ליקויי בניה דירה באשדוד

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ליקויי בניה דירה באשדוד:

הנתבעת הינה חברה קבלנית לבניה, אשר מכרה לתובעים דירה ברח' הרי שומרון 8, אשדוד (להלן:נ "הדירה"), על פי הסכם מיום 8.11.90.
סמוך לאחר קבלת החזקה לידיהם, גילו התובעים ליקויים בנייה בדירה. לאחר דין ודברים שהתנהל בין התובעים לנתבעת בכל הנוגע לתיקון הליקויים בדירה, הגישו התובעים את תביעתם דנן נגד הנתבעת, לפיצוי בגין ליקויי הבנייה שנמצאו בדירה. התובעים צירפו לכתב התביעה חוות דעת מהנדס מטעמם, אשר אמדה את שווי ליקויי הבנייה בדירה ועלות תיקונם בסך כולל של 31,400 ש"ח (נכון ליום 2.8.94), ובנוסף פיצוי בגין ירידת ערך הדירה שהוערך בסך כולל של 12,000 ש"ח.

על פי הסכם דיוני שהושג בין הצדדים, מונה המהנדס, מר רפאל חמו, כמומחה מטעם בית המשפט, אשר בדק את הדירה והעריך את עלות תיקוני הליקויים בה, לרבות ליקויים אשר אינם ניתנים לתיקון. המהנדס חמו העריך את שוויים של הליקויים בסך כולל של 12,240 ש"ח (נכון ליום 20.2.96) בצרוף מע"מ.

הוסכם בין הצדדים, כי הנתבעת תתקן את הליקויים, בהתאם לחוות דעתו של המהנדס חמו בתוך פרק זמן קצוב, כפי שנקבע בין הצדדים.
בשל חילוקי דעות שהתגלעו בין הצדדים, מימושו של ההסכם, בכל הנוגע לביצוע התיקונים על ידי הנתבעת, לא יצא אל הפועל. כל צד השליך את האשם בגין אי קיום ההסכם לפתחו של חברו.
הנתבעת טוענת, כי התובעים לא אפשרו לה לבצע את התיקונים ודחו אותה ב"לך ושוב" בתואנות שווא. מנגד, התובעים טוענים כי הנתבעת התחמקה מביצועו, תוך גרימת בזבוז זמן לתובעים. כך או כך, משהגיעו הצדדים למסקנה, כי אין בידם לקיים את ההסכם, הגישה הנתבעת בקשה לבית המשפט, למתן פסק דין חלקי, שיחייבה לשלם לתובעים פיצוי, בשווי האומדן כפי שנקבע על ידי המהנדס חמו בחוות דעתו. התובעים הסכימו לבקשה ובית המשפט נתן פסק דין חלקי בהתאם.

נותרה איפוא, במחלוקת שאלת הפיצוי הלא ממוני, בגין עגמת הנפש שנגרמה לתובעים, לטענתם, עקב הליקויים הרבים שנמצאו בדירתם.
התובעים טוענים, כי הנתבעת בנתה את דירתם ברשלנות ובחוסר מקצועיות. לטענתם, נגרמה להם עגמת נפש רבה, כתוצאה מהליקויים אלה. הליקוי העיקרי, בריצוף, בולט לעין ומסב להם מפח נפש ובושה בפני באי ביתם.
כמו כן, טוענים התובעים כי התנהגותה של הנתבעת כלפיהם, במהלך התקופה הארוכה, בה פנו אליה ונדחו על ידה בבושת פנים ראויה לגינוי ויש לפצותם בגין התנהגות זו, אשר גרמה להם עגמת נפש רבה.

מנגד, טוענת הנתבעת, כי תביעתם של התובעים טורדנית וקנטרנית ואין בה ממש. לטענתה, די בעובדה, שהמומחה מטעם ביהמ"ש העמיד את שווי הליקויים בכרבע מהאומדן של המומחה מטעמם של התובעים, כדי ללמד על חוסר תום הלב העומד ביסוד התביעה ורצונם של התובעים להוציא מידי הנתבעת כספים, שלא כדין.
הנתבעת טוענת, כי עשתה מאמץ ניכר לקיים את ההסכם לתיקון הליקויים וכי
התובעים הקימו בפניה מכשול, אשר מנע מבעדה מלקיימו, על מנת לזכות בפיצוי כספי.

בנסיבות אלו, הנתבעת טוענת, כי אין לזכות את התובעים בפיצוי בגין עגמת נפש וכי לא היה בהתנהגותה או במעשיה כדי הפרת ההסכם עימם.

לאחר ששמעתי את הצדדים ושקלתי את טיעוניהם, הגעתי לכל למסקנה, כי יש מקום לפצות את התובעים בגין הנזק הבלתי ממוני שנגרם להם, אולם בסכום המופחת במידה ניכרת מסכום התביעה, בכל הנוגע לראש נזק זה.

ההלכה הפסוקה הכירה בזכותו של רוכש דירה לפיצוי בגין נזק בלתי ממוני שנגרם לו בעקבות ליקויי בניה שהתגלו בדירתו. אומדן הפיצוי נקבע כפועל יוצא של מהות הליקויים ורמת הסבל ואי הנוחות שנגרמה לרוכש הדירה בעקבותיהם.

לענין זה, ראה ע"א 79/348 חנה גולדמן נ. יצחק מיכאלי ואח', פד"י לה' (4) עמ' 31:ב

"נקבעה הוראה מיוחדת בסעיף 13 לחוק התרופות, לפיה 'רשאי בית המשפט לפסוק פיצויים בעד נזק זה בשיעור שייראה לו בנסיבות הענין' בכך הוקלה במידת מה מלאכת השומה והכימות. עם זאת, אין להפריז במידת ההקלה, שכן שיקול הדעת שניתן לבית המשפט, צריך להיות מופעל במסגרת השיקולים הקבועים בחוק התרופות. על כן, אין בית המשפט רשאי לפסוק פיצוי בגין נזק לא ממוני, שאינו מקיים את מבחני הסיבתיות והצפיות הקבועים בסעיף 10 לחוק התרופות... בפסיקת הפיצויים על בית המשפט לשוות לנגד עיניו את העיקרון כי מטרת
הפיצוי היא החזרת המצב לקדמותו ואין מטרתו הענשת המפר... סעיף 13 לחוק התרופות לא נועד להוות מנוף לפסיקת פיצויים עונשיים בדיני החוזים. מכאן שזדונו של המפר עשוי להיות רלוונטי רק במידה שהוא משפיע על חומרת הפגיעה של הנפגע".

העולה מן האמור לעיל, הוא כי על בית המשפט לשקול איזו אי נוחות נגרמה לתובעים כתוצאה מליקויי הבניה שנגרמו בדירתם.
כפי שצויין לעיל, הליקוי העיקרי נמצא בריצוף. ליקוי זה אינו מכסה את שטח הריצוף כולו, אלא מפוזר על פני אריחים בודדים, בחלקי הדירה השונים. מדובר בליקוי אסתטי, אשר ללא ספק, פוגם בצורת של הדירה ומטיל דופי ביופיה. עם זאת, ליקוי זה אינו מסב לתובעים אי נוחות ואין הוא פוגע במהלך חייהם התקין.

לפיכך, בהתחשב בטיבו ובאופיו של הליקוי העיקרי וכן בהתחשב במהותם של יתר ליקויי הבניה בדירה, לרבות שווי עלות תיקונם ואי הנוחות שתיגרם לתובעים בעטייה, אני מעמידה את הפיצוי בגין נזקם הבלתי ממוני של התובעים על סך של 3,500 ש"ח, בצרוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

הנתבעת תשלם לתובעים את הסך הנ"ל, לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד (בנוסף לסכומים שנפסקו בפסק הדין החלקי) בסך כולל של 800 ש"ח, בצרוף מע"מ לרבות הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד למועד התשלום בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ליקויי בניה בלוד

 2. ליקויי בניה בעפולה

 3. ליקויי בניה יקנעם

 4. ליקויי בניה בנהריה

 5. ליקויי בניה רטיבות

 6. ליקויי בניה ביקנעם

 7. ליקויי בניה - ריצוף

 8. ליקויי בניה בשטחים

 9. ליקויי בניה - אוורור

 10. התיישנות ליקויי בניה

 11. ליקויי בניה בגן יבנה

 12. ליקויי בניה בקריית ים

 13. תקן לבדיקת ליקויי בניה

 14. ליקויי בניה - שנת בדק

 15. הרחבת בית - ליקויי בניה

 16. ליקויי בניה בכפר ורדים

 17. חדר ממ''ד - ליקויי בניה

 18. בוררות בנושא ליקויי בניה

 19. ליקויי בניה בקרית ביאליק

 20. ליקויי בניה ביחידת נופש

 21. מי אחראי על ליקויי בניה

 22. ליקויי בניה דירה באשדוד

 23. ליקויי בניה בטירת הכרמל

 24. ליקויי בניה ביסודות הבית

 25. ליקויי בניה דירה במודיעין

 26. ליקויי בניה בדירה באשדוד

 27. ליקויי בניה בחיפוי פסיפס

 28. ליקויי בניה במעלה אדומים

 29. ליקויי בניה בדירות חפציבה

 30. סמכות עניינית ליקויי בניה

 31. ליקויי בניה בבית בהוד השרון

 32. תביעה קטנה בגין ליקויי בניה

 33. הסתכנות מרצון - ליקויי בניה

 34. ליקויי בניה רטיבות במרתפים

 35. ליקויי בניה בעסקת קומבינציה

 36. שיפוצים בדירה עם ליקויי בניה

 37. ליקויי בניה בדירה חדשה מקבלן

 38. ליקויי בניה בבית קרקע באשקלון

 39. התרוממות ריצוף בחדר בבית מגורים

 40. אי הודעה במועד על ליקויי בניה

 41. תביעה בגין ליקויי בניה בקוטג'ים

 42. רשלנות תורמת בתביעת ליקויי בניה

 43. ליקויי בניה בבניין מלפני 15 שנה

 44. סירוב לתת לקבלן לתקן ליקויי בניה

 45. ליקויי בניה בדירות לציבור החרדי

 46. ליקויי בניה בדירה במזרח ירושלים

 47. זכות מוכר הבית לתקן ליקויי בניה

 48. תביעה נגד עמותה בגין ליקויי בניה

 49. ליקויי בניה בשכונת רמות בירושלים

 50. ערעור על פיצויים בגין ליקויי בניה

 51. הוצאות משפטיות בתביעת ליקויי בניה

 52. ליקויי בניה בקוטג' - תביעה נגד קבלן

 53. הסדר דיוני בתביעה בגין ליקויי בניה

 54. תביעה בגין ליקויי בנייה במדרגות דירה

 55. חובת גילוי מוכר דירה של ליקויי בניה

 56. טענה לירידת ערך דירה בגלל ליקויי בניה

 57. תביעה נגד חברה זרה בגין ליקויי בניה

 58. ליקויי בניה בפרויקט דירות לתושבי חוץ

 59. חובת המוכר לגלות מידע על ליקויי בניה

 60. תביעה בסדר דין מהיר בנוגע לליקויי בנייה

 61. ביטול קניית דירה מקבלן עקב ליקויי בניה

 62. תביעה לפיצוי בגין ליקויי בניה ועוגמת נפש

 63. תביעת נציגות בית משותף בגין ליקויי בניה

 64. תביעה בגין אספקת בית באיחור וליקויי בנייה

 65. ליקויי בניה בשכונת תלפיות מזרח בירושלים

 66. מינוי מומחה מוסכם בתביעה בגין ליקויי בניה

 67. מינוי מומחה מטעם בית המשפט לבדיקת ליקויי בניה

 68. הגשת תביעה בגין ליקויי בנייה 7 שנים לאחר המסירה

 69. בוררות על ליקויי בניה לפי הסכם לרכישת בית מגורים

 70. נטען כי הקבלן רצה לתקן ליקויי בניה אבל לא נתנו לו

 71. הזכות לתקן ליקויי בניה אל מול הזכות לקבל פיצוי כספי

 72. תביעה כספית נגד המתכנן בגין ליקויי בניה אשר התגלו בדירה

 73. תביעה לפיצוי בגין הפרת הסכם וכן פיצוי בגין ליקויי בנייה

 74. תביעה לפיצוי בגין ליקויי בניה שנתגלו בבניין לאחר עבודות שיפוץ

 75. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון