ייצוג עובדי בנק ע''י ההסתדרות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ייצוג עובדי בנק ע''י ההסתדרות:

הנשיא (גולדברג):נ
.1המשיבה מס' 1(להלן - ההסתדרות) הגישה ביום 17.4.1989 בקשת צד בסכסוך קיבוצי נגד המשיבה מס' 2 ( להלן - הבנק), יושב ראש הוועד הארצי של עובדי הבנק ו- 11עובדיו שהם מורשי חתימה, ובה ביקשה להצהיר כי "כלל עובדי הבנק, לרבות העובדים "מורשי החתימה" לא ייוצגו כלפי הבנק אלא על-ידי המבקשת (ההסתדרות), באמצעות הוועד הארצי של כלל העובדים, ולא על-ידי כל נציגות אחרת" (תב"ע מט/65-4).
בו ביום נתן אב-בית-הדין לבדו "צו הצהרתי זמני", במעמד צד אחד.
.2ביום 23.4.1989ביקשה ההסתדרות צו זמני נגד מספר עובדים שימנע מהם להמשיך ולקיים הליך לבחירת נציגות עובדים בבנק.
אף כאן נעתר אב-בית-הדין (לבדו) לבקשה, ונתן, במעמד צד אחד, צו כמבוקש (תב"ע מט/79-41).
במועד מאוחר יותר הודיעה ההסתדרות לבית-הדין על החלטת האגף לאיגוד מקצועי בעניין ייצוג העובדים מורשי החתימה.
.3ביום 2.5.1989ביקשו 10מעובדי הבנק צו מניעה זמני נגד ההסתדרות, הבנק, ו- 11מחבריהם, המורה לאותם עובדים שלא לייצג את מורשי החתימה בבנק, והמורה לבנק שלא לראות בהם נציגות מוסמכת של העובדים.
למחרת היום נתן אב-בית-הדין (לבדו) צו במעמד צו אחד כמבוקש (תב"ע מט/85- 41מט/84-.4

.4בשלבים שונים הוגשו בהליך זה לבית-הדין-האזורי בקשות לצירוף נתבעים (תב"ע מט/83-41, מט/91-41).
.5כפי שצויין לעיל נתן אב-בית-הדין את הצווים המבוקשים, לבדו, מבלי שהוזמנו נציג ציבור, ועל כל פנים מבלי שצויין בפרוטוקול כי אלה הוזמנו ולא באו, וזאת בהליכים שחלקם, לפחות, קיבוציים.
בעשותו כן התעלם שופט בית-הדין מהוראת סעיפים 18(ב) ו- 22(א) לחוק בית-הדין לעבוד, התשכ"ט- 1969(להלן - חוק בית-הדין לעבודה), ומפסיקה עניפה של בית-דין זה (ראה למשל, דב"ע מח/163- 9[1]; דב"ע מח/67- 9[2]; דב"ע מח/23, 20- 4[3]). כמו כן התעלם מתרומתם של נציגי הציבור לפעולתו של בית-הדין בכלל ובסכסוכים קיבוציים בפרט (ראה למשל, דב"ע 9/5- 3[4], והמובאות לעיל).
על החלטות אלה אין לפנינו ערעור, אך חשוב לציינן על מנת למנוע תופעות דומות בעתיד.
.6ביום 24.5.1989הגישה הסתדרות בקשה "למחוק את ההליך שהוגש על-ידי ההסתדרות בעניין הנדון".
בו ביום, נאמן לדרכו, נתן אב-בית-הדין (השופט נחתומי) לבדו מבלי לזמן את הצדדים, החלטה כדלקמן:ב "למחוק, כמבוקש, בברכה, את כל הליכי התיק הנ"ל". כפי שיתברר מיד, היתה זו ברכה לבטלה.
על החלטה זו הערעור שלפנינו.
.7בא-כוח ההסתדרות והבנק הסכימו כי אין לפני בית-הדין "החלטה" כלל, משום שהחלטת שופט לבדו למחוק הליך היא החלטה שניתנה בחוסר סמכות. אולם בא-כוח ההסתדרות טען כי המבקשים מנועים מלהעלותה, מהטעם שלאחר שניתנה אותה החלטה, הגישו בקשה לבית-הדין האזורי והסתמכו עליה.
בא-כוח הבנק ביקש להבהיר כי כל רצונו הוא לדעת מהי הנציגות המוסמכת הישירה של העובדים.
.8אין אנו מקבלים את טענת המניעות.
פסק-דין הבטל מעיקרו, כאילו לא בא לעולם, וזאת בשונה מפסק-דין הניתן לביטול. מכאן שאין טענת "מניעות" תופסת לגבי פעולות שנעשו על פיו או בעקבותיו, מאחר שגם אותן פעולות כאילו לא נעשו כלל.
.9מחיקת כתב תביעה, אף לבקשת תובע או מבקש, היא פעולה שתוצאתה גמר הליך, ולכן היא בסמכות מותב, ולא של אב-בית-הדין לבדו. כך בהליך רגיל (אלא אם ניתנה החלטה כדין על דיון בפני דן יחיד; דב"ע לב/11- 0[5]), וכך בהליך קיבוצי שבו אין, כאמור, סמכות לשופט ליתן החלטה כי הדיון יתקיים בפני שופט דן יחיד (סעיף 18(ב) לחוק בית-הדין לעבודה).
זאת ועוד - כבר נפסק כי "מחיקה" הינה פעולה המביאה לסיום הליך, ואין למחוק
תביעה מבלי שיתאפשר לצד שכנגד להשמיע טענותיו, אלא אם הוזמן כדין ולא הופיע (דב"ע מז/53- 9[6], בע' 364).

.10סוף דבר - ה"החלטה" נשוא הערעור בטלה.
העניין מוחזר לבית-הדין האזורי, על מנת שישמע את הבקשה במותב מלא, לאחר שכל הצדדים בתיק יוזמנו לדיון.
בהתחשב במהות ההליך - אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוזה בנקאי

 2. חוזה עם הבנק

 3. משכון בנקאי

 4. ארנונה - בנקים

 5. ארנונה על בנק

 6. חוב לבנק לאומי

 7. עורך דין בנקאות

 8. תרגיל עוקץ בבנק

 9. עורך דין בנקים

 10. התחזות לפקיד בנק

 11. אחריות בנק מלווה

 12. חשבון משותף בבנק

 13. הפרת הסדר עם הבנק

 14. התיישנות חוב לבנק

 15. ציפיות הלקוח בבנק

 16. חובת האמון הבנקאית

 17. עורך דין חשבון בנק

 18. התיישנות תביעת בנק

 19. חובת האמון של הבנק

 20. מניעת פעולות בנקאיות

 21. הפרת החוק מצד הבנק

 22. חוזה בין הבנק ללקוח

 23. עורך דין דיני בנקאות

 24. בונוסים למנהלי בנקים

 25. גביית יתר עמלות בנק

 26. יציבות כלכלית של בנק

 27. תביעה נגד בנק החקלאות

 28. ביטול סגירת חשבון בנק

 29. עמלת שורה בנק הפועלים

 30. תביעה של בנק נגד ערב

 31. ערעור על תביעה של בנק

 32. מענק יובל לעובדי בנק

 33. טעות בהסדר חוב עם הבנק

 34. תביעה נגד בנק דיסקונט

 35. גביית תוספת סיכון בבנק

 36. בקשה לביטול הגבלה בבנק

 37. תעריף הארנונה של בנקים

 38. קניית רכב משועבד לבנק

 39. מימוש שעבוד לבנק מלווה

 40. תביעת בנק להחזרת כספים

 41. עמלות אופציות מעוף בבנק

 42. חתימה על טופס ריק בבנק

 43. "מכתב העברה" לעובד בנק

 44. שביתת עובדי בנק דיסקונט

 45. תביעה נגד לקוח בנק לאומי

 46. פיצוי על סגירת חשבון בנק

 47. אחריות הבנק כיועץ השקעות

 48. חובת הבנק לעדכן את הערב

 49. תביעה נגד הבנק הבינלאומי

 50. אי עמידה בהסדר חוב עם הבנק

 51. גביה בלתי חוקית בחשבון בנק

 52. עורך דין תביעות נגד בנקים

 53. תביעת בנק נגד לקוח על חוב

 54. עמלת פירעון מוקדם בנק לאומי

 55. תביעה נגד בנק על הפסד במכרז

 56. תביעה נגד בנק לאומי לישראל

 57. תיאום גובה עמלות בין הבנקים

 58. רישום הסדר מחיקת חובות בבנק

 59. פעולות בחשבון בנק ללא הרשאה

 60. חובת הקטנת הנזק של לקוח בנק

 61. עבירות כלכליות מנהל סניף בנק

 62. זכות עכבון רכב מול שעבוד לבנק

 63. תביעה של בנק המזרחי נגד לקוח

 64. תביעה של בנק דיסקונט נגד ערב

 65. תביעה נגד בנק בגין הגבלת חשבון

 66. ייצוג עובדי בנק ע''י ההסתדרות

 67. חיוב לפתוח תוכניות חיסכון בבנק

 68. התנהגות בנק ברגעי משבר חריגים

 69. תביעה בגין הפרת יחסי בנק לקוח

 70. צ'קים חוזרים של לקוח בבנק לאומי

 71. תביעה על זכויות בכסף בחשבון בנק

 72. בעלות על רכב מעוקל על ידי הבנק

 73. הגבלת חשבון בנק בגלל סירוב צ'קים

 74. תביעת בנק נגד מורשה חתימה בחשבון

 75. תביעה נגד הבנק הבינלאומי הראשון

 76. אחריות בנק מלווה כלפי רוכשי דירות

 77. תביעה של בנק המזרחי על חוב בחשבון

 78. מעבר בנקים לשבוע עבודה של 5 ימים

 79. תביעה של בנק הפועלים נגד לקוחותיו

 80. סגירת חשבון בנק עקב חשד להלבנת הון

 81. תביעה להחזר כסף שהופקד בבנק הדואר

 82. משיכת כסף מכספומט - תביעה נגד הבנק

 83. אי ביצוע הוראת תשלום של הלקוח בבנק

 84. אישור הסדר נושים למרות התנגדות הבנק

 85. תביעה נגד בנק המזרחי לחייב כיבוד צ'קים

 86. אחריות בנק מלווה על איחור במסירת דירות

 87. חובת הבנק למסור מידע לערבים על הסדר חוב

 88. אחריות הבנק כלפי לקוח שאינו דובר עברית

 89. הסרת הגבלה על חשבון בנק דיסקונט בירושלים

 90. פתיחת חשבון חיסכון בבנק כתנאי להגדלת מסגרת

 91. תביעה נגד בנק לאומי בגין ניהול חשבונות לקוי

 92. מששילם הבנק לעובדו הוא זכאי כמיטיב להטבת נזקיו

 93. ויתור על דיור חלופי - חובת הסבר ע''י פקיד הבנק

 94. הגבלת אחריות בגין שירותים בנקאיים של דואר ישראל

 95. החתמת עולים חדשים שלא יודעים עברית על הסכם בבנק

 96. תביעה נגד בנק מזרחי טפחות – טעות בהוראה טלפונית

 97. נטען כי הבנק ידע אשת הנתבע "אשת קש" בלבד ללא שליטה אמיתית בחברה

 98. האם הבנק חייב כספים וזאת מכוח יישומו של "היתר עסקה" שנכרת בין הצדדים ?

 99. תביעה בשל נזקים כספיים שנגרמו (כביכול) עקב התנהלות רשלנית של הבנק ופקידיו

 100. משנקלעה החברה לחדלות פירעון הגיש הבנק את התביעה בטענה לחתימה על כתב ערבות

 101. בעסקאות ניכיון נוהג הבנק לעיתים ליצור קשר עם הסניף הנמשך על מנת לקבל אינפורמציה בדבר יכולת כלכלית

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון