סיווג ''תעשיה'' לצרכי ארנונה

בפסק הדין בע"ש (חי') 180/96 מינקס סחר בע"מ נ' עיריית חיפה תקדין מחוזי 98(1) עמ' 5669 נקבע על ידי, בעקבות בפסה"ד בע"ש 127/95 בזק נ' מנהל הארנונה ת"א, כי לענין ארנונה המושג תעשייה, משמעותו מפעל בו מתקיימת פעילות ייצורית.
לענין זה, ניתן להעזר בפסיקה שהגדירה את המושג תעשייה ופעילות ייצורית לצורך דינים אחרים, כגון סעיף 2א'(א)(1) לחוק מס מעסיקים.
עם זאת, אין להעביר הגדרות באופן עיוור מתחום משפטי אחד למשנהו, בלי להביא בחשבון את תכלית החקיקה ואת ההקשר שבו נעשית ההתיחסות לתעשייה ולפעילות ייצורית.

לענין פעילות ייצורית, נקבע שהמבחן העיקרי הוא המבחן של "יצירתו של יש מוחשי אחד מיש מוחשי אחר". עם זאת נקבע, שהמבחן הזה איננו מבחן בלעדי וכי יש להביא בחשבון מבחן נוסף, הוא המבחן הכלכלי שמשמעותו היא עשייה בטובין או בכל חומר אחר שיש בה תועלת כלכלית והמשביחה או מעלה את הערך של אותו חומר (ראה ע"א 1960/90 פקיד שומה ת"א נ' חברת רעיונות פד"י מ"ח(1) עמ' 200).

בבג"צ 441/86 מסדה נ' פקיד השומה למפעלים גדולים פד"י מ(4) עמ' 788 נשאלה השאלה, האם הוצאה לאור של ספרים היא מפעל תעשייתי. ביהמ"ש קבע שהקריטריון של יצירת יש מוחשי אחד מיש מוחשי אחר, אינו אמת מבחן בלעדית, אלא יש לשקול גם אמות מבחן אחרות שבינם יש להביא בחשבון גם את מספרם וטיבם של שלבי הייצור השונים, את מספרן וטיבן של המכונות במפעל, את היקף פעילותו הכללית של המפעל וכיו"ב ובשים לב לאמור, נקבע, שמסדה שהיא חברה גדולה המעסיקה עשרות עובדים, שבין פעולותיה נכללות גם פעולות ארגון, ושכתבי היד בה ניזונים לתוך דיסקטים המועברים לבית הדפוס שבו מתבצעת ההדפסה, עוסקת בתעשייה לענין חוק איגוד תעשייה מיסים תשכ"ט1969-.

בברע"א 43/86 הוצאת עיתון הארץ נ' שוהם פד"י מ01) 340, התעוררה השאלה, האם יש לראות בהוצאת עיתון הארץ "מפעל תעשייתי" לצורך תקנות תקנת הדייר (דמי שכירות בבתי עסק) - אי תחולת השיעורים המירביים והפחתות) תשמ"ג1983-. ביהמ"ש ענה על שאלה זו בחיוב. צוין, שקבלת מאמרים או כתבות, עריכת נוסחן, סינונן, קביעת סדר עדיפות ביניהן, הענקת כותרות, בדיקת התוכן, ההגהה, השיווק - הם סממני ייצור תעשייתי במישור ההוצאה לאור ואין לקבל את המבחן של הפיכת יש אחד ליש אחר, כאמת מידה בלעדית.

בע"א 528/67 עירית ת"א נ' חברת דביר פד"י כ"ב (1) 502, 504, עלתה השאלה האם עסק של הוצאה לאור היא תעשייה או מסחר סיטונאי ונקבע, שעסק של הוצאה לאור של ספרים הינה בעלת אופי ייצרני, באשר המוציא לאור בוחר את סוג הספרים שהוא מבקש להוציא, את חוג הקהל שבקרבו הוא מבקש להפיץ את ספריו. קודם להדפסת הספר יש צורך בקריאת כתב היד, עריכתו, הגהתו, והתאמתו לטעם הקורא המיועד.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ארנונה על פאב

 2. ארנונה על מכבסה

 3. ארנונה על רפתות

 4. ארנונה על מספרה

 5. ארנונה על מחסנים

 6. ארנונה על ממגורה

 7. ארנונה תחנות דלק

 8. ארנונה על בית ריק

 9. ארנונה על שטח פתוח

 10. תביעת השבה ארנונה

 11. מהי מטרת הארנונה ?

 12. הוצאות אכיפה ארנונה

 13. ארנונה על גן לאומי

 14. ארנונה שימוש מעורב

 15. חיוב אישי בארנונה

 16. הנחה בארנונה בטעות

 17. חוב ארנונה במטולה

 18. ארנונה על בית אבות

 19. ארנונה על אדמת מרעה

 20. ארנונה על בית מלאכה

 21. האם ארנונה היא מס ?

 22. תשלום ארנונה עודפת

 23. השגה למנהל הארנונה

 24. תעריף ארנונה מדורג

 25. ארנונה לפני טופס 4

 26. הבטחה שלטונית ארנונה

 27. ארנונה על מעון ילדים

 28. חוב ארנונה של השוכר

 29. ממתי משלמים ארנונה ?

 30. ארנונה על שטח חקלאי

 31. ארנונה על שטחי שירות

 32. ארנונה מספרות תל אביב

 33. ארנונה על שטחי ביטחון

 34. חוב דמי שילוט ארנונה

 35. תעריפי ארנונה השוואה

 36. ארנונה על אולם אירועים

 37. ארנונה על מבנה תעשייה

 38. ארנונה על שטחים טכניים

 39. הגדלת שטח לחיוב ארנונה

 40. התחייבות להפחתת ארנונה

 41. איך מערערים על ארנונה

 42. טעות במדידה החזר ארנונה

 43. תשלום ארנונה פתח תקווה

 44. חוב שנוי במחלוקת ארנונה

 45. השגה על ארנונה תחנת דלק

 46. חובות ארנונה של יורשים

 47. חוב ארנונה לעיריית חיפה

 48. אינטרס ההסתמכות - ארנונה

 49. קבלת תשלום ארנונה בחזרה

 50. החזר ארנונה אולם אירועים

 51. נטישת מושכר חיוב בארנונה

 52. תשלום תחת מחאה – ארנונה

 53. החזר הארנונה שנגבתה ביתר

 54. שינוי ארנונה רטרואקטיבי

 55. ארנונה על מחסן חלק מדירה

 56. חיוב רטרואקטיבי בארנונה

 57. שינוי ארנונה לאחר 10 שנים

 58. מכתב השגה על חיוב בארנונה

 59. שינויים בהגדרות צו ארנונה

 60. סיווג מרפאות לצורך ארנונה

 61. הקלה בארנונה למבנים חקלאים

 62. תשלום ארנונה בניה ללא היתר

 63. תשלום ארנונה על כניסה לעסק

 64. חובות ארנונה מלפני 20 שנה

 65. חוקיות הטבה בארנונה לחברות

 66. ארנונה למשפחה מעל 8 ילדים

 67. גביית ארנונה מחברה שהתפרקה

 68. הבטחה שלטונית לפטור מארנונה

 69. תשלום ארנונה באחוזת ראשונים

 70. ערעור על החלטת מנהל הארנונה

 71. חוב ארנונה לעיריית תל אביב

 72. אי קבלת תשובה להשגה בארנונה

 73. תביעה בגין ארנונה ומים - עיריית בת ים

 74. סיווג ''תעשיה'' לצרכי ארנונה

 75. גביית ארנונה מהבעלים של החברה

 76. שינוי סיווג ארנונה מחסן לעסק

 77. ארנונה על מחסן בגובה מטר וחצי

 78. חוב ארנונה לעיריית פתח תקווה

 79. מכתב הנחה בארנונה מראש המועצה

 80. אישור משרד הפנים לגביית ארנונה

 81. ארנונה על מפעלים במועצה אזורית

 82. איחור בתשובת מנהל הארנונה להשגה

 83. מחזיק מטעם הממשלה לצורך ארנונה

 84. תביעה לתשלום החזר תשלומי ארנונה

 85. תעריפי ארנונה שונים באותו אזור

 86. אי שימוש במחסנים - תשלום ארנונה

 87. השבת כספי ארנונה שנגבו שלא כדין

 88. ארנונה על חניון ציבורי ללא תשלום

 89. ארנונה על מרתף שאינו ראוי לשימוש

 90. גביית ארנונה בזמן הליכים משפטיים

 91. ארנונה על מבנה שאינו ראוי לשימוש

 92. תביעה כספית בגין חוב ארנונה בשכירות

 93. ארנונה על החלק היחסי בבניין משרדים

 94. אי שימוש במחסנים 6 חודשים - ארנונה

 95. מגורים עם ההורים במשק חקלאי - ארנונה

 96. הליכי גבייה בשל חובות ארנונה שקיומם הוכחש

 97. שינוי סיווג ארנונה מ"בית פרטי" ל"בית משותף"

 98. האם צריך לשלם חוב ארנונה בזמן שהייה בחו"ל ?

 99. טענת אי מגורים בנכס במסגרת תביעה לתשלום ארנונה

 100. האם אפשר להגיש השגה על ארנונה גם אחרי 90 יום ?

 101. סיווג ''מפעל תעשייתי'' כ''עסק אחר'' לצורכי ארנונה

 102. ארנונה: האם מספרה נחשבת "בית עסק" או "בית מלאכה" ?

 103. האם מותר לחייב אוטומאטית בריבית פיגורים על ארנונה ?

 104. השגה על הארנונה, בטענה כי שטחו בפועל קטן מהשטח המדווח

 105. סיווג מבנים לצורכי ארנונה - מבנה חקלאי - מבנה תעשייתי

 106. האם צריך לשלם ארנונה על "בריכה פתוחה" לא פעילה בחורף ?

 107. האם מכתבי דרישה לגביית ארנונה עוצרים את מרוץ ההתיישנות ?

 108. עתירה לביטול דרישת ארנונה בנכסים המשמשים בבניית מסילת ברזל

 109. חיובי ארנונה ששולמו ביתר עקב כך שכל חלק ממ"ר חויב כמ"ר שלם

 110. ביהמ"ש לעניינים מנהליים מוסמך לדון בענייני ארנונה בעתירה של אזרח כנגד החלטה של רשות

 111. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון