פגם מהותי במכרז

מהו פגם מהותי במכרז ?

זהו פגם משמעותי הפוגע בכלל מקובל של דיני המכרזים או הנוגד תנאי ממשי של המכרז המסויים. פגם מהותי כזה מגיע לדרגת חומרה מיוחדת כאשר יש בו משום פגיעה בעקרונות יסוד של דיני המכרז כמו עקרון השיוויון בין המציעים, עקרון התחרות ההוגנת או בהגינות ניהולית של המכרז ואילו פגם שאינו מהותי הוא פגם שאין בו כדי להביא לפגיעה בעקרונות היסוד ובדיני מכרזים או בתנאי בעל חשיבות של המכרז, פגם קל ערך בלתי משמעותי בנסיבות המכרז.
[בג"צ 80/161 מלון סן טרופז בע"מ נגד מינהל מקרקעי ישראל ואח' פד"י לד' חלק רביעי עמ' 709, בג"צ 82/504 כח (2000) אחזקות בע"מ נגד מינהל מקרקעי ישראל ואח' פד"י לז' (1) 651].


הדין איננו כי כל פגם למעשה מנהלי יהיה אופיו אשר יהיה ותהיה מהותו אשר תהיה תביא לפסילת המעשה המנהלי. החלטת רשות מנהלית והליכי מכרז היא מעשה מנהלי וככל שאר מעשי המינהל אין היא נפסלת בשל כל פגם שנפל בה אלא בגלל פגם מהותי. פגם טכני אין בו כשלעצמו כדי להביא לפסילת המעשה המנהלי, אלא אם כן הוא כרוך בחוסר תום לב, כוונת זדון, או חוסר הגינות מינהלית. [בג"צ 80/161]


לאור עקרון זה נפסק כי כאשר הצעת המכרז נגועה בפגם מהותי, ההצעה תיפסל ותמנע השתתפות במכרז ולא תינתן הזדמנות לתקן את הפגם במועד מאוחר יותר, זאת כדי, שעיקרון השוויון במכרז יבוא לידי ביטויו המלא והיעיל וכדי למנוע רשלנות ואי דיוק המצמיחים לא אחת הפליה, שרירות מינהלית ופגיעה בטוהר המידות [בג"צ 76/376,368 גוזלן נגד המועצה המקומית בית שמש פד"י לא' (1) 505].


מאידך, נפסק כי הגשתו הנפרדת של מסמך שאמור היה להיות מצורף להצעה, אין בו כדי לפסול את ההצעה שכן זהו פגם טכני שלא פגע בשוויון התחרות בין המועמדים השונים ונעשה בתום לב. [בג"צ 76/516 שבו ושות' נגד המועצה המקומית שלומי ואח' פד"י לא' (1) 617]


בת.א (נצ') 94/131, ה"פ 94/130, המ' 94/339 אחים קמרי בע"מ ואח' נ' עיריית קריית-שמונה - פס"מ מ' תשנ"ד חלק שלישי עמ' 511, התייחס ביהמ"ש לבעיה של פסילת הצעה במכרז עקב פגם שנפל בערבות המציעה, פגם הנחשב בדרך כלל למהותי [בג"צ 82/173].

הוא ציין כי קיימות שתי השקפות שונות בגישה לשאלה מהו פגם מהותי ומהו הפגם המצדיק פסילת מכרז ע"י בית המשפט, מעין בית הלל ובית שמאי. עפ"י ההשקפה המחמירה יש לקיים את הוראות חוק המכרזים ותקנון המכרז על כל תג ותג ואילו לפי ההשקפה המקלה אין בפגם ואפילו הוא מהותי, כדי להביא לפסילת המכרז אם לא הופר עיקרון השיוויון והתחרות ההוגנת ואם לא נמצא שהמכרז נגוע בשחיתות, הפליה או חוסר תום לב. כך, גם במקרה בו נמצא שהפגם בערבות הוא פגם מהותי, לא נפסלה ההצעה כאשר המציע פעל בתום לב והפגם נבע מפליטת קולמוס [בג"צ 82/173 מבני פלס חב' הנדסית לבניין ופיתוח בע"מ נ. עיריית נהריה פד"י לו' (2) עמ' 472]


בפסק הדין המחמיר, [בג"צ 90/788, זוהר חוצות נגד עירית רמלה ואח', פד"י מד' 3 843], כלל המכרז תנאי מוקדם שהמציע יצרף להצעתו מסמכים המעידים על ניסיון קודם והמלצות. העותרת הציעה להתקין בשנה את מספר העמודים הגדול ביותר מבין המציעים האחרים למרות זאת קיבלה עיריית רמלה את המלצתה של וועדת המכרזים למסור את ביצוע העבודה למשתתף אחר שהצעתו היתה יקרה יותר. הצעת העותרת אפילו לא הועמדה להצבעתה של וועדת המכרזים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהו מכרז ?

 2. מכרז תפור

 3. הקפאת מכרז

 4. מסמכי המכרז

 5. פסילת מכרזים

 6. אומדן מכרזים

 7. פגם טכני במכרז

 8. תנאי סף במכרז

 9. מכרז מכון רישוי

 10. מכרז לביצוע נקז

 11. פגם מהותי במכרז

 12. מכרז כריתת עצים

 13. ביטול מכרז פומבי

 14. הארכת פטור ממכרז

 15. עתירה לאכיפת מכרז

 16. זכות הטיעון במכרז

 17. פיצויי קיום במכרז

 18. המלצה לפסול מכרז

 19. מכרז ערוץ המוסיקה

 20. תיאום הצעות במכרז

 21. תנאים במכרז ציבורי

 22. פתיחת מעטפות מכרז

 23. הצעה גירעונית במכרז

 24. מכרז של חברת החדשות

 25. מכרז שיפוץ בית ספר

 26. פירוש תנאי סף במכרז

 27. היעלמות מעטפה במכרז

 28. תנאים מקפחים במכרז

 29. הערכת מועמדים במכרז

 30. אי פרסום מכרז חיצוני

 31. ביטול מכרז ללא הסבר

 32. אי מימוש זכייה במכרז

 33. ניגוד עניינים במכרז

 34. הצעה אחת בלבד במכרז

 35. טיאוט רחובות - מכרז

 36. אורכה להגשת מסמכי מכרז

 37. הצעה תכסיסנית ‏במכרז

 38. ביטול מעשה עשוי במכרז

 39. הצעה נמוכה מדי במכרז

 40. פגם בתנאי הסף של מכרז

 41. ביטול החלטה לבטל מכרז

 42. נוסח לא ברור של מכרז

 43. מכרז של משרד החקלאות

 44. מכרז לבניית בריכת מים

 45. חוסר ודאות הצעה במכרז

 46. פגם בכל ההצעות במכרז

 47. זכות עיון במסמכי מכרז

 48. מקבילית הכוחות מכרזים

 49. בקשה לפסילת זוכה במכרז

 50. בקשה לעיון במסמכי מכרז

 51. ביטול מכרז למינוי מנהל

 52. תנאי סף להשתתפות במכרז

 53. מכרז תעודות זהות חכמות

 54. אי עמידה בתנאי סף במכרז

 55. מכרז לביצוע סקר מקרקעין

 56. פסילת מועמד במכרז פנימי

 57. הגבלת מספר הזוכים במכרז

 58. מכרז לרכישת מכונת צילום

 59. עריכת מכרז עירייה סלולר

 60. מכרז הסעות במשרדי הממשלה

 61. ניסיון קודם כתנאי במכרז

 62. פגמים במכרז מועצה מקומית

 63. מכרז ביטוח מועצה מקומית

 64. דרישת ניסיון כתנאי במכרז

 65. פגם במכרז של משרד הפנים

 66. דרישת ותק כתנאי סף במכרז

 67. ביטול מכרז של הקרן הקיימת

 68. ערעור על פסילת הצעה במכרז

 69. החזר הוצאות השתתפות במכרז

 70. מכרז מינויים בחברת החשמל

 71. העדפת תוצרת הארץ במכרזים

 72. פרסום מכרז ע''י מפרק חברה

 73. הפרת צו שיפוטי בהליכי מכרז

 74. דחיית ''הצעה יחידה'' במכרז

 75. תביעה נגד המכרז של המדינה

 76. ניסיון קודם של משתתף במכרז

 77. ביטול מינוי שנעשה ללא מכרז

 78. פסילת ההצעה הכי זולה במכרז

 79. בקשת ארכה לתשלום לפי מכרז

 80. השפעת עדכון מחירים על מכרז

 81. סיום תקפות רשיון במהלך מכרז

 82. בקשה לפסילת מכרז לאיוש משרה

 83. ביטול מכרז לאחר פתיחת הצעות

 84. ביטול קבלת הצעות מחיר במכרז

 85. גביית דמי היתר מזוכה במכרז

 86. בקשה למתן צו זמני בהליך מכרז

 87. החזר כספי בעקבות זכיה במכרז

 88. היכרות מוקדמת עם מועמד במכרז

 89. ביטול הודעה על ביטול מכרזים

 90. פסילת הצעה במכרז בשל פגם טכני

 91. מכרז זכויות שידורי רדיו בצפון

 92. דחיית ההצעה הזולה ביותר במכרז

 93. ביטול מכרז לאחר צו התחלת עבודה

 94. תקופת התקשרות בלתי סבירה במכרז

 95. מכרז להנחת צנרת השקיה בקולחין

 96. עתירה לבטל את החלטת ועדת המכרזים

 97. פסילת הצעה במכרז בגלל סוג המטבע

 98. תשלום בחסר על עבודה במסגרת מכרז

 99. רשות שדות התעופה מכרזים פנימיים

 100. אי קבלת הזמנה לשלב השני של מכרז

 101. דוגמא לתביעה לביטול מכרז שהתקבלה

 102. הורדת מחיר הצעה במכרז לאחר זכיה

 103. בחינת כדאיות כלכלית של מציע במכרז

 104. שלילת מעמד משתתף בעל כשירות במכרז

 105. אי ביטול מכרז פגום מחמת מעשה עשוי

 106. אי עמידה בלוח זמנים - הצעה במכרז

 107. פניה לבית המשפט בעניין זכיה במכרז

 108. שינוי תנאים במכרז לאחר פתיחת הצעות

 109. פיצויים על פגמים בהצעה מתחרה במכרז

 110. ביטול מכרז לאחר פתיחת תיבת ההצעות

 111. דיון בהצעות שלא הוגשו לתיבת המכרזים

 112. ביטול זכיה במכרז עקב איחור בתשלומים

 113. מסירת פרטים לא נכונים של מועמד במכרז

 114. הגבלת הזמן על זכות העיון במסמכי מכרז

 115. טענה להפסדי רווחים בעקבות ביטול מכרז

 116. הפסד במכרז למרות הצעת ההצעה הכי זולה

 117. עמידה בתנאי מכרז - דיני תכנון ובנייה

 118. פגיעה באינטרס הציבורי בגלל עיכוב מכרז

 119. האם בית המשפט יכול לשנות תוצאות מכרז ?

 120. טופס הזמנת הצעות למכרז - תנאים מקדמיים

 121. בקשה למניעת עיכוב בכניסה לתפקיד נבחר במכרז

 122. האם אפשר לעכב מינוי לתפקיד באמצעות מכרז ?

 123. בקשה לבית המשפט העליון להפסקת הליכי מכרז

 124. ערעור על תוצאות מכרז בשווי מיליארדי שקלים

 125. תביעה לביטול זכיה במכרז בגלל שיקולים זרים

 126. הכרזת בית משפט על ההצעה הזולה ביותר במכרז

 127. פרסום מכרז חדש באותם תנאים לאחר ביטול מכרז

 128. מכרז למתן זיכיון לשידורי רדיו אזורי בירושלים

 129. פסילת הצעה במכרז בשל פגם בהתנהגות במכרז קודם

 130. פטור מחובת המכרז: תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים

 131. האם מותר לשנות את תנאי הניקוד ותנאי הסף במכרז ללא הודעה ?

 132. אי מילוי תנאי בחוזה למכירת נכס קדם מכרז מקרקעין ו/או גרימה להפרתו

 133. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון