פסילת החלטת ועדה רפואית

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פסילת החלטת ועדה רפואית:

1. לפני תביעה למתן פסק דין הצהרתי כדלקמן:ב

"א, החלטת הועדה הרפואית מיום 26.07.98 נגועה בפגמים משפטיים ויש לפוסלה.

ב, החלטת ועדת הערעורים העליונה מיום 05.09.95 נגועה בפגמים משפטיים ויש לפסול אותה.

ג, התובע נכה כהגדרתו בתקנות וזכאי לקבל פנסיית נכות מהנתבעת".

2. ב"כ הנתבע הגיש בקשה למחיקת התביעה על הסף, במהלך ההתדיינות בבקשה הגיעו ב"כ הצדדים להסכמה דיונית כדלהלן:ו

"עו"ד הרשקוביץ:נ
אני מוכן על סמך העובדות של החקירה ומסמכים לסכם לגופו של עניין
בתיק, דהיינו בתביעה.

עו"ד פרץ:ב
עקרונית אני מסכים להצעת עו"ד הרשקוביץ, אך אני מעוניין להגיש
מסמכים לתיק.

עו"ד הרשקוביץ:ו
הסכמתי לנ"ל מותנית בתנאי הנ"ל שאני לא אכנס להליך של חקירות עדים
ועיון במסמכים רפואיים אבל בכל מקרה אני מעוניין לראות המסמכים ואז
אני אודיע אם אני מסכים לכך או שלא.
המסמכים הרפואיים ככל שיוגשו יהיה לצורך בירור הנוהל של הקיום
הועדה הרפואית ואפשרות תקיפת החלטתה ולצורך כך בלבד.


ה ח ל ט ה


מסמכים יומצאו לתיק בית הדין ולמבטחים תוך 20 יום מהיום. לאחר מועד
זה יודיע עו"ד הרשקוביץ עמדתו הסופית ואם יש לו הסתייגות למסמך
מסויים יתייחס לגביו. ייתכן ועו"ד פרץ יוותר עליו.

אם תהיה הסכמה כאמור תינתן החלטה לסיכומים בכתב לתביעה
העיקרית".

3. ביום 22.09.99 ניתנה החלטה על סיכומים בכתב ואלה הוגשו.
4. להלן העובדות הנוגעות לעניין העולות מהמסמכים שהוגשו לתיק בית הדין:נ

א) בחודש יולי 1992, פנה התובע למבטחים, בתביעה לקבל פנסיית נכות עקב פרישתו מעבודתו בשנת 1988.

ב) ועדה רפואית מטעם מבטחים קבעה כי לא נמצאה סיבה רפואית מספקת לפרישתו של התובע בשנת 1988. (נספח ג' 2 לתביעה).

ג) התובע ערער על קביעתה של הועדה הרפואית בפני ועדת הערעורים לעניין מבטחים, וזאת דנה בעניינו ביום 21.01.95 (נספח ד' לתביעה) (להלן - "ועדת הערעורים").

ד) ועדת הערעורים, הפנתה את התובע לועדה הרפואית העליונה לענייני קרנות הפנסיה. (להלן - "הועדה הרפואית").

ה) ביום 27.06.95, לאחר בדיקה מקיפה, קבעה הועדה העליונה לגבי התובע; "שמצבו הרפואי לא אפשר לו לעבוד מתחילת שנת 92". (נספח ז' לתביעה).

ו) ביום 16.07.95 פנתה למבטחים לועדת הערעורים, להחזיר עניינו של התובע לועדה הרפואית על מנת שתשיב על השאלה לגבי מצבו הרפואי של התובע למועד- 10/88.
לצורכי נוחות להלן נוסח המכתב (נספח ח' לתביעה):ב"לכבוד
ועדת הערעורים העליונה לענייני מבטחים
ועד הפועל

ח.נ.

הנדון:ו בקשת הבהרה X X

ועדת ערעורים בהחלטתה מתאריך 29.05.95 החליטה להעמיד את
החבר לבדיקה בפני ועדת הערעורים הרפואית העליונה כדי שזו
תבדוק את מצבו הרפואי ב- 10/88 ותקבע אם הוא זכאי לפנסית נכות
עפ"י התקנות.

הועדה הרפואית העליונה בהחלטתה מיום 27.06.95 התייחסה למצבו
הרפואי של החבר בשנת 1992 ולא לתאריך הרלוונטי לתביעה נשוא
הדין.

לפיכך מתבקשת כבוד הועדה להחזיר החומר לועדה הרפואית
העליונה כדי שתשיב על השאלה שהוצגה לה היינו מה היה מצבו
הרפואי של החבר באוקטובר 1988.

בברכה

ציפי לדרמן
ס. מנהל אגף הפנסיה"

ז) ביום 26.07.95 נשלחה תשובה כדלקמן:נ לצורכי נוחות להלן נוסח התשובה (נספח ט' לתביעה):ב

"לכב'
א.מיקא
רכז ועדות עליונות לערעורים
ועד הפועל

שלום רב,

הנדון:ו X X - ת.ז X

בהמשך למכתבך מב240/94/ מ- 20.07.95, עיינו שוב בתיק החולה ולא
מצאנו שום סיבה לקבוע נכות מלפני שנת 1992. כלומר, ב- 1988 לא
היה נכה כהגדרתו בתקנות.

בברכה

פרופ' ח. רינג
יו"ר הועדה"

5. המחלוקת בעניינינו הינה מצבו הרפואי של התובע ב- 10/88, בעת שהתובע פרש מעבודתו, ואם במועד זה הוא היה נכה לפי תקנות מבטחים.

6. לגירסת ב"כ התובע בסיכומיו ההליך בעניינו לא היה תקין.
הועדה הרפואית דנה במצבו הרפואי נכון ל- 1992 ולא ל- 1998, כפי שהדבר עולה מהפרוטוקול.
כדי לקבוע מצבו הרפואי ל- 1998 על הועדה היה לזמנו שוב, דבר שלא נעשה על ידי הועדה.
כן טוען ב"כ התובע שההחלטה בעניינו של התובע לגבי מצבו הרפואי ב- 10/88 נתקבלה על ידי פרופ' ח. רינג בלבד, בלא שהועדה הרפואית התכנסה שנית, ולא היה דיון בפני הועדה בעניינו.

7. מנגד נטען שהחלטת הועדה העליונה הינה סופית, התערבות בית הדין בהחלטות הועדה העליונה הינן מצומצמות, רק אם הועדה חרגה מסמכותה או הייתה פגיעה בכללי הצדק השבעי.
הפנית שאלת הבהרה לועדה אינה פוגעת בסופיות החלטת הועדה העליונה,
בהחלטתה התייחסה הועדה הרפואית ל- 1992, מבלי לפרט עמדתה לגבי מצבו של התובע ב- 1988, לכן נדרשה הבהרה.
מבטחים לא הגישה ערעור, לא ביקשה לשנות החלטת הועדה הרפואית או הועדה העליונה אלא רק הבהרה, ואין בבקשת ההבהרה פגיעה בסופיות החלטת הועדה העליונה.
בסיכום, בהחלטת הועדה העליונה לא היו פגמים, והתובע לא הרים הנטל המוטל עליו בנסיבות העניין.

8. א) כפי שצויין לעיל מהות המחלוקת הינה מצבו הרפואי של התובע ב- 10/88.

ב) כעולה מהחלטת הועדה הרפואית מיום 27.06.95 הועדה התייחסה למצבו הרפואי של התובע לשנת 1992.
לצורכי נוחות להלן נוסח ההחלטה:נ (נספח ז' לתביעה)
"הועדה סבורה שמצבו הרפואי לא איפשר לו לעבוד מתחילת שנת 92.
הועדה, בנוסף, ממליצה על אי כושר עבודה מלא למשך 9 חודשים
נוספים מיום הועדה, כך שבתום התקופה ימלאו שנה מאז הניתוח.
בתום תקופה זו עליו להופיע שנית לועדה עם תוצאות הערכה
קרדיולוגית מפורטת".

ג) החלטת הועדה, כאמור לעיל, ניתנה לאחר שהועדה בהרכב של 4 מומחים, בדקה את התובע, שמעה תלונותיו ועיינה במסמכים.

ד) כאשר המחלוקת היחידה הינה מצבו של התובע ל- 10/88, והועדה החליטה לגבי מצבו של התובע ב- 1992, היה מקום לדיון חוזר בעניינו של התובע בפני הועדה בהרכבה המלא.

ה) טענת ב"כ הנתבעת, כי תשובת ד"ר ח. רינג ניתנה על דעת חברי הועדה, וכי הוא רק חתם על ההחלטה לבדו מתוקף תפקידו (סע' 21 לסיכומים), אין די בה כדי להסיר הספק בטענות ב"כ התובע, כי החלטת ד"ר ח. רינג הייתה עצמאית.

ו) על החלטות ועדות רפואיות יש ללמוד מההחלטות עצמן, ולא מסיכומי צד זה או אחר.

ז) בסעיף 14 לסיכומיו מציין ב"כ הנתבעת כי לעניין שאלות ההבהרה, ניתן ללמוד מההלכה הנוהגת בבתי הדין לעבודה, בדבר העברת שאלות הבהרה למומחים שמונו על ידי בית הדין.
אף אם יש מקום לאמץ אותו נוהג בבית הדין, הרי מי שחותם על התשובות לשאלות ההבהרה בבתי הדין הינו המומחה עצמו, ואם ניישם אותו נוהג בבתי הדין, הרי על אותה הבהרה היו צריכים לחתום כל חברי הועדה ולא רק היו"ר.

ח) בנוסף לנ"ל יש לידע את הצד השני לגבי שאלות הבהרה ותשובות שניתנו, דבר שלא נעשה בעניינינו.

9. כפי שצויין לעיל, כאשר המחלוקת העיקרית הינה מצבו הרפואי של התובע ל- 10/88, אזי לא צריך להיות ספק שאכן נקודת זמן זאת נבחנה על ידי הועדה הרפואית, ובעניין זה עולות ספיקות מההחלטות שניתנו, ספיקות שדי בהן כדי להורות על בחינת עניינו של התובע מחדש.

10. לפיכך, מוחזר בזה עניינו של התובע לועדה הרפואית על מנת שתבחן מצבו הרפואי של התובע ל- 10/88, ותקבע אם הוא היה נכה, או לא, במועד זה.

11. בקשת ב"כ התובע להצהיר כי התובע נכה לפי תקנות מבטחים דינה להידחות,
הסמכות לקבוע נכות מוקנית לועדה המיומנת לכך, בית הדין אינו בה במקום הגופים המוסמכים לקבוע נכות לפני תקנות מבטחים.


בנסיבות העניין יש לחייב הנתבעת לשלם לתובע הוצאות ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 1,500 ש"ח בתוספת מע"מ, סכום שיישא הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד ליום התשלום בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין ועדה רפואית

 2. הרכב ועדה רפואית

 3. מזכיר ועדה רפואית

 4. ועדה רפואית בקע דיסק

 5. פגם בהרכב ועדה רפואית

 6. ועדה רפואית בהרכב שונה

 7. הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי

 8. ועדה רפואית לנפגעי טרור

 9. החזרת תיק לוועדה רפואית

 10. פסילת החלטת ועדה רפואית

 11. ממצאי בדיקת MRI בועדה רפואית

 12. חובת הנמקה של ועדה רפואית

 13. ניכוי נכות - ועדה רפואית

 14. ליקויים בשמיעה ועדה רפואית

 15. ועדה רפואית בשל החמרה ברגל

 16. טענות נגד החלטת ועדה רפואית

 17. החלטה לא מנומקת ועדה רפואית

 18. ערעור על ועדה רפואית עליונה

 19. הבאת ראיות לסתור ועדה רפואית

 20. טעויות של ועדה רפואית לעררים

 21. החלטה לא סבירה של ועדה רפואית

 22. ערעור על ועדה רפואית של מבטחים

 23. החלטת ועדה רפואית על סיום נכות

 24. העדר צילומי רנטגן בועדה רפואית

 25. אי קביעת נכות ע''י ועדה רפואית

 26. ועדה רפואית חוזרת ביטוח לאומי

 27. החזרת תיק לועדה הרפואית לעררים

 28. שברים בחוליות הגב - ועדה רפואית

 29. ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 30. חילוקי דעות בין חברי ועדה רפואית

 31. ערר על ועדה רפואית שלא קבעה נכות

 32. החזרת הדיון לועדה רפואי בהרכב חדש

 33. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה

 34. ביקורת על החלטת ועדה רפואית לעררים

 35. החזרת תיק לועדה הרפואית בהרכב אחר

 36. ערעור על ועדה רפואית בשאלה משפטית

 37. תצהיר על מהלך הדיון של ועדה רפואית

 38. החלטת ועדה רפואית על בסיס סטטיסטיקה

 39. התיישנות ערעור על החלטת ועדה רפואית

 40. חובת ההנמקה של הועדה הרפואית לעררים

 41. בדיקת ממצאי ה-BERA על ידי ועדה רפואית

 42. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 43. ועדה רפואית בהרכב חדש 15% נכות צמיתה

 44. ערעור על ועדה רפואית בבית דין לעבודה

 45. התחזות או אי שיתוף פעולה בועדה רפואית

 46. שינוי דרגת נכות ע''י ועדה רפואית עליונה

 47. ערעור על החלטת ועדה רפואית ביטוח לאומי

 48. ועדה רפואית ביטוח לאומי - חריגה מסמכות

 49. איחור בהגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית

 50. התייחסות ועדה רפואית להחלטות ועדה קודמת

 51. ערעור על ועדה רפואית שקבעה 0 אחוזי נכות

 52. ביטול הכרה בתאונת עבודה ע''י ועדה רפואית

 53. האם ועדה רפואית יכולה להוריד אחוזי נכות ?

 54. התייצבות אדם לא דובר עברית בפני ועדה רפואית

 55. סמכות ועדה רפואית עליונה לקבוע שאין נכות

 56. ערעור על ועדה רפואית לעררים לעובדי מדינה

 57. החלטת ועדה רפואית על פיטורים של עובד מדינה

 58. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים 0% נכות

 59. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה שאין נכות

 60. סירוב לחזור לעבודה בניגוד להמלצת ועדה רפואית

 61. ערעור לבית הדין לעבודה על החלטת ועדה רפואית

 62. ארכה להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית ראשונה

 63. תקנה 15 - ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 64. נטען כי הוועדה הרפואית לא רשמה את טווחי התנועות

 65. הצגת תיעוד רפואי המצביע על עיוורון לועדה רפואית

 66. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה 75% נכות רפואית

 67. החמרה בתחום הקרדיולוגי: ועדה רפואית בביטוח לאומי

 68. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה - תאונת דרכים

 69. הגשת חוות דעת פרטית לועדה רפואית של ביטוח לאומי

 70. המערער וטען כי לא קיבלנו הזמנה לוועדה רפואית לעררים

 71. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים 44% נכות יציבה

 72. ערעור על החלטת ועדה רפואית על פסילת רישיון נהיגה

 73. שינויים ניווניים צוואר עקב תאונת עבודה ועדה רפואית

 74. התייעצות ועדה רפואית בביטוח לאומי עם רופאים אחרים

 75. ועדות רפואיות של המל"ל פסקו נכות צמיתה בשיעור של 41%

 76. הוועדה הרפואית לא פירטה את עבודות משק הבית שניתן לבצע

 77. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על נכויות זמניות

 78. הארכת מועד להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 79. ערעור לבית המשפט העליון על החלטת ועדה רפואית עליונה

 80. תוך כמה זמן צריך להגיש ערעור על ועדה רפואית לעררים ?

 81. נטען כי קביעת הוועדה הרפואית הפוכה מקביעת פקידת השיקום

 82. ערעור על החלטה הוועדה לעררים כי איבד 65% מכושרו להשתכר

 83. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על 15% אחוזי נכות

 84. ערעור על החלטת הוועדה לעררים כי לא איבד 50% מכושרו להשתכר

 85. הוועדה הרפואית בחרה לצטט באופן מגמתי את דברי הנבדק בפניה

 86. האם מילאה הוועדה הרפואית אחר ההוראות המפורשות שבפסק הדין ?

 87. תלונות "מוגזמות" של נבדק בוועדה רפואית / חוסר שיתוף פעולה

 88. הוועדה התייחסה לממצאי בדיקות CT בלבד, ולא התייחסה לבדיקות EMG

 89. נטען כי הוועדה הרפואית לא התייחסה לממצאים מבדיקת ה-EMG שנערכה

 90. נטען כי הועדה לא בדקה מסמכים רפואיים עדכניים המשקפים מצב עדכני

 91. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה למערער 0% נכות צמיתה

 92. הוועדה לא התייחסה לתפקוד הכליות, רטנופטיה, נפרופטיה ופריטונונריה

 93. הוועדה עת לא התייחסה באופן ספציפי למקצועו של המערער ולירידה בהכנסותיו

 94. הועדה הרפואית הגדילה את הנכות במחצית מתקנה 15 והעמידה את הנכות על 30%

 95. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה שלא חל כל שינוי בדרגת הנכות

 96. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) אשר קבעה נכות בשיעור 0%

 97. נטען כי היה על הוועדה הרפואית להמתיןעד לקבלת תוצאות בדיקת ה-C.T בטרם החלטה

 98. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים אשר קבעה למערער נכויות זמניות לתקופות שונות

 99. נטען כי הוועדה לא נימקה מדוע הופחתה הקצבה מ- 175% ל- 105%, כאשר לא חל כל שינוי במצב

 100. סמיכות הזמנים של כחודש ימים בין מועד התכנסות הוועדה לעררים (נפגעי עבודה) לבין מועד התכנסות הוועדה

 101. נטען כי הוועדה לא הסבירה מדוע העדיפה את פריט ליקוי 35, שהוא כללי, על פני פריט ליקוי 48, שהוא ספציפי

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון