צו הריסה מנהלי

סעיף 238א לחוק התכנון והבניה, בחלקיו הרלוונטיים, קובע כדלקמן:

"(א) הוקם בניין חורג, לרבות ללא היתר או בסטיה מהיתר או מתכנית, או הוחל בהקמתו של בניין כאמור, רשאי יושב ראש הועדה המקומית לצוות בכתב שהבניין, או אותו חלק ממנו שהוקם אן הוחל בהקמתו ללא היתר או בסטיה מהיתר או מתכנית, ייהרס, יפורק או יסולק, ובלבד שהוגש לו תצהיר חתום ביד מהנדס הועדה המקומית או מהנדס הרשות המקומית או מהנדס אחר או אדריכל, שאחד מהם הסמיכו לכך המציין כי-


לפי ידיעתו הוקם הבניין ללא היתר או שהבניין חורג ובמה הוא חורג;
לפי ידיעתו לא נסתיימה הקמת הבניין או שנסתיימה לא יותר משישים ימים לפני יום הגשת התצהיר;
ביום הגשת התצהיר, אין הבניין שלגביו מבוקש הצו מאוכלס או שהוא מאוכלס תקופה שאינה עולה על שלושים ימים;

לצו כאמור ייקרא 'צו הריסה מינהלי'.
. . .
(ב1)(1) ליושב ראש ועדה מחוזית או למי שהוא הסמיכו לכך יהיו הסמכויות הנתונות ליושב ראש ועדה מקומית ולמתכנן מחוז או למי שהוא הסמיכו לכך יהיו הסמכויות הנתונות למהנדס ועדה מקומית.
. . .


לא יבטל בית המשפט צו הריסה מינהלי אלא אם הוכח לו שהבניה שבגללה ניתן

הצו בוצעה כדין או שביצוע הצו אינו דרוש לשם מניעת עובדה מוגמרת."


בניה בלתי חוקית הפכה לתופעה שכיחה ונפוצה במחוזותינו, החותרת תחת מגמות התכנון הנאות של הליכי הבניה ומחבלת במאמצי רשויות התכנון להשליט את הוראות החוק. בהקשר זה ציין הנשיא שמגר (כתוארו אז) במסגרת ר"ע 1/84 דוויק נ' ראש העיר ירושלים, פ"ד לח(1) 494, 496:


בנייה שלא כדין היא לא רק תופעה, החותרת תחת התכנון הנאות של הבניה, אלא השלכותיה מרחיקות לכת יותר: היא בין התופעות הבולטות, הפוגעות בהשלטת החוק. מי שעושה דין לעצמו פוגע באופן הגלוי והברור בהשלטת החוק, והשיקול של בית משפט השלום ובית המשפט המחוזי כי יש למנוע עובדות מוגמרות, המעוגנות במעשה בלתי חוקי, אין לגלות בו פגם."


תכליתו של סעיף 238א לחוק, מכוחו מוצאים צווי הריסה מינהליים, הינה מתן מענה מיידי ויעיל נגד פורעי הוראות חוק התכנון והבניה. צווי ההריסה המינהליים נועדו לסלק על אתר בניה בלתי חוקית, במטרה למנוע יצירת עובדות מוגמרות בשטח (ראה עניין דוויק הנ"ל; ר"ע 273/86 פרץ נ' יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה, פ"ד מ(2) 445, 447; רע"פ 8720/09 אבו רנה נ' יונה יהב, ראש עיריית חיפה ויו"ר הועדה המקומית, פורסם באתר נבו).


ראוי לציין, כי צו ההריסה המינהלי אינו מופנה כלפי אדם כלשהוא, אלא מכוון כלפי מבנה שהוקם שלא כדין, ולכן הוא בבחינת צו IN REM ומחייב את כולי עלמא (רע"פ 5341/06 צלאח נ' יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה).


נוכח חשיבותו של צו ההריסה המינהלי במאבק בתופעת הבניה הבלתי חוקית, הגביל המחוקק את העילות לביטולו על ידי בתי המשפט. עילות הביטול הקבועות בסעיף 238א(ח) לחוק הן שתיים: הראשונה – אם הבניה "בוצעה כדין". השנייה – אם הוכח "שביצוע הצו אינו דרוש לשם מניעת עובדה מוגמרת".


מעבר לעילות הביטול, הקבועות בסעיף 238א(ח) עצמו, קבעה הפסיקה, כי קיימות עילות ביטול נוספות, מתחום המשפט המינהלי. כך, למשל, יוכל בית המשפט להתערב, מקום בו נפלו בצו ההריסה המינהלי פגמים המאפשרים את ביטולו (רע"פ 47/92 אבו טיר נ' יו"ר הועדה המקומית – ירושלים, פ"ד מו(1) 699, 701; רע"פ 5635/93 הועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב-יפו נ' עורקבי, פ"ד מח(2) 397, 401; ע"פ 9700/05 חדר נ' יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ובניה ירושלים). כן נפסק, כי בית המשפט מוסמך לבקר צו הריסה מינהלי, מקום בו נפלו בצו פגמים חמורים, שיש בהם כדי להביא להצהרה על בטלותו של הצו מעיקרו (עע"מ 3518/02 רג'בי נ' יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים, פ"ד נז(1) 196, ע"פ (ב"ש) 2/08 שאנטי מסעדות בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד, עניין עורקבי הנ"ל; עניין חדר הנ"ל).


צירוף הוראות החוק והפסיקה מעלה, כי בתי המשפט הוסמכו להורות על ביטול צו הריסה מנהלי, רק אם שוכנעו כי התקיימו העילות המצומצמות לביטולו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הריסת תקרה

 2. הוצאת צו הריסה

 3. צו הריסה מנהלי

 4. צו הריסה וגם קנס

 5. הריסת בריכת שחיה

 6. אי ביצוע צו הריסה

 7. צו הריסה קיר בטון

 8. עורך דין צו הריסה

 9. אי קיום צווי הריסה

 10. איך מבטלים צו הריסה

 11. צו הריסה מבנה נייד

 12. פגם בצו הריסה מנהלי

 13. צו הריסה גן אירועים

 14. איך מעכבים צו הריסה

 15. צו הריסה מטרד ליחיד

 16. הריסת קברים מוסלמים

 17. צו הריסה מבנה מסוכן

 18. ביטול רכיב של צו ההריסה

 19. צו הריסה למרות זיכוי

 20. ערר על אישור הריסת בית

 21. קניית דירה עם צו הריסה

 22. בקשה להריסת סוכות ומכולות

 23. צו הריסה למסעדה בחוף הים

 24. הפרת צווי הריסה שיפוטיים

 25. ביצוע צו הריסה לפני הפקעה

 26. בקשה לביטול צו הריסה מנהלי

 27. עיכוב ביצוע צו הריסה מנהלי

 28. צו הריסה מבנה בנמל תל אביב

 29. ביטול צו הריסה מנהלי של דלת

 30. צו הריסה למבנה על גג בניין

 31. בקשה לעיכוב צו הריסה מינהלי

 32. הוצאת צו הריסה ע''י ראש העיר

 33. בקשה להריסה ובניה מחדש של גלריה

 34. צו הריסה - סמכות לפנות סחורה

 35. בקשה להריסה חלקית של בניין קיים

 36. צו הריסה מינהלי שהוצא שלא כדין

 37. סמכות בית המשפט לבטל צו הריסה

 38. דחיית בקשה לצו הריסה ללא הרשעה

 39. איחור בביצוע צו הריסה ללא הרשעה

 40. למי יש זכות לבקש ביטול צו הריסה

 41. הריסה והקמת מקלטים חדשים במקרקעין

 42. הארכת מועד ביצוע צו הריסה מינהלי

 43. הפרת חובת ההתייעצות לפני צו הריסה

 44. אחריות ועדה מקומית לביצוע צו הריסה

 45. עתירה לבג"ץ נגד הריסת מבנה שבנה העותר

 46. צו הריסה מינהלי מניעת עובדה מוגמרת

 47. סמכות בית משפט השלום ליתן צו הריסה

 48. בקשה להורות כי פג תוקף של צו הריסה

 49. קבלת היתר בניה בדיעבד לאחר צו הריסה

 50. ביטול צו הריסה מנהלי בהעדר התייעצות

 51. הכשרת בניה ללא היתר - עיכוב צו הריסה

 52. דחיית מועד צו הריסה עקב היתר בניה קרוב

 53. תביעה לסילוק יד מן המקרקעין והריסת מבנים

 54. ביטול צו הריסה בטענה שהמבנה משמש כמחסן

 55. בקשה להיתר בנייה להריסת דירה בקומה הראשונה

 56. ערעור על דחיית בקשה לעיכוב ביצוע צו הריסה

 57. היתר בנייה לביצוע עבודות הריסה, חפירה, ודיפון

 58. ביטול צו הריסה עקב סיכון לחלק אחר של הבניין

 59. צו הריסה בניה ללא היתר בעיר העתיקה בירושלים

 60. ביטול צו הריסה - בית משפט לעניינים מקומיים

 61. האם אפשר לעכב צו הריסה שנקבע בהסכמה דיונית ?

 62. תביעה להחזר הוצאות לצורך ביצוע צו הריסה מינהלי

 63. צו הריסה מנהלי: טענה כי נפלה טעות בזיהוי המבנה

 64. עיכוב צו הריסה בטענה שפועלים "במרץ" לקבלת היתר

 65. ביצוע צו הריסה על ידי משרד הפנים או ועדה מחוזית

 66. נזקים לבית של שכן (צד ג') במהלך הריסת בתי מחבלים

 67. ערעור על החלטה לעכב ביצוע צו הריסת בניה לא חוקית

 68. התנגדות לבקשה להריסת בית קיים ובניית בית מגורים חדש

 69. ערעור על צו הריסה של גן אירועים שנבנה על קרקע חקלאית

 70. הריסת מבנה קיים ובניית בית חדש בתנאי שלא יבוצע שינוי בממ"ד

 71. חתימת יו"ר הועדה המחוזית לתו"ב מחוז הדרום על צווי הריסה מנהליים

 72. טען כי לא הוכח שהמבנה לא נהרס, כלומר, שלא הוכחה הפרת צו ההריסה

 73. יש להגיש בקשה לעיכוב ביצוע צו הריסה בתוך 30 ימים מיום שנודע למבקש על הצו

 74. חובת ההיוועצות של יו"ר הוועדה המקומית עם ראש הרשות המקומית טרם חתימה על צו הריסה מנהלי

 75. בקשה להיתר בניה להריסת מבנה קיים ולהקמת מבנה חדש הכולל מרתף, קומה מסחרית, חמש קומות מגורים

 76. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון