פרשנות צוואה

סעיף 5(א) לחוק הירושה, תשכ"ה - 1965, מבחין בין שתי בחינות פרשניות:נ נ בחינה "פנימית" שמטרתה לאמוד את דעתו של המצווה "כפי שהיא משתמעת מתוך הצוואה", היינו במובן בדיקת השתלבותם של הדברים במרקם הכללי של הוראות הצוואה, בדיקה של ביטויים מילוליים ונסיבות הנלמדות מתוך הצוואה, ובעיקר הבנת לשונו של המצווה והסקת כוונתו מתוך דבריו; ובדיקה "חיצונית" בה נעשה שימוש רק מקום בו הופרכה ההנחה הלכאורית, שדברי המצווה כפשוטם מבטאים את כוונתו לאשורה והיא מהווה מהלך משלים של הבחינה הפרשנית. בחינה זו מטרתה לקבוע משמעות פרשנית המתחייבת מן ההקשר הניסוחי הכללי או מהגיון הנסיבות המשתקפות מן הצוואה, מקום שלשון הצוואה אינה ברורה או חד משמעית.

הנחת היסוד היא שהוראה בצוואה וביטוי מילולי המצוי בה, ראוי להם שיתפרשו לפי מובנם הלשוני הרגיל. רק מקום שמההקשר הניסוחי, שבו משמש הביטוי בצוואה, או מהדרך בה משתלבת הוראת המצווה במרקם הכללי של הוראות הצוואה ונסיבות עריכתה הנלמדות מתוכה, אכן מתחייב, שהביטוי או ההוראה טעונים פירוש שונה, ניתן לסטות מן הפירוש המבוסס על משמעותן הפשוטה והרגילה של מילות המצווה (ע"א 89/239 שוש נ' גלילי, פד"י מ"ו(1) 861).

בתביעתם עותרים התובעים לפרש את הצוואה באופן שייקבע שהנתבעים 1 ו2- זוכים אך ורק בדירה בה הם מחזיקים והקרקע שמתחתיה ואילו שטח החלקה כולה למעט שטח הדירות יחולק בין כל הבנים, התובעים, הנתבעים ואח נוסף. לטענתם, פרשנות זו עולה מנוסחו של סעיף 1 לצוואה


קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פרשנות צוואה:

1. התובעים 1-7 והנתבעים 1 ו2- הינם תשעה מתוך 10 בניו של המנוח כאמל חמאדה X, והנהנים על פי צוואתו מ27.8.96-, אשר קויימה בצו של ביהמ"ש המחוזי בחיפה בתיק עז' 77/1565 מ30.11.87-.
בסעיף 1 לצוואה קבע המצווה כדלקמן:ב ב
"1. אני מצווה ששתי דירות המגורים הנמצאות על חלקה 6 בגוש 18138 באדמות אלמזרעה, לרבות הקרקע שמוקמות עליה, לשני בני חמאדה ומחמוד, המזרחית משתיהן לחמאדה והמערבית למחמוד, תהיינה לאחר מותי לשניהם ואך ורק לשניהם, ואילו את שאר

החלקה 6 האמורה אני מצווה שהוא יחולק שווה בשווה אך ורק
בין עזרת בניי:ו ו חמאדה, חמיד, מוחמד, נמר, אחמד, עלי, מחמוד, עבדאללה, עמאד, ח'יר".
2. בתביעתם עותרים התובעים לפרש את הצוואה באופן שייקבע שהנתבעים 1 ו2- זוכים אך ורק בדירה בה הם מחזיקים והקרקע שמתחתיה ואילו שטח החלקה כולה למעט שטח הדירות יחולק בין כל הבנים, התובעים, הנתבעים ואח נוסף. לטענתם, פרשנות זו עולה מנוסחו של סעיף 1 לצוואה, הן מהרישא בה נקבע כי שתי הדירות שייכות לנתבעים, והן מהסיפא הקובעת שהקרקע תחולק בחלקים שווים בין עשרת הבנים. את העדיפות שנתן המצווה לנתבעים 1 ו2- על פני יתר האחים יש לייחס לדירות עצמן, בעוד שלגבי הקרקע החלוקה תהיה שווה. התובעים מדגישים שניתן לחלק את המקרקעין באופן שהחלק הסמוך לדירות המגורים ייועד לנתבעים, ובלבד שיהיה זה עשירית מיתרת הקרקע.
אין לתובעים כל טענה ביחס לבעלות ולחזקה של הנתבעים בדירות.

3. לטענת הנתבעים יש לפרש הצוואה באופן ששטח בית המגורים, בצירוף הקרקע הצמודה לו, יהיו בבעלות הנתבעים. פירוש זה הינו, לטענתם, הפירוש הרגיל של הדברים בלשון בני אדם, ויתרה מכך, הפירוש נלמד אף מהתנהגותו של המנוח בחייו - מבקשה שהגיש המנוח לוועדה המקומית לתכנון ולבניה - געתון (בתיק 70/3145), חתומה ע"י המנוח (חתימה מ16.10.69-), הכוללת תשריט בו מופיעה חלוקה של חלקה 6 במקום בו נמצאים הבתים, ולכל בנין צמודה קרקע (נספח א' לכתב ההגנה).
לטענתם הפירוש הנכון של הצוואה הוא כזה שכל אחד מהנתבעים יקבל את הבית בו הוא מתגורר, ואת הקרקע הצמודה אליו בהתאם לתשריט נספח א' לכתב ההגנה, ויתרת החלקה תחולק שווה בשווה בין עשרת האחים (כולל הנתבעים 1 ו2-).


הנתבעת מס' 3, מדינת ישראל, מסרה הודעתה כי רשם המקרקעין ירשום בהתאם לחובתו עפ"י חוק כל פס"ד שינתן ע"י ביהמ"ש עם הערה כי לא ניתן לרשום בעלות בחלק מסויים ממקרקעין, ההערה התייחסה, מן הסתם, לעתירה הנוספת של התובעים לצוות על חלוקת המקרקעין, לפי פרשנותם שלהם את הצוואה.

5. סעיף 5(א) לחוק הירושה, תשכ"ה - 1965, מבחין בין שתי בחינות פרשניות:נ נ בחינה "פנימית" שמטרתה לאמוד את דעתו של המצווה "כפי שהיא משתמעת מתוך הצוואה", היינו במובן בדיקת השתלבותם של הדברים במרקם הכללי של הוראות הצוואה, בדיקה של ביטויים מילוליים ונסיבות הנלמדות מתוך הצוואה, ובעיקר הבנת לשונו של המצווה והסקת כוונתו מתוך דבריו; ובדיקה "חיצונית" בה נעשה שימוש רק מקום בו הופרכה ההנחה הלכאורית, שדברי המצווה כפשוטם מבטאים את כוונתו לאשורה והיא מהווה מהלך משלים של הבחינה הפרשנית. בחינה זו מטרתה לקבוע משמעות פרשנית המתחייבת מן ההקשר הניסוחי הכללי או מהגיון הנסיבות המשתקפות מן הצוואה, מקום שלשון הצוואה אינה ברורה או חד משמעית.
הנחת היסוד היא שהוראה בצוואה וביטוי מילולי המצוי בה, ראוי להם שיתפרשו לפי מובנם הלשוני הרגיל. רק מקום שמההקשר הניסוחי, שבו משמש הביטוי בצוואה, או מהדרך בה משתלבת הוראת המצווה במרקם הכללי של הוראות הצוואה ונסיבות עריכתה הנלמדות מתוכה, אכן מתחייב, שהביטוי או ההוראה טעונים פירוש שונה, ניתן לסטות מן הפירוש המבוסס על משמעותן הפשוטה והרגילה של מילות המצווה (ע"א 89/239 שוש נ' גלילי, פד"י מ"ו(1) 861).

ברישא של סעיף 1 לצוואת אביהם המנוח של התובעים מתוארות דירות מגורים לרבות הקרקע שעליהן הן מוקמות. אף כי הפרשנות המילולית ששטח הדירה זהה לשטח הרצפה של הבית עצמו אפשרית לכאורה מבחינה לשונית, אין היא מתיישבת עם דרכם של בני אדם בדיבורם. כאשר המדובר בדירה או בית אין זה נהוג


להוציא מכלל דיבור את הקרקע עליו היא מוקמת, ולו התכוון המצווה להוציא את שטח דירות הנתבעים מהחלוקה, ושטח זה בלבד, סביר להניח שלא היה מוסיף את תיאור הקרקע עליהן מוקמות הדירות - עובדה זו עולה מהקשרם והגיונם של דברים.

בציינו את הקרקע אין זאת אלא שהמצווה התכוון גם לקרקע הצמודה לכל אחד מבתי המגורים. תוצאה פרשנית זו עולה גם מה"בחינה החיצונית" של הצוואה - מהתשריט שצורף לבקשת המצווה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, המעיד על נסיבות הגיונה של הצוואה ומלמד על אומד דעתו של המצווה.

6. ביום 10.12.92 נתן עו"ד חטיב (כתוארו אז), אישור ל"כל מאן דבעי" בדבר זכויותיו של הנתבע 2 בחלקה שלשונו:ב ב
"()... ע"פ צוואת המנוח חלקיו בחלקה 6 הנ"ל הוקנו ל10- בניו חמאדה, חמיד, מחמד, אחמד עלי, מחמוד עבדללה עמאר וח'יר בחלקים שווים בניהם.
יוצא כי מחמד כמאל X ת.ז. X הינו בעלים של 1000 מ"ר לערך מהחלקה הנ"ל".

לטענת ב"כ התובעים מכתב זה מאשר גירסתם שרק הדירות עצמן הוקנו לנתבעים חמדה ומחמוד, וכל יתר החלקה בחלקים שווים לכל הבנים.
ב"כ הנתבעים טוען כי האישור הנ"ל ניתן לנתבע שביקש ליטול משכנתא על נכס המקרקעין ואינו אסמכתא לפירוש שיש ליתן לצוואת המנוח.

מקובלת עלי עמדת ב"כ הנתבעים באשר למשמעות שיש ליתן למכתבו של עו"ד חטיב. המכתב האמור אינו מציג או מתיימר להציג קביעה מדוייקת בדבר חלוקת הקרקע בין הבנים וניסוחו הכללי של עו"ד חטיב ביחס לחלוקת הזכויות בחלקה


מתיישב עם העמדה שהעובדה היחידה הרלוונטית המתוארת שם שהנתבע 2 הינו בעלים של דונם לפחות מהחלקה.

7. דעתי על פרשנות המונח "דירה ולרבות הקרקע המוקמת עליה" עולה בקנה אחד גם עם הפרשנות המקובלת בחקיקה ובפסיקה בתחום מיסוי המקרקעין להגדרת המונח "דירת מגורים" או "בנין":וו
בחוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 31) התשנ"ה - 1995 מוגדר "בנין" - בנין שאינו ארעי יחד עם חלקת הקרקע שעליה הוא עומד..."; בע"א 79/152 מנהל מס
שבח נ' שוורץ, פד"י ל"ג(3) עמ' 807, אומצה אמת הפרשנות של פרופ' י. הדרי במאמרו "הגדרת דירת יחיד בחוק מס שבח" הפרקליט (תשל"ו) 429, 428, שיש לתת ל"דירה" את משמעותה הרגילה בלשון בני אדם, ונקבע שאם מדובר "בבית מגורים", להבדיל מדירה בבית משותף "מתרחב 'השימוש למגורים' לא רק על המבנה עצמו אלא גם על הקרקע עליו הוא עומד, לרבות חצר וגינה השייכים אליו, וכל אלה נכללים במונח 'דירה'".
גישה זו אושרה גם בע"א 87/651 (ע"א 87/651, מנהל מס שבח נתניה נ' אליהו רושגולד, פ"ד מ"ו (4) 693) שם נעשתה הפרדה בין הקרקע המשמשת כולה או בעיקרה את בית המגורים לגינה, חצר, חניה ומחסן כאשר אמת המידה לקביעת שטחם של אלו הינה מידת הסבירות, לבין חלק הקרקע האחר המשמש לצורך חקלאות - או שניתן לפיצול פיסי מיתרת החלקה ועל כן אינו מהווה חלק מדירת המגורים; וכן בע"א 92/2192 (ע"א 92/2192, נסל נ' מנהל מס שבח מקרקעין, פ"ד מ"ח(4) 431), שם אמר כב' הנשיא שמגר שגודל שטח האדמה אשר משרת בית מגורים לצרכי מס שבח הינו פונקציה של גודל השטח הדרוש להפקת הנאה סבירה מדירת המגורים, שהוא תלוי גורמים דוגמת אופיו של האיזור:נ נ אזור עסקי-מסחר מצדיק שטח מקרקעין קטן יותר להפקת הנאה סבירה מנכס מאשר איזור כפרי.8. לאור האמור, דין תביעה זו להידחות, ודינה של הפרשנות אותה נתנו הנתבעים לאמור בסעיף 1 לצוואת המנוח להתקבל.

אין מקום ליתן הוראות לחלוקת המקרקעין במסגרת תביעה זו, ומי מהצדדים שמעונין בפירוק השיתוף יצטרך להגיש תביעתו לבימ"ש השלום שהוא ביהמ"ש המוסמך.

בנסיבות הענין, ולאור העובדה כי הצדדים כולם אחים, כל צד ישא בהוצאותיו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. צוואה בעל פה

 2. טיבה של צוואה

 3. פרשנות צוואה

 4. צוואה בעל פה

 5. צוואה בכתב יד

 6. צוואה לא כשרה

 7. צוואה שני עדים

 8. צוואה לא חוקית

 9. פגם טכני בצוואה

 10. פגם בניסוח צוואה

 11. יורש יחיד בצוואה

 12. פגמים בהליך עריכת צוואה

 13. הוכחת צוואה בעל פה

 14. השלמת פרטים בצוואה

 15. פירוש סעיפים בצוואה

 16. תביעה לפרשנות צוואה

 17. קיום צוואה תושב זר

 18. התנגדות לקיום צוואה

 19. "תרמית" בעריכת צוואה

 20. תוקף צוואה בלי תאריך

 21. שתי צוואות לאדם שנפטר

 22. רכוש שלא נרשם בצוואה

 23. בקשה לתיקון פגם בצוואה

 24. מי יכול להתנגד לצוואה ?

 25. צוואה בכתב יד ללא תאריך

 26. השוואת כתבי יד - צוואה

 27. התנגדות לצוואת שכיב מרע

 28. התנגדות לצוואה בפני רשות

 29. בקשה לקיום צוואה בעל פה

 30. רשלנות עו''ד בעריכת צוואה

 31. חתימה על צוואה בבית חולים

 32. נטל ההוכחה בהתנגדות לצוואה

 33. אכיפת פסק דין צוואה בישראל

 34. בקשה לקיום צוואת שכיב מרע

 35. חתימת אדם לא צלול על צוואה

 36. התנגדות לקיום צוואה מאוחרת

 37. ראיות חיצוניות בפרשנות צוואה

 38. אי כשירות שכלית לעריכת צוואה

 39. רשלנות עורך דין בניסוח צוואה

 40. קיום צוואה למרות פגמים בצוואה

 41. צוואה לפי סעיף 22 לחוק הירושה

 42. צוואה ללא חתימה של אחד העדים

 43. צוואה לגבי זכויות ביטוח לאומי

 44. מעוניין בדבר - התנגדות לצוואה

 45. השפעה בלתי הוגנת בעריכת צוואה

 46. פרשנות צוואה חסרה מהם הכללים ?

 47. נטל ההוכחה בהתנגדות לקיום צוואה

 48. צוואה מאוחרת מבטלת צוואה מוקדמת

 49. התנגדות לצוואה של יורש אחר יורש

 50. למי שייך רכוש שלא הוזכר בצוואה ?

 51. מה עושים כשאין את עותק מקורי של צוואה

 52. התנגדות לצוואה עקב השפעה בלתי הוגנת

 53. ביטול צוואה עקב מצבו הנפשי של המצווה

 54. האם כל אדם יכול להגיש התנגדות לצוואה

 55. מי הם "היורשים החוקיים" על פי צוואה ?

 56. אובדן צוואה - איבוד צוואה - צוואה שאבדה

 57. ייפוי כוח בלתי חוזר מול צוואה - מה גובר

 58. צוואה האפשרת מגורים של חברה לחיים בדירה

 59. הוראה משתמעת בצוואה / הוראה מפורשת בצוואה

 60. האם אפשר להוריש נחלה במושב באמצעות צוואה ?

 61. השפעה בלתי הוגנת בעריכת צוואה - 4 מבחני עזר

 62. האם העדים צריכים לחתום על כל העמודים בצוואה ?

 63. ביטול צוואה בגלל מעורבות יורשים בעריכת הצוואה

 64. מה ההגדרה של "השפעה בלתי הוגנת" בעריכת צוואה ?

 65. האם חובה לתרגם צוואה באנגלית בתרגום נוטריוני ?

 66. האם מעורבות בעריכת הצוואה, עילה לביטול הצוואה ?

 67. המבחנים לבדיקת "השפעה בלתי הוגנת" על מצווה צוואה

 68. האם צוואה (שטרם קוימה) מקנה ליורש זכות פינוי נכס ?

 69. פסילת צוואה בגלל מעורבות הזוכה היחיד בכל הרכוש בכתיבתה

 70. ביטול צוואה של חולה (אלצהיימר, דמנציה, cva אירוע מוחי)

 71. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון