עבירה נמשכת תכנון ובניה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא עבירה נמשכת תכנון ובניה - סעיף 204 לחוק התכנון והבניה:

הנשיא ב' כהן:ו
ערעור על גזר-דין אשר ניתן ע"י שני שופטים שלא בשכר של בית-משפט עירוני. הם התיימרו לעשות שימוש בכוח שהוקנה לבית-משפט על-פי סעיף 204 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה [1], לגזור על הנאשם קנס או מאסר קצובים; "ובעבירה נמשכת - קנס נוסף 000, 2ל"י לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה לנאשם הודעה בכתב מהוועדה המקומית על אותה עבירה או לאחר הרשעתו". גזר-הדין שלהם היה "בית-המשפט מחליט לאפשר לנאשם לבנות את המקלט תוך שישה חודשים; ואם לא, הנאשם ישלם 100שקל עבור כל יום על עבירה נמשכת". מכא ערעור מצד הנאשם בנימוק כי בית-משפט עירוני הדן בלי שופט בשכר "לא יטיל בית-המשפט בשל עבירה אחת, קנס העולה על 000, 10ל"י....". ממילא אנחנו מתבקשים להמיר את העונש בקנס בן 000, 1שקל.
לי ברור, שהערעור בדין יסודו; אך בטרם אסביר מדוע, הייתי רוצה להסביר לבית-משפט קמא הנכבד את משמעות הארכות אשר בתי-משפט מוסמכים להעניק - כאשר הם מוצאים לנכון. כאשר בית-משפט מוסמך לא רק להעניש אלא גם לצוות על הריסה או על סגירה, הרי הוא יכול להורות שצו ההריסה או הסגירה לא יתחיל לפני תאריך פלוני בעתיד; בדרך זו זוכה הנאשם בארכה. ואולם משמעות הארכה איננה אלא זו שמבחינת הצו השיפוטי, אין הוא מתחיל לפני תום האר כה; משמעות הארכה איננה שבתוך תקופתה יש כאילו לנאשם היתר. לפיכך, אפילו במקרה הנדון אצלנו היה ניתן צו הריסה או סגירה. הרי לא היה נכון להורות על ארכה במלים "בית-המשפט מחליט לאפשר לנאשם לבנות את המקלט תוך שישה חודשים", כפי שעשה בית-משפט קמא במקרה זה. עכשיו אני עובר להסביר מדוע הערעור בדין יסודו, בלי שום קשר לכך שהערכאה אשר קבעה את הקנס היא בית-משפט עירוני, בהרכב של שני שופטים שלא בשכר.
עונש (וקנס הוא בוודאי עונש) פניו תמיד אל העבר ולא אל העתיד. הליך פלילי קיים כדי להעניש אשם על מעשה או מחדל פסולים בעבר, להבדיל מאשר על מעשה או מחדל פסולים בעתיד. בזה הליך פלילי נבדל למשל מהליך אזרחי של בזיון בית-המשפט:נ גם ההליך האזרחי של בזיון עשוי להסתיים במאסר ובקנס או באחד מהם; ואולם הכל יודעים כי אלה פניהם אל העתיד כלומר, מכוונים למנוע בזיון בעתיד להבדיל מאשר להעניש על בזיון בעבר. כדי להעניש על בזיון בעבר צריך לנקוט בהליך פלילי על-פי הסעיף המתאים של חוק העונשין. מכאן שבית-משפט הבא לקנוס על עבירה נמשכת לפי כך וכך ליום, יכול לקנוס רק בעד הימים שחלפו (עד הגשת כתב-האישום), להבדיל מאשר בעד הימים שיבואו. אם העבירה תמשך גם בימים שיבואו, יהיה צורך להגיש כתב-אישום נוסף אחרי שהימים שיבואו הפכו לימים שהיו; וחוזר חלילה ככל שהדבר נדרש.

כדי להוכיח שהדבר נכון, ניתן להתייחס גם לצד הדיוני:ב נאמר למנגנון האכיפה. הנה, למשל, במקרה הזה, בית-משפט קמא קבע קנס 100שקל עבור כל יום של עבירה נמשכת; ועתה נניח שהמדינה תהיה סבורה שהנאשם המשיך בעבירה מאה ימים, ואלו הנאשם עצמו כופר (בין בכלל ובין במספר הימים שבו המשיך בעבירתו):ו איפה ההליך או המנגנון אשר יאפשר קביעה שיפוטית בפלוגתא הזאת? אין. ובהעדר הליך כזה או מנגנון כזה, שוב אין למה שפסק בית-משפט קמא שום אפשרות לנפקות. אחרת הוא המצב בהליך האזרחי של בזיון בית-המשפט, שבו פתוחה תמיד הדרך בפני כל אחד מבעלי הדין לחזור אל בית-המשפט (בדרך המרצה) כדי לעתור לפניו, בין לקבוע קביעה שיפוטית כאמור ובין ואפילו לחזור בו מן העונש אשר הטיל ולבטלו כליל בנימוק שבינתיים המבזה מירק את חטאו וחדל לבזות.
נכון שלפי סעיף 204לחוק התכנון והבניה הרי הקנס לכל יום שבו נמשכת העבירה, מותר להטילו "לאחר שנמסרה לנאשם הודעה בכתב מהוועדה המקומית על אותה עבירה או לאחר הרשעתו. ואולם נוכח מה שאמרתי לעיל, הרי את המלים "או לאחר הרשעתו" צריך לקרוא כאומרות לאחר הרשעה קודמת נגדו. במלים אחרות, אם הוועדה המקומית מסרה לנאשם הודעה בכתב על העבירה, הרי ספירת הימים שעל כל אחד מהם מותר לבית-המשפט להטיל קנס של כך וכך ליום, מתחילה מיום מסירת ההודעה; לא נמסרה הודעה אלא הוגש משפט תחילה, הרי במשפט הראשון הזה התקרה היא של הקנס הקצוב, ואילו את הגבהת תקרת הקנס ע"י הוספת כך וכך לכל יום של עבירה נמשכת, אפשר יהיה להחיל רק במשפט נוסף:נ במשפט שיוגש לאחר ההרשעה הקודמת. במילים אחרות, לענין הנדון הרי הרשעה (קודמת) דינה לא יותר מאשר כדין הודעה בכתב מהוועדה המקומית.
לפיכך אני מציע לחברי המכובדים לבטל את גזר-דין קמא, ותחתיו לגזור על המערער קנס בן 000, 1שקל או 14ימי מאסר תמורת הקנס.

השופט קדמי:ב
לגבי דידי, די בכך שאין זה מתקבל על הדעת להעניש בפלילים ללא הרשעה. הרשעה מחייבת דיון, ואין לך דיון ללא כתב-אישום; וכתב-אישום מדבר במעשה שנעשה.

אני מצרף קולי לפסק-דינו של הנשיא.

השופטת אוסטרובסקי-כהן:ו


אני מסכימה למסקנותיהם של חברי הנכבדים ואין לי מה להוסיף

להנמקתו הממצה של הנשיא.

ניתן איפוא פסק-דין כהצעת הנשיא.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. גמר בניה

 2. נספח בינוי מנחה

 3. בניה על חוף הים

 4. אי בניית ממ''ד

 5. אישור חריגות בניה

 6. בניה באתר עתיקות

 7. הקלה בזכויות בניה

 8. עצירת בנייה מיידית

 9. הקלה בזכויות בנייה

 10. מה זה זכויות בניה ?

 11. איסור בניה קרוב לים

 12. העלאת בני הפלשמורה

 13. התליית תוכנית בנייה

 14. הקלה של 3% בשטחי הבניה

 15. בניה על חורשה לשימור

 16. התנגדות לבניה ליד הים

 17. בנייה בשטח פרטי פתוח

 18. בניית מחסן בקומת מסד

 19. מי קובע את זכויות הבניה

 20. פיצויים על הריסת מבנה

 21. בניה באסבסט ללא אישור

 22. קריסת פיגום באתר בניה

 23. בניה בשטח ציבורי פתוח

 24. הגרלה בפרויקט בנה ביתך

 25. שינוי בינוי בשכונת מגורים

 26. בנייה בלתי חוקית בישראל

 27. שינוי ניצול זכויות בניה

 28. תוכניות בניה ברחבת הכותל

 29. עבירה נמשכת תכנון ובניה

 30. התנגדות לבניית בית כנסת

 31. טעות במיקום בניית בניין

 32. פיצוי על בניית בית נמוך

 33. צו נגד בניית הפרדה מפלסית

 34. זכויות בניה לאחר הצמדת גג

 35. העברת דירה במתנה מאב לבן

 36. בניה לא חוקית בכפר בדואי

 37. ביטול הריסת מבנים מסוכנים

 38. עבודה מועדפת באתרי בנייה

 39. השבחה על זכות לבניית מרתף

 40. הקמת מבנה ללא אישור המינהל

 41. קניית דירה עם חריגות בניה

 42. עסקת שירותי בניה מלאכותית

 43. הריסת מבנים לא חוקיים בכנרת

 44. בניית מתקן צבאי על חוף הים

 45. בניית בית על מגרש - סיכונים

 46. לגיטימציה לבניה בלתי חוקית

 47. אי ביצוע בניה בסטנדרט סביר

 48. בניית ממ"ד מעבר לאחוזי בניה

 49. התנגדות לבניית בניין קומות

 50. בקשת להעמדת מבנה זמני (קרוואן)

 51. הריסת מבנה טרומי על חוף הים

 52. בקשה שלא להרשיע בעבירות בניה

 53. סעיף 195 לחוק התכנון והבניה

 54. סעיף 238א לחוק התכנון והבניה

 55. סעיף 212 לחוק התכנון והבניה

 56. סעיף 261 ד לחוק התכנון והבניה

 57. סעיף 110(א) לחוק התכנון והבניה

 58. בניית מגורי חוסים בשכונת מגורים

 59. ביטול תוכנית בניה בשלבים סופיים

 60. תביעה בגין בניית תקרה נמוכה מדי

 61. האם זכות בניה היא זכות קנייניות ?

 62. הגדרת "מבצע בניה" בתקנות הבטיחות בעבודה

 63. בניית יחידות דיור מעבר לקו הירוק

 64. פיצוי על מבנה קיים על מגרש שהופקע

 65. מה התנאים לקבלת הקלה באחוזי בניה ?

 66. טענה כי הבקשה לבניה תפגע בזרימת אוויר

 67. התחייבות המוכר על אפשרות בניה על מגרש

 68. בקשה למתן צו ארעי צו המונע המשך בניה

 69. מכירת זכויות בפרויקט בניה למשרד השיכון

 70. אישור בקשה לבניית 2 יחידות דיור במקרקעין

 71. התנגדות בעלים של תחנת דלק לבניית כביש

 72. האם אפשר למכור זכויות בניה למישהו אחר ?

 73. בניית בית במסגרת תכנית "בנה-ביתך" ברחובות

 74. התנגדות לבניית ממ"דים, בטענה לאי שוויוניות

 75. התנגדות המועצה לשימור מבנים לתכנית בניה

 76. במהלך הבניה נשרף הקלקר והתובעת הגישה תביעה

 77. צו שיפוטי לפי סעיף 239 לחוק התכנון והבניה

 78. התנגדות לבניית קומת עמודים נוספת מעל מרתף

 79. התנגדות להקלה בטענה שהיא מכשירה בנייה עתידית

 80. מכתבי התראה בשל אי תחילת ביצוע עבודות בנייה

 81. תביעת פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה

 82. קניית דירה שהוכרזה כ''מבנה מסוכן'' ע''י העירייה

 83. התנגדות לבניית מחסן שלאור גודלו פורסמה בקשה להקלה

 84. בניית ממ"ד: ערעור על פסק דין המפקחת על המקרקעין

 85. הכשרת בניה לא חוקית על הגג באמצעות חיזוק הבניין

 86. האם תביעה בגין זכויות בניה היא "תביעה במקרקעין"?

 87. ניוד זכויות בנייה מקומה ראשונה לקומת עמודים מפולשת

 88. הקצאת מגרש לבניית יחידת דיור במסגרת תוכנית הרחבה

 89. הבקשה להרחבת קומה קיימת ובניית קומה וחצי נוספות מעל המבנה הקיים

 90. ערר על החלטה לחייב הגשת בקשה להקלה לצורך אישור בניית יחידות דיור

 91. פיצויים מהקבלן בגין אי יציקת תקרה מבטון ובנייתה מקונסטרוקציית ברזל

 92. עידוד צעירים לפריפריה היא על ידי מתן האפשרות לבנייתן של דירות מגורים

 93. בקשה להסבת משטחי מצללה לשטחים עיקריים, מבנה קל מחופה עונתית על גג קיים

 94. בקשה לתוספת ממ"ד וניצול זכויות בניה קיימות, כמו גם ניצול חלק יחסי בהקלה של 6% לשיפור הדיור

 95. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון