התחייבות אישית על חוב של חברה

התובעת טוענת גם לחיובו האישי של הנתבע, שכן הסחורה סופקה כאמור ללא בטחונות, לאור התחייבותו האישית של הנתבע
הנתבע מכחיש כי התחייב באופן אישי בפני מנהל התובעת, לפרעון החוב.ו


קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא התחייבות אישית על חוב של חברה:

התובעת Vegotex international N.V. (להלן: "התובעת") הינה תאגיד בלגי העוסק ביבוא, יצוא ומסחר בינלאומי של ביגוד ומוצרי טקסטיל, אשר מקום מושבו באנטוורפן שבבלגיה.

הנתבעת 2, עליון טקסטיל וטכנולוגיה בע"מ (להלן: "הנתבעת") הינה חברה רשומה בישראל, אשר עסקה בזמנים הרלוונטיים לתביעה במסחר במוצרי טקסטיל ומקום מושבה בגבעתיים.הנתבע 1, (להלן: "הנתבע") הינו מנהל ובעל מניות בנתבעת.נ

התובעת תובעת את הנתבעים לשלם לה יתרת חוב בסך 20,602.80$, בגין סחורה שסופקה ע"י התובעת על פי הזמנת הנתבעים.ב

התובעת טוענת כי הנתבעת הזמינה סחורה בשווי 29,467.60$, הסחורה סופקה כמבוקש, ולאחר תשלום מקדמה בסך 8,864.80$ נותרה יתרת חוב בסך 20,602.80$, אשר בתוספת ריבית ופיצוי, מהווה את סכום התביעה.ו

התובעת טוענת גם לחיובו האישי של הנתבע, שכן הסחורה סופקה כאמור ללא בטחונות, לאור התחייבותו האישית של הנתבע למנהל התובעת דאז, מר ז'אק גוטליב ז"ל.נ

הנתבעים מכחישים את טענות התובעת: הנתבעת טוענת כי כל תפקידה הסתכם בתיווך ויצירת הקשר בין התובעת כספק הסחורה, לבין חברת Valdek L.T.D (להלן: "ולדק") אשר ביצעה תשלום חלקי בגין הסחורה וגוף בשם Elyon International Ink (להלן: "עליון אינק") ממוסקבה, אשר קיבל בפועל את הסחורה.ב

הנתבע מכחיש כי התחייב באופן אישי בפני מנהל התובעת, לפרעון החוב.ו

עוד טוענים הנתבעים טענת קיזוז, על פיה חלק מהסחורה שסופקה ע"י התובעת, לא תאם את ההזמנה.נ

דיון:

1. באשר ליתרת החוב, אין מחלוקת אמיתית בין הצדדים, ומוסכם כי יתרת החוב שטרם נפרעה בגין העסקה, עומדת על סך של 20,602.80$.ב

2. בשאלת אחריות הנתבעת לפרעון החוב:
כזכור הנתבעת טוענת כי בהתאם לתנאי העסקה, הקונה היא ולדק ומקבל הסחורה הוא עליון אינק וכל תפקידה של הנתבעת התמצה בתיווך בין הצדדים הרוכשים לבין ספקית הסחורה, היא התובעת.ו

בטענה זו הנתבעת תוקעת יתדותיה במסמך ב' שצורף לכתב התביעה, בו רשומה ולדק בשם הקונה ועליון אינק בשם מקבל הסחורה.נ

ואולם עיון נוסף במסמך ב' האמור מגלה כי המסמך נשלח על ידי מר שאול קפלן, שהינו שכיר של הנתבעת, המסמך נרשם על נייר הנושא לוגו של הנתבעת, ומציין כי תשובה יש לשלוח למשרד הנתבעת אשר בגבעתיים.ב

לא זאת אף זאת, ממסמכי הנתבעת (נספח א' לתצהירו של מר יעקב וידר מיום 28.3.01) עולה באופן מפורש כי ביום 8.12.94 הנתבעת שילמה (ונוקבת בלשון מפורשת - We Have Paid ) לתובעת בעבור סחורה שסיפקה התובעת לולדק, לכתובת במוסקבה.ו

גם מסמך זה נשלח ע"י מר קפלן, ממשרדי הנתבעת אשר בגבעתיים, על נייר לוגו של הנתבעת.נ

בעניין זה לא למותר לציין כי מר שאול קפלן הינו שכיר בנתבעת (עובדה אשר אושרה בעדותו של מר קפלן עצמו וגם בעדות הנתבע), ופעולותיו נעשות בשם ועבור הנתבעת.ב

מר קפלן בעדותו בפני, מתייחס באופן מפורש לעסקאות המגולמות במסמך נספח א' לתצהירו של מר וידר, מאשר כי התשלום הנזכר במסמך א' דנן אכן בוצע על ידי הנתבעת לזכות התובעת, ועוד מציין מר קפלן, כי התשלום בוצע בהתאם להוראותיו המפורשות של הנתבע, אשר שימש מנהל הנתבעת במועד הרלוונטי (עמ' 35 לפרוטוקול מיום 23.11.03 שורה 14).ו

זאת ועוד, הנתבע עצמו, בעדותו, מודה כי הוא זה שביצע את התשלום המפורט באותו נספח א' (עמ' 26 לפרוטוקול מיום 22.1.02 שורה 15).נ

מכאן שמהמסמך נספח א' נמצאנו למדים, כי במסגרת העסקה להספקת סחורה למוסקבה - באמצעות ולדק - שילמה הנתבעת סכומי כסף לתובעת.ב

יצויין כי המסמך - על הפרטים הרשומים בו - לא נסתר.ו

לפיכך הצליחה התובעת להוכיח, כי סיפקה סחורה על פי הזמנת הנתבעת ובהתאם להוראותיה, וכי בתמורה קיבלה תשלום חלקי מידיי הנתבעת (גם אם הכתובת למסירת הסחורה הינה אצל ולדק ו / או עליון אינק – במוסקבה).נ


3. באשר לטענת הנתבעים כי תפקידם בעסקה התמצה בתיווך בלבד, הרי שטענה זו לא הוכחה כלל.ב

המדובר בטענה עובדתית, העומדת בסתירה למסמכים אשר הוצגו בפני בית המשפט, במיוחד נספח א' לתצהירו של מר וידר. הטענה עומדת בסתירה לעדותו של מר קפלן, המועסק כשכיר אצל הנתבעת, אשר העיד בנוגע לנהלי העבודה של הנתבעת, במיוחד בנוגע לאופן קשירת העיסקאות ואופן ביצוע התשלומים בכלל, והתייחס באופן ספציפי גם לעסקה נשוא כתב התביעה וביצוע התשלום עבורה.ו

מר שאול קפלן העיד על אופן ביצוע העסקאות, כאשר הנתבע הינו הגורם הנותן את ההוראות – מאיזה חשבון לשלם לספק, ואילו קפלן הינו איש הביצוע, הוא הגורם המבצע את ההוראות, כאשר שני הגורמים גם יחד, שניהם, פועלים במסגרת הנתבעת (עמ' 12 לפרוטוקול מיום 6.9.01 שורות 18 – 20 וכן עמ' 13 – 14).נ

עיון במסמכים אשר הוצגו בפני בית המשפט מגלה כי בכל המסמכים אשר התייחסו לעסקאות שבוצעו, לא היה קשר עם גורם מזמין אחר, אלא עם הנתבעת.ב

יתר על כן, ישנה הודאה מפורשת של הנתבע, לפיה לא התקבלו דמי תיווך בגין העסקה (עמ' 29 לפרוטוקול מיום 22.1.02 שורות 1 – 8).ו

בחינת מסגרת הפעילות של הנתבעים, כעולה מהמסמכים והעדויות, מביאה למסקנה כי לא הוכחה טענת התיווך, שכן מעבר לעצם העלאת הטענה, היא לא הוכחה ונותרה בסתמיותה.

סיכומו של דבר, לאחר בחינה מדוקדקת של חומר הראיות, שקילתו וביצוע האיזונים הנדרשים, מצאתי כי התובעת עמדה בנטל המוטל עליה להוכיח כי הנתבעת היא שהזמינה את הסחורה, כי על הנתבעת מוטל הנטל לתשלום התמורה, ומשעל חשבון התמורה שולמה מקדמה ונותרה יתרת חוב בסך 20,602.80$, על הנתבעת עול הפירעון.נ

4. באשר לאחריות הנתבע לפרעון החוב:
לא הוכחה אחריותו האישית של הנתבע לפרעון החוב של הנתבעת לתובעת.ב
הוכח בפניי בעדויות כי כל פעילותו של הנתבע, על פי אופיה, היתה במסגרת תפקידו בנתבעת.ו

קל וחומר לא הוכיחה התובעת כי הנתבע התחייב באופן אישי, במסגרת העסקה הספציפית, בפני מנהלה המנוח של התובעת, לפרוע את חובות הנתבעת.נ

5. באשר לטענת התובעת לפיצוי מוסכם בגובה 15%, וריבית מצטברת בשיעור 12% לשנה, הרי שהתובעת לא הוכיחה הסכם בין הצדדים המתייחס לרכיבים אלה, גם לא הביאה ראיות מתאימות בנוגע לנוהג הנוהג בעסקאות דומות בין הצדדים ובכלל.ב

לסיכום:
הנתבעת, עליון טקסטיל וטכנולוגיה בע"מ, תשלם לתובעת Vegotex International N.V., סכום של 20,602.80$ בצירוף הפרשים כחוק (על פי חוק פסיקת ריבית והצמדה תשכ"א – 1961) מיום הגשת התביעה ועד לתשלום המלא בפועל.ו
הנתבעת גם תישא בהוצאות התובעת ושכ"ט עו"ד, בסך כולל של 15,000 ₪ ובתוספת מע"מ.נ
התביעה נגד הנתבע – אהרון משה שרייבר – נדחית.בלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין חברות

 2. שם חברה מטעה

 3. אישור שם חברה

 4. חתימה בשם חברה

 5. חוב לחברת ניהול

 6. מורשה של חברה זרה

 7. קיפוח המיעוט בחברה

 8. חריגה מהרשאה בחברה

 9. עורך דין הקמת חברה

 10. סעיף 191 לחוק החברות

 11. עורך דין פתיחת חברה

 12. חוב לחברת השכרת רכב

 13. תביעה נגד חברה משכנת

 14. חתימה פגומה בשם החברה

 15. הגדרת ''עובד'' בחברה

 16. חובות של חברה לעירייה

 17. תביעה נגד חברת ווב סק

 18. סעיף 232 לפקודת החברות

 19. שימוש בשם של חברה אחרת

 20. סעיף 353א לחוק החברות

 21. חובות חברה שקרסה כלכלית

 22. תביעות נגד חברות שמירה

 23. סעיף 267 לפקודת החברות

 24. מינוי הכנ''ר כמפרק חברה

 25. חיוב מנהל בחובות החברה

 26. חשבון חח''ד חוב של חברה

 27. חיוב אישי בחובות החברה

 28. חובת האמון של מנהל חברה

 29. תביעה נגזרת חברה לא פעילה

 30. חוקיות אסיפה כללית בחברה

 31. חובת חברת ליסינג לבטח רכב

 32. שינוי תקנון חברה מנדטורית

 33. העברת פעילות מחברה לחברה

 34. החלפת מעבידים בחברת שמירה

 35. העברת שליטה בחברה ציבורית

 36. מינוי מפרק זמני לחברה זרה

 37. השתת חבות על אורגנים של חברה

 38. ביטול חברות במועצה מקומית

 39. בקשה להפסקת שימוש בשם חברה

 40. דמי טיפול ארגוני חברת שמירה

 41. תביעה נגד חברת אחסון אתרים

 42. זימון לחקירה ע''י מפרק חברה

 43. הפחתת הון חברה לצורך חלוקה

 44. הגשת דוח כוזב של חברה פרטית

 45. תביעה נגד חברת הובלות על חוב

 46. תביעה נגד חברה לייצור ממתקים

 47. רישום חברת נדל''ן כעוסק מורשה

 48. התחייבות אישית על חוב של חברה

 49. חובת דיווח על חילופי משרה בחברה

 50. הון עצמי מינימלי של חברה בבורסה

 51. חברה בייסוד (טרם נרשמה) כבעל דין

 52. האם אפשר לחייב להשקיע כספים בחברה

 53. הטלת חבות אישית על אורגן של חברה

 54. "מבחן הרווח" סעיף 302 לחוק החברות

 55. חברות העירייה במרכז השלטון המקומי

 56. העברת שליטה בחברה ציבורית מיד ליד

 57. רישוי חברות לאספקת שירותי אמבולנס

 58. תביעה נגד חברת מבחני התאמה לעבודה

 59. תביעה נגד בעלים של חברה חדלת פרעון

 60. משיכת כספים מחברה ע''י אחד הבעלים

 61. תביעת חברה ממצרים נגד חברה ישראלית

 62. תביעה נגד בעלים של חברה לתשלום חוב

 63. האם חברת ניהול יכולה להיות ועד בית ?

 64. החלפת חברות כדי להתחמק מתשלום לעובדים

 65. עסק ניהול ופיתוח חברות או חברת אחזקות

 66. רישום חברה לאחזקות נדל''ן כעוסק מורשה

 67. מחיקת תביעה של חברה עקב חדלות פירעון

 68. בקשה לאישור חלוקה לפי ס' 303 לחוק החברות

 69. תביעת חברת השכרת רכב לקבלת בעלות על רכב

 70. ביצוע עסקאות סמוך לפני הפסקת פעילות חברה

 71. תביעה נגד חברה מחו''ל שאינה פועלת בישראל

 72. אישור בית משפט לרכישת חברה: תמורה בלתי הולמת

 73. האם ב"חריגה מהרשאה" אין לפעולה תוקף כלפי החברה ?

 74. עדיפות ל"אינטרס הכלל" על פני "אינטרס הפרט" בדיני חברות

 75. אישור חלוקה שלא עומדת במבחן הרווח הקבוע בסעיף 303 בחוק החברות

 76. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון