סמכויות ועד אגודה שיתופית

פקודת האגודות השיתופיות מייחדת לוועד שני תפקידים בלבד:ב כינוס אסיפה כללית וקביעת היורש לצורך תשלום פדיון המניה. בנוסף על אלה, נתונות לוועד כל אותן הסמכויות שהפקודה, התקנות או תקנון האגודה קובעים כסמכויות האגודה בלי שתימסרנה לרשות מיוחדת כלשהיא.


קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא סמכויות ועד אגודה שיתופית:

ביום 18.6.98 הוגשה בקשה על ידי חברים באגודת קדש נפתלי - אגודה חקלאית שיתופית בע"מ, (להלן - "קדש נפתלי") למתן צו המונע התחלה או המשך ביצוע של החלטת ועד אגודת קדש נפתלי מיום 24.5.98 על פיה אמורה להימסר למשיב מס' 2 ו/או 3 (להלן:נ "משפחת סאסי") אף הם חברי קדש נפתלי חלקת אדמה וסככת פרי בחלקה ט' ברמות נפתלי. בית המשפט מתבקש לצוות על הפסקת העבודות בשטח ומסירת חזקה בחלקה ו/או בסככה.

בו ביום ניתנה החלטה להשאיר את הסטטוס קוו בשטח עד לבירור הבקשה במעמד כל הצדדים ביום 6.7.98.

הבקשה מתבססת על כך שלפני 4 שנים קבלו משפחת סאסי אב ובן מגרש בן שני דונם מקדש נפתלי לפיתוח מישקי באיזור הנמצא צפונית מערבית לגדר המושב. על מגרש זה בנו המשיבים 2 או 3 בית אריזה.

ביום 17.5.98 נדון נושא הרחבת הישוב באסיפה כללית וזו החליטה שמיקום ההרחבה יהיה באיזור הלולים הצפוני מקום בו מצוי בית האריזה של משפחת סאסי. האסיפה הכללית החליטה:ב
"כאשר באם תתממש ההרחבה בפועל יצטרף הישוב לתת פיתרון חלופי לבעלי המגרשים שהושכרו, ובעל הישוב יטפל בקידום הצעות לחלופות לבעלי המגרשים הנ"ל".

כעבור שבוע ימים, ביום 24.5.98 נתקבלה החלטה באסיפת ועד אגודת קדש נפתלי על פיה יועבר בית האריזה של ססי לסככת גוש ט' הנמצאת באיזור הלולים הדרומי.
בהתאם להחלטה יתחייב הועד כלפי משפחת ססי כדקלמן:ו
ההעברה תבוצע מול ויתור על שטח הקיים תנאי ההעברה:נ
א. אספקת מקור מתח בפתח הסככה.
ב. אספקת מקור מיים מתוקים בפתח הסככה.
ג. מצעים על שטח מסביבב הסככה (לא כולל הסככה)
ד. דרך גישה של מצעים מהכביש הראשי לשטח הסככה.
ה. הבאת מבנה מחבר כולן לפי הצעה מס' 53052, כתנאי ועבור סאסי סך של 7,000.- ש"ח לאגודה תמורת המובנה.
ו. טיפול המזכירות בהבאת האישורים הנדרשים ביחד עם סאסי.
ז. יוצא מכתב לועדה לבנין ערים שועד הישוב מתחייב להעברה תוך חצי שנה מיום 25.5.98.
ח. העברת הציוד מהסככה הקיימת יבוצע על ידי סאסי ועל חשבונו.
ט. ובמידה וקדש נפתלי לא יעמוד בתנאי העברה אלו תישא האגודה בנזקים הישירים והעקיפים עשר יגרמו לסאסי.
ו. היה ובעלי מגרש הלולים יקבלו פיצויים עבור ערך המשטחים יושלם פיצוי למשפ' סאסי באותו יחד (משטחים ריקים ולא בנויים)

המבקשים טוענים כי החלטה זו נגועה בחוסר סמכות, חוסר סבירות ורשלנות. בין היתר ההחלטה מנוגדת להחלטות של האסיפה הכללית מיום 98/5/17 שלא הסמיכה את הוועד להתחייב כפי שעשה כלפי משפחת סאסי. אין לוועד סמכות להתחייב בשם האגודה התחייבות כספית שאיננה מאושרת בתקציב וכן לוותר על נכסים וקרקע ללא אישורה. לנוכח הנזק העצום העומד להגרם לאגודה מבוקש מתן צו המונע המשך יישום החלטת הוועד והמשך עבודה בחלקה ומסירת החזקה בה למשפחת סאסי.

לאחר ששמעתי את הצדדים הגעתי למסקנה כי יש מקום להשאיר את הצו שנתתי בעינו.

לועד ההנהלה נתנו כל סמכויות האגודה שלא נמסרו עפ"י הפקודה בתקנות ותקנון האגודה לרשות אחרת (תקנה 23 (ב) לתקנות רשויות האגודה).
סמכות שיורית זו אינה נותנת סמכות בלתי מוגבלת להנהלת האגודה לפעול ללא אשור האסיפה הכללית.
כל עוד פועלת הנהלת האגודה במסגרת המטרות והסמכויות שנקבעו בתקנון ובהחלטות האסיפה הכללית וכן בגדר הפעילות הרגילה של עסקי האגודה, אין היא זקוקה לאשור מוקדם מהאסיפה הכללית. לפעולה שיש בה כדי לפגוע במטרותיה העקריות כגון מכירת נכסים ושינוי ייעוד המקרקעין שברשותה, חייבת היא באשור מוקדם של האסיפה הכללית. (חיים נועם, אגודות שיתופיות - הלכות ופסיקה, עמ' 270 - 271)
וכן ראה ע.א. 90/2896 טרוצקי ואח' נ' דיין ואח' פ"ד מו (5) 454.
במקרה הנ"ל פרסמה האגודה מכרז למכירת נכסיה. ועד ההנהלה חתם על חוזה מכר מבלי שהאסיפה הכללית נתבקשה לאשרו. נקבע כי ההרשאה שהעניקה האסיפה להנהלה לא היתה הרשאה לכרות חוזה מכר. הוועד חרג מהרשאתו בחתימתו על חוזה מכר, למרות שהאסיפה הכללית אישרה את עצם פרסום המכרז.

פקודת האגודות השיתופיות מייחדת לוועד שני תפקידים בלבד:ב כינוס אסיפה כללית וקביעת היורש לצורך תשלום פדיון המניה. בנוסף על אלה, נתונות לוועד כל אותן הסמכויות שהפקודה, התקנות או תקנון האגודה קובעים כסמכויות האגודה בלי שתימסרנה לרשות מיוחדת כלשהיא.

לפי תקנה 1 (ד) לחלק ה' לתקנון האגודה, תידון אסיפה כללית שנתית בכל העניינים המפורטים בתקנה 15 לתקנות האגודה השיתופית (שינוי) תש"י 1950.

בתקנה 1 (ז) לחלק ה' לתקנון האגודה נאמר:ו האסיפה לא תחליט בשום ענין שאינו נכלל בסדר היום של האסיפה.
בתקנה 2 (י"א) לתקנון האגודה נאמר:נ
ועד ההנהלה ישתמש בכל הסמכויות הניתנות לאגודה פרט לסמכויות המיוחדות לאסיפה הכללית, דבר זה יהא נתון לכל מיני הגבלות או תנאים שיקבעו על ידי האגודה באסיפה כללית או בתקנות הללו.
ואלה הסמכויות והתפקודים המיוחדים של חברי ועד ההנהלה:ב
(1) למלא בכל פעולותיהם אחרי הוראות פקודת האגודות השיתופיות, תקנות האגודה השיתופיות והתקנות הללו:ו
(17) להזדקק לתביעות האגודה או לתביעות המוגשות נגד האגודה או נגד ועד ההנהלה או נגד מוסד נבחר אחר של האגודה או נגד פקיד שלהה או על ידי איש אחר המורשה על ידיו, לנהל ולהגיש כספים, להגן ולהתפשר, למסור לבוררות או להסכים לו:נ
(18) להוציא לפועל את עיסקי האגודה.

תקנה 13 לתקנות האגודות השיתפויות ורשויות האגודה (התשל"ה - 1975) מורה לאמור:ב
החלטה שנוסחה בכתב וכל חברי האגודה אישרו בכתב את הסכמתם לכך בכתב, יראוה כהחלטה שנתקבלה כדין באסיפה הכללית.
תקנה 23 (ב):ו
לועד לרבות ועד הזמני והוועד הממונה כאמור בתקנות אלה, יהיו כל סמכויות האגודה שלא נמסרו לרשות אחרת בפקודה בתקנות אלה או בתקנות האגודה.

לאור האמור לעיל, נראה לכאורה, כי הוועד חרג מסמכותו בכך שערך הסכם עם משפחת סאסי הכולל התחייבויות כספיות ואחרות מבלי שהסכם זה קיבל קודם לכן את אישורה של האסיפה הכללית.

נוסח ההחלטה מ98-/5/17 בו נאמר כי הוועד יטפל בקידום הצעות לחלופות לבעלי המגרשים אין בו כדי להסמיך את הוועד לחתום על ההסכם שנחתם עם משפחת סאסי.

החתימה של חברי האגודה על נוסח ההחלטה המאשר הסכם זה אינה באה במקום החלטה של האסיפה הכללית שכונסה כדת וכדין מאחר ולא כל חברי האגודה חתמו על ההחלטה ותקנה 13 דורשת כי כל חברי האגודה יאשרו את ההחלטה.

לפיכך, אני משאירה בעינו את צו המניעה שנתתי עד אשר ינתן פסק דין סופי בהמרצת הפתיחה אשר הוגשה על ידי המבקשים.

הוצאות בקשה זו יקבעו בעת מתן פסק הדין הסופי.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תקנון אגודה שיתופית

 2. תיקון תקנות אגודה שיתופית

 3. עורך דין אגודה שיתופית

 4. פטירת חבר אגודה שיתופית

 5. סמכויות ועד אגודה שיתופית

 6. סכסוך בין חברי אגודה שיתופית

 7. בוררות רשם האגודות השיתופיות

 8. ניגוד עניינים באגודה שיתופית

 9. תביעה נגד אגודה שיתופית בפירוק

 10. מינוי בורר - תקנון אגודה שיתופית

 11. בוררות בפני רשם האגודות השיתופיות

 12. זכויות יורשים רווחי אגודה שיתופית

 13. אחריות אישית חברי ועד אגודה שיתופית

 14. עתירה נגד החלטת רשם האגודות השיתופיות

 15. ערעור על החלטת רשם האגודות השיתופיות

 16. זכויות חבר אגודה שיתופית לקבל שטח חקלאי

 17. בקשה לשינוי רישום ברשם האגודות השיתופיות

 18. התערבות בשיקול דעת רשם האגודות השיתופיות

 19. המרצת פתיחה ביטול הסכם עם אגודה שיתופית

 20. ערעור על החלטת עוזר רשם האגודות השיתופיות

 21. עתירה לבג"ץ על החלטת רשם האגודות השיתופיות

 22. התערבות בית משפט בהליך פירוק אגודה שיתופית

 23. סמכות עניינית בתביעה נגד אגודה שיתופית בפירוק

 24. סמכות עניינית ביטול החלטת רשם האגודות השיתופיות

 25. סמכות ביהמ''ש לעניינים מנהליים לדון בהחלטות רשם האגודות השיתופיות

 26. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון