התפטרות עקב קבלת עובד אחר לעבודה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא התפטרות בגלל העסקת עובד אחר / התפטרות עקב קבלת עובד אחר לעבודה:

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא התפטרות עקב קבלת עובד אחר לעבודה:

סגן הנשיא (קובובי):נ
.1ערעור על פסק-דין של בית-הדין האזורי שדחה מכל וכל את עתירת המערער לתשלומים שונים מאת המשיבה:ב פיצויי פיטורים, הפרשי דמי גמולים לקופת גמל ולקרן השתלמות ופיצויים בגין הפרת חוזה עבודה.
.2עובדות המקרה נקבעו על-ידי בית-הדין קמא כלהלן:ו -
"א) התובע עבד בשירות הנתבעת כמנהל חשבונות בכיר, החל מאפריל 1983ועד מאי ...1984; ב) ביום 3.2.1984פירסמה הנתבעת מודעה בעיתון, ובה הציעה עבודה ל"מנהל חשבונות עצמאי מנוסה לתפקיד בכיר"; ג) על-פי המודעה הנ"ל התקבלה לעבודה הנתבעת הגב' רחל דרור החל מ- .1.3.1984הגב' דרור עבדה כאמור כחודשיים ומחצה, והפסיקה עבודתה בנתבעת; ד) ביום 6.4.1984 הגיש התובע את התפטרותו למנהל הנתבעת, מר לעדן, וחדל לעבוד בנתבעת".
.3טענת המערער היתה כי עצם קבלת הגב' דרור לעבודה לשמש כמנהלת חשבונות, כמוה כביטוי לגמירת דעתה של המשיבה לפטר אותו. מכאן - זכותו לפיצויי פיטורים.
לחילופין, נוצרו לגביו, עקב קבלת הגב' דרור לעבודה, "נסיבות שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו". מכאן שהתפטרותו, דינה כדין פיטורים (סעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים התשכ"ג- 1963(להלן - חוק פיצויי פיטורים). תגובת המשיבה לטענות אלה היתה כי לא התכוונה לפטר את המערער; כי הדבר נאמר לו מפורשות על-ידי מר לעדן בשיחה, שבה ביקש המערער להביע את חששותיו עקב המצב החדש נוצר; וכי קבלת הגב' דרור לעבודה היתה כדי להכניס מחשב למפעל.
לעניין תשלום דמי גמולים סמך המערער על ההסכם הקיבוצי בענף המתכת החשמל והאלקטרוניקה, ועל הבטחה שניתנה לו כי כך ינהגו כלפיו.
.4טענותיו של המערער נדחו אחת לאחת, משקיבל בית-הדין כמהימנה את גרסת
המשיבה שלא התכוונה לפטר אותו או להצר את צעדיו, ומשלא היתה אחיזה לטענות הפיטורים או ההתפטרות בדין פיטורים. ממילא נפלה העילה לזכאות לפיצויים עקב הפרת חוזה. אשר לדמי גמולים, הסעיף בהסכם הקיבוצי עליו סמך המערער, עניינו עובד המועבד "בעבודת כפיים", סיווג שאינו הולם את עבודתו של המערער. אשר להבטחה שניתנה לו על-ידי המנהל מר לעדן, סמך בית-הדין קמא את ידו על דברי המנהל שהיו נאמנים עליו - כי הבטחה כזו לא ניתנה. משקלה של הטענה היה מבוטל בעיני בית-הדין, מן הטעם הנוסף שהמערער, אשר עסק בהנהלת חשבונות, החריש במשך שנה תמימה, ולא נקף אצבע להסדרת עניין שהובטח לו, לדבריו, ושהיה בכוחו להסדירו בנקל.
.5בהודעת הערעור טען פרקליטו המלומד של המערער כי שגה בית-הדין קמא בקובעו שהכוונה לפטר את מרשו נותרה בבחינת דבר שבלב. הכוונה היתה גלויה לעין, אלא שהפכה למעשה הונאה שקול ומחושב. עדות לכך - תצהירה וחקירתה של הגב' דרור, מהם התעלם בית-הדין לחלוטין. עדות זו התומכת בגרסת המערער, מראה בעליל שקבלת הגב' דרור לעבודה נועדה לנשל אותו מן העבודה. אלא שתחת זאת, העדיף בית-הדין את עדותו מלאת הסתירות והתמיהות של מר לעדן. לעניין דמי הגמולים שגה בית-הדין בכך שלא הבחין שבסעיף 15לצו ההרחבה בענף המתכת, החשמל והאלקטרוניקה מפנה לצו הרחבה כללי בקשר לפנסית יסוד בתעשיה ובמלאכה.
.6הדיון בערעור התקיים בסיכומי טענות בכתב.
.7עיקר טענותיו של בא-כוח המערער היו:נ לעניין פיטורים - כי גמירת דעתו של מעביד לפטר עובד, יכולה להשתק, מעצם קבלת עובד אחר במקומו; לעניין התפטרות בדין פיטורים - כי קבלתה של הגב' דרור לעבודה, לא היתה כדי לסייע למערער אלא להחליפו; בית-הדין היה מודע לתחושת העלבון ואי-הנוחות שקננה במערער - דבר שהמשיבה עצמה לא כפרה בו - ולא הפעיל את מבחן הראוי, המבחן הסובייקטיבי לעניין דמי הגמולים - צו ההרחבה בדבר פנסית יסוד חל על כל העובדים במדינה בכל הענפים, ושומה היה לישמו לגבי המערער.
.8בא-כוח המשיבה טען בסיכומיו שעם היותו מודע לחששותיו של המערער פן ינושל מעבודתו, הבהיר בית-הדין שבין תחושה סובייקטיבית לבין הרעת תנאים בפועל או הצרת צעדים, רב המרחק. בפועל לא היתה כל ראיה לכך שחלה הרעה מוחשית אוביקטיבית במעמדו של המערער, בשכרו, ביחסים עמו ובתנאי עבודתו. לעניין התגמולים תמך בא-כוח המשיבה בפסק-הדין שבערעור.
עד כאן טענות הצדדים.
.9יש להעריך הערכה רבה את מאמציהם הבלתי נלאים של פרקליטי הצדדים בהצגת עמדותיהם המנוגדות בשתי הערכאות. בסיכום טענותיו של בא-כוח המערער, נטחנה עד דק - במיוחד בבית-הדין קמא - מסכת עובדות שנועדה להראות כי המשיבה פעלה כלפי מרשו שלא ביושר, על מנת לנשלו מעבודתו בלי לשלם לו פיצויי פיטורים.

בא-כוח המשיבה לא נמנע מעימות "פרונטלי" עם העובדות והודה כי -
"בעצם פרסום מודעה לקליטת עובד חדש ללא תאום עם התובע, היה די כדי לגרום לתובע לחוש עלבון צורב".
אך הוסיף כי "עלבון כזה אין בו כדי לשמש עילה לתובע לפרוש מעבודתו, ולדרוש כי ייראה הדבר כאילו פוטר".
.10תשובה על השאלה אימתי תחושת עלבון או קיפוח מצדיקה ישום סעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים, תלויים בנסיבות כל מקרה ומקרה. בא-כוח המערער רצה ללמוד A contrarioמן האמור במובאה מדב"ע לח/2- 2[1]:ב -
"ייתכן אמנם שבקבלת עבודה אצל מעביד אחר יראו ביטוי לכוונתו של עובד להתפטר מעבודתו הקודמת. בעיקר יגיעו לאותה תוצאה, עת ברור שקבלת העבודה האחרת אינה מתיישבת עם המשך יחסי עובד-מעביד, שהיו קיימים עד התחלת העבודה האחרת..." (שם [1], בע' 280).
טענתו של הפרקליט המלומד היתה שאם ניתן לדון לשבט, בעניינו של עובד, על-פי התנהגותו - כך צריך שיהא, על אחת כמה וכמה, בעניינו של מעביד על-פי התנהגותו.
נראה לנו כי תחת להידרש להיקש "במהופך", שהסימטריה בין מרכיביו המנוגדים אינה מובטחת, מוטב לסמוך על ההלכה הנוגעת ישירות לעניין, והאומרת כי -
"...לא בכל מקרה או שרשרת של מקרים הגורמים לעובד אי-שביעות רצון, או מורת-רוח, יש לראות עילה המצדיקה את התפטרותו עם זכות לפיצוים, מכוח סעיף 11(א), סיפא לחוק פיצויי פיטורים" (דב"ע לג/34- 3[2], בע' 414).
.11חוזרת הקושיה לדוכתה:ו ההיתה בענייננו עילה המצדיקה התפטרות בדין פיטורים? השופטת המלומדת נגשה לבירור השאלה בפתיחות ובהבנה, ונימקה כראוי את טעמיה (בסעיפים 9-6). לא שוכנענו שיש מקום להתערב במערכת שיקוליה, ולהפוך את הקערה על פיה.

.12הוא הדין לעניין דמי הגמולים:נ צו הרחבה הינו פועל יוצא מההסכם הקיבוצי שאת הוראותיו הוא בא להרחיב, כולן או מקצתן. מי שאינו בבחינת "עובד" לפי ההגדרה שבהסכם, לא ייכנס להגדרה בדלת האחורית, בשובלו של צו הרחבה.
.13סוף דבר:ב הערעור נדחה.
המערער ישלם למשיבה הוצאות משפט בסך -.000, 1ש"ח.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. התפטרות בורר

 2. התפטרות גננת

 3. התפטרות או פיטורים

 4. התפטרות בגיל 65

 5. התפטרות מוסכניק

 6. התפטרות עובד מוסך

 7. התפטרות עקב חתונה

 8. התפטרות ללא התראה

 9. התפטרות או פיטורים

 10. התראה לפני התפטרות

 11. ביטול מכתב התפטרות

 12. פיטורים או התפטרות

 13. התפטרות בגלל השעיה

 14. התפטרות עובדת מתנ''ס

 15. התפטרות מנהל מכירות

 16. התפטרות עובדת ניקיון

 17. התפטרות עקב התעללות

 18. התפטרות עקב מחלת ילד

 19. התפטרות מטפלת בילדים

 20. התפטרות עקב מעבר דירה

 21. התפטרות מוצדקת אבטלה

 22. התפטרות בשל מצב רפואי

 23. חזרה מהתפטרות אחרי שעה

 24. אי הגעה לעבודה התפטרות

 25. התפטרות בגלל שחיקת שכר

 26. התפטרות עקב מעבר למושב

 27. מכתב התפטרות לאחר גניבה

 28. המשך עבודה לאחר התפטרות

 29. התפטרות נהג מערבל בטון

 30. התפטרות בגלל מצב בריאותי

 31. שינוי כתובת לאחר התפטרות

 32. התפטרות בגלל עומס בעבודה

 33. התפטרות בגלל לחץ בעבודה

 34. התפטרות לא מוצדקת מהעבודה

 35. התפטרות בדין מפוטר בהסכמה

 36. התפטרות עובד מועצה מקומית

 37. התפטרות בגלל האשמה בגניבה

 38. התפטרות בגלל קיצור משמרות

 39. התפטרות בגלל חילופי מעבידים

 40. הצעת עבודה חלופית - התפטרות

 41. התפטרות עקב התנהגות מעליבה

 42. אי התייצבות לעבודה כהתפטרות

 43. התפטרות בגלל תנאים לא ראויים

 44. פתיחת עסק מתחרה אחרי התפטרות

 45. התפטרות בזמן חופשה ללא תשלום

 46. פתיחת עסק מתחרה לאחר התפטרות

 47. התפטרות בגלל אי שיבוץ לעבודה

 48. התפטרות עובד לצורך טיפול בילד

 49. התפטרות בגלל שינוי תנאי עבודה

 50. התפטרות בגלל שינוי שעות עבודה

 51. התפטרות מכוח הסכם קואליציוני

 52. התפטרות בגלל העדר הסעה לעובד

 53. התפטרות לאחר חופשה ללא תשלום

 54. קבלת מכתב ''התפטרות'' מהמעסיק

 55. התפטרות לצורך טיפול בהורה חולה

 56. התפטרות תוך 9 חודשים מיום הלידה

 57. פיצויי פיטורים לרב בגין התפטרות

 58. התפטרות בגלל הפרת הבטחה לקידום

 59. נוהג פיצויים במקרה התפטרות בחברה

 60. התפטרות עקב קבלת עובד אחר לעבודה

 61. פיצויים למרות התפטרות מכוח "נוהג"

 62. התפטרות על סמך אישור רופא תעסוקתי

 63. התפטרות עקב מעבר מגורים בהתנחלות

 64. התפטרות עקב ירידה של 20% מהמשכורת

 65. התפטרות עקב הפרת הבטחה להעלאת שכר

 66. מתן מכתב פיטורים לאחר התפטרות מוסכמת

 67. האם היעדרות מהעבודה נחשבת התפטרות ?

 68. התפטרות עקב מעבר דירה לעיירת פיתוח

 69. התפטרות עובדת בגלל ילד שעולה לכיתה א

 70. התפטרות עקב אי תשלום תנאים סוציאליים

 71. התפטרות לאחר לידה - הוראות התקשי''ר

 72. קבלת חצי מפיצויי פיטורים עקב התפטרות

 73. התפטרות עקב מצב בריאותי - עבודה חלקית

 74. התפטרות בגלל נישואים - פיצויי פיטורים

 75. הבטחה לשלם פיצויי פיטורים למרות התפטרות

 76. האם אפשר להכריח בורר לחזור בו מהתפטרותו

 77. התפטרות בשל מצב בריאותי ללא ידיעת המעסיק

 78. התפטרות בדין מפוטר עקב צמצום שעות העבודה

 79. התפטרות בגין העתקת מקום מגורים לישוב חקלאי

 80. התפטרות בגלל אי העמדת מגורים במקום עבודה חדש

 81. פיצויי פיטורים בגין התפטרות התובע עפ"י סעיף 11(א)

 82. הבטחה לעובד לשלם פיצויי פיטורים גם במקרה של התפטרות

 83. טענת התפטרות בגלל מעבר דירה בעקבות מחלה של קרוב משפחה

 84. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון