ליקויי בניה בשכונת רמות בירושלים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ליקויי בניה בשכונת רמות בירושלים:

1. התביעה שבנדון בגין ליקויי בנייה.
התובעים רכשו מאת הנתבעת דירה בת 4 חדרים בבית מס' 334 בשכונת רמות בירושלים, בהתאם לתנאי הסכם שנחתם ביום 26.2.87 (להלן:ב "ההסכם").
את החזקה בדירה קיבלו התובע מס' 1 ואשתו המנוחה ביום 27.4.90 .
בתביעה טענו התובעים לליקויים רבים שהוערכו על ידם בכ- 250,000 ש"ח. הנתבעת הכחישה קיומם של הליקויים ומכל מקום שלחה הודעות לצד שלישי כנגד הקבלן המבצע, כנגד המתכנן וכנגד האדריכל, מאוחר יותר נמחקו ההודעות לצד שלישי כנגד האדריכל והמתכנן.

2. ביום 19.1.94 מינה ביהמ"ש בהסכמת הצדדים את המהנדס נפתלי קדרון כמומחה מטעם ביהמ"ש ע"מ שיחווה דעתו על הליקויים בדירה, עלות התיקון ומקור הליקוי.
ביום 3.6.94 נתן המומחה את חוות דעתו, המומחה מצא רטיבות כלואה מתחת לריצוף במטבח, בחדרי השינה ובסלון, והוא ביקש לקבל את תוכנית ניקוז היסודות על מנת שיוכל לחוות דעתו על הטעון תיקון, בנוסף הוא מצא עוד מספר ליקויים קלים ביותר.
למן אותו מועד הלכו ובאו ב"כ הצדדים לביהמ"ש בלא שנעשה דבר ממשי בדירה והדיונים נדחו כפעם אחר פעם. בין לבין גם הוגשו השלמות לחוות הדעת עם הוראות ביצוע כאלה ואחרות וביום 21.9.95 לבקשת ב"כ הנתבעת, ערך המומחה אמדן של עלויות התיקון והעריכם ב- 30,900 ש"ח, לאחר מכן הוסיף סכום של 6,700 ש"ח בתוספת מע"מ בגין עבודות נוספות שהתגלה צורך בביצועם (מכתבי המומחה מיום 14.10.96 ומיום 15.10.96).
לאחר כל הדיונים הרבים הודיע ביום 7.11.96 עוה"ד ארטמן ב"כ הנתבעת:ו "מרשתי בדקה, אינה מוכנה לבצע את התיקונים היא מוכנה לפצות את התובע".
נותרה בין הצדדים מחלוקת בשאלת הנזקים הנלווים ומחלוקת בין הנתבעת לצדדים השלישיים בשאלת האחריות, ביחס לשאלות אלו נשמעו הוכחות וביהמ"ש גם ביקר בדירה.

3. הנתבעת אינה חולקת על חבותה כלפי התובעים והמחלוקת עימם היא אך בשאלת סכום הפיצוי שיש לפסוק להם. עלה מעדות התובע ומהמוצגים ת/1 ת/2 ת/5 ת/6 ת/7 שהתובע ובני משפחתו סובלים מהרטיבות שצוינה בחוות הדעת מזה זמן רב מאוד. המומחה אמד את עלויות התיקון ב- 30,900 ש"ח נכון לאוגוסט 95' ולאחר מכן הוסיף על חוות דעתו סכום נוסף של 6,700 ש"ח בתוספת מע"מ נכון לספטמבר 96' ואין חולק שיש לפצות התובעים בסכומים אלו.
התובעים טוענים לנזקים גדולים וניכרים, הייתי בדירה ולא התרשמתי כך, לא התרשמתי שמדובר בדירה שאי אפשר לחיות בה ושסימני הרטיבות והמים ניכרים מכל פינה, חוששתני שהתובע נתפס לכלל גוזמא, יחד עם זאת מקבלת אני שבימים גשומים מאוד הרטיבות משמעותית יותר ואו אז ייתכן והתובע ומשפחתו סובלים יותר, ניתן היה גם להבחין בסימנים של רטיבות שהיתה ויבשה מעל הפנלים במטבח. לעניין אחד מקבלת אני את הנזקים כפי שתוארו על ידי התובע, בביקורי בדירה ראיתי שהנזק לארונות המטבח גדול ביותר, הארונות רקובים, מלאים בתולעים וברור שיש הכרח להחליפם באופן מיידי, כפי שגם ניתן לראות בתמונות ת/5 עד ת/7, עניין זה גרם וגורם לתובע וילדיו סבל ועגמת נפש של ממש. בהתחשב בפרק הזמן הארוך שקיימת רטיבות בדירה, למעשה ממועד כניסתם לדירה בשנת 90', בהתחשב בעובדה שיש צורך בתיקון ממשי שאין ספק שיפגע במהלך חייהם הרגיל ובהתחשב בעובדה שהתובע, שאשתו הלכה לעולמה, מטפל לבד בענייני הבית ובארבעת ילדיהם ששניים כבר בגרו אמנם, אך עדיין סמוכים על שולחנו, אני מוצאת לפסוק לתובעים פיצוי בגין עגמת נפש, טירדה וטירחה יתרה בסכום של 20,000 ש"ח כערכם כיום.

4. באשר להודעה לצד שלישי מס' 1.
השאלה האם נזקי התובעים הם תוצאה של עבודה לקוייה. אין חולק שמכח ההסכם בין הנתבעת לצד השלישי, הסכם נ/7, הצד השלישי חייב לשפות הנתבעת בגין כל נזק שיגרם עקב עבודה לקוייה.
המומחה בחוות דעתו הראשונה מיום 3.6.94 קבע כי הליקויים מרביתם ככולם הם בשל בעיות רטיבות, ונובעים מפגמים באיטום, גם הפגמים האחרים כמו בארגז התריס בסלון אף הוא מקורו בביצוע לקוי.
ס. 53 (4) להסכם נ/7 קובע:נ
"(4) הקבלן מתחייב בזה לפצות את הרוכש/ים או המזמין/ים את המבנה או חלקיו בגין כל נזק ו/או אבדן שיגרם לו/להם עקב הליקויים ו/או תוך כדי ו/או עקב תיקון הליקויים או לסלק כל דרישה ו/או תביעה שתתעורר מצידו/ם עקב ובקשר לכך"
סעיף 54 (א)1 להסכם קובע:ב
"מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מצהיר ומאשר הקבלן לאחר שבדק את התוכניות, המפרטים וכל יתר מסמכי חוזה זה, כי הוא מקבל על עצמו אחריות מלאה ובלעדית לאי חדירת רטיבות למבנה על כל חלקיו ולאי התהוות קונדנסציה במבנה".
מר לאובמילר מנהל הצד השלישי, העיד בעמוד 2 לפרוטוקול מיום 10.3.97, שהם סברו שיש צורך בעבודות איטום נוספות והפנו תשומת לב הנתבעת לכך במהלך הבניה והנתבעת לא היתה מעוניינת בביצועם, אין בעדותו די ואין בכך כדי שאפטור אותם מהתחייבותם על פי ההסכם, אילו היה נערך מזכר לעניין שבו היתה הנתבעת מאשרת עובדה זו ונוטלת על עצמה אחריות בגין כך, יתכן שהיה מקום לפטור אותם מחבותם, אך לא הומצא לביהמ"ש מזכר, יומני עבודה או כל אסמכתא בנדון ועל סמך עדות יחידה של מנהל הצד השלישי שאין לה כל תימוכין והיא בניגוד להסכם, איני יכולה לקבוע שהיה ויתור כלשהו, מצד הנתבעת.
לא מצאתי גם רלוונטיות לעדותו של מר שריג לכך שעוד לפני שבוצע האיטום היתה רטיבות, גם אם כך הדבר, בזמן שהצד השלישי ביצע את עבודות הבניה הוא היה צריך לתת מענה לכך בבניה באופן שהרטיבות גם אם היתה קודם תתוקן. מאחר שהמומחה בחוות דעתו קבע כי העבודה שבוצעה היתה לקוייה הוכיחה הנתבעת את שהיא חייבת להוכיח עפ"י הסכם נ/7, כדי לזכות בשיפוי מטעם הצד השלישי, המומחה גם לא נשאל כלל על האפשרות שהרטיבות היא כתוצאה מחדירת מים לפני האיטום וגם אם כן, לא הבהיר מה משמעות הדבר.
מעבר לכך, גם אם הנזקים אינם נעוצים בעבודות שביצע הצד השלישי, לאור פסק-הדין בעא' 92/92/3 משה"ב נ. כחלון, פד"י נ(1) 210, יש לפרש את סעיף השיפוי כנ"ל על כל נזק, גם נזק שאינו נובע ישירות מפעולת קבלן המשנה, קרי הצד השלישי.

6. סוף דבר
אני מחייבת הנתבעת לשלם לתובעים פיצוי כדלקמן:ו

6.1 בגין תיקונים בדירה:נ
סכום של 30,900 ש"ח בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.9.95.
וסכום של 6,700 ש"ח בתוספת מע"מ ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.9.96 .
6.2 בגין עגמת נפש, טירדה וטירחה יתרה סכום של 20,000 ש"ח כערכם כיום.

בנוסף תשלם הנתבעת לתובעים החזר כל הוצאות המשפט ובנוסף שכ"ט עו"ד בסך 5,000 ש"ח בתוספת מע"מ כחוק.
הצד השלישי ישפה את הנתבעת בגין כל הסכומים שנפסקו לתובעים.
איני מוצאת ליתן לצד השלישי צו להוצאות כלפי הנתבעת.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ליקויי בניה בלוד

 2. ליקויי בניה בעפולה

 3. ליקויי בניה יקנעם

 4. ליקויי בניה בנהריה

 5. ליקויי בניה רטיבות

 6. ליקויי בניה ביקנעם

 7. ליקויי בניה - ריצוף

 8. ליקויי בניה בשטחים

 9. ליקויי בניה - אוורור

 10. התיישנות ליקויי בניה

 11. ליקויי בניה בגן יבנה

 12. ליקויי בניה בקריית ים

 13. תקן לבדיקת ליקויי בניה

 14. ליקויי בניה - שנת בדק

 15. הרחבת בית - ליקויי בניה

 16. ליקויי בניה בכפר ורדים

 17. חדר ממ''ד - ליקויי בניה

 18. בוררות בנושא ליקויי בניה

 19. ליקויי בניה בקרית ביאליק

 20. ליקויי בניה ביחידת נופש

 21. מי אחראי על ליקויי בניה

 22. ליקויי בניה דירה באשדוד

 23. ליקויי בניה בטירת הכרמל

 24. ליקויי בניה ביסודות הבית

 25. ליקויי בניה דירה במודיעין

 26. ליקויי בניה בדירה באשדוד

 27. ליקויי בניה בחיפוי פסיפס

 28. ליקויי בניה במעלה אדומים

 29. ליקויי בניה בדירות חפציבה

 30. סמכות עניינית ליקויי בניה

 31. ליקויי בניה בבית בהוד השרון

 32. תביעה קטנה בגין ליקויי בניה

 33. הסתכנות מרצון - ליקויי בניה

 34. ליקויי בניה רטיבות במרתפים

 35. ליקויי בניה בעסקת קומבינציה

 36. שיפוצים בדירה עם ליקויי בניה

 37. ליקויי בניה בדירה חדשה מקבלן

 38. ליקויי בניה בבית קרקע באשקלון

 39. התרוממות ריצוף בחדר בבית מגורים

 40. אי הודעה במועד על ליקויי בניה

 41. תביעה בגין ליקויי בניה בקוטג'ים

 42. רשלנות תורמת בתביעת ליקויי בניה

 43. ליקויי בניה בבניין מלפני 15 שנה

 44. סירוב לתת לקבלן לתקן ליקויי בניה

 45. ליקויי בניה בדירות לציבור החרדי

 46. ליקויי בניה בדירה במזרח ירושלים

 47. זכות מוכר הבית לתקן ליקויי בניה

 48. תביעה נגד עמותה בגין ליקויי בניה

 49. ליקויי בניה בשכונת רמות בירושלים

 50. ערעור על פיצויים בגין ליקויי בניה

 51. הוצאות משפטיות בתביעת ליקויי בניה

 52. ליקויי בניה בקוטג' - תביעה נגד קבלן

 53. הסדר דיוני בתביעה בגין ליקויי בניה

 54. תביעה בגין ליקויי בנייה במדרגות דירה

 55. חובת גילוי מוכר דירה של ליקויי בניה

 56. טענה לירידת ערך דירה בגלל ליקויי בניה

 57. תביעה נגד חברה זרה בגין ליקויי בניה

 58. ליקויי בניה בפרויקט דירות לתושבי חוץ

 59. חובת המוכר לגלות מידע על ליקויי בניה

 60. תביעה בסדר דין מהיר בנוגע לליקויי בנייה

 61. ביטול קניית דירה מקבלן עקב ליקויי בניה

 62. תביעה לפיצוי בגין ליקויי בניה ועוגמת נפש

 63. תביעת נציגות בית משותף בגין ליקויי בניה

 64. תביעה בגין אספקת בית באיחור וליקויי בנייה

 65. ליקויי בניה בשכונת תלפיות מזרח בירושלים

 66. מינוי מומחה מוסכם בתביעה בגין ליקויי בניה

 67. מינוי מומחה מטעם בית המשפט לבדיקת ליקויי בניה

 68. הגשת תביעה בגין ליקויי בנייה 7 שנים לאחר המסירה

 69. בוררות על ליקויי בניה לפי הסכם לרכישת בית מגורים

 70. נטען כי הקבלן רצה לתקן ליקויי בניה אבל לא נתנו לו

 71. הזכות לתקן ליקויי בניה אל מול הזכות לקבל פיצוי כספי

 72. תביעה כספית נגד המתכנן בגין ליקויי בניה אשר התגלו בדירה

 73. תביעה לפיצוי בגין הפרת הסכם וכן פיצוי בגין ליקויי בנייה

 74. תביעה לפיצוי בגין ליקויי בניה שנתגלו בבניין לאחר עבודות שיפוץ

 75. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון