מהו שטר ביטחון

מהו שטר ביטחון ?

רבות נאמר כבר על-ידי בית-משפט באשר למהותו של שטר לביטחון (ור' לעניין זה ע"א 63/333[1]; ע"א 80/358[2]; ע"א 83/665[3]; ע"א 87/205[4] ועוד רבים אחרים).

ההלכה, כפי שגובשה בפסיקה זו הינה, כי "אף 'שטרי בטחון' בכלל 'שטרות' המה" (ע"א 63/333[1], בעמ' 553).

בפסקי הדין הנ"ל ייחס בית המשפט את התנאי הגלום במלה "לבטחון" לעניין מסירת השטר ולא לחבות על פיו, וכך נקבע מפי הנשיא ב-ע"א 87/205[4] הנ"ל, בעמ' 692-691:ב

"שטר ביטחון הוא, כאמור, שטר שמסירתו הותנתה בתנאי. הצדדים הסכימו שהאוחז לא ידרוש את פרעונו, אלא אם יקרה אירוע מוגדר, כגון קיום התחייבות אשר למען הבטחתה נמסר השטר. מאחר והחיוב שבהתנאה חל רק על הצדדים הישירים, הרי התנאי המתלווה לשטר ביטחון הוא כי האוחז ישמור אותו בחזקתו ולא יסחר אותו. מובן, שעם היווצר הנסיבות, אשר סוכמו מראש ואשר מתירות את השימוש בשטר הביטחון לשם מימוש הביטחון אשר אותו נועד להבטיח, משוחרר האוחז מכל סייג בכל הנוגע לסחרותו של השטר, כמו גם בכל האמור בתביעה על יסודו (ראה גם:ו ש' לרנר, 'שטר-בטחון וזיכוי חשבון בנק כמתן ערך בשטרות' משפטים יז (תשמ"ז-מ"ח) 71; מ' מאוטנר, 'שטר בטחון חוזה הכפוף לתנאי מתלה, נכס ממושכן ובעיית התמורה והערך' עיוני משפט יב (תשמ"ז) 205."

הלכה זו נקבע בהסתמך על לשונו של סעיף 20(ב)(2) לפקודת השטרות [נוסח חדש]
הקובע:ב
"(ב) בין צדדים סמוכים לבין עצמם, ולגבי כל צד מרוחק שאינו אוחז כשורה:ו
(1) ...
2) מותר להוכיח שהמסירה היתה על תנאי או למטרה מיוחדת     בלבד ולא לשם העברת הקניין בשטר."

ועל המשמעות עמד כב' השופט מלץ ב-ע"א 88/623[5], בעמ' 803:נ
"המשמעות ברורה:ב
מסירה על-תנאי היא מסירה שכוונתה להקים חבות שטרית עתידית, המותנית בתנאי חיצוני מוקדם. עד למועד התקיים התנאי מוקפאת החבות השטרית ומחזיק השטר נחשב כשומרו. אם התנאי מתקיים - החבות השטרית קמה, אם לאו - היא פוקעת ועוברת מן העולם.
מסירת שטר ביטחון היא מסירה על-תנאי, וזכות המחזיק בשטר ביטחון לממשו על-ידי סיחור ו/או תביעה לפירעון קמה, רק אם נתמלא התנאי."לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פגמים בשטר

 2. שטר לא חתום

 3. מהו שטר ביטחון ?

 4. פקיעת שטר בוררות

 5. הודעת חילול שטר

 6. חתימה על שטר ריק

 7. השלמת פרטים בשטר

 8. רישום בפנקס השטרות

 9. התיישנות בדיני שטרות

 10. סעיף 29 לפקודת השטרות

 11. חתימה על שטר ע''י שלוח

 12. דינו של השטר כדין חוזה

 13. שטר ביטחון שכירות חנות

 14. הארכת שטר ביטחון בעל פה

 15. דיני שטרות במשפט האנגלי

 16. שטר משכנתא בדרגה ראשונה

 17. ביטול חתימה על שטר סילוק

 18. שטר נאמנות סותר חובות נאמן

 19. פיצוי על חקירת משטרה רשלנית

 20. עיון בתיק משטרה ע''י צד שלישי

 21. מימוש שטר בטחון בשכירות דירה

 22. סיחור שטר מותנה בניגוד להרשאה

 23. התיישנות בקשה לביטול שטר משכון

 24. טענת קיזוז נזקים כנגד חיוב שטרות

 25. ערעור לעליון על מימוש שטר משכנתא

 26. הכחשת חתימה על שטרות בתיק הוצל''פ

 27. קיום יחסי מין בין חוקר משטרה למתלוננת

 28. חתימה על שטר עסקה במקרקעין בפני עורך דין

 29. העברת הליכי מימוש שטר משכון בהוצל''פ למשקם

 30. תביעה כספית שהוגשה כשטר לביצוע בלשכת ההוצל"פ

 31. תביעה לביטול רישום זכות הבעלות על פי שלושה שטרי מכר

 32. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון