חוק הגנת הדייר - רקע היסטורי

עיון בדברי הכנסת, בישיבה מיום 6.7.1953, עת הובא חוק הגנת הדיירים 1953 לקריאה ראשונה מלמד על מצב מצוקת הדיור שהיה קיים אז.

שר המשפטים דאז, מר פנחס רוזן סוקר את מצב הדיור בארץ מאז שנת 1934, עת התפרסמה ע"י השלטון המנדטורי "פקודת בעלי הבתים והדיירים", ואומר בין היתר, כך:ב

"מצוקת הדיור היא בעיה עולמית. ברב הארצות היא תופעת לואי למלחמות שעברו על העולם מאז 1914...".

שר המשפטים דאז מפרט את מצוקת הדיור שנוצרה בעקבות 2 מלחמות העולם ומוסיף -
"כפי שכבר הזכרתי, הדירה היא גם אצלנו מצרך בר פיקוח זה כמעט 20 שנה, אבל המניע לחקיקה להגנת הדייר בארצנו היה פחות המלחמה מאשר העליה".

החוק שהוגש לקריאה ראשונה היה פרי עבודה של ועדה ציבורית שמונתה בתחילת שנת 1951, ופרי דיונים של ועדת שרים שהורכבה לצורך זה (פנחס לבון, נפתלי, סרלין, רוזן, רוקח ושפירא).

ומוסיף ומציין שר המשפטים דאז:ו
"לעומת זה לא יכולנו להתעלם מהצורך לבדוק היטב את הטענה, שהגנת הדייר אסור שתיהפך להריסת בעל הבית.
יש הרבה מן הגוזמה בטענה, שהגנת הדייר כמוה כחורבן בעל הבית, אבל יש גם מידה מסוימת של צדק בטענה שהגנת הדייר לפי החוקים הקימים, אינה הולמת עוד את המציאות ושבתיקון החוק יש לקחת בחשבון גם את טובת הדייר וגם אינטרסים צודקים של בעלי הבתים - וכן גם את טובת כלל המדינה, המעונינת בעיקר בשמירה על הבנינים הקימים שברובם הם רכוש פרטי אבל בכללותם הם נכס חשוב של האומה כולה".

הצורך ב"הגנת הדייר" בארץ ישראל נבע ממצוקת הדיור החמורה שהיתה קימת לפני קום המדינה.

וראה דברי כב' הנשיא לנדוי בע.א. 79/564 רומנו נ. כהן שוחט פ"ד ל"ו(1) 634 -
"המחוקק המנדטורי התערב כדי להגן על שוכרי דירות וחנויות בשוק גואה, כדי שלא יהיו נתונים לחסדי בעל הבית, שיוכל לבוא בדרישות מוגזמות להעלאת דמי השכירות ותנאי להארכתו של חוזה שכירות שתקופתו תמה...".

בחקיקת החוק היה משום גישור בין פער עמדות המיקוח של בעלי הבתים מזה ושוכרי הדירות מזה.

נוכח שינוי הנסיבות, תנופת הבניה שהיתה בארץ, והעובדה שנוצרו תנאי שוק חדשים הועלה שוב ושוב לדיון הצורך לשנות את החוק. דו"ח מבקרת המדינה, כרך 44 משנת 1994 קובע -

"מהתיעוד שעמד בפני הבקורת עולה, כי זה מכבר הוכר הצורך לשנות את החוק כדי לסלק עוותים הנגרמים לעתים לבעלי הבתים ולעתים

לדיירים. גם אם טרם הגיעה השעה לביטול מוחלט של החוק והשתתת יחסי השכירות על כוחות השוק החופשי, הרי רצוי להחזיר את שיווי המשקל שהופר ביחסים שבין בעלי הבתים לשוכרי הבתים".
(שם בעמ' 185)

בסוף שנת 1993 גבש משרד הבינוי והשיכון תזכיר להצעה לשינוי יסודי של החוק שעיקרה השתתת השכירות על תנאי השוק. תחולת החוק תפסק בתוך 15 שנים בהדרגה, ולאחר מכן ישולם שכר דירה חופשי בעד הדירה; הדייר ובעל הבית יוכלו לרכוש זה מזה את הזכויות בדירה.

שינוי בנסיבות שהיוו רקע לתכלית החוק הצמיח כללי פרשנות גמישים על רקע השינוי בנסיבות למול המצב בזמן חקיקת החוק, על שינוייו השונים, אמץ ביהמ"ש העליון כללי פרשנות גמישים לחוק הגנת הדייר.

בע.א. 61/444 חברת גוש 6374 חלקה 127 נ. עזבון אליאס פד"י ט"ז עמ' 284 נתעוררה שאלת פרשנות לגבי ס' 36(10) לחוק (כפי שהיה אז) הדן בעילת פינוי לרגל הריסת המושכר ע"י בעל הבית.

רשיון ההריסה הוצא לא על שם החברה בעלת הבית אלא על שם מנהלה, וקבע כב' השופט ברנזון תוך שהוא רואה בהיתר ע"ש המנהל כהיתר שדי בו -
"ודאי שאת ההגדרות בחוק הגנת הדייר יש לקרוא באופן דווקני, אך מה לעשות אם קריאה דווקנית מביאה לתוצאה שהדעת אינה סובלתה..."

ובדיון נוסף 62/4 באותו ענין (פד"י ט"ז 1292) חזר כב' השופט ח. כהן וקבע -"...יש לקרוא גם את ההגדרה וגם את ההוראה המהותית כך שתהא בהן משמעות סבירה ושיהיו ניתנות לביצוע יעיל".

ע.א. 72/539 יערי נ. רייסר, פ"ד כ"ז I עמ' 830 נדונה השאלה האם ניתן לפנות דייר משנה ע"י הדייר הראשי בעילה של "צורך עצמי". נקבע שניתן להרחיב את ההגדרה בחוק גם לצורך דייר ראשי על אף שכתוב בס' 36(7) (כפי שהיה אז) "המושכר דרוש לבעל הבית לצורך עצמי".

וקובע שם כב' השופט ברנזון:נ
"כאשר במשך הזמן חל שינוי במצב ובעל הבית או הדייר זקוק למושכר לצורך עצמי, מדוע - אפילו במשטר של
הגנת הדייר - לא יוכל לקבל בחזרה מה שהוציא מידו, ובלבד שידאג לדיור חלוף שווה ערך לדייר או לדייר
המשנה, לפי הענין? לא שיקולי הגיון ולא שיקול צדק חברתי מחייבים למנוע זאת מהם".
"...כאשר נוכחנו לדעת כי פירוש מילולי בחוקי הגנת הדייר מוליך לתוצאה בלתי מתקבלת על הדעת, דחינו אותו והעדפנו לנקוט גישה מעשית ומציאותית כפי שמהות הענינים מחייבת. זו הדרך שנלך בה גם במקרה זה".

בע.א. 73/251, תרשיש נ. שיינלירט פ"ד כ"ח I 572, גם שם התלבט ביהמ"ש בפרשנותם של סעיפים מתוך חוק הגנת הדייר כשהוא מטלטל בין פרשנות המניחה את הדעת מבחינה משפטית למול פרשנות המביאה לתוצאה צודקת מבחינה ענינית והשכיל שם להשיג את הפתרון המשיג את 2 המטרות גם יחד.

וקובע שם כב' השופט ברנזון:ב
"מוטב ומותר גם מותר לתור אחרי פירוש אחר המתיישב איכשהו עם לשון החוק ובלבד שלא להגיע לתוצאה בלתי צודקת. זהו כלל פרשנות ידוע ומקובל".

ומצטט שם מהולסברי:ו
"פרשנות משפטית צריכה להיות מכוונת למניעת תוצאות בלתי נוחות ובלתי צודקות אם הדבר ניתן להעשות בלי לסלף את רוח החוק או לשונו. אם לשון החוק היא דו משמעית וניתנת להתפרש לשתי פנים, אין לקבל את הדעה המוליכה לאי צדק בולט".לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. דיני הגנת הדייר

 2. תיקונים במושכר

 3. דייר נדחה

 4. דייר נגזר

 5. עזיבת דייר מוגן

 6. פינוי דייר ממשיך

 7. שוכר משנה דייר מוגן

 8. אי קיום אסיפת דיירים

 9. דייר מוגן שימוש בחצר

 10. פינוי דייר מוגן מחנות

 11. הגנת הדייר אחזקת הבית

 12. דייר מוגן בעסק שנפטר

 13. פינוי דייר מוגן בעסק

 14. דייר מוגן נגזר ונדחה

 15. בן של דייר מוגן שנפטר

 16. זכות דיירות מוגנת בצריף

 17. חוק הגנת הדייר - נטישה

 18. נכדה של דייר מוגן שנפטר

 19. דייר מוגן שזנח בן זוגו

 20. סעיף 20 לחוק הגנת הדייר

 21. מעבר דייר מוגן לבית אבות

 22. שינויים במושכר דייר מוגן

 23. פיצוי על פינוי דייר מוגן

 24. זכויות נכדים של דייר מוגן

 25. בן זוג של דייר מוגן שנפטר

 26. פטירת דייר מוגן לפני פינוי

 27. העברת זכויות של דייר מוגן

 28. פינוי משפחת דייר מוגן מחנות

 29. פינוי דייר מוגן לצורך קיומי

 30. פינוי בני משפחה של דייר מוגן

 31. האם עובר יכול להיות דייר מוגן

 32. חוק הגנת הדייר - רקע היסטורי

 33. פינוי דייר מוגן בגלל שיפוצים

 34. נכד של דייר מוגן שהוריו בחיים

 35. דייר מוגן שלא שילם דמי שכירות

 36. פינוי דייר מוגן מעסק בשל נטישה

 37. דמי שכירות דיירים מוגנים בחנות

 38. פינוי דייר מוגן שלא משלם שכירות

 39. זכויות דייר ממשיך בדיור הציבורי

 40. התנתקות דייר ממערכת מיזוג מרכזית

 41. תביעה לפינוי דייר מוגן בתל אביב

 42. זכויות קרובי משפחה של דייר מוגן

 43. מועד פינוי דייר מוגן לאחר פסק דין

 44. החלפת מנעול לדייר מוגן ללא התראה

 45. פינוי דייר מוגן - שינויים במושכר

 46. גובה דמי שכירות של דייר מוגן בעסק

 47. הגדרת ''בעל בית'' בחוק הגנת הדייר

 48. דייר מוגן בחנות בבית קרקע בתל אביב

 49. תחולת חוק הגנת הדייר על תוספת בניה

 50. ויתור על חוק הגנת הדייר בשטר משכנתא

 51. פינוי דייר מוגן שלא משלם מיסי עירייה

 52. דמי שכירות גבוהים מהמוסכם לדייר מוגן

 53. פינוי דייר מוגן לצורך תיקונים בדירה

 54. פינוי דייר מוגן עקב קבלת רישיון בניה

 55. זכויות בן זוג דייר מוגן שעזב את הנכס

 56. פסק דין הצהרתי לגבי ירושה מדייר מוגן

 57. דירה בבעלות דייר ממשיך שגר בה דייר מוגן

 58. תביעה לתשלום דמי שכירות נגד דייר ממשיך

 59. הכרה כ"דייר ממשיך" ערעור לבית המשפט העליון

 60. צמצום היקף תחולתו של חוק הגנת הדייר בפסיקה

 61. פינוי דייר מוגן שמשכיר את הדירה בשכירות משנה

 62. פירוק שיתוף בדירת מגורים בן זוג של דייר מוגן

 63. התיקונים שבעל הבית חייב לבצע לפי חוק הגנת הדייר

 64. תניית ויתור על הגנות של סידור חלוף או דיירות מוגנת

 65. האם רכישת זכויות דיירות מוגנת בחנות כוללת את החצר ?

 66. תביעה לפנות דייר מדירה ציבורית בה התגוררה אימו המנוחה

 67. האם נרכשו זכויות בהתאם לחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי

 68. עתירה כנגד החלטה שלא למכור דירה בדיור הציבורי בתנאי מבצע

 69. דייר מוגן: מספיק שהיה מקום אחר להתגורר בו כדי לשלול את זכאותו

 70. תביעה לפנות בני זוג הרשומים כנשואים, מדירה אשר הושכרה בשכירות בדיור הציבורי

 71. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון