ליקויי בניה בדירה במזרח ירושלים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ליקויי בניה בדירה במזרח ירושלים:


1. התביעה שבנדון, תביעה בגין ליקויי בנייה, פיצוי בגין איחור במסירת הדירה ועוד נזקים נלווים.
התובעים רכשו מאת הנתבעת דירה בת שלושה וחצי חדרים בבניין שהוקם על מגרש 411 בפסגת זאב מזרח, ירושלים (להלן:ב "הדירה"), בהתאם לתנאי ההסכם שנחתם ביום 5.6.90 (להלן:ו "ההסכם"). את החזקה בדירה קיבלו התובעים בינואר 93'.
הצדדים השלישיים - היו הקבלנים המבצעים, כתבי ביה"ד הומצאו להם, אולם הם לא הגישו כתבי הגנה כנגד ההודעות כנגדם.
2. ביום 5.5.94 הגיעו הצדדים לידי הסכמה על מינוי המהנדס נפתלי קידרון כמומחה ע"מ שיחווה דעתו בשאלת הליקויים בדירה והתיקונים הנדרשים.
ביום 25.4.95 הגיש המומחה את חוות דעתו ממנה עולה שבדירה רטיבות בסמוך למספר חלונות ודלתות. כמו כן, נמצאו ליקויי נגרות ואלומיניום ועוד מספר ליקויים קלים, עלות כל התיקונים הוערכו ע"י המומחה בסכום של 11,000 ש"ח. המומחה גם מצא מספר ליקויים שאינם ברי תיקון והעריך הפיצוי בגינם ב- 2,500 ש"ח בתוספת מע"מ, סה"כ 2,925 ש"ח נכון למרץ' 95'.
ביום 29.6.95 הודיעו הצדדים כי הסכימו על ביצוע התיקונים בהתאם לחוות הדעת.
מדו"ח ביצוע תיקונים של המומחה המתייחס ליום 26.6.95, עולה שרוב רובם של הליקויים תוקנו, נותרו מספר ליקויים לביצוע הכוללים התקנת בריחים לנעילת תריסים, תיקון תריס דלת היציאה למרפסת שרועד וכן איטום סיליקון סביב דלת המחסן.
המומחה לא נדרש לחוות דעתו מה עלות התיקון של הליקויים שלא תוקנו ואולם סבורה אני שניתן להעריכם בכשליש מהעלות שנקב המומחה. העלויות שנקב המומחה המתייחסות לכל הליקויים שבעבודות הנגרות והאלומיניום הוערכו על ידו ב- 1,500 ש"ח והליקויים שנותרו לתיקון מוערכים על ידי אפוא, ב- 500 ש"ח. הליקויים שבדירה אלו שאינם ניתנים לתיקון כמפורט לעיל ואלו שלא תוקנו עומדים אפוא על סך של 3,425 ש"ח נכון ליום 15.3.95.
3. אקדים ואומר שבתיק זה הוצעה ע"י ביהמ"ש הצעת פשרה שקיבלה תוקף של פסק דין ואולם לבקשת התובעת בהתאם להסדר הפשרה שאיפשר לה זאת, בוטל פסק הדין (פרוטוקול מיום 24.10.96).
בישיבה שנתקיימה לאחר ביטול פסק הדין הודיעו ב"כ הצדדים כי הסכימו ביניהם שביהמ"ש יתן פסק דין על דרך הפשרה בהתאם לסעיף 79 א' לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), לאחר שהצדדים יטענו בפניו (פרוטוקול מיום 15.12.96).
בישיבה שנתקיימה ביום 7.1.97 לצורך טיעון על פי סעיף 79א', ביקש ב"כ הנתבעת לחזור בו מההסכמה וביקש שינתן פסק דין מנומק, נעתרתי לכך והוריתי לצדדים להגיש סיכומים, דע עקא שעיון בסיכומים מלמדני שהצדדים ככל הנראה נשתכח מליבם שלא נשמעו הוכחות בתיק ולא הובאו בפניי ראיות והם הכניסו לסיכומיהם עובדות או טענות המתבססות על עובדות שלא הובאו ראיות לגביהם, הראיות היחידות שבפניי הן חוות דעת המומחה ואך ורק עליהן יכולה אני להסתמך לצורך קביעת העובדות בתיק וכך אעשה. ומכאן ובהתאם לשכתבתי לעיל, אדון במחלוקות שנתגלעו בין הצדדים.
4. לטענת ב"כ הנתבעת אין מקום לפצות התובעים בגין חלון כפול וסורג כפול שבוצעו ע"י הדיירים מאחר והנתבעת לא היתה חייבת עפ"י המיפרט בביצועם.
ביחס לחלון הכפול נטען שחלון כפול זה בא לפתור בעיית קור ורטיבות ומאחר ולא נשמעו ראיות, איני יכולה לשלול טענה זו ואני מאמצת קביעת המומחה לעניין זה.
ביחס לסורג הכפול, איני יודעת במה המדובר מדוע הוא נעשה ושוב כפי שנאמר לעיל, בהעדר ראיות אני מאמצת קביעת המומחה.
אני מאמצת קביעת המומחה גם ביחס לעלויות של פריטים אלו, אלו לא נסתרו ויצויין עוד לעניין זה שהמחיר של מוצר הינו המחיר בתוספת מע"מ ולפיכך איני מקבלת את הטענה שיש לנכות את המע"מ מהעלויות שנקב בהם המומחה.
5. איחור במסירה
אין חולק שהנתבעת אחרה במסירת הדירה, איחור של שישה חודשים, תחת למסרה ביוני 92' עפ"י ההסכם, נמסרה הדירה בינואר 93'. הנתבעת טוענת שהתובעים מנועים מלתבוע בגין האיחור הואיל והם פוצו וחתמו על כתבי ויתור שצורפו כנספחים א'(1) א'(2) לכתב ההגנה. מקבלת אני טענת הנתבעים, בכתבי הוויתור נספחים א'(1) ו- א'(2) לכתב ההגנה חתמו התובעים:נ "אנו מאשרים כי בתשלום הסכום הנ"ל יש משום פיצוי מלא וסופי ומוחלט בגין כל טענותינו או תביעותנו מכל סוג ומן שהוא בגין האיחור לגבי שכר הדירה בלבד".
משהתובעים חתמו על כתבי הויתור הנ"ל, הם אינם יכולים לתבוע היום סכומים נוספים בגין שכר דירה, יצויין עוד שלגבי חודשים דצמבר 92' וינואר 93' התובעים קיבלו פיצוי בסך 700 $ לחודש בגין דמי שכירות שהוא גבוה מהמחיר ששילמו בפועל שעמד על 550 $ לחודש.
6. נזקים נלווים - קלקול מוצרי מזון, אבדן השתכרות והובלה
אומנם בכתב התביעה נטען שעקב הפסקות חשמל נגרם לתובעים נזק של קלקול מוצרי מזון ונטען שעקב התיקונים הם הפסידו ימי עבודה וכן נגרמו להם הוצאות נוספות כמו הוצאות הובלה, אולם כאמור לעיל, לא נשמעו בפניי ראיות ואיני יכולה לקבוע דבר בעניין זה.
7. עוגמת נפש
בהסתמך על הממצאים בחוות דעת המומחה כפי שכבר פורטו לעיל, אני סבורה שיש מקום לפסוק פיצוי בגין "עוגמת נפש", אולם בשל הימשכות התיקונים, אני מוצאת לפסוק לתובעים פיצוי בסך 1,000 ש"ח שאף אותו איני מכנה פיצוי בגין "עוגמת נפש" אלא פיצוי בגין אובדן זמן בהמתנה לתיקונים, טירחה יתרה לצורך ניקוי שלאחר התיקונים וכד'.
8. טענת הנתבעת ביחס לעצם הגשת התביעה
לטענת הנתבעת התביעה הוגשה מספר חודשים לאחר קבלת הדירה ובטרם שניתנה לנתבעת ההזדמנות לתקן הליקויים. טענה זו יש בה ממש, אלא שהיא נטענת כיום עם סיום ההליך, לו הנתבעת היתה מבקשת מחיקת התביעה על הסף מטעם זה, ייתכן והיתה נענית, אולם לאחר שלא ביקשה כדבר הזה ולאחר שהסכימה למינוי מומחה ולאחר שהגענו עד הלום, אין לראות את אי העלאת הטענה אלא כויתור מצידה וזניחת טענה זו וכל הטענות הנילוות לה, משהנתבעת שתקה אינה יכולה לטעון היום שלא היתה הצדקה למינוי מומחה ואין להשית עליה את שכרו וכו'.
9. הוצאות התובעים בניהול ההליך
אכן כבר נאמר לעיל, שהתביעה הוגשה מוקדם מדי. אך הנתבעת לא מחתה, הנתבעת "מלינה" גם על התובעים על שהגישו תביעה בכלל לאור מהות הליקויים, אכן הליקויים שבחוות הדעת קלים הם, אך יש לראות גם את הפן השני של המטבע, התובעים שילמו במיטב כספם עשרות אלפים של דולרים עבור הדירה ומדוע שהיא לא תהא מושלמת ובכלל ימצאו בה ליקויים?
משהתובעים נזקקו להוציא הוצאות כספיות ע"מ שדירתם תהא מושלמת, הם זכאים להטבת אותם הוצאות, שלא היו נגרמים אילו הדירה היתה בלא כל ליקויים ולפיכך סבורה אני שעל הנתבעת לשלם לתובעים את כל הוצאות המשפט לרבות חוות דעת המומחה מטעמם וחוות דעת המהנדס קידרון.
ביחס לאגרה, הנתבעת תשא ברבע מהאגרה ששולמה (באופן יחסי לסכומי הליקויים כפי שנקבעו בחוות דעת קידרון).

10. סוף דבר
10.1 מכל שנאמר לעיל, אני מקבלת התביעה ומחייבת הנתבעת לשלם לתובעים פיצוי בגין הליקויים בסך 3,425 ש"ח בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 15.3.95 .
פיצוי בגין אבדן זמן בסך 1,000 ש"ח כערכם כיום.
בנוסף תשלם הנתבעת לתובעים הוצאות המומחים פטל וקידרון ורבע מאגרת ביהמ"ש ששילמו וכן שכ"ט עו"ד בסך 1,500 ש"ח בתוספת מע"מ כחוק.
10.2 כאמור לעיל הצדדים השלישיים לא הגישו כתבי הגנה להודעות שנשלחו להם וב"כ הנתבעת עותר לקבל פסק דין כנגדם. עפ"י הנטען בהודעה לצד שלישי מס' 1, הוא ביצע עבודות איטום בדירה ואני מוצאת להטיל עליו פיצוי בגין ליקויי הרטיבות כעולה מחוות דעת המומחה. עלות תיקון ליקויי הרטיבות הוערכה ב- 1,000 ש"ח ואני מחייבת אפוא הצד השלישי מס' 1 בשיפוי הנתבעת על סכום זה וחלק מהוצאות המשפט, סה"כ 1,700 ש"ח כערכם כיום.
צד שלישי מס' 2, עפ"י הנטען בהודעה, ביצע את עבודות החשמל בדירה. בחוות דעת המומחה הוערכו עבודות החשמל ב- 400 ש"ח ואני מחייבת אפוא את הצד השלישי מס' 2 בשיפוי הנתבעת בסכום זה וחלק מהוצאות המשפט, סה"כ 1,000 ש"ח כערכם כיום.
צד שלישי מס' 3, עפ"י הנטען בהודעה ביצע את עבודות הריצוף בדירה, בחוות דעת המומחה הם הוערכו ב- 5,000 ש"ח ואני מחייבת אפוא את הצד השלישי מס' 3 בשיפוי הנתבעת בסכום זה וחלק מהוצאות המשפט, סה"כ 6,500 ש"ח כערכם כיום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ליקויי בניה בלוד

 2. ליקויי בניה בעפולה

 3. ליקויי בניה יקנעם

 4. ליקויי בניה בנהריה

 5. ליקויי בניה רטיבות

 6. ליקויי בניה ביקנעם

 7. ליקויי בניה - ריצוף

 8. ליקויי בניה בשטחים

 9. ליקויי בניה - אוורור

 10. התיישנות ליקויי בניה

 11. ליקויי בניה בגן יבנה

 12. ליקויי בניה בקריית ים

 13. תקן לבדיקת ליקויי בניה

 14. ליקויי בניה - שנת בדק

 15. הרחבת בית - ליקויי בניה

 16. ליקויי בניה בכפר ורדים

 17. חדר ממ''ד - ליקויי בניה

 18. בוררות בנושא ליקויי בניה

 19. ליקויי בניה בקרית ביאליק

 20. ליקויי בניה ביחידת נופש

 21. מי אחראי על ליקויי בניה

 22. ליקויי בניה דירה באשדוד

 23. ליקויי בניה בטירת הכרמל

 24. ליקויי בניה ביסודות הבית

 25. ליקויי בניה דירה במודיעין

 26. ליקויי בניה בדירה באשדוד

 27. ליקויי בניה בחיפוי פסיפס

 28. ליקויי בניה במעלה אדומים

 29. ליקויי בניה בדירות חפציבה

 30. סמכות עניינית ליקויי בניה

 31. ליקויי בניה בבית בהוד השרון

 32. תביעה קטנה בגין ליקויי בניה

 33. הסתכנות מרצון - ליקויי בניה

 34. ליקויי בניה רטיבות במרתפים

 35. ליקויי בניה בעסקת קומבינציה

 36. שיפוצים בדירה עם ליקויי בניה

 37. ליקויי בניה בדירה חדשה מקבלן

 38. ליקויי בניה בבית קרקע באשקלון

 39. התרוממות ריצוף בחדר בבית מגורים

 40. אי הודעה במועד על ליקויי בניה

 41. תביעה בגין ליקויי בניה בקוטג'ים

 42. רשלנות תורמת בתביעת ליקויי בניה

 43. ליקויי בניה בבניין מלפני 15 שנה

 44. סירוב לתת לקבלן לתקן ליקויי בניה

 45. ליקויי בניה בדירות לציבור החרדי

 46. ליקויי בניה בדירה במזרח ירושלים

 47. זכות מוכר הבית לתקן ליקויי בניה

 48. תביעה נגד עמותה בגין ליקויי בניה

 49. ליקויי בניה בשכונת רמות בירושלים

 50. ערעור על פיצויים בגין ליקויי בניה

 51. הוצאות משפטיות בתביעת ליקויי בניה

 52. ליקויי בניה בקוטג' - תביעה נגד קבלן

 53. הסדר דיוני בתביעה בגין ליקויי בניה

 54. תביעה בגין ליקויי בנייה במדרגות דירה

 55. חובת גילוי מוכר דירה של ליקויי בניה

 56. טענה לירידת ערך דירה בגלל ליקויי בניה

 57. תביעה נגד חברה זרה בגין ליקויי בניה

 58. ליקויי בניה בפרויקט דירות לתושבי חוץ

 59. חובת המוכר לגלות מידע על ליקויי בניה

 60. תביעה בסדר דין מהיר בנוגע לליקויי בנייה

 61. ביטול קניית דירה מקבלן עקב ליקויי בניה

 62. תביעה לפיצוי בגין ליקויי בניה ועוגמת נפש

 63. תביעת נציגות בית משותף בגין ליקויי בניה

 64. תביעה בגין אספקת בית באיחור וליקויי בנייה

 65. ליקויי בניה בשכונת תלפיות מזרח בירושלים

 66. מינוי מומחה מוסכם בתביעה בגין ליקויי בניה

 67. מינוי מומחה מטעם בית המשפט לבדיקת ליקויי בניה

 68. הגשת תביעה בגין ליקויי בנייה 7 שנים לאחר המסירה

 69. בוררות על ליקויי בניה לפי הסכם לרכישת בית מגורים

 70. נטען כי הקבלן רצה לתקן ליקויי בניה אבל לא נתנו לו

 71. הזכות לתקן ליקויי בניה אל מול הזכות לקבל פיצוי כספי

 72. תביעה כספית נגד המתכנן בגין ליקויי בניה אשר התגלו בדירה

 73. תביעה לפיצוי בגין הפרת הסכם וכן פיצוי בגין ליקויי בנייה

 74. תביעה לפיצוי בגין ליקויי בניה שנתגלו בבניין לאחר עבודות שיפוץ

 75. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון