פיטורים אחרי חצי שנה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פיטורים אחרי חצי שנה / מצג שווא של עובד לגבי השכלתו המקצועית:

שישה (6) חודשים בלבד עבד התובע (להלן גם: "העובד") אצל הנתבע (להלן גם: "המעביד"), עד שפוטר וחדל את עבודתו ביום 31.7.99. העובד הועסק אצל המעביד כמנהל עבודה בתחום הנדסת החשמל, לפי "משכורת חודשית" של 6,000 ₪ (בצרוף הוצאות אחזקת רכב בסכום של 2,530 ₪).

תקופת העבודה הקצרה הניבה את התביעה הנוכחית, בה מבקש התובע לחייב את הנתבע ב"הפרשי שכר" של 2,000 ₪ (בקשר לחודש יוני 99) וכן "הוצאות אחזקת רכב" של 2,000 ₪ נוספים (בקשר לחודש יולי 99). תביעתו האחרונה של התובע היא ל"תמורת הודעה מוקדמת לפיטורים". את משכה של ההודעה קצב התובע לתמורת 25 ימי עבודה. ואולם, הוא מודה בקבלת 4 ימים מהם, ולפיכך הסקנו כי תביעתו צומצמה ל- 21 ימי "תמורת הודעה מוקדמת".


המעביד מצידו אינו מוותר. הוא מספר לביה"ד כי פיטורי התובע נבעו מביצוע עבודתו בצורה בלתי מיומנת, ותביעתו הנגדית היא ל"נזקים" שגרם העובד למעבידו, אגב עבודתו אצלו.נ

התביעה ל"תמורת הודעה מוקדמת":

כיום חובת מתן "הודעה מוקדמת" היא חובה חוקית מכח חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות, התשס"א-2001. בעבר (וזהו המועד הרלבנטי לתובענה הנוכחית) חובת מתן "הודעה מוקדמת" התבססה על הוראות צו הרחבה משנת 1997 (י.פ. 4575 מיום 9.10.97).ב

התובע מתבסס על צו ההרחבה בענף הבניה (ת/4) ומבקש לעצמו 25 ימי "הודעה מוקדמת" כ"עובד ייצור חודשי". הוא מודה בקבלת 4 ימים, והמעביד נותר חייב לו 21 ימים. אולם בסיכומיו התייחס ב"כ התובע להערת ביה"ד לעניין הגדרת "עובד ייצור" ומצא שהתובע לא עמד באותה הגדרה, וממילא יתרת תמורת ההודעה המוקדמת המגיעה לו אינה עולה על 992 ש"ח. הנתבע מצידו לא הוכיח אחרת, ויש לפסוק לתובע את הסכום של 992 ₪ בקשר ל"תמורת הודעה מוקדמת לפיטורים". שהרי אליבא דכל הדעות, "מכתב הפיטורים" שניתן אינו משקף את אורכה האמיתי של ההודעה המוקדמת לפיטורים.ו

התביעה ל"הפרשי שכר" (2,000 ₪):

אין מחלוקת כי בחודש יוני או יולי הופחת משכרו של התובע ב- 2,000 ₪. טענת המעביד היא שההפחתה נובעת מכך שמטלה של הסעת פועלים עבור המעביד לא בוצעה וממילא צומצם שכרו. מאחר ולא הוכח שחוזה העבודה מעיקרו כלל שכר עבור הסעת עובדים אחרים, להבדיל משכר עבור ביצוע עבודות מקצועיות בענף הנדסת החשמל בבניין, לא היתה הצדקה להפחתת השכר. יכולים להיווצר מקרים שבהם יפסק "שכר ראוי" במקומו של "שכר מוסכם". אולם מדובר במקרים שבהם בוטל ההסכם, אשר קבע את השכר המוסכם (ר': דב"ע לח/73-3 ביטון מכלוף נ' נפתלי הכט, פד"ע י' 390; דב"ע מז/146-3 יוסף חוג'יראת נ' שלום גל ואח', פד"ע כ' 19, 25).נ

במקרה שלנו, אין הוכחה לביטול הסכם העבודה המקורי, או שינוי יסודי מוסכם של תנאיו. מכיוון שכך, גם הפחתת השכר לא היתה מוצדקת.ב

יש לפסוק לזכות התובע את אותם 2,000 ₪ שנוכו משכרו. לעניין פיצויי הלנת שכר, ראוי להתחשב במחלוקת הכנה הנוגעת לעניין. לא מצאנו שהתנהגות המעביד היתה נגועה בחוסר תום לב, בהקשר זה.ו

התביעה ל"החזר הוצאות רכב":

בניגוד ל"שכר עבודה", אזי החזר הוצאות רכב ובייחוד בסכום ניכר כמו זה שקיבל התובע, צריך מקבל הכספים להוכיח כי הוציא הוצאות לאחזקת הרכב. הסעת עובדי המעביד על ידי התובע ככל הנראה פסקה בתקופה האחרונה לעבודת העובד, וממילא לא הוכח כי התובע השתמש ברכב בקשר לעבודתו והוציא הוצאות בגינו. אולם, גם הנתבע מודה כי הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית הגיעו לתובע. פירושו של דבר, שאת הסכום של 530 ₪ לפחות (ר' פרוטוקול הדיון של יום 10.3.04), היה צריך המעביד לשלם. מדובר בזכות שהגיע לתובע "באופן שוטף" ולכן היא ניתנת לפדיון גם בתום יחסי העבודה (ר' דב"ע נא/134-3 יעקב סלוצקי נ' י.מ. טוקטלי ובניו בע"מ, פד"ע כג' 293, 294). יש לפסוק לזכות התובע את הסך הנ"ל של 530 ₪, כ"החזר הוצאות נסיעה".נהתביעה שכנגד:

מובנת לנו תחושתו הקשה של המעביד כלפי העובד. שכן, הסתבר במהלך המשפט כי התובע אינו בעל הכשרה מקצועית כפי שלכאורה הציג את עצמו. הוא אינו מהנדס בתחום הבניין, תחום שדורש הסמכה מיוחדת לעבודה במתח חשמלי גבוה. על כל פנים, לא התרשמנו שהפיטורים נבעו מכך, וגם במכתב הפיטורים נאמר כי הפיטורים נובעים מ"סיום הפרוייקט" ותו-לא (ת/6). מכתב הפיטורים גם אינו מזכיר נזקים שגרם התובע או חוסר מיומנות של התובע בעבודתו. כשמדברים על "הפרת חוזה עבודה" שנעשית על ידי עובד, ושיפוי המעביד בתוצאות ההפרה, מדברים על הפרה בסיסית של חוזה העבודה. רק היא תזכה את המעביד בשיפוי (ע"ע 229/99 סרוג'י טורס בע"מ נ' עמוס ריש, סע' 8 לפס"ד מיום 11.10.03 – מפי כב' השופט פליטמן). התרשלות סתם או חוסר מיומנות, יכולים להביא לפיטורים – כמו במקרה דנן – ולא מעבר לכך. המעביד לא הביא ראיות על הפרה בסיסית מצד העובד של חובתו לעבוד בנאמנות את מעבידו, וממילא הטענה – אף אם היא מוצדקת – לגרימת נזקים אינה גוררת אחריה הטלת חובת פיצוי על העובד.ב

אין מנוס מדחיית התביעה שכנגד.ו

סיכום:

התביעה שכנגד תדחה, והתביעה העיקרית תתקבל בחלקה. הנתבע ישלם לתובע סך של 1,522 ₪ כיתרת "תמורת הודעה מוקדמת" ו"החזר הוצאות נסיעה". סכום זה צמוד למדד ונושא ריבית חוקית מיום סיום העבודה (31.7.99) ועד ליום התשלום בפועל. כמו כן ישלם הנתבע לתובע סך של 2,000 ₪ (הפרשי "שכר עבודה") בצרוף פיצויי הלנת שכר בגובה של 2% לכל חודש מיום 1.8.99 ועד ליום התשלום בפועל.נ

הוצאות:

בשים לב ל"התנהגות התובע" ובייחוד המצג שהציג לנתבע בקשר להשכלתו ומיומנותיו המקצועיות, לא מצאנו לזכותו בהוצאות משפט, מה גם שתביעתו התקבלה בחלקה בלבד.ב

ניתן לבקש רשות ערעור תוך 15 יום.ולתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פיטורי מנכ''ל

 2. פיטורי צמצום

 3. פיטורי זבנית

 4. פגמים בפיטורים

 5. פיטורים של רוקח

 6. פיטורים פדגוגיים

 7. פיטורי אימאם

 8. פיטורים בגלל גיל

 9. פיטורי עובד נמל

 10. פיטורים מחמת גיל

 11. פיטורי עובד ארעי

 12. פיטורי עובד בזק

 13. פיטורים של מטפלת

 14. פיטורי עוזרת בית

 15. פגם בפיטורי צמצום

 16. פיטורי עובד מועצה

 17. פיטורים לא חוקיים

 18. פיטורי רופא ילדים

 19. עורך דין פיצויי פיטורין

 20. פיטורים בזמן חירום

 21. פיטורים לפני תאונה

 22. פיטורי עובד פלסטיני

 23. פיטורים לפני קביעות

 24. פיטורי עובדת בטלפון

 25. ביטול הודעת פיטורים

 26. תביעה לביטול פיטורים

 27. בקשה להשהיית פיטורים

 28. פיטורי מזכירה מבוגרת

 29. פיטורים בהסכמה הדדית

 30. פיטורי עובדת בפעוטון

 31. דחיית פיטורים בחודש

 32. פיטורים של עובד זמני

 33. פיטורים בתקופת מחלה

 34. פיטורים פיטורי צמצום

 35. תוקף של מכתב פיטורים

 36. פיטורים עקב היעדרויות

 37. פיטורי עובדת סוציאלית

 38. פיטורי עובדת בגלל גיל

 39. התבטאויות על כוונה לפטר

 40. פיטורים אחרי חצי שנה

 41. פיטורים טכנאית מעבדה

 42. פיטורים ממועצה מקומית

 43. פיטורי צמצום בעירייה

 44. פיטורי עובדים רפא''ל

 45. ביטול פיטורים מהעירייה

 46. צו זמני לאיסור פיטורים

 47. פיטורי רופא קופת חולים

 48. פיטורים בגלל משבר אמון

 49. ביטול פיטורים מחמת גיל

 50. פיטורים של ספרית שכירה

 51. פיטורים עקב הבראת חברה

 52. פיטורים לא חד משמעיים

 53. פיטורים בגלל גניבת דלק

 54. פיטורים של עובד מהבורסה

 55. פיטורים בגלל חשד לגניבה

 56. ביטול פיטורים מטעמי גיל

 57. פיטורי עובד חברה קדישא

 58. פיטורי מנהלת פיתוח עסקי

 59. פיטורי עובדת מההסתדרות

 60. ביטול פיטורים שרירותיים

 61. פיטורי עובד אחרי 30 שנה

 62. פיטורים בגלל הפרת הוראות

 63. פיטורי התייעלות בעירייה

 64. הקפאת פיטורים של נהג אגד

 65. פגיעה נפשית בגלל פיטורים

 66. פיטורי סוהר עקב היעדרות

 67. ביטול פיטורי עובד עירייה

 68. פיטורים מסיבות בריאותיות

 69. פיטורים בתעשייה האווירית

 70. פיטורי עובדים - רה ארגון

 71. פיטורי עובד במושב אמירים

 72. פיטורי עובד שקילל את הבוס

 73. פיטורים במסגרת הסכם הבראה

 74. פיטורים אחרי תקופת ניסיון

 75. פיטורים מחברת פיתוח תוכנה

 76. פיטורים בגלל עבירות משמעת

 77. פיטורים ללא אישור המועצה

 78. עיכוב תשלום פיצויי פיטורין

 79. פיטורים של נהג אוטובוס אגד

 80. פיטורי עובדת בטיפולי הפריה

 81. ביטול פיטורי מנהל בית ספר

 82. החזרה לעבודה לאחר פיטורין

 83. פיצויי פיטורין אחרי 3 שנים

 84. צו זמני למניעת פיטורי עובד

 85. פיטורים בניגוד לחוקת העבודה

 86. תוקף משפטי של מכתב פיטורים

 87. פיטורים ממשרד העבודה והרווחה

 88. האם אפשר לבטל פיטורי צמצום ?

 89. פיטורי מזכירה במועצה מקומית

 90. רציפות בעבודה פיצויי פיטורין

 91. פיטורי עובד בשל מעילה בכספים

 92. פיטורים עקב התנכלות פוליטית

 93. פיטורי ראש צוות פיתוח תוכנה

 94. פיטורי עובד לאחר חזרה מחופשה

 95. פיטורים בגלל תלונה על המנכ''ל

 96. פיטורים משיקולים לא ענייניים

 97. טענת פיטורים בשל חשיפת שחיתות

 98. פיטורי עובדת בת 65 בגלל גיל ?

 99. פיטורים לאחר תלונות עם הממונה

 100. פיטורים בתדיראן בגין צמצומים

 101. פיצויים בגין פיטורים שלא כדין

 102. פיטורים בגלל יחסי אנוש גרועים

 103. פיטורים מיידיים עקב חשד לגניבה

 104. פיטורים של עובדת זמנית בעירייה

 105. סירוב לקבל עבודה לאחר פיטורים

 106. פיטורים מהמשטרה בגלל אי התאמה

 107. פיטורים בגלל הערכות חדשות בעסק

 108. פיטורים בגלל סירוב לעשות עבודה

 109. פיטורים בגלל שאין למעסיק עבודה

 110. מניעת פיטורים עד להכרעה בתביעה

 111. פיטורים של עובד שנתפס גונב אוכל

 112. פיטורים בגלל גניבה בלי פיצויים

 113. עיכוב פיטורים עד להכרעה בערעור

 114. פיטורי עובד עקב סירוב לבצע מטלות

 115. ביטול פיטורים בגלל טיפולי פוריות

 116. בקשה למתן צו זמני לביטול פיטורים

 117. פיטורי עובד עקב גרימת נזק למכונה

 118. פיטורי עובד עקב אי ציות להוראות

 119. פיטורים כתוצאה מהגשת תלונה נגד המעביד

 120. פיטורים בגלל סירוב לחתום על מכתב

 121. היתר פיטורים עובדת בטיפולי פוריות

 122. פיטורים בגלל בקשה לעבוד בחצי משרה

 123. פיטורי עובד בשל גרימת נזק במתכוון

 124. פיטורי עובד עירייה לפי חוזה מיוחד

 125. פיטורים בגלל הגשת תביעה נגד המעביד

 126. פיטורי חבר מועצה עקב חובות למועצה

 127. ביטול פיטורים בניגוד לחוקת העבודה

 128. פיטורי מנכ''ל לאחר מספר חודשים בלבד

 129. נדחתה בקשה למתן צו ארעי למניעת פיטורים

 130. פיטורי עובד הוראה באמצע שנת הלימודים

 131. פיטורי עובד בן 65 בטענת "הפרת נהלים"

 132. פיטורים עקב היעדרות מהעבודה בשל אזכרה

 133. ערעור מצד המעביד על פיטורים שלא כדין

 134. טענת פגמים בהליך פיטורי קלדנית בית משפט

 135. חזרה לעבודה אחרי פיטורים בגלל צמצומים

 136. תביעה לביטול פיטורים בחברת נמל אשדוד בע"מ

 137. התייעצות עם נציגות העובדים לפני פיטורים

 138. ערעור על פיטורי עובד במסגרת תוכנית הבראה

 139. פיטורי עובד סמוך לסיום שנת עבודתו הראשונה

 140. לשיחה לפני הפיטורים זומן המשיב בעל פה ולא בכתב

 141. ערעור על פיטורי עובד שחשף התנהלות בלתי תקינה

 142. טען כי פיטוריו אינם כדין שכן נעשו על רקע פוליטי

 143. פיטורים בגלל אי קבלת סמכות של הממונים על העובד

 144. חובת המעביד לשקול העברה למחלקה אחרת לפני פיטורים

 145. האם האמרה "תלך ואל תחזור לפה יותר" מהווה פיטורים ?

 146. האם יש לראות בהגשת בקשה לפטור על פי פקודת הפיטורין כ"השגה" ?

 147. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון