פיצול תביעה במקרקעין

בע"א 29/58 ניסים לוי נ' עמרם עקריש [1], קבע בית-המשפט העליון, מפיו של כב' השופט זוסמן (כתארו אז), כי בתביעה שהוגשה בבית המשפט המחוזי לתשלום דמי נזק ולשימוש וחזקה במקרקעין, אין לבית-משפט סמכות לדון אלא בעתירה של תשלום דמי נזק בלבד ו"אין לתובע ברירה אלא לפצל את תביעתו ולהגיש מקצתה בבית-משפט אחד ומקצתה בבית-משפט אחר, יתכן שזוהי תוצאה שאינה רצויה, אך אם כך הדבר, יש להצטער על כך שהמחוקק לא מצא שעת כושר לתקן את הדבר כאשר חקק את חוק בתי המשפט, תשי"ז-1957" (שם נסים לוי נ' עקריש [1] בעמ' 1458ליד האותיות ה' ו').

על הלכה זו חזר בית-המשפט העליון וקבעה בע"א 107/70 המועצה המקומית באר-יעקב נ' פרמן [2]. בפסק-הדין שנכתב על-ידי כבוד השופט מני, מציין הוא (שם, בעמ' 595ליד האות ד'):ו "אני מסכים עם בית-המשפט המחוזי כי התביעה כפי שהוגשה היא בגדר סמכותו הייחודית של בית-המשפט המחוזי וזאת נוכח הסעד אשר נתבקש בה, דהיינו, תביעת דמי נזק בסכום העולה על 000, 3ל"י בשל מטרד היחיד. אך עובדה זו אין בה כדי להקנות לבית-המשפט המחוזי סמכות גם בעניין הסעד שנתבקש בצו-המניעה הזמני כדבר העומד בפני עצמו ושמטרתו הסרת המטרד".

לפסק-דין זה של כב' השופט מני הסכים כב' ממלא מקום הנשיא זוסמן (כתארו אז) וכן כב' השופט ברנזון, אשר הוסיף וציין (שם, בעמ' 596ליד האות א'):נ "המצב הזה שיש בו משום פיצול תביעה הנובעת מאותו מעשה של הנתבע לשתי תביעות נפרדות בפני בתי-משפט שונים, הוא רע ומכביד ללא צורך. זה איננו טוב, לא לצדדים ולא לבתי המשפט ויש לקוות שהמחוקק יתן דעתו על כך וימצא בהקדם שעת כושר מתאימה לתקנו".

הלכה זו חזרה ונשנתה לאחרונה בבית-המשפט העליון, בע"א 674/79 מרסל נ' פסג' העצמאות בע"מ [3]. שם נדונה תביעת המערער בבית-המשפט המחוזי לפיצויים בגין הפרת הסכם מכירת זכויות בעלות בדירה, בכך שהמשיבים בנו בניגוד להסכם, כטענת המערער, דירה על גג הבית. פרט לעילה של הפרת הסכם, העלה המערער אף טענה כי בניית הדירה על הגג יוצרת מטרד. על כך משיב כב' הנשיא לנדוי (שם, מרסל נ' פסג' העצמאות בע"מ [3] בעמ' 793ליד האות ג'):ב "ועוד טען פרקליט המערער שבבניית הדיה הנוספת יש משום מטרד למערער, הפוגע בנוחותו בדירה של הגג אשר רכש. על טענה זו העירה השופטת המלומדת שטענת מטרד היא בסמכותו של בית-משפט השלום, כתביעה הנוגעת לשימוש במקרקעין - וגם בזה הצדק עימה".לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. זכות במקרקעין

 2. רישיון במקרקעין

 3. רשות חינם מקרקעין

 4. זכות חזקה במקרקעין

 5. מתחזק חוק המקרקעין

 6. חלוקת מקרקעין בעין

 7. מהי תביעה במקרקעין

 8. עסקה בחלק ממקרקעין

 9. סיום רישיון במקרקעין

 10. סעיף 16 לחוק המקרקעין

 11. התחזות בעסקת מקרקעין

 12. ביטול ייעוד מקרקעין

 13. דרישת הכתב במקרקעין

 14. סעיף 49 לחוק המקרקעין

 15. סעיף 71 לחוק המקרקעין

 16. פיצול תביעה במקרקעין

 17. סעיף 9 לחוק המקרקעין

 18. סעיף 40 לחוק המקרקעין

 19. סעיף 16 לחוק המקרקעין

 20. זכויות שביושר במקרקעין

 21. רישיון מכללא במקרקעין

 22. ביטול רישיון במקרקעין

 23. צו הפסקת שימוש במקרקעין

 24. עסקאות סותרות במקרקעין

 25. סעיף 18 ב לחוק המקרקעין

 26. תנאי מתלה בעסקת מקרקעין

 27. סעיף 55(ג) לחוק המקרקעין

 28. עשיית דין עצמי במקרקעין

 29. עסקת מקרקעין באזור שיקום

 30. רישיון בלתי הדיר במקרקעין

 31. ביטול החלטת רשם המקרקעין

 32. זכויות העירייה על מקרקעין

 33. תביעת השבה של חוכר מקרקעין

 34. זיהוי צדדים לעסקת מקרקעין

 35. רישום הערה במרשם המקרקעין

 36. ניצול זכויות בניה במקרקעין

 37. תביעה לפקיד ההסדר במקרקעין

 38. התחייבויות נוגדות במקרקעין

 39. בקשה לפדיון מקרקעין מעוקלים

 40. מכירת זכויות בחלק ממקרקעין

 41. שימוש מפריע במקרקעין פרטיים

 42. רשות מכללא לשימוש במקרקעין

 43. בקשה לעריכת מדידה של מקרקעין

 44. דיווח על עסקת מקרקעין בדיעבד

 45. הערה על יעוד מקרקעין תקנה 27

 46. בנייה ונטיעה במקרקעין משותפים

 47. רכישת מקרקעין בפרוייקט הרחבה

 48. התחייבות לעשות עסקה במקרקעין

 49. בדיקה במינהל לפני עסקת מקרקעין

 50. שימוש במקרקעין לגידול מרעה בקר

 51. מחלוקת לגבי תאריך רכישת מקרקעין

 52. עיכוב ברישום זכויות בעל מקרקעין

 53. תביעה על בניה על מקרקעין מוסדרים

 54. רשות שימוש במקרקעין לפי חוק הנפט

 55. סעיף 93 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין

 56. תביעה של פסול דין - זכויות במקרקעין

 57. החובה להציע למוכר מקרקעין לקנות בחזרה

 58. עסקת מקרקעין לפני חקיקת חוק המקרקעין

 59. תחרות בין זכויות נוגדות במקרקעי המינהל

 60. ביטול זכות הסותרת רישום בפנקס המקרקעין

 61. ביטול רישיון ללא תמורה ע''י בעל המקרקעין

 62. תביעה לפיצויים בגין נזקים שנגרמו למקרקעין

 63. בקשה להתקנת אנטנת שידור לחובבי רדיו במקרקעין

 64. איך מוכיחים שעסקה במקרקעין היא "פיקטיבית" ?

 65. ערר על החלטה להורות לתקן שטחים בנוגע למקרקעין

 66. סעיף 10 לחוק המקרקעין - תקנת השוק במקרקעין

 67. פגיעה עקיפה במקרקעין - פיצויים לפי סעיף 197 ?

 68. האם חלוקה בעין של המקרקעין תגרום נזק לצדדים ?

 69. ערר על החלטה לאשר תוספת לבית מגורים משותף במקרקעין

 70. ביטול מכר מקרקעין לאחר אישור סופי של ראש ההוצל''פ

 71. סעיף 5 לחוק המקרקעין - חיזוק בתים מפני רעידות אדמה

 72. תביעה שיינתן פסק דין המצהיר סכאות להירשם כבעלים במקרקעין

 73. נוהל לפיו יוכל כל שליח להגיש למשרדי רשם המקרקעין שני תיקים ביום בלבד

 74. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון