ערר על ועדה רפואית שלא קבעה נכות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ערר על ועדה רפואית
שלא קבעה נכות:

1. ביום 7.6.99 הגיש המערער, באמצעות בא כוחו, הודעת ערר בלתי מנומקת כנגד החלטת הועדה הרפואית לעררים מ-12.5.99, שקבעה לו 0% נכות מ-1.3.95 בגין פגיעה בעבודה מ-30.8.94 (להלן:"הועדה").
נימוקי ערר הוגשו רק ב-23.4.00 בהם נטען כדלקמן:
 
א. עניינו של המערער הוחזר לועדה בהתאם לפס"ד שניתן ב-12.7.98 ע"י כבוד השופט מ. נחתומי ולפיו, לפנים משורת הדין, יש לאפשר למערער בירור נוסף של מצבו הרפואי ע"י שתנתן לועדה הזדמנות לעיין בתוצאות הבדיקה שנעשתה ב-18.3.98 ואז תחליט על דרגת נכותו (להלן:"פסה"ד").
 
ב. בפני הועדה הונחה חוו"ד ד"ר בנט, שהתייחסה למשמעות הבדיקה הנ"ל ובדיקות נוספות שנעשו למערער, וד"ר בנט החליט כי קיים קשר סיבתי בין החבלה בגב התחתון לבעיית אין האונות ממנה סובל המערער.
 
ג. המערער מצרף תצהיר ולפיו הדברים שנרשמו בועדה לא נרשמו כראוי, ואף שב"כ המערער עמד על נוכחותו בטרם תסכם הועדה – סיכמה זו החלטתה בלא נוכחותו.
 
ד. היה על הועדה לשלוח המערער מלכתחילה לבדיקה עורקית וורידית גם יחד, ולא לכפות על המערער לבצע בדיקה פולשנית המנוגדת לדתו וכשתוצאותיה לטובתו, לטעון כי הבדיקה אינה שלמה. הנמקת הועדה והלך מחשבתה אינו עומד בביקורת שיפוטית.
 
ה. הנמקת הועדה לאי קבלתה את חווה"ד – איננה נכונה, שכן חווה"ד אינה מבוססת רק על תוצאות הבדיקות, והועדה לא התייחסה להנמקות האחרות שבחווה"ד.
 
ו. אין עוד טעם בהחזרת הענין לאותה ועדה, שנימקה עמדתה בנימוקים שגויים, ובהתבסס על עמדתה באשר למהימנות המערער ותלונותיו.
לאור כל אלה – עתר המערער להחזיר עניינו לועדה בהרכב אחר.
 
2. ביום 4.5.00 זומנו הצדדים לדיון בפני כבוד השופט מ. נחתומי. ב"כ המשיב הגישה טיעוניה בכתב ועתרה לדחיית הערעור בהנמקות אלה:
 
א. המערער וב"כ טענו בפני הועדה בישיבתה הראשונה והמערער חתם ליד תלונותיו. בישיבה השניה קיבלה הועדה החומר המבוקש, ומשהבדיקה העורקית היתה תקינה, ציינה כי יתכן ומדובר בדלף ורידי, כפי שציין הבודק, ומשכך מסקנתה היא כי חוסר הזיקפה אינו תוצאה של הפגיעה, מסקנה רפואית שאין ביה"ד מתערב בה.
 
ב. הועדה התייחסה במפורט לחווה"ד, עיינה בבדיקות שבפניו ומצאה שהן תקינות ומשכך, לא קיבלה מסקנותיו המבוססות על "ממצאים" שונים.
 
ג. מדובר בקביעות רפואיות ובהנמקה מספקת ובהתאם חזרה הועדה על מסקנתה.
 
ד. ב"כ המערער נכח בועדה, ואם נאמרו דברים לא נכונים, יכול היה לתקנם, מה גם שעוד ב-13.7.95 מסר המערער, בחתימתו, כאמור. גירסת המערער בתצהירו מגמתית – ואין סיבה להעדפתה.
 
ה. הועדה קבעה שאין נכות אורטופדית או נוירולוגית ואין מקום למסקנת המערער הנסמכת על פגיעה בגב.
 
3. נסיון ביה"ד לסיים הענין ע"י הסכמה לא צלח וביום 27.5.02 נתקיים דיון נוסף בפני כבוד השופט מ. נחתומי.
ב"כ המערער טען כי המשיב הסכים כי קביעת הועדה אינה ממצה, מדובר בהודאת בעל דין המפורשת לטובת המערער והסכים לבדיקת פוליגרף באותו ענין שאינו ניתן לבדיקה רפואית.
ב"כ המשיב טען כי לא בוצעה הבדיקה כדי לשמור על כבודו ובריאותו של המערער, ואין בכך כדי להפעיל ספק אלא על הועדה להפעיל שיקול דעת רפואי-מקצועי, ואין מקום לבדיקת פוליגרף.
 
4. הצדדים הגישו הודעות שונות לביה"ד, והמערער אף הגיש בדיקת פוליגרף שערך ב-28.5.02 והמשיב שב על התנגדותו לבדיקה זו.
 
5. עקב פרישתו העתידית של כבוד השופט מ. נחתומי, זומנו הצדדים לדיון בפניי; ונתנו הסכמתם כי פסה"ד ינתן על ידי מותב זה. ב"כ המערער הגיש לבקשתו השלמה לנימוקי ערעור. בהשלמת טיעוניו מ-20.2.02, התייחס המערער לתכתובת בין הצדדים במהלך הדיונים בפני כבוד השופט מ. נחתומי ולבדיקה הפולשנית שהוצעה, וטען כי הסכמת המשיב לביצוע בדיקה זו היא הודאת בעל הדין כי הועדה לא מיצתה בדיקתה.
בהעדר אפשרות לשלול דלף ורידי יש ליתן למערער להנות מהספק. שלילת קשר סיבתי על ידי ועדה צריכה להעשות על סמך נתונים מוכחים (דב"ע נז/25-0 שאול נ' המל"ל; דב"ע מג/1356-01 לביא נ' המל"ל).
עוד נטען כי המערער הסכים לביצוע בדיקה פולשנית וכן בדיקת פוליגרף שהוכיחה כי גרסתו לא נרשמה במדויק בפרוטוקול הועדה.
המערער עתר לצרף הפוליגרף לועדה.
ב"כ המשיב בהודעתו מ-30.3.03 חזר על טעוניו שהועלו בדיונים ובהודעותיו הכתובות.
 
6. לאחר עיון בכל החומר שבפניי – להלן החלטתי:
 
א. כמדומה "הפליג" הענין לעיתים ולנושאים רחוקים.
מדובר בועדה שהתכנסה בהתאם לפסה"ד, ושומה עליי לבחון דבר אחד, והוא אם ועד כמה קיימה הועדה את מצוותו של פסה"ד. אזכיר עוד כי פסה"ד לא ניתן בדין אלא "לפנים משורת הדין". בנסיבות אלה ודאי וודאי לא היה מקום לענינים נוספים.
 
ב. אין זה ראוי, לטעמי, כי ביה"ד יתייחס עתה ויקבע כי רישום תלונות המערער (ס' 26 לועדה) נכון או לא נכון עובדתית, ולא רק משום שחתימת המערער נעשתה ליד רישומן ובנוכחות ב"כ (ואעיר ואוסיף – בכתב יד ברור) או כי הדברים צוטטו ע"י הועדה (ראה סעיף 29) בהתייחסותה לכך כי עסקינן בהצהרה שאיננה כהצהרה שבחווה"ד – אלא משום שעוד ב-17.7.95 מסר המערער לועדה נתון עובדתי ולפיו כחצי שנה סובל הוא מבעיה מינית. בהתאם, בכל הכבוד, אין מקום לבדיקת הפוליגרף ולממצאיה, ודאי כשלא הוסכם על הגשתם.
 
ג. הועדה מתייחסת לבדיקה אליה הפנה פסה"ד וקובעת כי מדובר בבדיקה תקינה וכי על-פיה יתכן שמדובר בדלף ורידי הגורם להעדר זיקפה וכי חוסר הזיקפה אינו יכול להיות תוצאה של הפגיעה. כן התייחסה הועדה לחווה"ד שהונחה בפניה (ופעלה כך כראוי, אף כי לא נדרשה לכך בפסה"ד) והסבירה כי הבדיקות תקינות ומשכך, אינה מקבלת ממצאיו. אזכיר כי ככל העולה מטיעוני המשיב, נקבע כי למערער אין זכות הנובעת מהפגיעה בתחום כלשהו. קרי: אין פגימה כלשהי היכולה לבסס הפגיעה הנדונה בתחום האורולוגי.
 
ד. הנמקת הועדה ברורה, מקיימת היא את מצוות פסה"ד ומשלא נמצא קשר בין פגימה כלשהי בפגיעה לבין התלונה הנדונה (אין אונות) – נכון נהגה הועדה בקובעה מסקנתה.
 
ה. לאור כל האמור – משפעלה הועדה כמתחייב מפסה"ד ומשאין טעות בפעולתה – נדחה הערעור ללא צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין ועדה רפואית

 2. הרכב ועדה רפואית

 3. מזכיר ועדה רפואית

 4. ועדה רפואית בקע דיסק

 5. פגם בהרכב ועדה רפואית

 6. ועדה רפואית בהרכב שונה

 7. הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי

 8. ועדה רפואית לנפגעי טרור

 9. החזרת תיק לוועדה רפואית

 10. פסילת החלטת ועדה רפואית

 11. ממצאי בדיקת MRI בועדה רפואית

 12. חובת הנמקה של ועדה רפואית

 13. ניכוי נכות - ועדה רפואית

 14. ליקויים בשמיעה ועדה רפואית

 15. ועדה רפואית בשל החמרה ברגל

 16. טענות נגד החלטת ועדה רפואית

 17. החלטה לא מנומקת ועדה רפואית

 18. ערעור על ועדה רפואית עליונה

 19. הבאת ראיות לסתור ועדה רפואית

 20. טעויות של ועדה רפואית לעררים

 21. החלטה לא סבירה של ועדה רפואית

 22. ערעור על ועדה רפואית של מבטחים

 23. החלטת ועדה רפואית על סיום נכות

 24. העדר צילומי רנטגן בועדה רפואית

 25. אי קביעת נכות ע''י ועדה רפואית

 26. ועדה רפואית חוזרת ביטוח לאומי

 27. החזרת תיק לועדה הרפואית לעררים

 28. שברים בחוליות הגב - ועדה רפואית

 29. ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 30. חילוקי דעות בין חברי ועדה רפואית

 31. ערר על ועדה רפואית שלא קבעה נכות

 32. החזרת הדיון לועדה רפואי בהרכב חדש

 33. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה

 34. ביקורת על החלטת ועדה רפואית לעררים

 35. החזרת תיק לועדה הרפואית בהרכב אחר

 36. ערעור על ועדה רפואית בשאלה משפטית

 37. תצהיר על מהלך הדיון של ועדה רפואית

 38. החלטת ועדה רפואית על בסיס סטטיסטיקה

 39. התיישנות ערעור על החלטת ועדה רפואית

 40. חובת ההנמקה של הועדה הרפואית לעררים

 41. בדיקת ממצאי ה-BERA על ידי ועדה רפואית

 42. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 43. ועדה רפואית בהרכב חדש 15% נכות צמיתה

 44. ערעור על ועדה רפואית בבית דין לעבודה

 45. התחזות או אי שיתוף פעולה בועדה רפואית

 46. שינוי דרגת נכות ע''י ועדה רפואית עליונה

 47. ערעור על החלטת ועדה רפואית ביטוח לאומי

 48. ועדה רפואית ביטוח לאומי - חריגה מסמכות

 49. איחור בהגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית

 50. התייחסות ועדה רפואית להחלטות ועדה קודמת

 51. ערעור על ועדה רפואית שקבעה 0 אחוזי נכות

 52. ביטול הכרה בתאונת עבודה ע''י ועדה רפואית

 53. האם ועדה רפואית יכולה להוריד אחוזי נכות ?

 54. התייצבות אדם לא דובר עברית בפני ועדה רפואית

 55. סמכות ועדה רפואית עליונה לקבוע שאין נכות

 56. ערעור על ועדה רפואית לעררים לעובדי מדינה

 57. החלטת ועדה רפואית על פיטורים של עובד מדינה

 58. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים 0% נכות

 59. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה שאין נכות

 60. סירוב לחזור לעבודה בניגוד להמלצת ועדה רפואית

 61. ערעור לבית הדין לעבודה על החלטת ועדה רפואית

 62. ארכה להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית ראשונה

 63. תקנה 15 - ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 64. נטען כי הוועדה הרפואית לא רשמה את טווחי התנועות

 65. הצגת תיעוד רפואי המצביע על עיוורון לועדה רפואית

 66. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה 75% נכות רפואית

 67. החמרה בתחום הקרדיולוגי: ועדה רפואית בביטוח לאומי

 68. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה - תאונת דרכים

 69. הגשת חוות דעת פרטית לועדה רפואית של ביטוח לאומי

 70. המערער וטען כי לא קיבלנו הזמנה לוועדה רפואית לעררים

 71. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים 44% נכות יציבה

 72. ערעור על החלטת ועדה רפואית על פסילת רישיון נהיגה

 73. שינויים ניווניים צוואר עקב תאונת עבודה ועדה רפואית

 74. התייעצות ועדה רפואית בביטוח לאומי עם רופאים אחרים

 75. ועדות רפואיות של המל"ל פסקו נכות צמיתה בשיעור של 41%

 76. הוועדה הרפואית לא פירטה את עבודות משק הבית שניתן לבצע

 77. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על נכויות זמניות

 78. הארכת מועד להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 79. ערעור לבית המשפט העליון על החלטת ועדה רפואית עליונה

 80. תוך כמה זמן צריך להגיש ערעור על ועדה רפואית לעררים ?

 81. נטען כי קביעת הוועדה הרפואית הפוכה מקביעת פקידת השיקום

 82. ערעור על החלטה הוועדה לעררים כי איבד 65% מכושרו להשתכר

 83. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על 15% אחוזי נכות

 84. ערעור על החלטת הוועדה לעררים כי לא איבד 50% מכושרו להשתכר

 85. הוועדה הרפואית בחרה לצטט באופן מגמתי את דברי הנבדק בפניה

 86. האם מילאה הוועדה הרפואית אחר ההוראות המפורשות שבפסק הדין ?

 87. תלונות "מוגזמות" של נבדק בוועדה רפואית / חוסר שיתוף פעולה

 88. הוועדה התייחסה לממצאי בדיקות CT בלבד, ולא התייחסה לבדיקות EMG

 89. נטען כי הוועדה הרפואית לא התייחסה לממצאים מבדיקת ה-EMG שנערכה

 90. נטען כי הועדה לא בדקה מסמכים רפואיים עדכניים המשקפים מצב עדכני

 91. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה למערער 0% נכות צמיתה

 92. הוועדה לא התייחסה לתפקוד הכליות, רטנופטיה, נפרופטיה ופריטונונריה

 93. הוועדה עת לא התייחסה באופן ספציפי למקצועו של המערער ולירידה בהכנסותיו

 94. הועדה הרפואית הגדילה את הנכות במחצית מתקנה 15 והעמידה את הנכות על 30%

 95. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה שלא חל כל שינוי בדרגת הנכות

 96. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) אשר קבעה נכות בשיעור 0%

 97. נטען כי היה על הוועדה הרפואית להמתיןעד לקבלת תוצאות בדיקת ה-C.T בטרם החלטה

 98. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים אשר קבעה למערער נכויות זמניות לתקופות שונות

 99. נטען כי הוועדה לא נימקה מדוע הופחתה הקצבה מ- 175% ל- 105%, כאשר לא חל כל שינוי במצב

 100. סמיכות הזמנים של כחודש ימים בין מועד התכנסות הוועדה לעררים (נפגעי עבודה) לבין מועד התכנסות הוועדה

 101. נטען כי הוועדה לא הסבירה מדוע העדיפה את פריט ליקוי 35, שהוא כללי, על פני פריט ליקוי 48, שהוא ספציפי

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון