תביעה למענק נכות מעבודה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תביעה למענק נכות מעבודה:

1. התובע עותר לתשלום מענק נכות בגין 59 חודשים (במכפלת סכום הקצבה לה הוא זכאי) עקב תאונת עבודה מיום 17.9.87.

2. בכתב ההגנה נטען כי בקשת התובע לקביעת דרגת נכות מעבודה הוגשה לנתבע ביום 11.8.98 בעוד שפסק הדין המכיר בתאונת העבודה ניתן כבר ביום 9.7.92. התובע השתהה בהגשת תביעתו ובדין קבע הנתבע כי הוא זכאי לתשלום בגין 11 חודשים בלבד, וזאת בהתאם לסעיפים 107 ו-296(ב) לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה-1995 (להלן- החוק).

3. בפרוטוקול הדיון מיום 1.4.01 הסכימו ב"כ הצדדים להגשת טיעונים בכתב נוכח העובדה שמדובר בשאלה משפטית ואין צורך בהבאת ראיות.

4. הרקע העובדתי:
א. התובע נפגע בתאונת עבודה ביום 17.9.87.
ב. ביום 11.10.88 הגיש התובע תביעה לנתבע להכרה בתאונה כתאונת עבודה. תביעתו נדחתה.
ג. התובע עתר לבית הדין על החלטת הנתבע (תיק מס' שן/793-0) וביום 9.7.92 ניתן פסק דין אשר חייב את הנתבע להכיר בתאונה מיום 17.9.87 בגדר תאונת עבודה.


ד. ביום 11.8.98 הגיש התובע בקשה לנתבע לקביעת דרגת נכות כתוצאה מהפגיעה בעבודה.
ה. ועדה רפואית של הנתבע קבעה לתובע נכות כדקלמן: 100% נכות לתקופה 24.4.88 עד 31.12.88, 50% נכות מיום 1.1.89 ועד יום 30.4.89, 25% נכות מיום 1.5.89 עד 31.8.89 ו-15% נכות צמיתה מיום 1.9.89.
ו. ביום 21.10.99 הודיע הנתבע לתובע על זכאותו לתשלום מענק קצבה בגין 11 חודשים.

5. טענות הצדדים:
טענות ב"כ התובע:
א. התובע הגיש תביעתו לנתבע רק בחודש 08/98 מאחר וסוגיית נכותו התבררה בהליכים משפטיים, ראשית בבית הדין לעבודה ואחר כך בתביעה כנגד חברת הביטוח בגין תאונת דרכים, תביעה שהסתיימה רק בשנת 1998 בקביעה כי לתובע 15% נכות צמיתה.
ב. התיקון לסעיף 296 לחוק אינו חל בעניינו של התובע באופן רטרואקטיבי.
ג. את הדיבור "מהחודש שבו נוצרו התנאים המזכים במענק" בסעיף 107 לחוק, יש לפרש כך שהתנאים המזכים נוצרו ביום מתן פסק הדין המכיר בתאונה כתאונת עבודה, דהיינו ביום 9.7.92 , ולפיכך על פי החישוב כאמור בסעיף 107 לחוק יש להפחית 24 חודשים מהמענק העומד על 70 חודש במקור, ולא 59 חודשים כפי שעשה הנתבע.

טענות ב"כ הנתבע:
א. התובע הגיש את התביעה לנתבע בשיהוי של 6 שנים מטעמיו שלו שכן ההליכים בבית משפט השלום כנגד חברת הביטוח לא מנעו ממנו הגשת התביעה במועד.


ב. סעיף 296 לחוק נכנס לתוקף ביום 1.6.98 בעוד שתביעת התובע הוגשה ביום 11.8.98 ולפיכך חל התיקון בעניינו של התובע.
ג. את הדיבור "מהחודש שבו נוצרו התנאים המזכים במענק" בסעיף 107 לחוק יש לפרש כמועד בו נקבעה דרגת נכות צמיתה למבוטח ע"י ועדה רפואית, וזאת על סמך כותרת הסעיף המגדירה את התנאים כאמור. משכך, ועל פי החישוב כאמור בסעיף, בדין קבע הנתבע כי התובע זכאי למענק קצבה בגין 11 חודש.

לאחר שבחנו טיעוני ב"כ הצדדים, להלן החלטתינו:
6. סעיף 107 לחוק קובע:
"מענק לנכה עבודה שדרגת נכותו 5% או יותר, אך פחות מ-20%.
(א) נכה עבודה כאמור בסעיף 104(ג) חשלם לו המוסד מענק בסכום המתקבל מהכפלת קצבה חודשית, בשבעים; הוגשה תביעה לגמלה לפי סימן זה לאחר שתמו 48 חודשים מהחודש שבו נוצרו התנאים המזכים במענק, ישולם המענק, על אף האמור בסעיף 296(ב), ובלבד שסכום המענק יופחת בסכום השווה לקצבה חודשית כפול במספר החודשים שמתום 48 החודשים האמורים ועד החודש שבו הוגשה התביעה".

סעיף 104 לחוק קובע:
"זכות לקצבה או מענק.
(ג) מענק לפי סעיף 107 ישולם לנכה עבודה שדרגת נכותו היא דרגה יציבה והיא פחותה מ-20% אך אינה פחותה מ-5%".

הזכות לתשלום מענק או קצבה מהביטוח הלאומי מתגבשת בשני שלבים.
בשלב הראשון מוגשת תביעת המבוטח להכרה בארוע תאונתי בגדר "תאונת עבודה", ועל סמך הנתונים שהוצגו בפניו מחליט הנתבע האם יש מקום להכיר בתאונה בגדר תאונת עבודה כמשמעה בחוק.

באם לא הוכרה התאונה כתאונת עבודה רשאי המבוטח לעתור לבית הדין כנגד החלטת הנתבע, ובמקרה כגון זה, כפי שקרה בענייננו, תיתכן הכרה בארוע תאונתי בגדר תאונת עבודה מכח פסק דין.
אולם, הכרה באירוע תאונתי בגדר תאונת עבודה אינה מזכה, כשלעצמה, בתשלום קצבה או מענק, וכבר נפסק כי:
"לא כל פגיעה בעבודה גוררת בעקבותיה "נכות", מכאן שהכרה בפגיעה כפגיעה בעבודה אינה בהכרח הכרה ב"נכות", וכן שהנכות נובעת מאותה פגיעה בעבודה" (דב"ע 98/ 2-01 גד באלי נ' המוסד פד"ע לג 284).
זכאות המבוטח לגמלה או מענק עקב תאונת עבודה, מתגבשת רק לאחר התכנסותה של ועדה רפואית אשר מאבחנת, על סמך מסמכים רפואיים, את הליקוי ממנו סובל המבוטח, קיומו של קשר הסיבתי הרפואי בין הליקוי לפגיעה בעבודה, וקובעת את אחוזי הנכות הזמנית והצמיתה שנותרו, אם נותרו, עקב התאונה.
וראה לעניין זה הוראת תקנה 2(א) לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) התשט"ז – 1956 הקובעת: "דרגת נכות של נפגע תיקבע ע"י ועדה...".

בענייננו, סעיף 107 לחוק חל על התובע בשל קביעת הועדה הרפואית כי לתובע נכות צמיתה בשיעור 15%, כאמור בכותרת סעיף 107 לחוק וכן בסעיף 104 לחוק.
מכאן שהתנאים המזכים במענק נוצרו עם קביעת הנכות הצמיתה, על ידי הועדה הרפואית, אשר היא בלבד מוסמכת לקבוע אם נוצרה נכות צמיתה ואת מועד תחולת הנכות כאמור, ועל סמך קביעתה משולמת הגמלה למבוטח.
ויודגש, יש להבחין בין עילת התביעה לקביעת דרגת נכות אשר נוצרה לתובע בשנת 1992, עם מתן פסק הדין אשר הכיר בתאונת העבודה שארעה לו, לבין המועד בו נוצרו התנאים המזכים במענק כשלון סעיף 107 לחוק, מועד הנקבע על ידי ועדה רפואית על פי שיקולים רפואיים ומבלי שום קשר למועד בו הכיר הנתבע בארוע התאונתי בגדר תאונת עבודה, או המועד בו הוצהר על כך בפסק הדין.


נוכח האמור בסעיף 107 לחוק לא מצאתי אחיזה לטענת ב"כ התובע לפיה יש לחשב תקופת 48 החודשים המנויים בסעיף מיום מתן פסק הדין בעניינו של התובע, ולא מצאתי פגם משפטי בהחלטת הנתבע אשר מצדיקה התערבותו של בית הדין.

7. במאמר מוסגר יצויין, כי תמוה מדוע המתין התובע זמן כה רב בהגשת תביעתו לנתבע, שהלא אין כל קשר בין התביעה שהגיש כנגד חברת הביטוח להכיר בתאונה בגדר תאונת דרכים, לבין הכרת הנתבע בתאונה בגדר תאונת עבודה. אלמלא השתהה התובע שנים ארוכות, הרי שהיה חל עליו הרישא של סעיף 107 לחוק והוא היה זכאי לכאורה למענק הנכות במלואו.

8. סוף דבר - התביעה נדחית.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין נכות

 2. נכות בעיניים

 3. נכות תפקודית

 4. תאונת דרכים נכות

 5. תאונת דרכים אין נכות

 6. נכות גריאטרית

 7. 36% נכות רפואית

 8. נכות מחמת הספק

 9. סעיף 6ב נכות על פי דין

 10. אנצפלופתיה נכות

 11. מרפק טניס נכות

 12. נכות 100 אחוז תאונת דרכים

 13. תקנה 9 נכות מוסבת

 14. פיצוי על 1% נכות

 15. תביעה על נכות בתאונת עבודה

 16. מענק נכות מבטחים

 17. תביעה לנכות זמנית

 18. מהי נכות וסטיבולרית

 19. 5% נכות תאונת דרכים

 20. 45% נכות ביטוח לאומי

 21. ערעור על נכות זמנית

 22. תאונת דרכים 1% נכות

 23. מועד תחילת גמלת נכות

 24. תאונת דרכים 5% נכות

 25. תאונת דרכים 44% נכות

 26. תאונת דרכים 23% נכות

 27. ייחוס נכות לעבר רפואי

 28. תאונת דרכים 27% נכות

 29. תאונת דרכים 50% נכות

 30. תאונת דרכים ללא נכות

 31. תאונת דרכים 19% נכות

 32. נכות אורטופדית 2 אחוז

 33. נכות 15% בגין ליקוי שמיעה

 34. תביעה לתשלום מענק נכות

 35. הפסדי השתכרות 30% נכות

 36. הכרה בנכות נפשית בצבא

 37. חישוב מענק נכות מעבודה

 38. חישוב מענק נכות לעצמאי

 39. אסטמה נכות ביטוח לאומי

 40. פיצויים גבוהים ללא נכות

 41. נכות לפי סעיף 37(7)(ב)

 42. תביעה למענק נכות מעבודה

 43. 28% נכות בגין פגיעה בעבודה

 44. השפעת נכות על כושר עבודה

 45. תאונת דרכים נכות עיניים

 46. ערעור על 19% נכות מעבודה

 47. ערעור על דרגת נכות מעבודה

 48. ערעור על מועד תחילת הנכות

 49. הבאת ראיות לסתור דרגת נכות

 50. תאונת דרכים 65% נכות במל''ל

 51. פסוריאזיס נכות ביטוח לאומי

 52. גמלת נכות חברת מושב שיתופי

 53. ראיות לסתור נכות אורטופדית

 54. 25% נכות (לאחר הפעלת תקנה 15)

 55. התיישנות מיום התגבשות הנכות

 56. נכות בעקבות תאונה במילואים

 57. נכות מעבודה מצב רפואי קודם

 58. פיצויים לילד על נכות מתאונה

 59. השפעת נכות נפשית על התפקוד

 60. חישוב הבסיס לתשלום גמלת נכות

 61. חישוב נכות קודמת תאונת עבודה

 62. ערעור על 20% נכות רפואית זמנית

 63. נכות בגין "אלופציה טוטאלית"

 64. נכות תעסוקתית - ביטוח לאומי

 65. נכות שהיתה לנפגע מלפני התאונה

 66. הגבלה בתנועות הצוואר 10% נכות

 67. תאונת דרכים 52% נכות משוקללת

 68. פגיעה בכושר השתכרות ללא נכות

 69. נכות משוקללת 60% בתאונת דרכים

 70. איחור בהגשת תביעה לנכות מעבודה

 71. נכות פחות מ-9% לפני החוק החדש

 72. תאונת דרכים 50% נכות אורטופדית

 73. נכות לא מתאימה לרשימת הליקויים

 74. נכות 10%, לחץ שורשי וירידה בתחושה

 75. תגובה נפשית שנובעת מנכות גופנית

 76. נכות נפשית לילד עקב תאונת דרכים

 77. תאונת דרכים תאונת עבודה 10% נכות

 78. תאונת עבודה 10% נכות ביטוח לאומי

 79. נכות 3% בגין נכות נויורקוגניטיבית

 80. תאונת דרכים 10% נכות לאישה בת 82

 81. נכות נפשית 50 אחוז - תאונת דרכים

 82. תאונת דרכים תאונת עבודה 100% נכות

 83. ערעור על נכות נפשית בביטוח לאומי

 84. תאונת דרכים 20% נכות מביטוח לאומי

 85. פגיעות קשות בתאונת דרכים נכות 46%

 86. נכות בגב התחתון עקב שירות מילואים

 87. פיצויים למשפחת הרוג בתאונת דרכים – נכות נפשית

 88. נכות מלפני קום המדינה - ביטוח לאומי

 89. פיצוי על נכות זמנית עקב תאונת דרכים

 90. הוועדה קבעה למערער נכות זמנית בשיעור 35%

 91. אי הגשת תביעה לנכות בגין תאונת עבודה

 92. החזר כספי בגין הורדת נכות ביטוח לאומי

 93. קשר בין נכות רפואית לאבדן כושר עבודה

 94. נכות על פי דין לפני חקיקת חוק הפלת''ד

 95. 100% נכות מביטוח לאומי עקב תאונת דרכים

 96. אפילפסיה נכות ביטוח לאומי נפגעי עבודה

 97. ערעור על "הפיכת" נכות קבועה לנכות זמנית

 98. אובדן כושר עבודה 20% נכות בתאונת דרכים

 99. קביעת ועדה רפואית כי מדובר במצב ניווני קיים

 100. 5% נכות רפואית לפי סעיף ליקוי 34(ב)(1)-(2)

 101. חישוב אבדן זכויות סוציאליות בגין 10% נכות

 102. ערעור כי נכותו היציבה של המערער היא בשיעור 36%

 103. נכות 25% לפי פריט ליקוי 41(4)(ג) שבתוספת לתקנות

 104. שינוי דרגת נכות מותאמת רטרואקטיבי בביטוח לאומי

 105. נכות צמיתה בשיעור 10% לפי סעיף ליקוי 42(1)(ד)(I)

 106. נכות עקב נפילה במהלך קניות בסניף שופרסל בבאר שבע

 107. נכות רפואית 80% בגין קוואדרופלגיה בינונית – תאונת דרכים

 108. תאונת דרכים 15% נכות אורטופדית ו- 15% נכות נפשית

 109. נכות צמיתה בשיעור 5% לפי סעיף ליקוי 37(5)(א) במחצית

 110. ערעור על 10% נכות, בגין התאונה בכל הקשור בפגיעה הלבבית

 111. דרגת נכות יציבה בשיעור של 40% בגין סעיף ליקוי 9(1)(ג)(III)

 112. לתובעת נותרה נכות צמיתה בשיעור של 5% בגין שבר בעצם הבריח

 113. המל"ל העמיד את נכותו הצמיתה על 14.5% ושילם לו מענק נכות

 114. התייעצות עם וועדת הרשות בקביעת נכות מעל 20% על פי תקנה 15

 115. ערעור על החלטת ועדה אשר דחתה את הערעור וקבעה למערערת 100% נכות

 116. על פי ספר התקנות הפרעת חרדה עם סימנים בקשב וריכוז אמורים להעניק נכות

 117. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון