מהי עדות שמיעה

מהי עדות שמיעה ?

הגם שפקודת הראיות אינה מזכירה כלל את מה שמכונה "עדות שמיעה", קנה לו מונח זה שביתה ורכש מקום של כבוד בדיני הראיות של המשפט הארץ-ישראלי והישראלי. מקורו במשפט המקובל האנגלי והוא נקלט בארץ בשחר ימיו של המנדט הבריטי דרך הצינור של סימן 46 לדבר המלך במועצה על א"י 1922 - 1947.

בשנים האחרונות לא היתה לכלל בדבר איסור עדות שמיעה עדנה רבה; היקפו צומצם הן על ידי המחוקק והן על ידי הפסיקה. פקודת הראיות מכילה כיום הוראות לא מעטות המתירות הגשת ראיה מפי השמועה, קרי לא מכלי ראשון, והרי מקצתן:נ נ עדות עד בעת ביצוע העבירה לפי סעיף 9 לפקודה, אמרה של קרבן אלימות לפי סעיף 10, הודעת עד שניתנה מחוץ לבית המשפט לפי סעיף 10א'(ב), תעודות ציבוריות ונוכריות לפי סימן ד' לפרק ב' ולאחרונה - רשומה מוסדית.

הפסיקה מצידה הרחיבה מעת לעת את קשת המקרים בהם ראייה תהיה קבילה גם אם היא עדות מפי השמועה. בבר"ע 83 / 423 מדינת ישראל נגד עיזבון המנוחה ורד סילוורמן, פ"ד לז (4) 281 נקבע כי דו"ח ועדת חקירה שנתמנתה על ידי משרד הבריאות הוא ראיה קבילה; בד"נ 85 / 23 מדינת ישראל נגד דוד טובול, פ"ד מב (4) 309, נקבע כי עדותו של איש משטרה על דברים אותם שמע בעת החקירה המשטרתית מפיו של אדם היא קבילה, למרות שהיא עדות שמיעה; בע"א 86 / 703 אברהם ברנשטיין נגד היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד מג (4) 529, נקבע כי יש להחיל את החריג לכלל האמור, בדבר קבילותה של אימרה בכתב שנעשתה ע"י ממלא תפקיד במסגרת מילוי תפקידו, לא רק במקרה שבו ממלא התפקיד נפטר, אלא גם כאשר מדובר בממלא תפקיד שלא ניתן להעידו מטעם אחר. בע"א 94 / 2515 עו"ד יוסף לוי נגד עיריית חיפה ואח', פ"ד נ' (1) 724 התייחסה השופטת בייניש למסמכים שנשמרו בתיקי העיריה והוצאו מתוכם. שם דובר במסמכים שגילם נע בין ארבעים לעשרים שנה שכולם נכתבו בידי עובדי רשות ציבורית הנוהגת לערוך רישומים, לתעד סכומי דיונים ולשמור התכתבויות מאז עריכתן, במסגרת סדרי העבודה הרגילים.

קבילותם של המסמכים היתה אמנם שאלה שנדונה שם רק אגב אורחה, אך לענייננו חשובה ההנמקה שנתנה השופטת בייניש לקבילותם. היא קבעה כי -
בע"א 90 / 4384 שמעון ואתורי נגד בית החולים לניאדו, דינים עליון כרך נא, 367 אומר השופט מצא, בעקבות פסק הדין בפרשת בר"ע 83 / 423 מדינת ישראל נגד עיזבון המנוחה ורד סילוורמן ו-עו"ד יוסף לוי נגד עיריית חיפה ואח' כי  -
"כל אשר הבאנו ואמרנו אין אלא משום הזכרת ביטוייה היותר ישנים והפחות מובהקים של המגמה המשתרשת והולכת בזמננו בתחום דיני הראיות, להעתיק את מרכז הכובד מנושא הקבילות לנושא המשקל".
השופט ש' לוין, בחוות דעתו בפרשת ע"א 86 / 703 אברהם ברנשטיין נגד היועץ המשפטי לממשלה הנ"ל, מתווה את הקווים המאפיינים את המגמה הנוכחית באמרו:

MCCORMICK על דיני ראיות מהדורה שלישית, סעיף 306, WIGMORE דיני ראיות סעיף 1521; רק באמצעות חוק חרות ויתר המחוקק האמריקאי על דרישה, שהיתה תנאי לקבילות המסמך, שהעד עורך המסמך לא היה ניתן להשגה. גם אלמלא נקבע כך במשפט המקובל היה מקום עמנו להרחיב עשיית שימוש בחריג לכלל הפוסל עדות מפי השמועה גם לנסיבות האמורות, מקום בו לא ניתן להבטיח את העדתו של העד בשקידה סבירה. שינוי הכללים בענין זה, אם הוא דרוש, אינו אלא שינוי של "סעיף משני של ההלכה", כדברי בית משפט זה בד"נ 80 / 25, פד"י לה(2) 457, 462 ולא נבצר מאתנו לעשותו גם בלי התערבותו של המחוקק; וכי מהו ההבדל בין עד שנפטר ועד שנעלם ולא נודעו עקבותיו?"לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עדות מפריכה

 2. עדות לא מהימנה

 3. מהי עדות שמיעה ?

 4. הזמנת בורר לעדות

 5. עדות שותף לעבירה

 6. ועדה מחוזית תב''ע

 7. גביית עדות מוקדמת

 8. עדות חוזרת בערעור

 9. עדות מאחורי פרגוד

 10. עדות יחידה של קטין

 11. גביית עדות בחו''ל

 12. עדות יחידה של שוטר

 13. פרסום עדות עד מדינה

 14. עדות בוידאו קונפרנס

 15. זימון עורך דין לעדות

 16. עדות נאשם במשפט זוטא

 17. עדות יחידה של בעל דין

 18. בקשה לקבל תמצית עדות

 19. עדות שלא בפני בעל דין

 20. ערעור בטענת עדות כבושה

 21. בקשה להביא עדות מפריכה

 22. עדות עורך דין נגד לקוח

 23. עדות יחידה במשפט אזרחי

 24. עדות שיטה במשפט האזרחי

 25. בקשה לגביית עדות מוקדמת

 26. עדות יחידה של בעל דין - אי הבאת עד

 27. דחיית התנגדות לקו חקירה נגדית

 28. ועדת חריגים קופת חולים מכבי

 29. הרשעה על סמך עדות חוקרת ילדים

 30. בקשת למתן עדות באמצעות וידאו

 31. בעלות במקרקעין מכוח עדות שמועה

 32. הרשעה על סמך עדות שותף לעבירה

 33. בקשה לגביית עדות בוידאו קונפרנס

 34. טענת סתירות מהותיות בחקירה נגדית

 35. איסור עדות על העדר קיום יחסי מין

 36. בקשה להגיש ראיה חדשה: עדות של אדם

 37. עדות יחידה של בעל דין בתביעה כספית

 38. עדות בבית המשפט של אדם שנמצא בחו''ל

 39. הרשעה במעשה מגונה על פי עדות יחידה

 40. הרשעה על סמך עדות יחידה של המתלוננת

 41. הרשעה בתקיפת בת זוג על פי עדות יחידה

 42. ראיה לא רלוונטית - עדות לא רלוונטית

 43. עדות בעל פה - סעיף 53 לפקודת הראיות

 44. אי התייצבות לדיון לשמיעת עדות מוקדמת

 45. עדות יחידה של שותף לעבירה - ראיות לכאורה

 46. בקשה להורות על מתן עדות שלא בפני בעל הדין

 47. עדות בוחן על נהיגה שלא תואמת את תנאי הכביש

 48. שמיעת עדויות מוקדמות לפי סעיף 117 לחוק סדר הדין הפלילי

 49. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון