סעיף 33 לחוק בית הדין לעבודה

האם יש לאמץ, מכוח סעיף 33לחוק בית-הדין לעבודה, תשכ"ט-1969, הוראות התקנות האמורות בתקנות סדר הדין האזרחי, וזאת תוך בחינת ההוראות באשר לדרוש "לעשיית משפט צדק" וליעילות הדיון.

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא סעיף 33 לחוק בית הדין לעבודה:

.1זוהי בקשה לדחיה על הסף של התובענה בתיק זה, אשר הועלתה על-ידי בא-כוח המבקשת בסעיף 1לכתב ההגנה.
בתחילת הדיון העלה בא-כוח המבקשת טענה טרומית לדחיית התביעה על הסף. הנימוק לבקשת המבקשת הוא, כי המשיב כבר התדיין עם הנתבעת בפני בית-דין זה באותה עילה ואף ניתן תוקף של פסק-דין לפשרה אליה הגיעו הצדדים.
.2ואלה עובדות המקרה הצריכות לעניין בבקשה זו:ו
המבקשת הינה חברה העוסקת בעסקי צילום ומפתחת צילומים בתמורה עבור צלמים
שונים מכל חלקי הארץ. המשיב היה, עובר ליום 9.1.1981, סוכן החברה, ובמסגרת תפקידו היה עליו לאסוף את סרטי הצילום מאת הצלמים השונים, להביאם לחברה ולהחזירם לצלמים לאחר פיתוחם וגביית התמורה עבור החברה.
ביום 16.4.1981הגיש המשיב תובענה נגד המבקשת בבית-דין זה, בתב"ע מא/273-1, לתשלום פיצויי הלנה על עיכוב בתשלום משכורת ינואר 1981, הוא החודש שבו הפסיק התובע את עבודתו. בדיון בפני הרשם, ביום 2.7.1981, הגיעו הצדדים לפשרה, לפיה "הנתבעת תשלם לתובע לסילוק כל תביעותיו בתיק זה סך כולל של 600שקל". לפשרה זו נתן הרשם תוקף של פסק-דין (ראה בתב"ע מא/273-1, ע' 1לפרוטוקול).
ביום 10.7.1981הגיש המשיב תובענה נוספת נגד המבקשת, נשוא תיק זה, לתשלום פיצויי פיטורים, דמי הבראה, פדיון חופשה, פיצוי כללי על הפרת הסכם, הפסד שכר עבודה ודמי הודעה מוקדמת.
בדיון בפני המותב, ביום 5.4.1983, טען בא-כוח הנתבעת לעניין הדחיה על הסף, תוך שהוא סומך דבריו על תקנות 44- 45לתקנות סדר הדין האזרחי, תשכ"ג-1963, תקנות שאינן כלולות בתקנות בית-הדין לעבודה (סדרי דין), תשכ"ט-.1969

.3השאלה הניצבת בפנינו היא:נ האם עלינו לאמץ, מכוח סעיף 33לחוק בית-הדין לעבודה, תשכ"ט-1969, הוראות התקנות האמורות בתקנות סדר הדין האזרחי, וזאת תוך בחינת ההוראות באשר לדרוש "לעשיית משפט צדק" וליעילות הדיון. אין ספק, כי יעילות הדיון מחייבת איחוד הדיון בעילות תביעה שבסיסן משותף, ובמקרה שלפנינו - יחסי העבודה בין הצדדים, ולא פיצולן. אך יעילות זו אין בה כדי להחיל הוראות הנוגדות את עיקר משפט העבודה המגן. הלכה פסוקה היא, מימים ימימה, כי אין ויתור של עובד על זכות המוקנית לו מכוח משפט העבודה המגן תופס, הן מראש והן למפרע. אימוץ הוראות התקנות האמורות, החוסמות הגשת תובענה, נוגד עיקר זה. נראה שלא בכדי לא החיל מתקין תקנות בית-הדין לעבודה הוראות אלה על בית-הדין לעבודה. זאת ועוד. שלילת זכויות מכוח משפט העבודה המגן בדרך של החלת סדרי דין שמתקין התקנות לא ראה לנכון להחילן תהא בניגוד לחובת בית-הדין לעשות משפט צדק.
לאור האמור לעיל אנו דוחים את בקשת המבקשת.
המבקשת תשלם למשיב סך של 000, 5שקלים בתוספת מע"מ, ללא קשר לתוצאות המשפט.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הרכב בית הדין לעבודה

 2. דיני עבודה משתתף חופשי

 3. כימות תביעה בדיני עבודה

 4. המבחן המעורב דיני עבודה

 5. סעיף 33 לחוק בית הדין לעבודה

 6. מותב קטוע בבית הדין לעבודה

 7. מקום שיפוט בית הדין לעבודה

 8. תיקון 43 לחוק בית הדין לעבודה

 9. הגשה בפקס לבית הדין לעבודה

 10. סעיף 33 לחוק בית הדין לעבודה

 11. מחיקת תביעה בבית הדין לעבודה

 12. שיקולי המדיניות של בית הדין לעבודה

 13. צירוף נתבעים בית הדין לעבודה

 14. דיני עבודה בעיר אילת

 15. סעיף 24(א)(2) לחוק בית הדין לעבודה

 16. סעיף 24(א) לחוק בית הדין לעבודה

 17. בקשה להפרדת דיון בבית הדין לעבודה

 18. הבעת עמדה של דיין בבית דין לעבודה

 19. תביעה חסרת סיכוי בבית הדין לעבודה

 20. בקשת שחרור מייצוג בבית הדין לעבודה

 21. תקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה

 22. תביעה על סכום נמוך בבית הדין לעבודה

 23. תקנה 46 (א) לתקנות בית הדין לעבודה

 24. תביעה על סכום נמוך לבית הדין לעבודה

 25. דחייה מוחלטת של תביעה בבית דין לעבודה

 26. איחור בהגשת כתב הגנה בבית דין לעבודה

 27. בקשה לקבלת כרטיס DVR בבית הדין לעבודה

 28. מילה נגד מילה בתביעה בבית הדין לעבודה

 29. תביעה של מנהל חשבונות בבית דין לעבודה

 30. מכתב התראה דיני עבודה - חילופי מעבידים

 31. תקנה 82 לתקנות בית הדין לעבודה - סדרי דין

 32. טענת מרמה והפרת אמונים בבית הדין לעבודה

 33. סעיפי חוק בכתב התביעה בבית הדין לעבודה

 34. הגשת טופס תביעה בבית הדין לעבודה ע''י עו''ד

 35. תביעה לפי סעיף 24(א) (2) לחוק בית הדין לעבודה

 36. התערבות בית הדין לעבודה בהחלטת נציב שירות המדינה

 37. תקנה 191 לתקנות סדר הדין האזרחי אומצה בבתי הדין לעבודה

 38. האם אפשר לתקן "חישוב של רכיב תביעה" בבין הדין לעבודה ?

 39. הפרת צו בית הדין לעבודה: אי ניהול מו"מ עם נציגות העובדים

 40. תקנה 125 - לבית הדין לעבודה סמכות להאריך מועדים שנקבעו בחיקוק

 41. בית הדין לעבודה רשאי ליתן צו למסירת פרטים נוספים או לגילוי ועיון במסמכים

 42. תקנה 467 סד"א חלה בבית הדין לעבודה מכח תקנה 129(2) לתקנות בית הדין לעבודה

 43. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון