הסרת עיקול זמני

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הסרת עיקול זמני:

1. תביעה להסרת (מחיקת) עיקול זמני שהוטל בתיק המרצה 90/3223 (להלן - העיקול) בבית משפט השלום בחיפה (בתיק אזרחי 90/5946) ביום 24.4.90 באשר לדירה ברח' אחד העם 33 נהריה הידועה גם כחלקות 171 + 172 תת חלקה 3 בגוש 18175 (להלן - הדירה) ונרשם בלשכת רישום המקרקעין ביום 20.5.90. כל זאת מן הטעמים הבאים:ו ו

א. העיקול הוטל במסגרת הליכים שבין הנתבעת (אז התובעת) לבין משה הרשקוביץ (בעלה של התובעת, אז הנתבע, להלן - משה הרשקוביץ) על פי ההנחה שהנכס (מחצית דירה) שייך למשה הרשקוביץ, בעוד שהדירה כולה לטענת התובעת, שייכת לה.

ב. העיקול נרשם לאחר שכבר נרשמה הערת אזהרה מטעם התובעת לגבי הדירה, ביום 8.5.90.

הצדדים הגישו תצהירים, אך הסכימו מבלי שאחד מהם הודה בטענות מישנהו, על ויתור חקירות על תצהירים, כי הם מאמינים שהבעיה העיקרית בתיק היא משפטית. ולפי בקשתם, הם הגישו סיכומים בכתב. הנתבע - רשם המקרקעין בחיפה הוא נתבע פורמלי בלבד, והודיע לבית המשפט כי כל פסק דין יכובד על ידו, בכפוף לתשלומים ועל פי כל דין.

2. הרקע לתביעה שבפני הוא הטלת עיקול, כאמור, במסגרת תביעה כספית שבין הנתבעת ומשה הרשקוביץ. אין חולק על כך, כי במסגרת ההליך שבין הנתבעת ומשה הרשקוביץ היא היתה רשאית לבקש להטיל עיקול על נכסיו של משה הרשקוביץ. דא עקא, שהתובעת טוענת כי העיקול הוטל שלא כדין, שכן בעת הטלת העיקול, היתה הדירה כולה שלה ולא על פי ההנחה, שהיתה בסיס להטלת העיקול, שמחצית הדירה שייכת למשה הרשקוביץ. כדי להבהיר את הדברים, נפרט את לוח האירועים והזמנים הרלוונטיים.

ביום 22.3.90 נערך הסכם גירושין בין התובעת לבין משה הרשקוביץ. הסכם גירושין זה אושר על ידי בית המשפט המחוזי בחיפה ביום 29.4.90 בתיק אישות 90/374 (כב' השופט א.ד.בר סגן הנשיא). בהסכם גירושין זה, העביר משה הרשקוביץ לתובעת את מחצית הדירה שבבעלותו. בעקבות הסכם הגירושין האמור, נרשמה הערת אזהרה מטעם התובעת ביום 8.5.90. ביום 11.11.90 התגרשה התובעת ממשה הרשקוביץ על פי הסכם הגירושין הנ"ל.

ביום 24.4.90 ניתן העיקול על ידי כב' הרשם (ר' חן) בתיק המרצה 90/3223 של בית משפט השלום בחיפה, אך הוא הותנה בכך שהמבקש, דהיינו הנתבעת, תפקיד ערבות בנקאית על סך של 10,000 ש"ח. הערבות הבנקאית הופקדה רק ביום 17.5.90 והעיקול, נרשם במשרד רישום המקרקעין ביום 20.5.90.

3. השאלה העובדתית משפטית הראשונה שיש לברר:נ נ מה קדם למה, העברת חלקו של משה הרשקוביץ בדירה על שם התובעת ורישום הערת האזהרה לטובתה, או הטלת העיקול על ידי הנתבעת.

ייאמר מיד שלפי דעתי צו העיקול השתכלל רק ביום 17.5.90 כאשר ניתנה הערבות הבנקאית שכן, העיקול הותנה במתן ערבות בנקאית וכל זמן שלא ניתנה ערבות כזו, לא נכנס העיקול לתוקף ואיננו מחייב (ראה תקנה 365 לסדר הדין האזרחי). לכן, רק ביום 17.5.90 נכנס העיקול לתוקף, באותה שעה, כאמור, כבר היתה רשומה הערת אזהרה מטעם התובעת.

4. שאלה נוספת שיש לברר, האם כטענת הנתבעת, העברת מחצית הדירה ממשה הרשקוביץ, על שם התובעת היתה מעשה מרמה, להבריח את הנכס מהנושים ובכללם הנתבעת. התובעת בתצהירה הכחישה טענה זו, והבהירה כי העברת הנכס במסגרת הסכם הגירושין היתה בתום לב. אין לפני ראיה סותרת, ואינני רואה סיבה שלא להאמין לתובעת בעניין זה, כאשר חובת ההוכחה להראות שהסכם הגירושין היה רק למראית עין, היא על הנתבעת. (ראה ע"א 85/623 מ' סלהוב ואח' נ' גליה, חברה קבלנית לבניין ופיתוח בע"מ ואח', פ"ד מ"ג(2) 214 בעמ' 218, 219; ע"א 93/1780 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' י' אולצ'יק ואח', פ"ד נ(2) 41, בעמ' 43).

גם אם נניח שאדם מבקש להתגרש מאשתו, ולשם השגת הגירושין הוא מתחייב להעביר לה זכויות בנכסיו, והוא ממהר לעשות כן בטרם ישיגו אותו נושיו, גם כאן, הבהילות היא להקדים את הנושים, אבל העברה עצמה אינה בהכרח למראית עין בלבד, ואם הנושים אינם יכולים לבטלה (לפי פקודת פשיטת הרגל או לפי כל דין אחר), לא תעמוד להם טענת הסכם למראית עין (שם, פ"ד נ(2) עמ' 44).

יודגש, כי אם מעיינים בהסכם הגירושין, ניתן להסיק עד מהרה שמדובר בהסכם מאוזן, שבו שני הצדדים מקבלים תמורה, לכאורה, הוגנת ומוסדרים בו כל העניינים שיש להסדיר בין זוג מתגרש. לכן זה תומך בעדותה של התובעת כי הסכם הגירושין לא היה למראית עין, אלא תוכנו כברו.

5. לבסוף יש לברר, האם ניתן להטיל עיקול בהתייחס לנכס שיש עליו כבר הערת אזהרה. הרי הראינו כי העיקול הוטל לאחר שכבר נרשמה הערת האזהרה. כבר הראינו כי הערת אזהרה קדמה להטלת העיקול ולרישומו. לכן חל בנדוננו, סעיף 127(ב) לחוק המקרקעין בו נאמר:ב ב

"נרשמה הערת אזהרה ולאחר מכן הוטל עיקול על מקרקעין, או על הזכות במקרקעין נשוא ההערה, או שניתן צו לקבלת נכסים... הרי כל עוד לא נמחקה ההערה, לא יהיה בכל אלה כדי לפגוע בזכויות הזכאי, הנובעות מההתחייבות נשוא ההערה..."

מכאן, שאם נרשמה הערת אזהרה לטובת הקונה (בנדוננו התובעת), היא גוברת על כל עיקול שנרשם לאחר רישום הערת האזהרה ולא יהיה לו תוקף נגד הערת האזהרה (ראה ע"א 76/68 יהושע אטיאס נ' הממונה על המרשם לפי חוק המקרקעין, פ"ד ל(3) 527 בעמ' 529; ע"א 93/3002 בן צבי נ' מ' סיטין ואח', פ"ד מט(3) 5 בעמ' 24).

6. הנה כי כן, נחה דעתי כי יש למחוק את העיקול על הדירה, הן מחמת שבעת הטלת העיקול היתה כבר זכאית התובעת לבעלות על חלקו של משה הרשקוביץ בדירה, וחלק זה כבר לא היה של משה הרשקוביץ, והן משום שבעת הטלת העיקול, כבר היתה רשומה הערת אזהרה לטובת התובעת, אשר מן הראוי היה שתדחה את העיקול.

לפיכך, אני מורה למחוק ולסלק את העיקול שהוטל מטעם הנתבעת בידי בית משפט השלום בחיפה בתיק המרצה 90/3223 ושנרשם במרשם המקרקעין בהתייחס לדירה (בתת חלקה 3 חלקות 171 + 172 בגוש 18175).

7. לכאורה, לאור התוצאה, זכאית התובעת לפסיקת הוצאות ושכ"ט עו"ד נגד הנתבעת, כפי שהיא בקשה בסיכומיה. דא עקא, שהתובעת העיזה להגיש לבית המשפט תגובה לסיכומיה בכתב של הנתבעת, ללא רשות בית המשפט, ולכן אפסוק
לה הוצאות בצמצום.

בנוסף למחיקת העיקול כאמור, תשלם הנתבעת לתובעת את הוצאותיה וכן שכר טרחת עו"ד בסך של 2,000 ש"ח בצירוף מע"מ כחוק.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהו עיקול ?

 2. עיקול עצמי

 3. עיקול במשרד

 4. עיקול קופת גמל

 5. הסרת עיקול זמני

 6. אישור עיקול זמני

 7. הכבדה עיקול זמני

 8. המרת עיקול בערובה

 9. עורך דין עיקולים

 10. עיקול בבית ההורים

 11. עיקול זמני ברישום

 12. עיקול נכסים במושב

 13. בקשה לאישור עיקולים

 14. מתנה לילד לפני עיקול

 15. ערעור על אישור עיקול

 16. נכסים הניתנים לעיקול

 17. המצאת צו עיקול זמני

 18. עיקול סיוע בשכר דירה

 19. עיקול פיצויי פיטורין

 20. עיקול על דירת הגרושה

 21. בקשה להסרת עיקול זמני

 22. עיקול מכונית יד שניה

 23. בקשה לביטול עיקול רכב

 24. מאזן הנוחות עיקול זמני

 25. איחור במסירת צו עיקול

 26. עיקול משכורת אצל צד ג

 27. עיקול חנות לאחר מכירה

 28. נכסים שאינם ברי עיקול

 29. עיקול דירה רשומה במינהל

 30. החזרת עיקול זמני שבוטל

 31. אי מתן תשובה לצו עיקול

 32. בקשה למתן צו עיקול עצמי

 33. עיקול זמני במעמד צד אחד

 34. קניית קרקע עם עיקול רשום

 35. קניית רכב בדיקת עיקולים

 36. בקשה בהולה לביטול העיקולים

 37. עיקול זמני על חברת ביטוח

 38. הפרת צו עיקול של בית משפט

 39. עיקול בגין דו"ח חניה בודד

 40. ערעור על הטלת עיקול זמני

 41. בקשה למחיקת עיקול מקרקעין

 42. עיקול נכסים של ילדי החייב

 43. עיקול זמני בבית הדין לעבודה

 44. עיקול פיצויים מחברת ביטוח

 45. עיקול חשבון בבנק דיסקונט

 46. דחיית בקשה לביטול עיקול זמני

 47. בקשה לביטול צו עיקול זמני

 48. פגיעה בשם הטוב מימוש עיקול

 49. מאזן הנוחות עיקולים זמניים

 50. עיקול בגין חוב דמי שכירות

 51. המרצת פתיחה להסרת עיקולים

 52. ביטול עיקול עקב חוסן כלכלי

 53. עיקול במסגרת תביעת קופת גמל

 54. עיקול על כספים בתיק הוצל''פ

 55. מימוש עיקול שהטיל הבעל המנוח

 56. בקשה לביטול עיקול חשבון בנק

 57. בקשת עיקול על נכס שכבר מעוקל

 58. ביטול עיקול זמני על מקרקעין

 59. התחייבות לתת מתנה מול עיקול

 60. עיקול צד ג' בגין חוב מזונות

 61. עיקול זמני על נכסי חברה זרה

 62. פיצויים על עיקול שנעשה בטעות

 63. תקנה 380 - בקשה לאישור עיקול

 64. עיקול זמני שלא אושר בפסק דין

 65. הפרת התחייבות לא להטיל עיקול

 66. בקשת עיקול על הרשות הפלסטינית

 67. משיכת בקשה לביטול עיקול זמני

 68. חובת הגילוי בבקשת עיקול זמני

 69. עיקולים בגלל חובות הבעל שנפטר

 70. קיזוז משכרו של עובד עקב עיקול

 71. בעלות על דירה שהוטל עליה עיקול

 72. פיצוי על נזקים בגין עיקול זמני

 73. עיקול דירה הרשומה בחברה המשכנת

 74. בקשה לביטול עיקולים על סמך הסכם

 75. קניית רכב עם עיקולים ללא ידיעה

 76. עיקול דירה בגלל רשלנות עורך דין

 77. תביעה לביטול עיקול על חשבון בנק

 78. שעבוד צף בנק מול עיקול נושה פרטי

 79. עיקול על חוב ארנונה של אדם שנפטר

 80. בקשה לביטול צו עיקול זמני שנדחתה

 81. הגדלת סכום ערובה - פקיעת צו עיקול

 82. ביטול עיקול לאחר פסק דין בהעדר הגנה

 83. בקשה לביטול צו עיקול זמני ע''י צד ג

 84. עיקול חשבון בנק להבטחת תביעה עתידית

 85. פיצוי על עיקול במסגרת תביעה שנדחתה

 86. בקשה להטלת עיקול זמני בנושא שכר טרחה

 87. ביטול עיקול עקב עיכוב ביצוע פסק דין

 88. עיקול משכורת - עיקול פיצויי פיטורים

 89. עיקול כספי פיצויים לנפגע תאונת דרכים

 90. חיוב אישי על צד שלישי שהפר צו עיקול

 91. עיקול זמני בבקשה לאישור תביעה ייצוגית

 92. עיקול דירת האישה בגלל חוב בעלה שנפטר

 93. עיקול רכוש האישה ע''י נושים של הגרוש

 94. עיקול נכסי חייב הנמצאים בידי צד שלישי

 95. פיצוי בגין הפרת צו עיקול בידי צד שלישי

 96. בקשה לביטול צו עיקול זמני בתביעה כספית

 97. ערעור על ביטול עיקול זמני במעמד צד אחד

 98. ערעור על החלטת רשם לביטול עיקולים זמניים

 99. התראה לפני עיקול בדואר רגיל או דואר רשום

 100. בקשה לעיקול חשבון בנק לצורך תשלום מזונות

 101. זכות לקבל חלק מהכסף על עיקול דירה ע''י הבנק

 102. עיקול זמני עד לקיום פסק דין בבית הדין לעבודה

 103. התנגדות לעיקול נכסים שעבוד צף עם תניה מגבילה

 104. עיקול חשבונות בנק של עובד בחשד לגניבה ממעביד

 105. ערעור לבטל עיקולים שהוטלו על זכויות בתיק העיקרי

 106. בקשה לקיים דיון במעמד הצדדים בבקשה להטלת עיקולים

 107. נקבע כי במקום צווי העיקול שבוטלו ניתן צו עיקול ברישום

 108. בקשה למתן צו עיקול זמני על דירה בבעלות רעייתו המנוחה

 109. ביטול עיקול על כספי פיצויים מחברת ביטוח על תאונת דרכים

 110. טענה כי הרכב נקנה לפני הטלת העיקולים ולכן גובר המכר על העיקול

 111. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון