הפיכת תביעה בבית הדין לעבודה לתביעה ייצוגית
הפיכת תביעה בבית הדין לעבודה לתביעה ייצוגית

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הפיכת תביעה בבית הדין לעבודה לתביעה ייצוגית:

הנשיא (גולדברג):ב
.1לפנינו ערעור, לאחר נטילת רשות (דב"ע מח/ 127-), על החלטת בית-הדין האזורי בתל-אביב (השופט הראשי מורל - אב-בית-הדין; ה"ה קנר ווינהולץ - נציגי ציבור; תב"ע מח/441-12; מח/898-3), שלא להתיר למערערים להרשות להם להפוך את תביעתם ל"תביעה ייצוגית", מכוח תקנה 17לתקנות בית-הדין לעבודה (סדרי דין), התשכ"ט- 1969(להלן - תקנות סדרי הדין).
וזה לשונה של תקנה 17:ו
.17"ייצוג מעוניינים על-ידי תובע או נתבע אחד (א) היה מספר המעוניינים בתובענה אחת גדול, יכולים מקצתם - לבקשת תובע אם הם תובעים, או לבקשת תובע - או נתבע אם הם נתבעים, וברשות בית-הדין או הרשם - לייצג באותה תובענה את כל המעוניינים; לא ידעו המעוניינים האחרים על דבר התובענה, יודיע להם בית-הדין או הרשם על הגשתה בהמצאה אישית, או במודעה פומבית אם ההמצאה האישית אינה מעשית מכל סיבה שתיראה לבית-הדין או לרשם, לפי העניין, ככל אשר יורה בית-הדין או הרשם בכל מקרה ומקרה. (ב) כל מי שמיוצג בתובענה כאמור בתקנת משנה (א) רשאי לבקש מבית-הדין לעשותו בעל דין בה".
.2התביעה עצמה היא להצהיר כי תשלומים שונים המשולמים למערערים, 25במספר, והמכונים "נלוות חודשיים", "החזרים", "נלוות שנתיים", "הפרשת חברה" ו"הש-תתפות חברה" הם למעשה חלק ממשכורתם.
בית-הדין האזורי דחה את הבקשה בקובעו כי אין בתביעה כדי להראות לכאורה כי כל אחר מעובדי המשיבה הינו "מעוניין", וכן כי ההכרעה יכול שתהיה שונה לגבי עובדים שונים.

.3הצדדים הרחיבו את יריעת טיעוניהם הן בסיכומים בכתב שהגישו בבית-הדין האזורי והן בעיקרי הטיעון לפנינו:נ המערערים - מצביעים על המצוי בפסיקה והרצוי לדעתם, על מנת להתיר את הפיכת התביעה לתביעה ייצוגית, והמשיבה תומכת בהחלטתו של בית-הדין האזורי, תוך שהיא מביאה אסמכתאות לביסוסה.
.4בתחילת הדברים נדגיש כי תקנה 17לתקנות בית-הדין לעבודה זהה לתקנה 29לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984, ולכן נלמד לענייננו מיישומה בבתי-המשפט (דב"ע מט/25- 2[1]; דב"ע מח/1- 9[2]).
.5השימוש בתקנה 29לתקנות סדר הדין האזרחי (ובקודמתה בתקנות התשכ"ג-1963) הוא נדיר יחסית (זוסמן [7], מהדורת לוין, סעיף 100סיפא), כך שאנו מוצאים רק פסקי-דין מועטים של בית-המשפט העליון המתייחסים לסוגיה. הנושא זכה להתייחסות רחבה בשני מאמרים, פרי עטו של הפרופ' ס. גולדשטיין [8] [משפטים ט, 416ומשפטים יא, 412[9].
.6בית-המשפט העליון קבע בשעתו (ע"א 79/69, 86[3], בע' 649) כי "ייתכן שהיה מקום להרשות להם לתבוע בתביעה ייצוגית - שלגבי סעד הצהרתי שכזה עניינם של כל 'המעוניינים' שווה הוא וזהה" [ראה ביקורת על קביעה זו במאמריו הנ"ל של פרופ' גולדשטיין [8] [9]); לאחרונה נמנע, במודע בית-המשפט העליון להתייחס לעניין "אופיו של הסעד המבוקש לתביעה קבוצתית, היינו, האם תתאפשר הגשת התביעה ייצוגית גם במקרים שהם מגיעים פיצויים נפרדים לכל אחד מהמעוניינים או שמא מוגבל הליך זה...
אך לתביעות שהסעד בהן זהה לכל חברי הקבוצה" (בש"א 195/88, 198[4], בע' 40).
.7בהליך זה נטען על-ידי המשיבה כי הסכסוך הוא למעשה קיבוצי, ואין ליתן יד לעקיפתו על-ידי "תביעת ייצוג".
טענה זו דינה להידחות. הזכויות שנקבעו בהסכמים הקיבוציים או בהסדרים הקיבוציים מכוחם משתלמות התוספות, הפכו לזכות אישית ולחלק מחוזה העבודה שבין המשיבה לבין כל אחד מעובדיה.
כשם שעובד בודד רשאי לתבוע מימוש הזכות, כך רשאים כמה מהם או כולם יחד לעשות כן, ואין הם זקוקים לסיוע ארגונם בתביעה כזאת (בשונה מהמצב בארצות הברית:ב
ראה, למשל, דב"ע לו/9,8,7- 4[5], בע' 217; וכן את מאמרו של . מירוני [10] "חובת הייצוג ההוגן - זכויות הפרט ומניעת עושק המיעוט בעידן יחסי העבודה הקיבוציים" עיוני משפט ח', 183).
.8"רוב רובן של תביעות הייצוג הקבוצתיות מאופיינות בריבוי מעוניינים, שזהותם, כמו גם שיעור הסעד הנכון המבוקש לכל אחד מהם, אינם ידועים לתובע, הטוען כנציגם לפני בית-המשפט" (בש"א 195/80, 198[4] הנ"ל, בע' 41; ההדגשה במקור).
במקרה שלפנינו - הן הזהות של יתר התובעים הפוטנציאלים והן שיעור הסעד כמבוקש על ידי כל אחד מהם ידוע לתובעים.

.9השאלה היא כאמור האם ראוי לקבוע כי תביעה זו תהא תביעת ייצוג קיבוצית. השיקולים נוטים לכאן ולכאן, ונמנה אותם אחד לאחד:ו (1) תביעה ייצוגית תפתור, באחת, את תביעתם של כל עובדי המשיבה; (2) אי-התרת הגשת התביעה כתביעה ייצוגית - עשויה להביא להגשת מאות תביעות לבית-הדין; (3) ההכרעה יכול שתהא שונה לגבי עובדים שונים (כפי שקבע בית-הדין האזורי - ראה סעיף 2לעיל); (4) תביעה ייצוגית עשויה לגרום להצטרפותם של מאות, אם לא יותר, מעובדי המשיבה, שירצו להיות "בעל דין בה", בלשון הסיפא של תקנה 17(ב) לתקנות סדרי דין, דבר שיסרבל את הדיון; (5) זהותם של המעוניינים ידועה למערערים, והם היו יכולים לפנות אליהם על מנת שיצטרפו לתביעתם; אם יגישו אלה תביעות בשלב זה - ניתן יהיה לבקש איחוד הדיון בכל התביעות שעניינן זהה; ו-(6) חזקה על המשיבה כי תנהג כלפי כל עובדיה כפי שייפסק לגופו של עניין בהליך זה, בשם שחזקה על עובדים שלא היו צד לתביעה, שישקלו שקול היטב אם להגיש תביעה דומה באם התוצאה בהליך זה לא תראה להם.
.10המאזן הכללי מביא לתוצאה כי רצוי שלא לאפשר לתובעים דנא לראות בתביעה תביעה ייצוגית, במשמעה בתקנה 17לתקנות סדרי הדין, ואין במסקנתנו בכדי לגרום לאי-צדק למי מעובדי המשיבה שאינם צד להליך, מאחר ששערי בתי-הדין ישארו פתוחים לפניהם; מאידך גיסא - הרשאת תביעה ייצוגית תביא לפסק-דין שהוא "מעשה בית דין" כלפי עובדי המשיבה שלא הצטרפו (המר' י-ם 1021/68ת.א. 483/68[6]; ראה גם גולדשטיין [8] בע' 425, 437וכן [9] בע' 2-431), וייתכן שאינם מעוניינים כלל כי בשלב זה יינתן פסק-דין אשר יחסום את דרכם בעתיד.
.11פרופ' גולדשטיין, במאמרו הראשון ([8] בע' 443) קובע ש"ההלכה הפסוקה היא חד-משמעית", דהיינו מצמצמת, וניתן להגיש תביעות ייצוג קבוצתיות כאשר הסעד המבוקש זהה לכל חברי הקבוצה (שם [8] בע' 439, בהסתמך על ע"א 79.86/69[3] הנ"ל, בע' 649).
מסקנתו של המחבר המלומד היא כי "מן הראוי להמליץ על תיקון בדרך של חקיקה, ולא להסתמך על שינוי בהלכה הפסוקה" (שם [8], בע' 443).
במאמר מוסגר יצויין, כי המלצתו זו מלווה בהמלצה נוספת והיא "שזולת במקרים נדירים יש לחייב את נציגי הקבוצה ליתן ערובה לתשלום הוצאותיו של הנתבע במקרה שהקבוצה תפסיד" (שם [8], בע' 448).
במאמרו השני, תומך המחבר בהרחבת השימוש בתקנה 29לתקנות סדר הדין האזרחי, אך הוא מסיים באמרו:נ "מכל מקום לנו ברור שעדיף לעגן את כל הטיפול בתביעות ייצוג-קבוצתיות בסדרת תקנות חדשה, שתענה על הבעיות המיוחדות שמכשיר זה מעורר" ([9], בע' 438).
.12אין אנו מוצאים במקרה זה לחרוג מהמקובל עלינו, עליו הצבענו לעיל, כי ננהג בנושא זה, בו התקנה בבית הדין זהה לזו שבבית-המשפט, על-פי המקובל בבתי-המשפט, ואין אנו רואים מקום להרחיב בבתי-הדין את היריעה בנושא תביעת הייצוג, לעומת זאת
המקובלת בבתי המשפט, מה עוד שגם התומכים בהרחבה מצדדים בדעה שמן הדין לעשות כן בדדך של חקיקה.
.13מכל האמור עולה כי דין הערעור להיחות.
המערערים, ביחד ולחוד, ישלמו למשיבה הוצאותיה בערעור בסך של -. 1000ש"ח בצירוף מע"מ.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהי תביעה ייצוגית ?

 2. ביטול תביעה ייצוגית

 3. תביעות סרק ייצוגיות

 4. תביעה ייצוגית בשטחים

 5. פסיקת שכר לתובע ייצוגי

 6. תביעה ייצוגית אומגה 3

 7. הסתלקות מתביעה ייצוגית

 8. התיישנות תביעה ייצוגית

 9. עורך דין תביעה ייצוגית

 10. הסתלקות מתובענה ייצוגית

 11. תביעה ייצוגית נגד תנובה

 12. מחיקת נתבע מתביעה ייצוגית

 13. תעריפי מים - תביעה ייצוגית

 14. העברת הדיון בתביעה ייצוגית

 15. תנאים לאישור תביעה ייצוגית

 16. תביעה ייצוגית נגד אולג'ובס

 17. תגובה לתשובה בתביעה ייצוגית

 18. בקשה לאישור תובענה ייצוגית

 19. תביעה ייצוגית נגד נושאי משרה

 20. מי יכול להגיש תביעה ייצוגית

 21. מי רשאי להגיש תביעה ייצוגית

 22. אישור תביעה ייצוגית נגד בזק

 23. החזר ארנונה - תביעה ייצוגית

 24. תביעה ייצוגית להחזר שכר לימוד

 25. פשרה לפני הגשת תביעה ייצוגית

 26. הפרת הסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 27. בדיקת מונה גז - תביעה ייצוגית

 28. פשרה בתביעה ייצוגית נגד מנורה

 29. תביעה ייצוגיות חוק חניה לנכים

 30. תביעה ייצוגית של אגודת החרשים

 31. תשלום לעורך דין בתביעה ייצוגית

 32. פשרה בתביעה ייצוגית נגד שטראוס

 33. תביעה ייצוגית בבית הדין לעבודה

 34. שתי תביעות ייצוגיות באותו נושא

 35. אישור תביעה ייצוגית נגד שטראוס

 36. בקשות דומות לאישור תביעה ייצוגית

 37. על מה אפשר להגיש תביעה ייצוגית ?

 38. תביעה ייצוגית בנושא מגה גלופלקס

 39. חיוב על אס אמ אסים תביעה ייצוגית

 40. תקנה 19 לתקנות תובענות ייצוגיות

 41. אישור הסדר הסתלקות תביעה ייצוגית

 42. פסיקת הוצאות לתובע בתביעה ייצוגית

 43. הגשת ראיות נוספות בתביעה ייצוגית

 44. תנאים לאישור פשרה בתביעה ייצוגית

 45. פשרה בתביעה ייצוגית נגד פיצה האט

 46. בקשה לצירוף תובעים לתביעה ייצוגית

 47. דוגמא לבקשה לאישור תביעה ייצוגית

 48. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד בזק

 49. תביעה ייצוגית בנושא העלאת הארנונה

 50. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד כלל

 51. הסדר פשרה לפני אישור תביעה ייצוגית

 52. פשרה בתביעה ייצוגית נגד הדיוטי פרי

 53. אישור תביעה ייצוגית נגד חברת שמירה

 54. פשרה בתביעה ייצוגית נגד בנק דיסקונט

 55. בקשה לאישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 56. שתי בקשות דומות לאישור תביעה ייצוגית

 57. הגשת תביעה של עובדים כתביעה ייצוגית

 58. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד יטבתה

 59. עיכוב תביעה ייצוגית עד להכרעה בבג''צ

 60. מינוי בודק להסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 61. בקשה לדחיית מועד בירור תביעה ייצוגית

 62. פשרה בתביעה ייצוגית בנושא חניית נכים

 63. פתיחת כרטיס סים נעול - תביעה ייצוגית

 64. הסדר פשרה צופה פני עתיד בתביעה ייצוגית

 65. תנאים לאישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 66. סילוק בקשה לאישור תביעה ייצוגית על הסף

 67. מחיקת בקשה לאישור תביעה ייצוגית על הסף

 68. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד סטימצקי

 69. תביעה ייצוגית בנושא גביית יתר על גרירה

 70. העברת הדיון בבקשה לאישור תביעה ייצוגית

 71. תביעה ייצוגית בנושא חישוב תגמולי ביטוח

 72. הפסקת גבייה על פי חוק תובענות ייצוגיות

 73. פשרה בתביעה ייצוגית לפני הגשת כתב הגנה

 74. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד סופר פארם

 75. פסיקת הוצאות לאחר הסתלקות מתביעה ייצוגית

 76. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד תחנות דלק

 77. בקשת הסתלקות מבקשה לאישור תביעה ייצוגית

 78. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד לאומי קארד

 79. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד דואר ישראל

 80. חובת פרסום בקשה להסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 81. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד ביטוח לאומי

 82. הפסקת גבייה לאחר בקשת אישור תביעה ייצוגית

 83. בדיקת משכון רכב דואר ישראל: תביעה ייצוגית

 84. פליטת חומרים מזהמים - פשרה בתביעה ייצוגית

 85. תביעה ייצוגית בנושא גביית דמי חבר הסתדרות

 86. בקשה בהסכמה להסתלקות מאישור תביעה ייצוגית

 87. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד הולמס פלייס

 88. בקשה לאישור תביעה ייצוגית בבית הדין לעבודה

 89. אישור תביעה ייצוגית בנושא הסתרת תאריך תפוגה

 90. בקשה לאישור תביעה ייצוגית בנושא ביטוח דירה

 91. אין צורך לאשר תביעה ייצוגית נגד ביטוח לאומי

 92. פשרה בתביעה ייצוגית נגד בית חולים בילינסון

 93. הפיכת תביעה בבית הדין לעבודה לתביעה ייצוגית

 94. ביטול אישור תביעה ייצוגית בבית המשפט העליון

 95. אישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית בבית הדין לעבודה

 96. תביעה ייצוגית: שינוי גודל האריזות של דגני הבוקר

 97. הגשת בקשה לתביעה ייצוגית ללא "פניה מוקדמת" לנתבע

 98. תביעה ייצוגית: טעות בחישוב מע"מ בתשלום צריכת מים

 99. טוען כי פוטר מהעבודה בגלל שהגיש בקשה לתביעה ייצוגית

 100. תביעה ייצוגית: חוסר אפשרות להשתחרר מחוזה במשך שנה

 101. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד בנק לאומי למשכנתאות

 102. בקשה לאישור הסתלקות לפי סעיף 16 של חוק תובענות ייצוגיות

 103. זכות לגילוי ועיון במסמכים בשלב הגשת בקשה לאישור תביעה ייצוגית

 104. תביעה ייצוגית: חובות הדיווח החלות על בעלי עניין בחברה ציבורית

 105. תביעה ייצוגית - אי השבת יתרות זכות שנרשמות לטובת נישומים בגין תשלומי חובה

 106. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון