נזקים מעבודות בניה ליד הבית

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תביעה בגין נזקים מעבודות בניה ליד הבית:

1. התובעת, בעלת חלקת קרקע ובית בשכונת רמת מוצא במערב ירושלים; הנתבעת חברה קבלנית אשר בנתה, בין היתר, בית על חלקה הגובלת בחלקת התובעת.

התביעה היא לפיצויים בגין נזקים אשר נגרמו לחלקת התובעת כתוצאה מאותה בניה.

"על שלושה ועל ארבעה" טענות התובעת:ב על שבמהלך הבניה "נקברו" ונהרסו ע"י הנתבעת מדרגות אשר הובילו מהמפלס העליון שבגינתה אל המפלס התחתון, על קיר תמיכה רב מידות - 8 מ' גובהו, אשר נבנה בגבול החלקות והושאר בחלקו הפונה לעבר חצר התובעת בבטון חשוף ומכוער, על 2 עצים גדולים ובשלים שנעקרו במהלך העבודה, ועל שהנתבעת לא קיימה הבטחתה לסלול כהלכה את קטע הכביש שבחזית ביתה - ולא רק שלא שלא עשתה כן, אלא אף שברה ופגעה במדרכה וגדר אשר בחזית בית התובעת - ולא תיקנה אף את הנזקים הללו.

2. התובעת קובלת גם על שהבניה נעשתה ע"י הנתבעת בניגוד לעקרונות הבניה המחוייבים באותו אזור - בהיות הבתים בנויים בשיפולי ההר, וכדי לשמור על אחידות ומיזוג נאות עם המורד, מצווים הבונים בתיהם להקפיד על המפלסים הקיימים - גבוה יותר בחזית ונמוך יותר מאחור. הנתבעת הפרה עקרונות אלו, לטענת התובעת, ובשל כך נזקקה לבנית אותה חומת ענק אשר בגבול החלקות.

אומר כבר כאן כי בית המשפט לתביעות קטנות איננו "הכתובת" הנכונה לטענות אלו - הגם לא הוכח בענין זה דבר.

3. אין למעשה מחלוקת במישור העובדתי (פרט לענין ההסכמות שהיו, או לא היו, בין הצדדים). הנתבעת איננה מכחישה כי "קברה" בעפר את המדרגות אשר הובילו אל המפלס התחתון בחצר התובעת, כשם שאינה כופרת בכך שבנתה את הקיר החוצץ בין החלקות אף לא כי העבודות הללו בוצעו מתוך שטח חלקתה של התובעת, או כי במהלך עבודתה נפגעו עצים בחצרה של התובעת [כלשון כתב ההגנה:ו "מה לעשות שלעצים יש מין תכונה משונה ששולחים שורשרים שמסתעפים מתפשטים ומתרחבים לכיוונים שונים ואינם מבחינים בין שטחים ? ..."].

כנגד כל אלו טוענת הנתבעת - וזו עילת הגנתה האחת [שגם לגביה אין מחלוקת עובדתית] כי גדר חלקת הנתבעת -לרבות אותן מדרגות - חרגו מתחום גבולות חלקת הנתובעת, והסיגו גבול חלקת הנתבעת. לטענת הנתבעת רק חסד עשתה היא עם התובעת משנטלה על עצמה משימת תיקון הגבול ובנית הגדר בגבולה הנכון, תחת חיוב התובעת לסלק את המדרגות ולבנות - או לפחות להשתתף בבנית הקיר במקומו הנכון.
התובעת איננה חולקת על עצם הסגת-הגבול, אך טוענת שהוסכם בינה לבין נציגי הנתבעת כי זו תבנה מדרגות חדשות בשיטחה ואף תפצה אותה בעבור הסכמתה כי בנית "החומה" הנ"ל תעשה מתוך שטחה.

4. בתום שמיעת הראיות ניתנה לנתבעת, לבקשתה, ארכה להמציא לבית המשפט מסמכים המעידים על דיונים והתכתבות בינה לבין בעליה הקודמים של חלקת התובעת, בענין "הסגת הגבול" [התובעת רכשה את ביתה מאדם אחר - כשמצב החצר כפי שהיתה עובר לבניה ע"י הנתבעת] - אך מסמכים כאלו לא הוגשו.

עוד נקבע כי אגש למקום המעשה "בזמני החפשי" כדי לראות את נושאי המחלוקת - וכך אכן עשיתי.

5. כאמור, אין מחלוקת עובדתית, כי המדרגות והגדר (גדר רשת) הישנה שהיתה קיימת בגבול החלקות לא ניצבו במקומם והסיגו גבול הנתבעת - ואולם מכאן עדיין אין הדרך מובילה להכשרת הפעולות אשר ננקטו ע"י הנתבעת.

כאמור, רכשה התובעת בשעתו את חלקתה במצבה; לא היא שבנתה אותן מדרגות ולא היא שתחמה את החלקה בגדר. גם הנתבעת רכשה את חלקתה שלה - במצבה - ורק מדידות שנעשו עובר לבניה גילו את החדירה לגבול חלקת הנתבעת. במצב דברים זה צריכה היתה הנתבעת - עפ"י סדרם הנכון של הדברים - לפעול בדרך המשפטית המקובלת, הגשת תביעה התדיינות משפטית - כאשר את תוצאותיה של התדיינות כזו בודאי לא ניתן לחזות מראש [כך רק כדוגמה ר' הוראת סעיף 21 של חוק המקרקעין תשכ"ט1969-, שעניינו ב"בניה על מקרקעי הזולת"].

אין בפני כמובן כל נתונים ומידע בענין זה - הבאתי זאת רק לצורך המחשת והדגשת מצב הדברים - והעובדה כי בהסכמת התובעת, בלא טרוניות ומאבק, לסגת מגבול הנתבעת חסכה היא לנתבעת זמן - ובודאי ממון רב [כאמור לעיל:נ הנתבעת ביקשה להגיש לבית המשפט מסמכים המצביעים על דין ודברים שהתנהלו עם קודמה של התובעת עמו "כמעט הגענו לבית המשפט" - כדברי נציגה הנכבד של הנתבעת מר בן גיאת, בבית המשפט - אך לא עשתה כן].
במצב דברים זה אין בעיני ספק כי הנתבעת היתה מעוניינת לחסוך מעצמה את הטירדה שבעיכוב נוסף אולי אף התדיינות משפטית - והנחה זו תומכת בגירסת התובעת אשר העידה כי הוסכם בינה לבין נציגי הנתבעת כי האחרונה תיבנה עבורה מדרגות בתחום חלקתה, שיובילו מהמפלס העליון אל החצר - במקום המדרגות אשר נקברו תחת אדמת המילוי של הנתבעת.

אני מקבל איפוא, בענין זה את גירסתה העובדתית של התובעת.

6. אשר לאותה "חומה" - 8 מ' גובהה - שנבנתה ע"י הנתבעת בגבול החלקות. הנתבעת לא חלקה, כאמור, שבנתה חומה זו מתוך שיטחה של התובעת - ואין לי כל ספק כי בהיתר זה חסכה התובעת לנתבעת "כאב ראש" והוצאות ניכרות! כידוע מחייבת בניה כזו חפירת יסודות - ואילו לא ניתן היה לנתבעת לעשות זאת מתוך - או גם בתוך - שטחה של התובעת קרוב לודאי שחייבת היתה לסגת מקו הגבול שבין החלקות ומפסידה שטח לא מבוטל. כך גם המשך הבניה לגובה אשר חייבו - כדברי התובעת - הקמת פיגומים בצד הקיר הנבנה - מצד חלקתה של התובעת.
אין צריך לומר שהתובעת לא חייבת היתה, עפ"י דין, להתיר כל זאת - ומשהתירה, שוב יש סבירות רבה כי היה זה תוך הסכמה כלשהי עם נציגי הנתבעת; בודאי לא הוסכם כי הנתבעת "תגמול" לתובעת בהשארת קיר ענק חשוף ומכוער.
אין בסיס, בכל הכבוד, לטענת הנתבעת כי "קיר" זה נבנה רק לצורך תחום הגבול במקומו הנכון, במקום גדר קודמת וכי למעשה התובעת היא שחייבת היתה לשאת - או להשתתף - בהוצאות בנייתו.
ברור בעיני - מתוך עיון בתמונות, מביקורי במקום ומדברי התובעת המקובלים עלי, כי קיר גבוה זה נבנה כדי לאפשר "מילוי אדמה" בחלקה האחורי של חצר הנתבעת (להעלאת המפלס האחורי כמפורט לעיל) - מילוי שכמובן לא נמצא במקום בעבר ושלתובעת לא רק שלא היה בו כל ענין אלא אף גרם לכיעור וחסימת אור ואויר בחלקה האחורי של חצרה.
זאת ועוד - דין גדר המוקמת על גבול החלקות, כדין "מחוברים שבמיצר", בהם לא רשאי צד אחד לעשות כרעות עיניו בלא להיוועץ בשותפו. הנתבעת לא היתה, איפוא, רשאית לפעול ולהעמיד את התובעת בפני עובדה, שחצרה נתחם בחומת ענק מכוערת זו.
יצויין (כפי שנוכחתי בביקורי במקום) כי קיר תומך אחר אשר נבנה ע"י הנתבעת עצמה בצד הגובל בחלקה אחרת, כוסה באבן נאה.

7. לא שוכנעתי גם כי היתה הצדקה - וזכות - לנתבעת לעקור את העצים בחצרה של התובעת. אלו ניצבו בתחום חלקת התובעת וככל הנראה כל "חטאם" שהפריעו לבונים בעת בניית אותה חומה.

8. אשר לסלילת הכביש בחזית ביתה של התובעת - אכן, צודק נציג הנתבעת, מר בן גיאת, בטענתו כי אין כל עילה לחיוב הנתבעת בסלילת הכביש בחזית בית התובעת - ואולם, משניזוקה המדרכה בעת שבוצעו עבודות ע"י הנתבעת מן הדין היה לתקן נזקים אלו (ובכך אף הודה נציג הנתבעת).

9. מכאן לסעד הנתבע:ב התובעת לא עתרה לביצוע תיקונים אלא לתשלום כסף בלבד - ומשהגישה תביעתה לערכאה זו - הגבילה את סכום תביעתה למירב הסמכות 8,000.- ש"י.

התובעת העידה ואף הציגה קבלה המעידה כי שילמה 6,000.- ש"ח לבנית המדרגות - במקום אלו שנקברו תחת עבודת המילוי בחלקת הנתבעת.
אילו היו המדרגות בלבד, פריט הנזק היחיד הנתבע, לא הייתי פוסק סכום זה במלואו - בשים לב לכל הנאמר לעיל - שאחרי ככלות הכל היו המדרגות הקודמות בתחום חלקת הנתבעת - וסביר שאלמלא להיטותה של זו למהר ולהמשיך בבניה היה על התובעת עצמה להסית מדרגות אלו ממקומן אל תוך חלקתה.
ואולם - כשמדובר בכל פריטי הנזק המפורטים לעיל:ו המדרגות, הקיר החשוף, העצים שנפגעו והפגיעה במדרכה ובגדר שבחזית הבית - סבורני שהפיצוי הנתבע - 8,000 ש"ח בשל כל כל אלו יחד - הינו על הצד הנמוך. (אין לי כל ספק, למשל, כי אם תבקש התובעת לצפות את קיר התמיכה הגבוה בריצוף אבן - יעלה הסכום שתידרש לשלם כמה מונים על הסכום הנ"ל.

10. לפיכך - אני מקבל את התביעה במלואה ומחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סך 8,000.- ש"ח בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כדין מיום 97/03/02 (מועד הגשת התביעה) ועד התשלום המלא ובתוספת אגרת התביעה בסך 64.- ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד התשלום המלא וכן בעבור ביטול זמנה של התובעת בהליך זה 250.- ש"ח.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בטיחות בעבודות בנייה

 2. מכרז עבודות בניה משרדים

 3. עבודות בניה המהוות מטרד

 4. עבודות בניה בשכירות מוגנת

 5. בקשה להשלמת עבודות בנייה

 6. עלות עבודות בניה ושיפוצים

 7. צו מניעה להפסקת עבודות בניה

 8. תשלום על עבודות בניה בקניון

 9. נזקים מעבודות בניה ליד הבית

 10. צו מניעה קבוע נגד עבודות בנייה

 11. תניית בוררות בחוזה עבודות בניה

 12. תביעה בגין ביצוע עבודות בניה בטמרה

 13. טענת הריסה בגין עבודות בניה רשלניות

 14. ביטול צו ביניים עיכוב עבודות בנייה

 15. ביצוע עבודות בניה ללא היתר ע''י קבלן

 16. ניכוי תשלום עבור עבודות בניה עקב פגמים

 17. קיזוז ליקויי בניה מתשלום על עבודות בניה

 18. תביעה בגין עבודות בניה ופיתוח במגרשי ספורט

 19. עבודות בנייה בהיקף נרחב ללא היתר בנייה כדין

 20. תביעה בגין חוב על עבודות בניה בבית מגורים

 21. עבודות בניה איטום ושיפוצים במשרד ארגון המורים

 22. קשיים כלכליים של חברה במהלך עבודות בניה בפרויקט

 23. תביעה בגין יתרת חוב מתוך תמורה מוסכמת לעבודת בניה

 24. הכחשת "שימוש למגורים" בביצוע עבודות בניה ללא היתר

 25. תביעה נגד עיריית תל אביב בגין התמשכות עבודות בניה

 26. טענה להפרת חוזה עבודות בניה בגלל עיכוב בקבלת היתר בניה

 27. תביעה לפיצוי בגלל אי יכולת להשתמש בגינה בגלל עבודות בניה

 28. דוגמא למסמך ערבות אישית לסיום עבודות בניה עדת תאריך מסויים

 29. תביעה בסדר דין מקוצר בגין יתרת התמורה עבור ביצוע עבודות בנייה

 30. היתר להריסת בית והקמת מבנה חדש מכוחו בוצעו עבודות בניה מסיביות

 31. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון