תאגיד שהוקם בחוק

מהו תאגיד שהוקם בחוק ?

הביטוי "תאגיד שהוקם בחוק" פירושו תאגיד שיעודו ודרכי הקמתו או פעולתו נקבעו בחוק. וכדוגמה לתאגידים כאלה צירף בא-כוח התובעת מספר חוקים שמכוחם הוקמו תאגידים, כגון:ו תוק לשכת עורכי-הדין, תשכ"א-1961; חוק מגן דוד אדום, תש"י-1950; חוק רשות השידור, תשכ"ה- .1965ברור שאין כל קשר בין המושג "תאגיד שהוקם בחוק" לבין מטבע הלשון "תאגיד שנרשם כחוק" שאליו כנראה מתייחסת באת-כוח הנתבע.


קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תאגיד שהוקם בחוק:

.1התובעת, לשכת המסחר תל-אביב-יפו, שהיא ארגון מעבידים (להלן - לשכת המסחר) מבקשת מבית-הדין לחייב את מר יעקב פרחודניק לשלם לה דמי טיפול ארגוני מקצועי, לפי צווי הרחבה שצוינו בסעיף 3לכתב התביעה.
עורכת-הדין פרחודניק, שהיא באת-כוח הנתבע מר פרחודניק, ביקשה לדחות את התביעה על הסף בשל נימוק משפטי שעיקרו כדלקמן:ו
בקובץ התקנות 3729 שפורסם ביום י' תמוז תשל"ז פורסמו "תקנות בדבר תשלום דמי טיפול ארגוני-מקצועי לארגון מעבידים" מכוח חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז- 1957(להלן - התקנות). בסעיף 3של התקנות נאמר:נ
" .3תקנות אלה לא יחולו על מעביד שהוא אחד מאלה:ב
(1) תאגיד שהוקם בחוק".
באת-כוח הנתבע פרשה לפני את סעיף קטן (1) במשמעות המוציאה כל חברה הרשומה כחוק ממסגרת התקנות.

.2אין אני מקבל פירוש זה, הן משום שהוא נוגד את לשון התקנות והן משום שהוא נוגד את כוונת המצווה ואת השכל הישר.

הביטוי "תאגיד שהוקם בחוק" פירושו תאגיד שיעודו ודרכי הקמתו או פעולתו נקבעו בחוק. וכדוגמה לתאגידים כאלה צירף בא-כוח התובעת מספר חוקים שמכוחם הוקמו תאגידים, כגון:ו תוק לשכת עורכי-הדין, תשכ"א-1961; חוק מגן דוד אדום, תש"י-1950; חוק רשות השידור, תשכ"ה- .1965ברור שאין כל קשר בין המושג "תאגיד שהוקם בחוק" לבין מטבע הלשון "תאגיד שנרשם כחוק" שאליו כנראה מתייחסת באת-כוח הנתבע.

.3גם מבחינת כוונת המצווה והשכל הישר אין פירושה של בא-כוח הנתבע מתקבל על הדעת, שכן אם נקבל את פירושה אנו מוציאים ממסגרת צווי ההרחבה את כל המעבידים שהם חברות רשומות ובכך למעשה מרוקנים את צווי ההרחבה מתוכנם ויוצרים אפליה בלתי-מוצדקת ובלתי-עניינית בין מעביד שאינו תאגיד לבין מעביד שהוא תאגיד.

.4על יסוד כל האמור לעיל אני דוחה את הבקשה לדחיית התביעה על הסף. הנתבע, מר פרחודניק, ישלם לתובעת, הוצאות ושכר טרחת עורך-דין בסך 250שקל חדש, ללא קשר לתוצאות המשפט. אם הסכום לא ישולם תוך 30יום הוא יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן של חודש 12/85עד לתשלום הסכום בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סוגי התאגידים בישראל

 2. תאגיד שהוקם בחוק

 3. נוהל תאגידים עובדים זרים

 4. חיוב אישי על חוב של תאגיד

 5. מרמה והפרת אמונים בתאגיד

 6. רישיון משרד חקירות לתאגיד

 7. אחריות פלילית אורגנים בתאגיד

 8. חובת קיום הסכם תאגיד בפירוק

 9. פיצויים לתאגיד ללא הוכחת נזק

 10. אחריות אישית של נושא משרה בתאגיד

 11. תביעה נגד תאגיד מים - סמכות עניינית

 12. אחריות מנהלי תאגיד להפרת זכויות יוצרים

 13. אחריות נושא משרה בתאגיד על העסקת עובד זר

 14. המעמד המשפטי של "תאגיד מים" - האם נחשב רשות ?

 15. העברת הסמכויות מידי הרשויות המקומיות לידי תאגידי מים וביוב

 16. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון