינן מצדיקות, לגופו של ענין, לנהל מאבק בכל מה שקשור להסכם האמור, אשר לכאורה תואם את טובתה של האגודה; אין ראיה כי נעשה שלא בתום לב; אין הוא לוקה בחריגה מסמכותו של הועד; אין מדובר בטובת הנאה כלשהיא למאן דהו, אין עימו איזו שהיא הכבדה כספית שאינה מתקבלת על הדעת, בהתחשב בהיקף המקרקעין ומקצועיותו של היעוץ הנדרש, ותחילתו עוד במשא ומתן שהחל בו המבקש מס' 2 בעצמו, בהיותו מנהל האגודה, בנהלו משא ומתן לצורך קבלת ייעוץ עם השותף הבכיר במשיבה מס' 10, אשר בשעתו בא בדברים עם האגודה תחת התאגדות אחרת.

4. המבקשים הגישו ביום 28.5.00 מסמך שהוכתר בכותרת "תשובת המבקשים לתגובת המשיבים לבקשה למתן צו מניעה זמני". הם מתבססים, בטיעונם נגד ההסכם, על אסיפה של חברי האגודה מיום 18.5.00. לתגובה הנ"ל צורף פרוטוקול שסומן א', המנסה להסביר שאסיפה זו הינה המשך לאסיפה הקודמת שפוזרה. כינוס זה, אשר לדעת המבקשים הוא אסיפה כללית, ולפי עמדת המשיבים הוא כינוס של מספר חברים מצומצם של האגודה שאינו בא בגדרה של אסיפה כללית כדין, החליט כדלקמן:נ

"האספה הכללית מורה לועד האגודה שלא להתקשר עם חברה לייעוץ וניהול ללא אישור האספה הכללית. כדי להתקשר על הועד לפעול באופן הבא:בא. אישור עקרוניב. פרסום נרחבג. בחינת מספר הצעות ד. הצגה בפני האספה הכלליתה. אישור האספה הכלליתאם החוזה עם החברה לייעוץ ולניהול כבר נחתם, מורה האספה הכללית לועד להכריז לאלתר על ביטולו ולעשות את כל הפעולות הנדרשות לשם כך".      


5. פעולת "האסיפה הכללית" מיום 18.5.00 אינה עומדת בבסיס המרצת הפתיחה, והנטען בתשובת המבקשים כמפורט לעיל, אינו משכנע אותי שיש למנוע מועד האגודה להתקשר בהסכם האמור לגבי הייעוץ בתחום הנדל"ן, שעה שלא הוכח כלל ועיקר שפעולה זו פגומה בחוסר תום לב, בחוסר יושר, שאינה סבירה או שהיא מנוגדת, לכאורה, לאינטרס של האגודה. תקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה) התשל"ה - 1975 דנות, בין היתר, בסדרי כינוסה של האסיפה הכללית ובחירתה. יש לקיים אסיפה כללית שנתית. הועד יכול גם כן לקיים אסיפה כללית (סע' 5 לתקנות). יו"ר יפתח את האסיפה; יש לוודא קיום ענין חוקי; יש צורך להשגיח על הסדר באסיפה, וכי תתנהל בהתאם לסדר היום, ועוד.

לא שוכנעתי במידה הנדרשת שהאסיפה מיום 18.5.00 התכנסה כדין וכי החלטותיה התקבלו כדין, וכי הן מחייבות את האגודה. לא מקובלת עלי הגישה לפיה האסיפה הכללית מנסה להכתיב לועד האגודה, באופן, בסגנון ובצורה החריגה כפי שנעשו במקרה דנן את דרכי הפעולה בכל הקשור להסכם הנ"ל.

פעולות המבקשים לא נעשו למען האגודה, כך אני סבור, אלא כחלק מאבק הכוחות באגודה.

6. ההתקשרות בהסכם דנן אינה מקימה עילה מוצדקת, מבחינת הענין, טיבו, היקפו והקשרו, לפנות לבית משפט זה, ולנסות "לכופף" את ידו של ועד האגודה בגין ההתקשרות האמורה. המאבק יכול להיעשות בדרכים אחרות, ולגבי נושאים המצדיקים אותו, לגופו.

הדבר בא לידי ביטוי גם בכך שהמבקשים לא מצאו לנכון להפקיד את הערבויות, לצורך מתן הסעד הזמני. משלא עשו המבקשים את הדרוש על מנת למנוע את ההתקשרות מראש, אין הצדקה, לאחר שההתקשרות כבר נעשתה לדוש בזאת עכשיו.

הדבר משפיע על שיקול דעתו של בית המשפט כאשר הוא שוקל אם ליתן את הסעדים ההצהרתיים המבוקשים, אם לאו. שיקול דעתי בנדון זה מביא אותי לסרב לבקשה.

7. ראוי לציין את עמדתה ההוגנת והמאוזנת של המשיבה מס' 10 בכל הקשור לבקשה דנן, כמפורט בהודעה שהוגשה לבית המשפט ביום 25.5.00, בה היא כותבת, בין היתר:ו

בפעילותנו, אנו רואים עצמנו כאנשי מקצוע המספקים שירות חשוב וחיוני לאירגון, במקרה זה - המושב, המהווה בסיס מקצועי כלכלי בתמיכת החלטות של המוסדות הרלבנטים באגודה".      
     


8. לאור כל האמור, אני מחליט לדחות את המרצת הפתיחה. כל אחד מן המבקשים ישלם למשיב מס' 1 הוצאות המשפט בסך 10,000 ש"ח, להיום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תקנון אגודה שיתופית

 2. תיקון תקנות אגודה שיתופית

 3. עורך דין אגודה שיתופית

 4. פטירת חבר אגודה שיתופית

 5. סמכויות ועד אגודה שיתופית

 6. סכסוך בין חברי אגודה שיתופית

 7. בוררות רשם האגודות השיתופיות

 8. ניגוד עניינים באגודה שיתופית

 9. תביעה נגד אגודה שיתופית בפירוק

 10. מינוי בורר - תקנון אגודה שיתופית

 11. בוררות בפני רשם האגודות השיתופיות

 12. זכויות יורשים רווחי אגודה שיתופית

 13. אחריות אישית חברי ועד אגודה שיתופית

 14. עתירה נגד החלטת רשם האגודות השיתופיות

 15. ערעור על החלטת רשם האגודות השיתופיות

 16. זכויות חבר אגודה שיתופית לקבל שטח חקלאי

 17. בקשה לשינוי רישום ברשם האגודות השיתופיות

 18. התערבות בשיקול דעת רשם האגודות השיתופיות

 19. המרצת פתיחה ביטול הסכם עם אגודה שיתופית

 20. ערעור על החלטת עוזר רשם האגודות השיתופיות

 21. עתירה לבג"ץ על החלטת רשם האגודות השיתופיות

 22. התערבות בית משפט בהליך פירוק אגודה שיתופית

 23. סמכות עניינית בתביעה נגד אגודה שיתופית בפירוק

 24. סמכות עניינית ביטול החלטת רשם האגודות השיתופיות

 25. סמכות ביהמ''ש לעניינים מנהליים לדון בהחלטות רשם האגודות השיתופיות

 26. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון